Saadet Partisi’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2006/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/4

Karar Günü : 3.3.2010

R.G. Tarih-Sayı : 20.03.2010-27527

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Saadet Partisi’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Saadet Partisi 2005 yılı kesinhesabının ilk incelenmesi sonucunda,

Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE ‘ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2005 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Saadet Partisi’nin 2005 yılı gelirleri toplamının1.793.954,55 YTL, giderleri toplamının 2.012.455,64 YTL, 316.504,37 YTL borçlarının olduğu ve 35.403,29 YTL kasa ve banka mevcudunun 2006 yılına devrettiği anlaşılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı gelirleri toplamı 374.500.- YTL.nin tamamı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Partisi Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 1.419.454,55 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 51.424,35 YTL.si geçen dönem devir gelirleri, 424.924,87 YTL.si giriş ve üyelik aidatı geliri, 924.041.- YTL.si bağış ve yardımlar, 749,08 YTL.si konferans, sergi,konser vb. faaliyet gelirleri, 2.357,75 YTL.si sair gelirler, 15.957,50 YTL.si teşkilattan alınan nakitten oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2005 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasaya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezinin giderleri 492.467,99 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 99.228,67 YTL.si geçen yıldan devreden gider, 174.986,49 YTL.si büro genel gideri, 175.177,32 YTL.si personel gideri, 41.370,43 YTL.si seyahat gideri, 1.933,75 YTL.si basın yayın giderinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 148,11 YTL.dir.

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 1.579.758,98 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.024.667,06 YTL.si geçen yıldan devreden gider, 1.024.667,06 YTL.si büro genel gideri, 59.267,89 YTL.si personel gideri, 65.494,88 YTL.si seyahat gideri, 23.940,82 YTL.si bayrak, flama, rozet vb. alış gideri, 18.251,68 YTL.si seçim ve propaganda gideri, 121.421,32 YTL.si konferans, sergi, konser vb. faaliyet gideri, 27.203,97 YTL.si basın yayın gideri, 450.- YTL.si demirbaş eşya alım gideri, 53.481,50 YTL.si sair giderler ve 15.957,50.- YTL.si teşkilatlara verilen nakitten oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2006 yılına devreden kasa mevcudu 35.255,18 YTL.dir.

Parti il örgütlerinin 2005 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2005 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taşınmaz mal ediniminin olmadığı ve450.- YTL tutarındaki taşınır malın Kanuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Saadet Partisi’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2005 yılı kesinhesabında gösterilen 1.793.954,55 YTL geliri ile, 2.012.455,64 YTL giderinin,313.756,27 YTL gelecek yıla devreden gider ve 316.504,37 YTL borç ile 35.403,29 YTL kasa ve banka devrinineldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 3.3.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A.Necmi ÖZLER

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.