MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ 2013/2

Tarih 01/10/2013
Sayı 68216117-000.010.06.01-53[23]-95618
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI  : 68216117-000.010.06.01-53[23]-95618

KONU:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2013/2

……………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde;

– Trafik zabıtalarınca yapılan denetimler esnasında malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtların, engelli aparatlarının sökülmüş olduğunun tespit edildiği,

– Bu itibarla, bahse konu taşıtların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi uyarınca trafikten men edildiği,

anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin, 5035 ve 6462 sayılı Kanunlarla değişik, birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik oranları % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu verginin ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nin “II-İstisnalar” başlıklı bölümünde, bu istisna hükmünün uygulama esasları belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, sakatlık derecesi % 90’dan az olan malul ve engelli adına kayıt ve tescil edilecek taşıtların, bizzat malul kişinin sakatlığına uygun özel tertibatlı hale getirilerek tescil ettirilmesi halinde, motorlu taşıtlar vergisi istisnasının uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Öyle ki, malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmasındaki amaç, malul ve engelli olanların sosyal hayata katılımlarını arttırmak, günlük yaşantılarını kolaylaştırmak olup, sadece malul ve engellilerin kendilerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak taşıtlar için söz konusu istisna hükmü uygulanmaktadır.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde, anılan Bakanlığın 81 İl Valiliğine ve bir örneğini de Başkanlığımıza gönderdiği 16/8/2013 tarih ve 11088401.68385.64032-3235/146351 sayılı yazıda, engel oranı % 90’ın altında olan engelliler tarafından gerek ithal edilen, gerekse ülkemizden edinilen özel tertibatlı taşıtların özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasak olduğundan, trafik zabıtalarınca yapılan kontrollerde özel tertibatın kaldırıldığı veya değiştirildiği tespit edilen taşıtlar hakkında Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesinden işlem yapılarak, taşıtla ilgili düzenlenen tespit tutanağı ile birlikte yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Buna göre, sakatlık derecesi % 90’dan az olan malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlarından, tertibatların sökülmesi halinde, istisna uygulanması için gerekli olan şart ihlal edileceğinden, ilgili trafik birimlerince bu hususun tespit tutanağı ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirimi üzerine, engelli tertibatının sökülmüş olduğunun tespit edildiği dönemin başından itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılan açıklamalara göre ifasını rica ederim.

 

 

Hasan KURNAZ

Başkan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.