Nisan 2010 Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Soruları

GELIR IDARESI
BA€;KANJLtdt
iNSAN KAYNAKLARI DAiRE BASKANLIiI
cELiR IDARESi BA$KANLrcr
GELiR UZMAN YARDIMCILIGI GiRi$ SINAVI
(1. GRUP)
3 NISAN 2OTO
:.._……..,..,.,,..,,..,.,……….,
GENEL ACIKLAMA
NISAN 20 IO
6. Test kitapqlglndaki her sorunun sadece bir doEru
cevabr vardlr. Bir soru igin birden gok cevap yeri
iiaretlenmifse o soru yanlti cevaplanmrS sayllacaktlr.
7. Degiftirmek istediginiz bir cevabr, yumuqak bir silgi
ile, cevap kagldtnt drselemeden, temizce siliniz ve yeni
cevablnrzl if aretleyiniz.
8. Cevap kAlrdtnrzr buru$turmaylnlz, katlamaylnlz ve
ijzerine gereksiz higbir i$aret koymayrnlz.
9. Bu srnavrn degerlendirilmesi dogru ce\dp sayrsr
iizerinden yaprlacak, yanllf cevaplar dikkate
allnmayacakilr. Bu nedenle. her soruda size en dogru
gdriinen cevabl i;aretleyerek cevapslz soru btrakmamaya
gayret edin.
10. Srnavda uyulacak diper kurallar bu kitapglgln arka
kapaglnda belirtilmiitir.
AD
SOYAD
ADAY NO
l. Bu kitapgrkta Gelir Uzman Yardlmcrllgt Giri$ Stnavl
igin 100 adet test sorusu bulunmaktadlr.
2. Kitapgrkta yer alan sorular igin verilen toplam
cevaplama sijresi 120 dakikadtr (2 saat).
3. Bu srnavda A ve B soru kitapgrEl kullanllmaktadlr.
4, Bu soru kitapglgtnrn tilrii A dlr. Bunu cevap
kdf,rdrnrzdaki ilgili yere a$agrda gdsterilen $ekilde aynen
kodlavrnrz
SORU KiTAPCIGI TURU
A. B (J c( D ()
Paraf Paraf Paraf Paraf
Bu kodlamayr cevap k6!rdrnrza yapmadlgtnrz veya yanh$ yap|Ernlz takdirde stnavrntztn
deEerlendirilmesi miimkiin dedildir.
5. Cevaplamaya. istediginiz sorudan ballayabilirsiniz.
Bu leslin het hakh sakltdr. Hangi amaqla olursa olsun, testlerin ramanmm r,eya bir kt.tmmm f,4erkez’imizin
J,at t izni olDladan kap)d ediLnesi, fotaErainn Qekilnesi, herhangi bir volla qolalttlnasr yayLntlannast ya da
kullantlmasr yasaktr Bu yasa4a uyma,van[ar gerekli ce.ai sorumlulu\u tre testlerin hd:tlannasl]lclaki mali
kii lfe I i pe s inen kd b u I I e n nt iS saw I u..
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU r. Agafirdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ahnan
ortak kararlardan de[ildir?
a) Milli srnrrlan iginde vatan bciliinmez bh biitiindilr pargalanamaz
b) Milli irade padiqah ve halifeyi kurtaracaktrr
c) Manda ve himaye kabul olunamaz
d) Kuvva-r milliyeyi tek kuvvet tanrmak ve milli iradeyi hakim krlmak terrel
esasttr
SORU 2. “Egemenlilin ve siyasi iktidarrn kayna[r halktrr.’, Atatiirk
dcineminde gergeklegtirilen aqalrdakilerden hangisi bu drigtince ile dogrudan
ilgili degildir?
a) Cumhuriyetin ilan edilmesi b) Kadrnlara siyasal haklar tanrnmasl
c) Saltanatrn kaldrnlmasr d) Soyadr kanununun gtkanlmasr
soRU 3. Agafirdakilerden hangisi yeni balh ticaret ycintemrerinden biri
degildir?
a) Karqr satrnahm iglemleri
c) Aktamah ticaret
a) Wassily Leontief
c) David Hume
b) Geri satrnahm iglemleri
d) Dengeleme anlagmalarr
b) Stolper Samuelson
d) Adam Smith
soRU 4. Driviz kurlarrnda gririilen giinliik dalgalanmalarr yabancr menkul
deSerlerin atz ve talebindeki defigmelerle agrklamaya gahqan teori
aqa[rdakilerden hangisidir?
a) Porlfolyo dengesi yaklagrmr b) Parasalcr teori
c) Satrn ahna gi.icri teorisi d) Genigletilmig varhk teorisi
SORU 5. Fiyat – Altrn para akrmr mekanizmasr ile denklegme agafirdaki
iktisatgrlardan hangisi tarafindan ortaya atrlmr gtrr?
