Mirasçılık Belgesi İstemi, Taleple Bağlılık İlkesi (6100 S. HMK 24. md)

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2011/3738 E.2011/5974 K.
…Dava, mirasçılık belgesinin verilmesi istemine ilişkindir. Davacı Hazine tarafından miras bırakan H… mirasçısı olmadığı gerekçesiyle Hazine’nin mirasçılığına karar verilmesi istemi ile açılan davada mahkemece başka mirasçılar olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de verilen karar usul ve yasaya uygun düşmemiştir. HUMK.nun 73 ve yeni 6100 sayılı HUMK.nun 24. maddesi hükmüne göre hâkim, iki taraftan birinin talebi olmaksızın, kendiliğinden bir davayı inceleyemez ve karara bağlayamaz…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.