NATO kuvvetlerine bağlı Türk Barış Gücü Komutanlığı tarafından ihalesi yapılan işe ilişkin imzalanan sözleşmenin Türkiye\’de noterde tasdiki işleminin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.

Tarih 12/01/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-2397-DV-9
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-2397-DV-9                                                              12/01/2012

Konu : NATO kuvvetlerine bağlı Türk Barış Gücü

Komutanlığı tarafından ihalesi yapılan işe ilişkin

 imzalanan sözleşmenin Türkiye’de noterde  tasdiki

işleminin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.

 

 

 

İlgi :    … tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanızca Afganistan/Kabil’de bulunan NATO kuvvetlerine bağlı T.C. Kara Kuvvetleri Kabil Bölge Komutanlığınca ihale edilen yemek ve yemek ile ilgili hizmetlerin karşılanması işi kapsamında imzalanmış bulunan sözleşmenin Türkiye’de noterde tasdik edilmesi işleminin harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, 12 nci maddesinde, damga vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığı’nca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre damga vergisinin alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavalenamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir

Ayrıca, 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, vergiye tabi kâğıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kâğıt üzerinde yer alan dövizin, kâğıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir.” denilmiş, 41 inci maddesinde, “Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi,işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.” hükmüne yer verilmiş, 42 nci maddesinde ise “Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Bir arada yapılan işlemler” başlıklı 46 ncı maddesinde de birbiriyle ilgili işlerin bir arada bulunması halinde en yüksek harç alınması gereken iş üzerinde harç alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

İlgide kayıtlı talep formunuz ekindeki “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi”nin incelenmesinden, “Teminata İlişkin Hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinde, söz konusu işin kesin teminat miktarının % 6 olduğu, yüklenicinin bu işe ilişkin olarak sözleşme konusu olan 7.128.450 $ üzerinden 423.707 $ kesin teminat verdiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, firmanız ile NATO kuvvetlerine bağlı T.C. Kara Kuvvetleri Kabil Bölge Komutanlığı arasında 31.10.2009 tarihinde düzenlenen “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin, söz konusu sözleşmede yer alan en yüksek tutar olan 7.128.450 $ (Amerikan Doları)’nın sözleşmenin düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü uyarınca binde 7,5 nispetinde damga vergisine, noterde yapılan onaylama işleminin ise 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 fıkrası hükmüne göre harca tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, NATO kuvvetlerine bağlı Türk Barış Gücü Komutanlığı ile yapılan sözleşmeden damga vergisi ve bu sözleşmeye ilişkin Türkiye’de gerçekleştirilecek noter tasdiki işlemlerinden harç alınmayacağına yönelik özel kanunlarında bir muafiyet veya istisna hükmü bulunması durumunda, söz konusu özel kanundaki hükme göre yeniden değerlendirme yapılması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.