Milliyetçi Hareket Partisi 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2006/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/20

Karar Günü : 29.4.2010

R.G. Tarih-Sayı : 18.05.2010-27585

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Milliyetçi Hareket Partisi 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Milliyetçi Hareket Partisi 2005 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE‘ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2005 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Milliyetçi Hareket Partisi 2005 yılı gelirleri toplamının 10.436.506,09 YTL, borç toplamının 955.067,66 YTL, giderleri toplamının 10.965.572,99 YTL olduğu, 426.000,76 YTL nakit mevcudunun 2006 yılına devrettiği anlaşılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezinin 2005 yılı gelirleri 7.730.659,54 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 16.250.-YTL.si demirbaş satış gelirleri, 7.566.515,18 YTL.si Hazine yardımı, 721,70 YTL.si ise 2004 yılından devreden kasa mevcudundan oluşmaktadır.

2005 yılı için 2820 sayılı Yasa’nın 66. maddesine göre yasal bağış sınırı 16.517,63 YTL olup, söz konusu yılda yasal bağış sınırı aşılmamıştır.

Genel Merkezin 2005 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2005 yılı gelirleri 2.705.846,55 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 503.485,30 YTL.si aidat gelirleri, 15.178.- YTL.si satış gelirleri, 63.053.- YTL.si eğlence şölen gelirleri, 1.872.357,38 YTL.si bağış gelirleri, 56,67 YTL.si banka gelirleri, 251.716,20 YTL.si ise 2004 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2005 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı giderleri 8.457.603,26 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 213.858,71 YTL.si demirbaş giderleri, 59.631,80 YTL.si araştırma geliştirme ve eğitim giderleri, 2.464.274,20 YTL.si genel giderleri, 1.303.354,67 YTL.si personel giderleri, 91.253.- YTL.si seyahat giderleri, 624.365,32 YTL.si bayrak, rozet, afiş, yayın vb. giderleri, 125.383,41 YTL.si şölen eğlence giderleri, 3.575.482,15YTL.si 2004 yılı borçlarından oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılına devreden kasa mevcudu 228.123,94 YTL.dir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri ‘Belgelendirme’ kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde ‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır’ şeklinde tarif yapılmış ve ‘Fatura Kullanma Mecburiyeti’ başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2005 yılı için 41,29.- YTL) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,

‘Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır‘ ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, ‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76. maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

1- Parti görevlilerinin vergi, sigorta ve diğer yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı, faiz ve cezalar Parti bütçesinden ödenmiştir.

Parti sorumluları, ‘2004 Yılı son aylarına ait gelir vergisi stopajlarının, ssk primlerinin ödemeleri nakit akış programına bağlı olarak 2005 yılında ödenmesi sonucunda ödenen gecikme zammı ve faizler toplamı 62.705,85 liradır.

Parti faaliyetlerinin aksamaması için öncelikli giderlerin (telefon, elektrik, su, ücret vb öncelikli harcamalar) dışındaki piyasalara olan borçlar ve vergi dairesi-ssk borçları 2005 yılına ertelenmiştir.

Bu tarihlerde parti kasasında ya da banka hesaplarında nakit para yoktur.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak gecikme zamları parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki Hazine yardımı alan bir Parti için paranın olmadığı şeklinde yapılan savunma da yerinde değildir.

Parti görevlilerinin vergi ve diğer yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı, faiz ve cezalardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

Gecikme Zammı, Faiz ve Cezalara İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no Alındının Tarih ve Nosu Mahiyeti Tutarı
18.1.2005/18 18.1.2005/3940 11/2004 dönemi Gelir vergisi stopaj gecikme zammı