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU 6′ ithal mal bir birim artrnlrrken, bunlarrn karqrhlrnda rilkenin kendi
mahndan cinerece[i rniktarlan gristeren efri agagrdakilerden hangisidir?
a) Karqrhkh talep e[risi b) Kargrhkh kayrtsrzlk efirisi
c) Driniigtim e[risi d) Teklif egrisi
soRU 7. Batlh sanayilegmig iilkeler arasrnda, birlik, dayanr$ma ve iqbirligi
sa[layan, bu rilkelerin ekonomik ve siyasal konuiarda grirtiglerini ueiirteyip
uyumlagtrrmaya aracrhk eden kuruluq aqagrdakilerden hangisidir?
a) NAFTA b) OECD c) EFTA d) EU
SIRU 8. “Emek zengin iilkeler, emek – yofun mallarr, sermaye zengin
iilkeler de sermaye – yogun mallan daha ucuza iiretirler.” ifadesi hangi teorinin
temel sonucudur?
a) Karqrlaqtrrmah iistiinhik teorisi b) Faktcir donatrmr teorisi
c) Teklifegrisi teorisi d) Karqrhkh talep teorisi
soRU 9. Pazar paynt korumak igin farkhlagtrnlmrg ririinlerin grkarrlmasr,
iiriin yagam efirisinin hangi agamasrnda yaprlabilir?
a) Olgunluk b) Diiqiig c) Unin geligtirme d) Biiyiime
soRU 10. Bursa’da faaliyette bulunan bir igletme X, y ve Z sipariglerini
almrqtrr. igletme mevcut kapasite durumu sebebiyle, bu sipariglerden sadece bir
tanesini segebilecek olup, diger iki siparig reddedilecektir. Bu sipariplere iligkin
olarak beklenen kar rakamlarr aga[rdaki gekildedir.
Buna gcire; Z sipariqini kabul etmenin altematif maliyeti kag TL,dir.?
a) 6.000 TL b) 10.000 TL c) 11.000 TL d) 21.000 TL
soRU 11. Agagrdakilerden hangisi iqletmelerin resmi birleqme qekillerinden
biri degildir?
a) Trcist b) Kartel c) Konsolidasyon d) Akuisyon
X Sipariqi Y Sipariqi Z Sipariqi
10.000 TL 1 1.000 TL 15.000 TL
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU 12. Belli bir takvim zamantnda elde edilen satrg gelirlerinin maliyetlere
oranr igletmelerde neyi ifade eder?
a) Satrg Rantabilitesi b) Kar Rantabilitesi
c) Verimlilik d) Ekonomiklik
soRU 13′ Gensoru ile ilgili a$afrda yer verilen agiklamarardan hangisi
yanhgtrr?
a) En az 20 milletvekilinin imzasryla verilir
b) Bir bakamn diigrinilebilmesi, r-iye tam saytsrntn salt golunlulu ile olur
c) Gensoru istemi en geg bir ay iginde gcir[qtiliir
d) Gerekqeli giivensiziik cinergeleri bir tam glin gegtikten sonra oylanrr
soRU 14. Dava agma stiresi, rizel kanunla’nda ay’ sire gcisterilmeyen
hallerde Danrgtay ve idare mahkemelerinde ……..ve vergi mahkemelerinde …..
gtlndrir.
Yukarrdaki cr-imlede boq brrakrlan alanlara yazrlmasr gerekenler srrasryla
aga!rdakilerden hangisidir?
a) 60,30 b) 30,60 c) 60,60 d) 30,30
soRU 15. Aga[rdakilerden hangisi yrinetimin denetlenmesinde genel denetim
tiirlerinden deIildir?
a) ig denetim b) Siyasal denetim
c) Uluslararasr denetim d) ycinetsel denetim
soRU 16. idare hukukuna gdre aga[rdakilerden hangisi yii^itmenin
durdurulmasr kararrnrn sonuglarrndan degildir?
a) idare bu karara uymak zorundadrr
b) Yasama ve yiiriitme organlan ile idare, mahkeme kararlarrnr higbir surette
degigtiremez
c) Ycinetimin bu karar konusunda takdir yetkisi yoktur
d) Ytiriitmenin durdurulmasr kararr kural olarak geriye yiiriimez
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU 17. Aqafrdakilerden hangisi tam yargl davalarrnrn rizelliklerinden
deIildir?
a) Tam yargr davasrna y almzca yrinetsel iglemler konu olur
b) Tam yargl davasrnrn dogurdugu sonuQtan ancak davanrn taraflarr
yararlanabilir
c) Tam yargr davasrnda, bir hak ihlalinden dolayr ydnetimin bir edimde
bulunmasr gerekip gerekmediIine karar verilir
d) Tam yargr davasrnda, dava agabilmek igin bir hakkrn ihlal edilmig olmasr
gerekmektedir
SORU 18. idari Yargtlama Usulii Kanununa gcire agafirdakilerden hangisi
yargrlamanrn yenilenmesini gerektiren sebeplerden biri degildir?
a) vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanrn gdrtiliip karara
ba[lanmrg olmasr
b) Lehine karar verilen tarafin, karara etkisi olan bir hile kullanmrg olmasr
c) Bilirkiginin gergefe aykrrr beyanda bulundu[unun iddia edilmig olmasr
d) Qekinmeye mecbur olan bagkan, iiye veya hAkimin katrlmasryla karar
verilm iE olmasr
SORU 19. Agagrdakilerden hangisi, disiplin sugunu gerektiren bir fiilden
dolayr aynr idarece sadece bir disiplin cezasr verilmesi ilkesine verilen addrr?
a) dlgriltiliik ilkesi b) Savunmasr z ceza olmazilkesi
c) Hakka hak ilkesi d) Teklik ilkesi
SORU 20.
