MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ 2009/1

Tarih
Sayı B.07.1.GİB.0.02.61/6153-
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.61/6153-

Konu :

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2009/1

…………………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

-Eski ve kullanılamaz durumda bulunan taşıtların sahipleri tarafından hurdaya çıkarılmak istendiği halde motorlu taşıtlar vergisi borcu nedeniyle hurdaya çıkarılamadığı, çeşitli nedenlerle motorlu taşıt vasfını yitiren veya mevcut olmayan taşıtların ilgili trafik sicilinden kayıtlarının silinmemesi nedeniyle söz konusu taşıt sahipleri adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmeye devam ettiği,

-25/5/1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıttan dolayı tescil kaydının 25/5/1997 tarihinden sonra alıcı adına yapılması durumunda düzeltme yapıldığı tarihten önce satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının düzeltme zamanaşımına uğramış ancak tahsil zamanaşımına uğramamış olması nedeniyle satıcıdan ilgili dönemlere ait motorlu taşıtlar vergilerinin arandığı,

-5/7/2003 tarihinden önce çalınıp da halen bulunmayan taşıtlar için geçmiş dönemlere ilişkin olarak tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş motorlu taşıtlar vergisi tutarlarıyla ilgili olarak mükelleflerle vergi daireleri arasında ihtilaflar yaşandığı,

anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak 28/2/2009 tarih ve 27155 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle;

-İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/6/2010 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler adına veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edileceği,

-Söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği,

-5/7/2003 tarihinden önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edileceği,

-25/5/1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan ancak 25/5/1997 tarihinden sonra alıcı adına tescil kaydı yapılan taşıttan dolayı düzeltmenin yapıldığı tarihten önce satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi tutarlarından düzeltme zamanaşımına uğramış ancak tahsil zamanaşımına uğramamış olanların terkin edileceği

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun geçici 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 25/3/2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

5838 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan düzenlemeden istenilen sonucun alınabilmesi ve uygulamanın sağlıklı olarak yürütülebilmesi, gerek gelir idaresi personelinin gerekse mükelleflerin konuyla ilgili olarak yeterli ölçüde bilgilendirilmelerine bağlıdır. Bu amaçla;

-5838 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği hakkında Vergi Dairesi Başkanlığınız personeline yönelik bilgilendirici faaliyetlerde bulunulması,

-Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak için 30/6/2010 tarihine kadar, dördüncü fıkra hükmünden yararlanabilmek için de 31/12/2009 tarihine kadar başvuru şartı bulunduğundan; gerek vergi dairesi kayıtlarının taranması neticesinde tespit edilen gerekse Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezince model yılı 1979 veya daha eski olan taşıtlara ilişkin borçları içeren ve E-VDO sisteminize atılan listeler üzerinde değerlendirme yapılarak, hakkında motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmesine rağmen uzun süredir tahsilat yapılamayan, cebri takibata başlanan veya anılan madde kapsamında vergi daireleri ile ihtilaflı olan mükelleflere konuyla ilgili olarak bilgi verilmesini,

-Anılan Kanun maddesi hakkında, yerel basın-yayın organları ve ilan panoları gibi mahalli duyuru araçlarından yararlanmak suretiyle mükellefleri bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunulmasını,

-Başkanlığımızca geçici 2 nci madde hakkında mükelleflerin bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan afişlerin; vergi dairelerine, trafik tescil kuruluşlarına, şoförler ve otomobilciler esnaf odaları başta olmak üzere, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına, taşıt alım satımı yapılan işyerleri ile akaryakıt istasyonları gibi taşıt sahiplerinin sıklıkla uğradıkları mahallerin kolaylıkla görülebilecek yerlerine asılmasının sağlanmasını,

-Kanunun geçici 2 nci maddesinin uygulanmasında mükellefleri yönlendirmeye yönelik hazırlanan broşürlerin; vergi daireleri, trafik tescil kuruluşları, gümrük idareleri ve şoförler ve otomobilciler esnaf odalarına dağıtımının yapılmasını,

-Söz konusu Kanun maddesi hükmünün uygulanmasında aksaklıkların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini

rica ederim.

 

Başkan a.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.