Ödeme Emrinin İptali, Davadan Feragat… (6100 s. HMK 307. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2010/12227 E. 2011/12964 K.
…Dava, davalı Kurumca gönderilen ödeme emrinin iptali  istemine ilişkindir…Çekişmeli yargıda kural olarak “tasarruf ilkesi” geçerlidir ve taraflar dava konusu üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilirler. Bu suretle davaya son verilebilmesinin bir yöntemi davadan feragattir ve anılan kurum 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 307-312.maddelerinde  düzenlenmiştir. Buna göre davanın açıldığı tarihten itibaren hüküm kesinleşinceye kadar kullanılabilen bir hak niteliğindeki feragat, davacının istem sonucundan vazgeçmesi olup, kesin hükmün hukuki sonuçlarını doğurmaktadır.Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.