I. TakibinkesinleEmesi
II. Odeme emri
IIL Takip talebi
IV. Haciz
icra ve iflas Kanununa gcire genel haciz yoluyla takipte yukarrda yer alan
apamalar agalrdaki grklardan hangisinde dofru olarak verilmigtir?
a) I-iI-lII-lV b) IIi-tI-I-tV
c) II-III-IV-I d) III-I-IV-II
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 21. icra ve iflas Kanununda di.izenlenen “qikayet siiresi’,nin niteligi
aqa[rdakilerden hangisidir?
a) Zamanaqrmr siiresidir b) Diizenleyici sr.iredir
c) Takibin taraflanna ycinelik cizel siiredir d) Hak dtiqtiriicii siiredir
SORU 22. icra ve iflas Kanununa grire agagrdaki mahkemelerden hangisi
ihtiyati haciz kar an vermeye yetkil i de[i1dir?
a) Mahn bulundu[u yer mahkemesi
b) Borglunun ikametgAhrnrn bulundufu yer mahkemesi
c) Kararrn en az masrafla ve en gabuk ifa edilece$i yer mahkemesi
d) Scizleqmenin yaprldr[r yer mahkemesi
SORU 23. Borglunun mallannrn haczinde borgluya en az yiik tegkil edecek ve
haciz il,e satrlmasr en kolay mallardan baglanarak bir srra takip edilmesi
agalrdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
a) Srra cetveli b) Pay cetveli c) Hacizde orantrhhk d) Hacizde tertip
soRU 24. ibraz siiresi kagrrrlan bir gekle ilgili olarak aqa[rdakilerden hangisi
dofrudur?
a) Qek’ gek olma vasfinr kaybeder
b) ibraz sriresinin kagrrrlmasrnrn hukuki bir sonucu yoktur alacak hakkr devam
eder
c) Hamil, kambiyo senetlerine mahsus takip yoluyla takip eder
d) Qekin bankada karqrhfr varsa hamil her zaman tahsi] eder
soRU 25. Agafrda yer alan krymetli evrak ve devri ile ilgili egleqtirmelerden
hangisi dofrudur?
Emre yazllr Nama vazrlr Hamiline vazrh
a) Teslim Ciro+Teslim Ciro+Teslim
b) Ciro+Teslim Alacagrn ternliki+Tesli m Alaca[rn temliki+Teslim
c) Teslim Ciro+Teslim Teslim
d) Ciro+Teslim Alacagrn temliki+Teslim Tes lim
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 26. Aqagtdakilerden hangisi alacak senetleri arasrnda yer almaz?
a) Karnbiyo senetleri b) Konqimento c) Sigorta poligeleri d) Tahvil
soRU 27′ Anonim ortakhklarrn esas stizlegmelerinde hrikrim bulunmasr
kaydryla yrinetim kurulunun Tiirk Ticaret Kanununun sermayenin artrrlmasrna
iligkin hiikiimlerine tabi olmaksrzrn hisse senedi grkarabilecekl err azami
miktarrn belirlendifii ve ticaret siciline kaydedilen serrnaye tiiriine sahip olan
girket agagrdakilerden hangisidir?
a) Sabit sermayeli girket b) Basit sermayeli girket
c) Kayrth sermayeli girket d) De[i9ir sermayeli girket
soRU 28. Kanunda <ingiinilen durumlardan birinin gergekleqmesi ile taraf
iradesi veya mahkeme karan olmaks nn adi qirketin hukuken sona ermesine ne
ad verilir?
a) Konkordato b) Fesih c) Infisah d) Iflas
SORU 29. A9alrdakilerden hangisi tacir defiildir?
a) Ticari igletme igleten kamu trizel kigileri
b) Ticari igletme iEleten dernekler
c) Ticari igletme igleten vakrflar
d) Ticari iqletme igleren gergek kigiler
soRU 30. Aqafrdakilerden hangisi esnaf faaliyeti biiyiiklijfirinri aqsa bile ticari
i gletme niteligi tagtmaz?
a) Frnn
c) Vakfa ait krrtasiye dlikkAnr
SORU 31. A9alrdakilerden hangisi
almaz?
b) A bankasrnrn Krzrlay qubesi
d) Dernefe ait sinema
girket kavramrnrn unsurlarr arasrnda yer
a)
c)
Scizleqme b) Sermaye
Mrigterek amag dolrultusunda birlikte gaba d) Uyruk
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU 32. Kollektif qirketin idaresi ortak olmayan bir kigiye brrakrldrfirnda bu
kiginin hukuki konumu a9a[rdakilerden hangisidir?
a) Ticari mrimessil b) Genel yetkili vekil c) Tiiccar memuru d) Ticari vekil
soRU 33. insanla.n, hukuk diizeninin srnrrlarr iginde, haklara ve borglara ehil
olmada egit olmalari neyin sonucudur?
a) Fiil ehliyeti b) Ayrrt etme giicti c) Hak ehliyeti d) Erginlik
soRU 34. Krsrtlanmasr igin yeterli sebep bulunmamakla beraber korunmasr
bakrmrndan fiil ehliyetinin srnrrlanmasr gerekli gciriilen ergin bir kiqiye
aga[rdaki iqlerden hangisinde gcirtiqii alnmak iizere bir yasal danrqman
atanmaz?
a) Dava agma b) Bafirqlama c) Kefil olma d) Evlenme
soRU 35′ Aga[rdakilerden hangisi vasinin grirevlerinden birisi de[ildir?
a) Yeteri kadar griven verici olmayan yatrrrmlan, giivenli yatrrrmlara
dcintgtiirme
b) vesayet altrndaki kiqinin malvarhfr iginde yer alan tagrnmazlarr derhal
satl$lnl sa[layarak nakde dciniiqtiirme
c) Ycinetilecek malvarhIrnrn defterinin tutulmasrnr sa[lama
d) Krymetli evrak, delerli eqya, rinemli belge ve benzerlerini grivenli bir yerde
saklama
soRU 36. Aqa[rdakilerden hangisi miras brrakanrn, tasarruf cizgrirliigiinrin
srnrrlan iginde, malvarhlrnrn tamamrnda veya bir krsmrnda vasiyetname ya da
miras scizlegmesiyle tasarrufta bulunma ycintemlerinden birisi deIildir?
