MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ 2013/1

Tarih 05/08/2013
Sayı 68216117-000.010.06.01-53[22]
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI  :68216117-000.010.06.01-53[22]                                                                  

KONU:

 

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2013/1

……………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

……………..VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

                                 

2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan “Otomobil“, “Kamyonet“, “Otobüs“, “Motosiklet” tanımları değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrasına “Bu maddedeki tanım ve terimlerle ilgili olarak vergi kanunları hükümleri saklıdır.” cümlesi eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeler 1/8/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik neticesinde, 2918 sayılı Kanunda yer alan otomobil, panel van, otobüs, minibüs tanımları ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan taşıt tanımları arasında farklılık oluşmaktadır.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde taşıt tanımları yer almakta olup, anılan Kanun maddesinin son fıkrasında verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimlerin Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi“nde yer alan taşıt tanımları gözetilmeksizin, motorlu taşıtlar vergisi mevzuatı göz önünde bulundurularak, bahis konusu taşıtların motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılan açıklamalara göre ifasını rica ederim.

 

 

  Şinasi CANDAN

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.