Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Taşınmaz özelleştirilmesi

30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete Sayı : 29252
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             :    29/1/2015

KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-06

KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılıyazısına istinaden,

1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Türkoğlu (Merkez) 124 ada, 1 no.lu parseldeki 267,50 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki; 1/29 arsa paylı, Zemin Kat 2 ve 1/29 arsa paylı, Zemin Kat 5 bağımsız bölüm no.lu dükkanların özelleştirilmesi ihalesinde 222.000.- (İkiyüzyirmiikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Ali KURTULMUŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Ali KURTULMUŞ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 221.000.- (İkiyüzyirmibirbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Adem KARACA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Adem KARACA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 220.000.- (İkiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle üçüncü yüksek teklifi veren İsmail TANSEL’e İhaleŞartnamesi çerçevesinde satılmasına, İsmail TANSEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.