a) Sakh payh mirasgrlarrndan herhangi birisini $arta bafh olmaksrzrn
mirasgrhktan grkarabilir
b) Mirasrnrn tamamr veya belli bir oranr igin bir veya birden gok kigiyi mirasgr
atayabilir
c) Bir kimseye belirli bir mal brrakma yoluyla kazandrrmada burunabilir
d) Terekesinin tasarruf edilebilir krsmrnrn tamamlnl veya bir brjltimi.intj
ozgiilemek suretiyle vaktf kurabilir
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 37. Aksine dtizenleme olmadrkga, sahibine, taqrnrrlar, taqrnmazlar,
haklar veya bir malvarhlr tizerinde tam yararlanma yetkisi saglayan hak
aqa!rdakilerden hangisidir?
a) Rehin hakkr b) Kaynak hakkr c) intifa hakkr d) Oturma hakkr
SORU 38. A9alrdakilerden hangisi tapu siciline kaydedilmez?
a) Arazi
b) Kamunun yararlanmasrna aynlan tagrnmazlar
c) Tagrnmazlar rizerindeki bafrmsrz ve siirekli haklar
d) Kat mtilkiyetine konu olan balrmsrz bcjli.imler
SORU 39. Aqafrdakilerden hangisi dofiuqtan eksik borglardan de[ildir?
a) Evlenme tellalhfrndan do[an borglar b) Kumardan dolan borglar
c) Devletin izin vermedili piyangolar d) Zamanagrmtna u[raml$ borglar
SORU 40. Agaprdakilerden hangisi veya hangileri borcun naklinin
gartlarrndandrr?
I- Borcun nakil scizlegmesinin yaprimasr
II- Alacaklnrn rrzasr
III- Borcun naklinin ivazh olarak yaprlmasr
a) Sadece I b) Sadece II c) I ve II d) II ve III
SORU 41. Aqa[rdakilerden hangisi borglunun temerriide diiqmesi igin gerekli
garllardan deIildir?
a) Borglunun kusurlu olmasr b) Alacakhnrn ihtarr
c) ifanrn imkansrz olmamasr d) Borcun muaccel olmasr
SORU 42. Sdzlegme yaprlrrken taraflardan birinin scizleqrnenin yaprldrfrnrn
kanrtr olarak verdigi paraya ne ad verilir?
a) Cezai gart b) Pey akqesi c) Piqmanhk akgesi d) Cayma akgesi
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 43. Bay A, Bay B’y” olan 10.000 TL tuta’ndaki borcunu
zamanagrmrna ulramrg olmasrna ra[men ridemigtir. olayla ilgili agagrdaki
ifadelerden hangisi do[rudur?
a) Bu bir bagrglama sayrlrr. A, bafrqlamadan riicu sebebi ileri siirerek iade
talebinde bulunabilir
b) A nrn ifasr gegerli bir ifadrr. iade talebinde bulunamaz
c) A, sebepsiz zenginlegme hiiktimlerine dayanarak B’den iade talebinde
bulunabilir
d) A istihkak davasr agarak ddedili parayr talep edebilir
SORU 44. Dciviz kurunda meydana gelen agrrr yiikselme,
olan B yi iflasrn egiline getirmigtir. Bu durumda B
edebilecegi hukuki imkan aga[rdakilerden hangisidir?
A ya 30.000 $ borglu
nin hakimden talep
a) Gabin
c) Gegici imkanstzhk
b) Krsmi imkansrzhk
d) Emprevizyon
soRU 45. 25 yagrndaki akrl hastasr A, babasr B ile birlikte yagamaktadrr. A,
apartmanrn giriqinde saklandr[r yerden anide n ortaya grkarak apartmana
girmekte olan c nin dikkatini dafrtmrg ve merdivenden diigerek’ kolunun
krrrlmasrna sebep olmugtur. c nin u[radrfr zararlailglli otarak aqafirdaki]erden
hangisi dogrudur?
a) A her hahikarda kusursuz olarak sorumludur
b) A nrn temyiz kudreti olmadrfr igin hig kimse kusurlu defiildir
c) B kusursuz olarak sorumludur ancak, kurtulug beyyinesi getirebilir
d) A ve B mtiteselsilen sorumludurlar
soRU 46. iqletmenin belirli bir tarihteki mali yaprsrnr gcisteren tabloya ne ad
verilir?
a) Bilango b) Genel Gegici Mizan c) Gerir Tablosu d) Fon Akrm Tablosu
SORU 47. Sermayede azalry yaratan iglemlere ne ad verilir?
a) Gider b) Harcama
t0
c) Maliyet d) Zarar
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU 48. Gelir ve gider hesapla’nrn igleyig kurallarr ile ilgili agalrda yer
verilen bilgilerden hangisi yanhgtrr?
a) Gelirlerdeki artg ilgili hesabrn alacafrna yaztlrr
b) Gelir hesaplarr borg kalanr verir veya kalan vermez
c) Giderlerdeki artr$ ilgili hesabrn borcuna yazrlrr
d) Giderlerdeki azahg hesabrn al.acapnayaz|lt
soRU 49. Net satrglar ile satrlan maliarrn maliyeti arasrndaki fark
agagrdakilerden hangisini ifade eder?
a) igletme karr b) Faaliyet kan c) Briit satrg karr d) Net kar
soRU 50. Siirekli envanter ycinterninde iqletmede mevcut mahn maliyetini
aga!rdakilerden hangisi verir?
a) Ticari mallar hesabrnrn borg tutarr b) Ticari mallar hesabrnrn borg kalanr
c) Yurtigi satrglar hesabrnrn alacak tutan d) Ticari mallar hesabrnrn alacak tutarr
soRU 51. Bir yrl ya da normal faaliyet drineminden daha uzun silrelerle
igletme faaliyetlerinde kullanrlmak rizere satrn ahnan varhklara ne ad verilir?
a) Duran varhk b) Dtinen varhk c) Ticari varhk d) Hazrr defer
soRU 52. Bir igletmenin gelir tablosunda yer aran bazt bilgiler agagrdaki
gibidir.
