Saadet Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2002/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/1

Karar Günü : 3.3.2010

R.G. Tarih-Sayı : 20.03.2010-27527

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Saadet Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılımıyla 17.12.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,

Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Saadet Partisi’nin 2001 yılı gelirleri toplamının 881.250.441.765.- TL, giderleri toplamının 1.206.051.949.502.-TL, borçlarının 588.423.879.999.-TL olduğu ve 263.622.372.262.- liranın kasa ve banka mevcudu olarak 2002 yılına devrettiği anlaşılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılı gelirleri 622.880.100.000.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 9.600.0000.000.- lirası milletvekili aidat geliri, 86.000.000.000.- lirası bağış ve yardımlar, 527.280.100.000.- lirası hazine yardımından oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 258.370.341.765.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 52.516.060.500.- lirası giriş ve üyelik aidatı geliri, 4.875.000.000.- lirası milletvekili aidat geliri, 149.619.281.265.- lirası bağış ve yardım, 6.155.000.000.- lirası sair gelir, 9.705.000.000.- lirası teşkilattan alınan nakit, 35.500.000.000.- lirası genel merkezden alınan nakitten oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2001 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasaya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin giderleri 942.169.430.737.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 34.353.322.400- lirası büro genel giderleri, 11.633.321.500.- lirası personel gideri, 52.647.100.000.- lirası seyahat ve taşıt gideri, 156.641.683.187.- lirası bayrak, flama, rozet vb. alış gideri, 403.353.800.000.- lirası seçim ve propaganda gideri, 230.139.195.000.- lirası konferans, sergi, konser vb. faaliyet gideri, 3.667.850.000.- lirası basın yayın gideri, 11.408.048.650.- lirası demirbaş eşya alım gideri, 2.725.110.000.- lirası sair giderler, 35.500.000.000.- lirası teşkilatlara verilen nakitten oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2002 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 251.632.594.263.- liradır.

Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 263.882.518.765.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 150.674.697.731- lirası büro genel giderleri, 4.195.078.000.- lirası personel gideri, 25.551.488.878.- lirası seyahat gideri, 7.755.047.475.- lirası bayrak, flama, rozet vb.alış gideri, 2.647.762.000.- lirası seçim ve propaganda gideri, 34.249.282.079.- lirası konferans, sergi, konser vb. faaliyet gideri, 12.475.278.475.- lirası basın yayın gideri, 1.338.464.611.- lirası demirbaş eşya alım gideri, 15.290.419.516.- lirası sair giderler, 9.705.000.000.- lirası teşkilatlara verilen nakitten oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2002 yılına devreden kasa mevcudu 11.989.777.999.- liradır.

Parti il örgütlerinin 2001 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2001 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taşınmaz mal ediniminin olmadığı ve 12.746.513.261.- TL tutarındaki taşınır malın Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Saadet Partisi 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2001 yılı kesinhesabında gösterilen 881.250.441.765.-TL geliri ile 1.206.051.949.502.-TL giderinin ve 588.423.879.999.-TL borç ile 263.622.372.262.- TL kasa ve banka devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 3.3.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A.Necmi ÖZLER

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.