Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün uhdesinde kalan iş ile ilgili olarak alınan ihale kararı, düzenlenen sözleşme ve hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı İlköğretim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 21/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1278-1154
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1278-1154                                          21/12/2011

Konu : Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün uhdesinde kalan  iş ile ilgili olarak alınan ihale kararı, düzenlenen sözleşme ve hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı İlköğretim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

… İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi :   … tarihli ve …  evrak kayıt sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, Müdürlüğünüzce yapılan “Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında bulunan 518 öğrenciye 8 merkez okulda öğle yemeği verilmesi hizmet alımı” işi ihalesinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi hükmüne göre … Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne verildiği belirtilerek, söz konusu iş ile ilgili olarak alınan ihale kararı, düzenlenen sözleşme ve hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı İlköğretim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “I-Resmi işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; “II-Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; II/2 maddesindeki kağıtlar için binde 4,95; IV/1-a fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Damga vergisi uygulaması bakımından kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemektedir. Buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar ise bağlı oldukları resmi dairenin damga vergisi bakımından tabi olduğu hükümlere göre gereğini yerine getireceklerdir.

Öte yandan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı ifade edilmektedir.

Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise ilköğretim kurumlarınca yapılacak masraflarla ilgili olup maddenin;

  • (a) fıkrasında, köy, kasaba, şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımı, tadili, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri,
  • (b) fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıkların tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderler,

ilköğretim giderleri olarak sayılmıştır.

222 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde yer alan söz konusu muafiyet hükmünün uygulanmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı, Maliye Bakanlığının 22.10.1998 tarihli ve 37904 sayılı genel yazısında; ilköğretim kurumlarının ve öğretmenevlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı; ancak ilköğretimin değil müteahhitlerin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların damga vergisinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a fıkrası uyarınca müteahhitler tarafından ödeneceği ifade edilmiştir.

Buna göre, … Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün, bağlı olduğu genel bütçeli idare olan Milli Eğitim Bakanlığından ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması ya da iktisadilik vasfını taşımaması halinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre “resmi daire” olarak kabul edilmesi ve resmi daire olan Müdürlüğünüz ile … Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü arasında “Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında bulunan 518 öğrenciye 8 merkez okulda öğle yemeği verilmesi hizmet alımı” işi ile ilgili olarak alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşme ile hakediş ödemelerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtların, anılan Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası hükmüne göre damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, … Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün, bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığından ayrı tüzel kişiliği ve iktisadilik vasfının bulunması halinde 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, resmi daire olan Müdürlüğünüz ile … Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü arasında 222 sayılı Kanunun 78 ve 83 üncü maddesi hükümleri uyarınca ihale konusu iş ile ilgili olarak alınan ihale kararının ve düzenlenen sözleşmenin bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmesi kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi, ancak söz konusu işlere ilişkin olarak … Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne yapılacak hakediş ve avans ödemeleri için düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.