Briit Satrglar 8.500
Genel Yrinetim Giderleri 500
Satrgtan iadeler 400
Satrqlann Maliyeti 4.500
Faiz Gelirleri L000
Satrg iskontolarr 600
Bu bilgilere gcire, iqletmenin briit satrg kan kag TL dir?
a) 3.000 b) 3.500 c) 4.000 d) 7.500
il
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 53.
I- Dcinem baqr bildngosunun defterlere kaydr
II- Dcinem sonu bildngosunun dt.izenlenmesi
III- Kesin mizanrn diizenlenmesi
IV- Geqici mizanrnrn diizenlenmesi
V- Dcinem sonu iglemleri
Finansal tablolarrnr yrlhk olarak diizenleyen bir igletme igin yukandaki iqlemler,
muhasebe siirecine gdre hangi srrayla yaprlmahdrr?
a) I, II, V,lII,IV b) n, ry,I, V, m
c) I,IV, V,III,II d) I, il,IV, V,III
SORU54. iqletme 10.000 TL ahg bedeli olan arsaya 1.000 TL komisyon 500
TL tapu, 100 TL mahkeme masrafi yapml$ttr. Aynr arsanrn ilzerinde bulunan
binanrn yrkrmr igin 2.000 TL harcamrq Erkan enkazr 1.500 TL,ye satmrqtrr. Buna
gcire arsanrn maliyetini bulunuz?
a) 11.100TL b) 11.600TL c) 12.100TL d) 13.600TL
SORU 55. Bir igletmenin ige baglama tarihinde mali durumu griyledir:
Nakit para 1.000 TL
Ticari mal 2.000 TL
Tagrtlar 5.000 TL
B anka mevduatt 5OO TI,
Alacaklar 1.500 TL
B anka kredileri 2.500 TL
Buna gcire agrlrg maddesinde sermaye tutarr kag TL,dir?
a) 12.500 b) 10.000 c) 9.500 d) 7.500
soRU 56. Hisse senetleri ahg bedelinden daha drigtik bedelle satrlmasr
durumunda, ahg ve satrg fiyatr arasrndaki fark hangi hesaba borg kaydedilir?
a) Menkul Ktyrnet Satrq KArr Hs b) Menkul Krymet Satrq Zararr Hs
c) Kambiyo Zararr Hs d) Menkul Krymet Deger Diigilkliifii Hs
12
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 57.
——-.——.–/—————
153 TICARI MAL HS
391 HESAPLANAN KDV HS
IOO KASA HS
320 SATICILAR HS
101 ALINAN QEKLER HS
Bu yevmiye kaydrnda hangi hesap yanhg kullanrlmrqtrr?
a) Ticari Mal Hs
c) Ahnan Qekler Hs
b) Hesaplanan KDV Hs
d) Satrcrlar Hs
SORU 58.
t—————
102 BANKALARHS
780 FiNASMAN GiDERLERi HS
121 ALACAK SENETLERi HS
———— / —-
Bu yevmiye kaydi aga[rdaki iglemlerden hangisine aittir?
a) Alacak senedinin iskontolu olarak tahsiline
b) Alacakhnrn diizenledipi poligenin kabuliine
c) Alacak senedinin protesto ettirilmesi
d) Alacak senedinin cirosuna
soRU 59. Agagdaki olaylardan hangisinin muhasebeleqtirilmesinde
finansman gideri orlaya grkmaz?
a) Banka kedisine faiz tahakkuk etmesi b) Borg senedinin yenilenmesi
c) Alacak senedinin rskonto ettirilmesi d) Hisse senedi ihraq edilmesi
tl
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU 60. KDV dahil 2.360 TL’ye satrlan mal karqrh[rnda, satrq bedelinin
yarrsr igin senet, difer yarrsr igin gek ahnmrq ve aqafirdaki gibi kaydedilmiqtir.
ALACAK SENETLERi HS 2.360
TiCARi MALLAR HS 2.OOO
HESAPLANANKDVHS 360
Buna gdre yaprlmasr gereken dilzeltme kaydr aga!rdakilerden hangisidir?
a) ————- — – — ———– I
ALINAN QEKLER HS 1.180
TiCARi MALLAR HS 2.OOO
YURTiqi SATr$LAR HS 2.000
ALACAK SENETLERI HS 1.180
INDIRILECEK KDV HS 360
c) ————- l—————
TiCARi MALLAR HS 2.OOO
iNoinir-BcnK KDV HS 360
ALACAK SENETLERI HS 2.360
d) ————- t—————
ALTNAN qEKLER HS 1.180
ALACAK SENETLERI HS 1.I80
SORU6l. Maliyeti 1.200 TL olan bir mal kag TL ye satrlrrsa, satl; fiyatr
ijzerinden % 25 kdr elde edilmig olur?
a) 960 b) 1.380 c) 1.440 d) 1.500
l4
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 62. Satrcrya verilen mal sipariqi igin, gek ciro edilerek avans
cidenmigtir. Yaprlmasr gereken kayrt agafirdakilerden hangisidir?
