Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışına eğitim amacıyla gönderilmesi nedeniyle ilgililer adına düzenlenen kamu personeline mahsus yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 03/01/2012
Sayı B.07.4.DEF.0.29.10.00-DV-6-1
Kapsam

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı   :B.07.4.DEF.0.29.10.00-DV-6-1                                                       03/01/2012

Konu : Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışına eğitim amacıyla gönderilmesi nedeniyle ilgililer adına düzenlenen kamu personeline mahsus yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

İlgi :   … sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında Üniversitenizde görev yapan öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışına eğitim amacıyla gönderilmesine istinaden ilgililer adına düzenlenen kamu personeline mahsus yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; (2) sayılı tablonun “II-Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 1 inci fıkrasında, “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler”in damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında Üniversiteniz öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışına eğitim amacıyla gönderilmesi nedeniyle ilgililer adına düzenlenen kamu personeline mahsus yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedinin, Damga vergisi Kanuna ekli (2) sayılı tablonun II/1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Defterdar

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.