Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2009/43 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2012/3

Karar Günü : 7.3.2012

R.G. Tarih-Sayı : 05.04.2012-28225

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle’ karar verildi.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgeler incelendiğinde; önceki yıl kesinhesabında 2008 yılına devredilen 1.500,00 YTL borç ödemesinin parti gelir-gider defterine kaydedilmediği ve kesinhesapta gösterilmediği görülmüştür.

Parti kesinhesabı düzeltildiğinde; 2007 yılı gelirleri toplamının 87.819,47 YTL, giderleri toplamının 87.528,71 YTL olduğu ve 290,76 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 67.647,11 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 51.146,26 YTL üye aidatları, 14.478,10 YTL bağışlar, 522,75 YTL önceki yıldan devreden nakit ile 1.500,00 YTL diğer gelirden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2008 yılı gelirleri toplamı 20.172,36YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 8.400,00 YTL üye aidat gelirleri, 11.580,37 YTL bağışlar ile 191,99 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi Genel Merkezinin 2008 yılı giderleri toplamı 67.380,64 YTL gösterilmiş olup, 21.800,00 YTL kira gideri, 12.350,00 YTL temsil ve ağırlama gideri ile 33.230,64 diğer giderlerden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden kasa nakit mevcudu 266,47 YTL’dir.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Aşağıda ayrıntısı gösterilen 118,23 YTL sosyal güvenlik primi gecikme zammı parti bütçesinden ödenmiştir.

YEVMİYE NO YEVMİYE TARİHİ ÖDEME TÜRÜ TUTARI GECİKME ZAMMI
159 30.07.2008 SGK Borç 124,81 17,47
160 30.07.2008 SGK Borç 11,24 1,57
185 28.08.2008 SGK Borç 124,68 17,45
186 28.08.2008 SGK Borç 11,16 1,56
205 26.09.2008 SGK Borç 11,16 1,52
206 26.09.2008 SGK Borç 124,68 17,01
229 18.11.2008 SGK Borç 11,45 1,63
230 18.11.2008 SGK Borç 11,16 1,44
231 18.11.2008 SGK Borç 127,88 18,16
232 18.11.2008 SGK Borç 124,68 16,09
262 29.12.2008 SGK Borç 124,68 14,47
263 29.12.2008 SGK Borç 11,16 9,86
TOPLAM 118,23

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu tahakkuk eden gecikme zammı dolayısı ile parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkânı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

Kişisel sorumluluk kapsamında olduğu halde parti bütçesinden yapılan 118,23 YTL ödemenin 2820 sayılı Kanun’un 75. maddesi uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin 2008 yılı giderleri toplamı 20.148,07 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 13.780,00 YTL kira gideri ile 6.368,07 sair giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin sonraki yıla devreden nakit mevcudu 24,29 YTL’dir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2008 yılında taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

Parti’nin, 2008 yılı içinde edindiği 3.457,30 YTL tutarında taşınır malın 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 87.819,47 YTL gelir, 87.528,71 YTL gider ve 290,76 YTL nakit mevcudunun Hazine’ye irad kaydedilmesi istenenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti harcaması olarak kabulü mümkün görülmeyen 118,23 YTL karşılığı parti malvarlığının, aynı Kanun’un 75. maddesi uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesine,

7.3.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.