a) ————- l—————
TiCARi MALLAR HS XXX
SATICILAR HS XXX
ALINAN QEK.HS XXX
——-t
c) —————————– I
VER. SIP. AVANS. HS XXX
SATICILARHS XXX
ALACAK SEN.HS XXX
SORU 63. Agalrdaki hesaplardan hangisi igletmenin diizenledifii dcinem bagr
bilangosunda y er almaz?
a) Ozei Maliyetler b) Krsa Vadeli Borglanma Giderleri
c) Verilen Siparig Avanslarr d) Arama Giderleri
soRU 64′ Aqagrdakilerden hangisi varhk hesapla’yla ilgili bir kargrhk hesabr
deIildir?
a) Stok Deger Driqiikliifii Karqrhgr
b) Menkul Krymetler De[er DrJgtikliisii Kargrh[r
c) Krdem Tazmina Kargrh$r
d) $i.ipheli Ticari Alacaklar Kargrhlr
l5
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU 65. Noksan olan mallarn bedelinin depo sorumlusundan tahsil
edilmesine karar verilmesi halinde yaprlmasr gereken kayrt agafrdaki]erden
hangisidir?
a) -‘———– t—————
PERSONELDEN ALACAKLAR HS. XXX
TiCARi MALLAR HS. XXX
TICARI MALLAR HS. XXX
c) ————- l—————
VERiLEN AVANSLAR HS. XXX
TiCARi MALLAR HS. XXX
TICARI MALLAR HS. XXX
soRU 66. igletme varhklarrnrn sigorta de[erleri hangi muhasebe temel
kavramr gereIince ve nerede gcisterilmelidir?
a) Tutarhhk – Nazrm Hesaplar b) Tam Agrklama – Varhk Hesaplarr
c) oziin Oncelifi – Bilango Dipnotlan d) Tam Agiklama – Bilango Dipnotlarr
soRU 67. urettigi mallara Yo 60 kdr ekleyerek satrq fiyatrnr belirleyen bir
igletme, satrq fiyatr rizerinden Yo 20 tndirim yaptr[rnda igletmenin kdr marl vo
kag olur?
a) 12 b) 18 c) 28 d) 40
soRU 68′ 01.07.2009 tarihinde 4 yrlhgrna kiralanan bir satrg ma$azasrna asma
kat yaptrrrlmrg, bunun igin 1.750 TL harcanmrgtrr. Buna gcire yaprlan gider,
agagrdaki hesaplardan hangisinde izlenmelidir?
a) Kululuq ve Orgiitlenme Giderleri b) Ozel Maliyetler
c) Gelecek Yrllara Ait Giderler d) Binalar
t6
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 69. Satig yapmak iizere bir yatak fuarrna katrlan Bay (M), fuara katrhm
ucreti olarak 10.000 TL, yer kirasr olarak da 2.000 TL cidemigtir. Difer taraftan
fuara katrhm gartlanna gcire, satrlan her maldan maliyet bedelinin rizerindeki
tutarn oh5 i fuar ycinetimine cidenecektir. Yata$rn her birinin Bay (M) ye
maliyeti 600 TL, her birinin satrg fiyatt ise 800 TL oldu[una g<ire, satrqlardan
zarar edilmemesi igin satrlmasr gereken asgari yatak sayrsr agafrdakilerden
hangisidir?
a) 60 b) 64 c) 70 d) 75
SORU 70. Gelir etkisi ile ilgili olarak aqa[rdaki iladelerden hangisi yanh$trr?
a) Diiqiik mallar igin gelir etkisi ile ikame etkisi aynr y<indedir
b) Normal mallar igin gelir etkisi daima pozitiftir
c) Tiim mallar iqin gelir etkisinin igareti hakkrnda cinceden kesin bir gey
s6ylenemez
d) Genel olarak gelir etkisi ikame etkisinden kiigiiktiir
SORU 71. Talep esnekli[i ile ilgili olarak agafirdakilerden hangisi yanhgtrr?
a) Talep esneklilinin birden kiigrik olmasr, katsayrnrn 0 ile 1 arasrnda bir deler
taqrmasrdtr
b) Talep esneklifi katsayrsr bire egit oldu[u zaman fryattaki defigme oranr ile
miktardaki de[igme oranr birbirine egittir
c) Talep esneklik katsayrsrnrn bire egit oldu$u duruma birim esneklik
denmektedir
d) Talep esneklik katsayrsr birden kiigrik oldulu zaman fryattaki yiizde birlik bir
azahg talep miktarrnr yiizde birden daha kiigrik bir oranda arlrrrr
SORU 72. Ktsa donern maliyet kavramlarr ile ilgili olarak aqafrdaki
ifadelerden hangisi yanhptrr?
a) Ortalama sabit maliyet devamh azalan bir egri ile gcisterilir
b) Onalama degigken maliyet ve oftalama toplam maliyet e[rileri birbirlerine
paralel degildir
c) Marjinal maliyet elrisi orlalama defigken rnaliyet ve ortalama toplam maliyet
egrilerinin her birini bu e[rilerin minimum noktalanndan kesmektedir
d) Ortalama degigken maliyet genellikle O qeklinde bir efri olarak gizilir
17
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 73.
