Muhasebe Müdürlükleri tarafından yapı denetim hizmet bedellerinin ödenmesi sırasında Damga Vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Tarih 26/04/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.61.15.01-155[606-46-2012]-69
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.61.15.01-155[606-46-2012]-69                                                      26/04/2012

Konu : Muhasebe Müdürlükleri tarafından yapı denetim

hizmet bedelerinin ödenmesi sırasında Damga Vergisi

kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

 

 

 

….

 

İlgi :    … kayıt tarih ve …. kayıt sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, yapı denetim firması olarak faaliyette bulunduğunuz belirtilerek denetimini yaptığınız inşaatların denetim bedeli olarak arsa sahiplerince muhasebe ve malmüdürlüklerine yatırılan tutarların tarafınıza ödenmesi sırasında damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununun 3 üncü maddesinde, yapı denetim kuruluşlarının, imar mevzuatı uyarınca öngörülen fenni mesuliyeti ilgili idareye karşı üstleneceği belirtilmiş ve bu kuruluşların idareye ve yapı sahiplerine karşı kusurları oranında sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanunun 5 inci maddesinde, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında yapı denetimi hizmet sözleşmeleri akdedileceği, bu sözleşmenin bir suretinin taahhütname ekinde ilgili idareye verileceği, bu sözleşmede taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fiziki özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer yükümlülüklerinin yer alacağı; 5 inci maddesinin 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi ile değişik beşinci fıkrasında, yapı denetim hizmet bedelinin yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi uyarınca muhasebe müdürlüklerince yapı sahiplerinden tahsil edilen yapı denetim hizmet bedellerinin denetim kuruluşlarına ödenmesine ilişkin kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda sayılan kağıtlardan olmadığından damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı V.

Bir Cevap Yazın