ORMAN ÜRÜNLERİ KÂĞIT VE MOBİLYA SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/7)

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26808

ORMAN ÜRÜNLERİ KÂĞIT VE MOBİLYA SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemizde orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre tespitine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik etmek için yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturmak üzere bir teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ürünleri mevzuatı kapsamında yer alan konularda, orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ürünleriyle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Orman Ürünleri, Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin (ORKAMOTEK) görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesi ve 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

             a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             b) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

             c) ORKAMOTEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Orman Ürünleri, Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ORKAMOTEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

             ORKAMOTEK’in oluşumu

             MADDE 5 – (1) ORKAMOTEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

             a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

             b) Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

             c) Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

             ç) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,

             d) Çevre ve Orman Bakanlığını temsilen Orman Genel Müdürlüğünden bir üye,

             e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı temsilen bir üye,

             f) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı temsilen bir üye,

             g) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca seçilecek Üniversitelerin Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi ile ilgili Mühendislik Bölümü Öğretim Üyelerini temsilen bir üye,

             ğ) Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir üye,

             h) TOBB Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Meclisini temsilen bir üye,

             ı) TOBB Mobilya Ürünleri Meclisini temsilen bir üye,

             i) TOBB Orman Ürünleri Meclisini temsilen bir üye,

             j) Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayici derneklerini temsilen-müştereken görevlendirecekleri üç üye,

             k) TMMOB’ni temsilen bir üye.

             (2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

             ORKAMOTEK çalışma usul ve esasları

             MADDE 6 – (1) ORKAMOTEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

             a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile ve en az üye tam sayısının 2/3’ü ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır, ilk toplantı Bakanlığın yazılı daveti ile yapılır,

             b) Komitenin Başkanlığını Bakanlık Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Bakanlık temsilcisi yürütür.

             c) Komitenin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür,

             ç) Toplantılar, komite tarafından belirlenen bir takvim uyarınca periyodik ve özel gereksinimler uyarınca yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda Bakanlığın talebi üzerine de toplantı yapılabilir,

             d) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği komite sekretaryası tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir,

             e) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır. Acil hallerde toplantı sonrasında da imzalanabilir,

             f) Komitece gerek görüldüğü durumlarda, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir,

             g) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Komite bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.

             ORKAMOTEK’in görevleri

             MADDE 7 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

             a) Orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuat dahilinde; üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin mevcut durumunu tespit etmek,

             b) Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak,

             c) İlgili mevzuatlar kapsamında; orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ürünlerinin kontrolü için ihtiyaç duyulan gerekli ölçüm cihazlarını, test ve laboratuarları tespit etmek, mevcut laboratuarların koordinasyonunu sağlamak,

             ç) Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi sektörlerini ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için, ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Bakanlığa öneride bulunmak,

             d) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek,

             e) Orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             ORKAMOTEK’in kararlarının değerlendirilmesi

             MADDE 8 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.