Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2012/2

Karar Günü : 7.3.2012

R.G. Tarih-Sayı : 05.04.2012-28225

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi ile ilgili olarak;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Parti’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 111.168,06 YTL, giderleri toplamının 111.953,32 YTL, yılsonu borçlarının 1.500,00 YTL olduğu ve 714,74 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri 71.700,81 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 43.156,00 YTL aidat geliri, 26.660,00 YTL bağış geliri, 1.640,00 YTL faaliyet ve toplantı geliri ve 244,81 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2007 yılı gelirleri toplamı 39.467,25 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 16.721,00 YTL aidat geliri, 22.356,25 YTL bağış geliri, 390,00 YTL faaliyet ve toplantı gelirinden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri 72.678,06 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar, 36.542,35 YTL kira gideri, 4.212,63 YTL personel gideri, 9.543,37 YTL haberleşme gideri, 8.842,67 YTL ısınma, aydınlatma ve temizlik gideri, 9.482,68 YTL geçen yıldan kalan borç ödemeleri ile 4.054,56 YTL sair giderlerden oluşmaktadır.

Genel Merkezin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 522,75 YTL’dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen dışında kalan giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Aşağıda ayrıntısı gösterilen 20,59 YTL vergi gecikme zammı parti bütçesinden ödenmiştir.

YEVMİYE NO YEVMİYE TARİHİ ÖDEME TÜRÜ TUTARI GECİKME ZAMMI
85 21.02.2007 Vergi Stopajı 911,31 20,59

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu tahakkuk eden gecikme zammı dolayısı ile parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkânı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

Kişisel sorumluluk kapsamında olduğu halde parti bütçesinden yapılan 20,59 YTL ödemenin 2820 sayılı Kanun’un 75. maddesi uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin 2007 yılı giderleri toplamı 39.275,26 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 20.680,00 YTL kira gideri, 7.030,10 YTL vergi, sigorta, noter gideri ile 11.565,16 YTL sair giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 191,99 YTL’dir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2007 yılına ilişkin olarak, genel merkez ve il örgütleri tarafından edinilen taşınır veya taşınmaz malının bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin 2007 yılı kesinhesabında gösterilen 111.168,06 YTL gelir, 111.953,32 YTL gider, 1.500,00 YTL borç ve 714,74 YTL nakit mevcudu devrinin Hazine’ye irad kaydedilen dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti harcaması olarak kabulü mümkün görülmeyen 20,59 YTL karşılığı parti malvarlığının, aynı Kanun’un 75. maddesi uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesine,

7.3.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.