MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ 2012/3

Tarih 21/12/2012
Sayı B.07.1.GİB.0.06.61-000.010.06.01-53[21]
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI  :B.07.1.GİB.0.06.61-000.010.06.01-53[21]

KONU:

 

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2012/3

……………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

……………..VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

06.12.2012 tarihli ve 28489 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri” ibaresi eklenmiş ve yapılan değişiklik Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 3 üncü maddesinde, mahalli idarenin il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişisi olduğu, mahalli idare birliğinin ise birden fazla mahalli idarenin, yürütmekte görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

– İl özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişiliklerin üyesi oldukları, 5355 sayılı Kanun kapsamında kurulan mahalli idare birlikleri adına kayıt ve tescil edilen taşıtların 6/12/2012 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmeleri,

– 6/12/2012 tarihinden önce ilgili trafik siciline kayıt ve tescili yapılan taşıtlar için, ilgili dönemlerde yürürlükte olan 197 sayılı Kanun hükümlerine göre tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin bu açıklamalar çerçevesinde yapılmasını rica ederim.

 

 

Şinasi CANDAN

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.