>X
X’in miktqn
Yukarrda yer alan gelir tLiketim eSrisine gcire aqafrdaki ifadelerden hangisi
dofrudur?
soRU 74′ Aga[rdakilerden hangisi monopollti rekabet piyasasrnrn
cizelliklerinden de[ildir?
a) Monopollii rekabet piyasasrnda firmalarrn sattrklari iiriin homojen defiildir
b) Her firmanrn kargr kargrya oldugu taiep egrisi gok esnektir
c) Monopollii rakabet piyasasrnda iiriiniin farkhh[r mahn gergek niteliklerinin
farklrlrlrndan dopmaz
d) Monopollii rakabet piyasasrnda firma girig grkrglarr herhangi bir yolla
stnrrlandrnlmamr ptrr
soRU 75. “Driopol firmalar birbirlerinin riretim seviyelerini veri kabul etmek
yerine fiyat seviyelerini veri kabul etmektedir” varsaylmlnl savunan klasik
driopol modeli aga[rdakilerden hangisidir?
a) Y normal mal, X di.igrik mal
c) X drigiik mal, Y driqiik mal
a) Bertrand Modeli
c) Sweezy Modeli
b) X normal mal, Y normal mal
d) X normal mal, Y drigiik mal
b) Cournot Modeli
d) Chamberlain Modeli
t8
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU 76. Tasarruf yatrnm cizdegligi ile ilgili olarak aqafrdaki ifadelerden
hangisi yanhgtrr?
a) Bir ekonomide vergiler hiikilmet harcamalarrndan briyrikse hrikiimet tasarufu
pozitiftir
b) Bir ekonomide drg aleme yaprlan cidemeler drg alemden yaprlan <idemelerden
krigiik oldu$unda cari iglemler dengesi negatiftir
c) Bir ekonomide cari iglemler dengesi negatif ise yabancr tasarrr.rf pozitiftir
d) ulusal tasanuf ulusal yatrrrmdan briyrik ise, urusal tasanuf fazlasr kadar
negatif yabanct tasaruf olur
soRU 77. Nominal dciviz kuru ile ilgili olarak aga[rdaki ifadelerden hangisi
yanlrgtrr?
a) Bir birim yabancr paranln ulusal para cinsinden fiyatrna-deferine iki taraflr
nominal driviz kuru denir
b) Nominal d<iviz kuru bir birim ulusal paranrn kag birim yabancr para ile
deIiqtirildi!ini yansrtrr
c) Nominal dciviz kurunun yiikselmesi nominal defier kaybr olarak
deIerlendirilir
d) Nominal defer kaybr yurt iginde riretilen mallarrn yabancrlar igin
pahalrlagmasrn a yol agar
soRU 78. Bir iilkeye iligkin veriler agalrdaki tabloda gdriildflfii gibidir.
Toplam Nr-ifus 260.000.000
K uru msa I Olmayan Nrilus 160.000.000
Qahqmak istemeyenler 60.000.000
Iqsizler 7.000.000
Bu iilkede iqsizlik haddi yirzde kagtrr?
a)9 b)8 c)7 d)6
soRU 79. Bir ekonornide hrikr.imet almlarr G=335 TL’ vergiler T:300 TL ve
transferler TR-50 TL’dir. Hiikiimetin gegen yrldan devreden borcunun 400 TL
ve faiz haddinin % 5 oldugu varsayrmlarr altrnda b0tEe agrfr kaqtrr?
a) 55 b) 65 c) 85 d) 105
t9
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 80. IS e[risi ile ilgili olarak aqagrdakilerden hangisi do!rudur?
a) Yatrrrmrn faiz haddine duyarhh[r ve harcama garpanrnln defieri ne kadar
yriksek olursa IS e[risinin e[imi o kadar kiigtik olur
b) IS e[risi pozitif e[imlidir
c) IS efrisinin daha yatrk oimasr, faiz haddindeki belirli bir defi$me sonucu
hasrla dr.izeyinin daha az degiqecelini yansrtrr
d) Marjinal vergi haddi ne kadar btiytik olursa, IS eSrisi o kadar yatrk olur
soRU81. Para ve maliye politikalarr ile ilgili olarak agafrdaki ifadelerden
hangisi yanhgtrr?
a) Yatrnmrn faize tr.imriyle duyarsrz olmasr halinde maliye politikasr yatlnm
rizerinde bir daralmaya yol agmaz
b) Para talebinin faiz haddine hig duyarh olmamasr halinde geniqletici maliye
politikasr tam etkindir
c) Yatrrrmrn faize ttimriyle duyarsrz olmasr halinde maliye politikasr gofialtanr
harcama qogalranrna egifl ir
d) Para talebinin faiz haddine sonsuz duyarh olmasr haline likidite tuzafr denir
SORU 82.
I- Tahsil
II- Tarh
III- Tahakkuk
IV- Teblig
Vergilendirme srlreci igin agagrdaki stralamalardan hangisi dogrudur?
a) III-I-I-IV b) il-I-III-IV
c) I-III-II-N d) II-IV-Irr-l
SORU 83. Vergi Hukukumuzda tahakkuk zamanagrmr siiresi kag yrldr?
a) 5 yrl b) 4 yrl c) 3 yrl d) 2 yrl
soRU 84. Yergi ztyar ve usulsiizliik suglarrnr belli bir srire iginde tekrar
igleyen miikelleflere aqa!rdakilerden hangisine ait hrikijmler uygulanrr?
a) Teker-rtir b) Kryas c) Muafiyet d) igtima
20
www.sinavbul.com www.sinavbul.comsoRU 85. Aqagrdakilerden hangisi vergi usul Kanunda diizenlenmig ve
parasal ceza dngcinilmiiq suglardan biridir?
soRU 86. Agagrdakilerden hangisi vergilendirme hatara.ndan defildir?
a) Yriknmlii kiqide hata b) Matrahta hata
c) Yiiktimhiliikte hata d) Konuda hata
soRU 87. vergi sistemimizde ridenecek gelir vergisini hesaplamak iizere
kullanrlan tarifeye ne ad verilir?
