Reklam Alanlarının Üçüncü Şahıslarca İşletilmesine Ait Kira Devir Sözleşmesinin hangi oranda damga vergisine tabi tutulacağı hk.

Tarih 01/11/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1325-956
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1325-956                                                    01/11/2011

Konu : Reklam Alanlarının Üçüncü Şahıslarca İşletilmesine

           Ait Kira Devir Sözleşmesinin hangi oranda damga vergisine

            tabi tutulacağı hk.

 …

İlgi :   …/…/… tarih ve … evrak kayıt sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, noterliğinizce tasdik edilecek … Genel Müdürlüğü ile … arasında düzenlenen “…’ye Ait Reklam Alanlarının Üçüncü Şahıslarca İşletilmesine Ait Kira Devir Sözleşmesi”nin hangi oranda damga vergisine tabi tutulacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı ve kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ekinde yer alan sözleşmenin incelenmesinden, 5 inci maddesinde, …’ye ait reklam alanlarının (gar, istasyon, demiryolu hattının geçtiği …’ye ait mevcut gelecekte olabilecek yerler, … Feribot İşletmesi Müdürlüğü vb. sabit tesislerdeki açık ve kapalı alanlarda 20.000 m2’ye kadar afiş değiştirici ışıklı mega billboard, ışıklı/ışıksız klasik billboard, raket gibi reklam üniteleri konularak işletilmesi, koltuk başlıkları dahil Bölgesel/Konvansiyonel anahat trenlerinin, … tarafından işletilen banliyö yolcu trenlerinin iç ve dış işletilmeye başlanacak hızlı tren setlerinin iç yüzeylerinin reklam alanı olarak kiralanması, … tarafından işletilen banliyö bölgelerindeki yolcu bekleme ünitelerinin yenilenmesi suretiyle buralarda yeni reklam alanları oluşturularak işletilmesi ile ticari reklam, … hizmetlerinin tanıtımı, yolcu bilgilendirme ve haber amaçlı olarak …’ye ait gar, istasyon, hızlı trenler ve konvansiyonel anahat trenleri ile banliyö trenlerinde elektronik medya sistemi kurularak işletilmesi) … tarafından 15 (onbeş) yıl süre ile (Dizi Ray Otobüsü, DMU Seti, Araç vb.) uygun reklam alanları oluşturularak yükleniciye kiraya verilmesi işi olduğu; 7 nci maddesinde, sözleşme bedelinin belirlendiği; 14 üncü maddesinde, sözleşme kapsamında yüklenici tarafından yapılacak asgari yatırımların belirlendiği; 15 inci maddesinde ise, söz konusu yatırımlar için teminat tutarı belirlendiği; 16 ncı maddesinde kira bedelinin belirlediği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, reklam alanlarının kiralanması, işletilmesi ve yeni reklam alanları oluşturularak işletilmesi, ticari reklam, … hizmetlerinin tanıtımına ilişkin verilecek hizmet faaliyetlerini içeren dilekçeniz eki sözleşmenin, 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ve Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrası uyarınca sözleşmenin 7 nci maddesinde belirlenen sözleşme bedeli üzerinden binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.