RUHSATSIZ BİNAYA GÖZ YUMAN, YIKIM KARARINI UYGULAMAYAN BELEDİYE GÖREVLİLERİ

DANIŞTAY 1. Daire
ESAS: 2014/380
KARAR: 2014/327

Özeti : 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesinin birinci fıkrasındaki para cezası öngören hükmün iptalinden bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar geçen sürede, anılan hüküm uyarınca para cezası uygulanamayacağı hakkında.

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :…

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 02.09.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/313 sayılı kararı

Karara İtiraz Edenler : Haklarında soruşturma izni verilen …, …, …, …, … ve …

Karara İtiraz Etmeyenler : Haklarında soruşturma izni verilen …, …, … ve …

Soruşturulacak Eylemler : …, …, …, …, … ve …’ın: … Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak inşa edilen yapı için imar para cezası vermemek ve anılan binanın yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 03.11.2009 tarihli, 2009/555 sayılı kararını uygulamamak suretiyle yapı sahibine çıkar sağlamak

Eylem Tarihi : 2009 Yılı ve sonrası

İçişleri Bakanlığının 27.02.2014 tarih ve 2446 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 02.09.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/313 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen’in açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca itiraz edenler yönünden incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden; … Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak inşa edilen yapı için 08.09.2009 tarihli yapı tatil zaptının düzenlendiği, Belediye Encümeninin 03.11.2009 tarihli kararıyla anılan yapının yıkımına karar verildiği, aynı yapı için Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü maddesine göre işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan "Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir." hükmünden bahisle mahkeme sonucuna göre 3194 sayılı Kanun’un 42’nci maddesi uyarınca işlem yapılmasına karar verildiği, anılan suç duyurusu üzerine açılan davada; Karşıyaka 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinin 20.05.2010 tarih ve E:2009/794, K:2010/368 sayılı kararıyla, yapı sahibinin 10 ay hapis cezası ile tecziyesine karar verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, Belediye Encümenince verilen yıkım kararının ise uygulanmadığı anlaşılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’inci maddesinin birinci fıkrasının "…500 000 TL. dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir." bölümünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru üzerine Anayasa Mahkemesinin 17.04.2008 tarih ve E:2005/5, K:2008/93 sayılı kararı ile anılan ibarenin iptaline karar verildiği, bu iptal kararının doğuracağı hukuksal boşluk, kamu yararını ihlal edici nitelikte olduğundan, gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla iptal kararının, Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dört ay sonra yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü, 05.11.2008 tarih ve 27045 sayılı Resmi Gazetede bu karar yayımlandığı halde bu tarihten itibaren geçen dört aylık sürede belirtilen konuda yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı ve Anayasa Mahkemesi kararının 05.03.2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5940 sayılı Kanun ile de 3194 sayılı Kanun’un 42’nci maddesinin yeniden düzenlendiği görülmüştür.

Belediye Encümeninin 03.11.2009 tarihli kararıyla ruhsatsız inşa edilen söz konusu yapı için yıkım kararı alınmasına karşın imar para cezası verilmemesi nedeniyle Belediye Encümeni üyelerinin cezai sorumlulukları bulunduğu belirtilmiş ise de, yapı tatil zaptının 08.09.2009 tarihinde tutulduğu ve Encümen kararının 03.11.2009 tarihinde tesis edildiği, bu tarihte imar para cezası verilmesine dayanak teşkil eden yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olduğu ve iptal kararının yürürlüğe girdiği, yeni düzenlemenin ise henüz yürürlüğe konulmadığı, bu nedenle anılan tarih itibarıyla yapıyla ilgili olarak imar para cezası verilmesinin yasal dayanağı bulunmadığı, bu itibarla 03.11.2009 tarihli Encümen kararına katılan …, …, … ve …’a isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, adı geçenlerin itirazlarının kabulüyle İçişleri Bakanının 02.09.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/313 sayılı kararının; …, …, … ve … için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesinde yapılan düzenlemenin 17.12.2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu yapıdaki imara aykırılığın ise devam ettiği, dolayısıyla yapıyla ilgili olarak yaptırım uygulanması mümkün olduğu halde, bu yönde işlem tesis edilmesi için gereğini yapmayan İmar Müdürü … ve yıkım kararının uygulanmasını sağlamayan Belediye Başkanı …’a isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 02.09.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk. 2013/313 sayılı kararının; adı geçenler için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına yapılan itirazların reddine,

Dosyanın itirazları reddedilen … ve … ile haklarında belirtilen eylemden soruşturma izni verilmekle birlikte bu dosyada itirazları bulunmayan …, …, … ve … için gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 05.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Pzt Mar 16, 2015 3:19 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 141


kararara.com Sitesine Git

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.