Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun başka bir resmi daireye yemek hizmeti vermesi nedeniyle düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 21/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2011/10-208
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2011/10-208                                        21/12/2011

 

Konu : Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun  başka

bir resmi daireye yemek hizmeti vermesi nedeniyle

düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

                                                                                          …

İlgi :   … tarihli özelge talebiniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Devlet Hastanesinin 12 aylık yemek ve dağıtım hizmet işi ihalesini alarak sözleşme imzaladığınız belirtilerek, söz konusu sözleşme ve ihale kararı ile ilgili olarak damga vergisi muafiyetinizin olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 (2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01/01/2010 tarihinden sonra düzenlenenlerin binde 8,25) nispetinde; “II-Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 4,5 (2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01/01/2010 tarihinden sonra düzenlenenlerin binde 4,95) nispetinde damga vergisine tabi olduğu; (2) sayılı tablonun “I-Resmi işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıdın damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Damga vergisi uygulanması bakımından kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar bağlı oldukları resmi dairenin damga vergisi bakımından tabi olduğu hükümlere göre gereğini yerine getirmektedirler.

Buna göre, … Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünüzün, bağlı olduğu genel bütçeli idare olan Milli Eğitim Bakanlığından ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması ya da iktisadilik vasfını taşımaması halinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre “resmi daire” olarak kabul edilmesi ve Müdürlüğünüz ile resmi daire olan … Devlet Hastanesi arasında ihale konusu iş ile ilgili olarak düzenlenen sözleşme ve ihale kararının, anılan Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası hükmüne göre damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, iktisadilik vasfı ve aynı zamanda bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığından ayrı tüzel kişiliğinin de bulunması halinde … Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünüz 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire sayılmayacağından, resmi daire olan … Devlet Hastanesi arasında ihale konusu iş ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmenin anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına, ihale kararının II/2 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması ve verginin kişi olarak Müdürlüğünüz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

Bir Cevap Yazın