a) Vergi kaEakgrhfr
c) Vergi ziyar
a) Tek oranh tarife
c) Artan oranh tarife
a) E,megin dalrhmr
c) Servet dafithmt
b) Mrikelleflerin cjzel iglerinin yapmak
d) Vergi mahremiyetinin ihlali
b) Azal,an oranh tarife
d) Tersine artan oranh tarife
b) Borglanma dtizeyi
d) Faktcir fiyatlarr
soRU 88. Genigletici maliye politikasr uygulamasr sonucunda faiz oranrnrn
yiikselmesine bafh olarak rizel yatrrrm harcamalarrnrn azalmasr durumuna ne ad verilir?
a) Mali siiniklenme b) Formi.il esnekligi c) Ncitr para d) Drqlama etkisi
soRU 89. Enflasyonist beklentiler cari enflasyon oranlna egit oldugunda
enflasyon ve igsizlik arasrndaki de[iqim oranrnl gristeren egri aga[rdakiierden
hangisidir?
a) Uzun dcinem Phillips egrisi b) Toplam arz elrisi
c) Toplam talep egrisi d) Fiyat – ttiketim e[risi
soRU 90. Agagrdakilerden hangisi gelir dagrhmrnr etkileyen etmenlerden
deIildir?
2T
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 91. Ekonomide talep yetersizli[i nedeniyie iqlem hacminin daralmasr
sonucunda ortaya grkan kapasite diigiikliipri ve igsizlik olgusuna ne ad verilir?
a) Enflasyon b) Stagflasyon c) Durgunluk d) Devaliiasyon
SORU92. Enflasyonla mricadelede borglanma mekanizmalarrndan hangisi
dahafazla likidite krsrcr etkiye sahiptir?
a) Devlet tahvillerinin do[rudan halka satrlmasr
b) Merkez Bankasrndan borglanma
c) Uluslararasr finans kurumlarrndan borglanma
d) Devlet tahvillerinin belediyelere satrqr
SORU 93. Agafrdakilerden hangisi kantitatif kredi kontrolii araglarrndan
deIi1dir?
SORU 94. Tam kamusal mallar igin aqa[rdaki ifadelerden hangisi do[ru
degildir?
a) Toplumsal ihtiyaglarr kargrlamak igin tiretilirler
b) Faydalan toplum bireyleri arasrnda briliiqtiinilemez
c) Piyasa konusu olabilirler
d) Faydasrndan yoksun kahnamaz
SORU 95. Odenen vergilerin toplumun gelirine bciliinmesiyle bulunan oran
aga[rdakilerden hangisinde dofiru olarak verilmiqtir?
a) Agrk piyasa iglemleri
c) Kredi tavanlarr
a) Bireysel vergi yrikri
c) Gergek vergi yrikii
a) Vergi gelirlerinden
c) Toplam tasarruflardan
b) Kanuni kargrhk ve disponibilite
d) Sektrirel bazda kredi verilmesi
b) Toplarn vergi yiikii
d) Net vergi ytikri
b) Toplam borqlardan
d) Milli gelirden
SORU 96. Wagner yasaslna gcire, kamu harcamalan genellikle agalrdakilerden
hangisinden daha hrzh arlmaktadrr?
22
www.sinavbul.com www.sinavbul.comSORU 97. Aqa[rdaki biitge sistemlerinden hangisinde, biitge cideneklerinin
verilmesinde rizerinde durulan konu, sunulacak hizmetlerin miktan ve nitelikleri
oimayrp, daha gok hizmetleri yapacak rirgiitlerin ihtiyaglarrdrr?
a) Geleneksel biitge sistemr
c) Plan biitqe sistemi
a) Fizyokratlar
c) Post-Keynesyenler
b) Modem biitqe sistemi
d) Program blitge sistemi
b) Merkantilistler
d) Monoteristler
SORU 98, Mesleki kuruluglann bafirmsrz olarak finansmanlarrnr kargrlamak
amacryla, bunlarrn hizmetlerinden yararlanan kimselerden zorunlu olarak
aldrklan parasal tutarlara ne ad verilir?
a) Resim b) Parafiskal gelir c) Vergi d) Harg
SORU 99. Bir iilkede mevcut, genellikle uluslar arasr nitelikli fonlarrn ani
hareketliliginin yol agaca[r olumsuzluklan giderme fonksiyonu olan ve
potansiyel finansal krizlerin cinlenmesine katkr saflayan vergiye ne denir?
a) Ramsey vergisi b) Cobweb vergisi c) Tobin vergisi d) Dupont vergisi
SORU 100. Tek vergi sisteminin savunuculan aqa$dakilerden hangisidir?
23
www.sinavbul.com www.sinavbul.com3 Nisan 2010 Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı Cevap Anahtarı
1 B 26 b 51 a 76 b
2 D 27 c 52 a 77 d
3 C 28 c 53 c 78 c
4 a 29 a 54 c 79 d
5 C 30 b 55 d 80 a
6 D 31 d 56 b 81 b
7 B 32 a 57 b 82 d
8 B 33 c 58 a 83 a
9 A 34 d 59 d 84 b
10 C 35 b 60 d 85 c
11 B 36 a 61 d 86 b
12 D 37 c 62 b 87 c
13 C 38 b 63 b 88 d
14 a 39 d 64 c 89 a
15 A 40 c 65 a 90 b
16 D 41 a 66 c 91 c
17 A 42 b 67 c 92 a
18 C 43 b 68 b 93 d
19 D 44 d 69 b 94 c
20 b 45 c 70 a 95 b
21 d 46 a 71 a 96 d
22 c 47 d 72 d 97 a
23 a 48 b 73 d 98 b
24 a 49 c 74 c 99 c
25 d 50 d 75 a 100 a


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.