ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Ankara ili, Çankaya ilçesi, Ayrancı Mahallesi, 7039 ada, 8 no.lu parseldeki gayrimenkul.

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/137

Konu           :   Ankara ili, Çankaya ilçesi, Ayrancı Mahallesi,

7039 ada, 8 no.lu parseldeki gayrimenkul.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 10/10/2014 tarihli ve 7057 sayılı yazısına istinaden mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Ankara ili, Çankaya ilçesi, Ayrancı Mahallesi, 7039 ada, 8 no.lu parseldeki 1.172,00 m²yüzölçümlü gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 6.210.000.- (Altımilyonikiyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarındaİdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

 

Bir Cevap Yazın