11/2004 dönemi Damga vergisi gecikme zammı

261,43

11,46

272,89

18.1.2005/18 18.1.2005/3950 10/2004 dönemi Gelir vergisi stopaj gecikme zammı

10/2004 dönemi Damga vergisi gecikme zammı

552,56

24,60

577,16

18.1.2005/18 18.1.2005/3960 9/2004 dönemi Gelir vergisi stopaj gecikme zammı

9/2004 dönemi Damga vergisi gecikme zammı

836,43

37,80

874,23

18.1.2005/18 18.1.2005/3970 8/2004 dönemi Gelir vergisi stopaj gecikme zammı

8/2004 dönemi Damga vergisi gecikme zammı

1.109,73

51,46

1.161,19

18.1.2005/18 18.1.2005/3980 7/2004 dönemi Gelir vergisi stopaj gecikme zammı

7/2004 dönemi Damga vergisi gecikme zammı

9.499,92

65,64

9.565,56

25.1.2005/23 25.1.2005/460 4/2004 dönemi Gelir vergisi stopaj gecikme zammı

4/2004 dönemi Damga vergisi gecikme zammı

8.298,54

105,26

8.403,80

25.1.2005/23 25.1.2005/470 5/2004 dönemi Gelir vergisi stopaj gecikme zammı

5/2004 dönemi Damga vergisi gecikme zammı

1.557,64

92,79

1.650,43

25.1.2005/23 25.1.2005/480 6/2004 dönemi Gelir vergisi stopaj gecikme zammı

6/2004 dönemi Damga vergisi gecikme zammı

1.588,79

82,73

1.671,52

5.3.2005/61 4.3.2005/F01934 4-11/2004 dönemi SSK primi ile işsizlik primi gecikme zammı, icra gecikme zammı, kanuni faiz, takip masrafı 32.045,46
10.3.2005/66 10.3.2005/1639 06 DB 650 plakalı araç 2005/1 MTV gecikme zammı 1
10.3.2005/66 10.3.2005/57630 Ankara Büyükşehir Belediyesi para cezası 26,26
9.5.2005/127 9.5.2005/518 06 DB 123 plakalı araç 2004/2 MTV gecikme zammı 26,93
3.6.2005/151 3.6.2005/1572487 Su bedeli cezası 5,61
7.6.2005/155 7.6.2005/1600411 Su bedeli cezası 10,34
7.6.2005/155 7.6.2005/1600411 Su bedeli gecikme faizi, gecikme faizine ilişkin kdv 356,82
5.7.2005/184 5.7.2005/29937 Su bedeli gecikme faizi, vekalet ücreti,diğer gelirler ve gecikme faizine ilişkin kdv 2.664,02
23.12.2005/342 23.12.2005/192 06 ZRU 16 plakalı araç 2003/2 MTV gecikme zammı 300,42
23.12.2005/342 23.12.2005/194 06 ZRU 16 plakalı araç 2004/2 MTV gecikme zammı 218,63
23.12.2005/342 23.12.2005/190 06 ZRU 16 plakalı araç 2002/2 MTV gecikme zammı 323,15
23.12.2005/342 23.12.2005/191 06 ZRU 16 plakalı araç 2003/1 MTV gecikme zammı 407,16
23.12.2005/342 23.12.2005/193 06 ZRU 16 plakalı araç 2004/1 MTV gecikme zammı 308,63
23.12.2005/342 23.12.2005/189 06 ZRU 16 plakalı araç 2002/1 MTV gecikme zammı 390,24
23.12.2005/342 23.12.2005/175 06 ZRU 16 plakalı araç 2005/1 MTV gecikme zammı 143,03
23.12.2005/342 23.12.2005/176 06 ZRU 16 plakalı araç 2005/2 MTV gecikme zammı 59,63
23.12.2005/342 23.12.2005/202 06 ZRU 16 plakalı araç 2001/1 MTV gecikme zammı 241,92
23.12.2005/342 23.12.2005/203 06 ZRU 16 plakalı araç 2001/2 MTV gecikme zammı 277,77
28.12.2005/347 28.12.2005/8037-8041, 8054-8057 Çevre temizlik vergisi gecikme zammı ve cezası 722,05

62.705,85

2- Telefon gecikme bedelleri Parti bütçesinden ödenmiştir.

Parti sorumluları, ‘çok sayıda abonesi olduğumuz telefonlara ait faturaların süresinde partimize intikal etmemesi sebebi ile geç ödenen toplam 40.07 lira gecikme zamlarıdır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak gecikme bedelleri parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme bedellerinden parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

Telefon Gecikme Bedelleri

Yevmiye tarih ve no İçerik Tutar
4.1.2005/2 İptal edilen 3 abonenin temerrütleri 6,83
5.1.2005/3 Telsim gecikme bedeli 2,53
2.2.2005/32 Telsim gecikme bedeli 4,82
21.2.2005/49 Telsim gecikme bedeli 4,37
11.4.2005/99 Telsim gecikme bedelleri 8,7
20.5.2005/137 Telsim gecikme bedeli 1,15
11.8.2005/221 Telsim gecikme bedelleri 11,67

40,07

3- 21.9.2005/258 ile 5.10.2005/271 yevmiyede 7,30 YTL.lik Telsim faturası iki defa ödenmiştir. Fatura referansı FB509023008586 olup, 258 yevmiyede fatura olmadan ödeme yapılmış ve 5.10.2005/271 yevmiyede de fatura eklenmiştir. Ancak 271 yevmiyede Kasadan çıkış olmasına karşın ödendiğine dair belge bulunmamaktadır.

Parti sorumluları, sehven mükerrer kayıt yapıldığını ifade etmişlerdir.

Mükerrer kayıt yapılan 7,30 YTL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

4- 24.11.2005/316 yevmiyede Veraset ve Harçlar Vergi Dairesinin 24.11.2005 tarih ve 0437863 numaralı alındısı ile 5.358,45 YTL idari para cezası olarak ödenmiştir.

Parti sorumluları, ‘5.358,45 liralık idari para cezası işten çıkarılan personelin yargıya gitmesi sebebiyle ödenmiştir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Ödenen idari para cezasının İş Kanunu gereği yerine getirilmesi gereken yükümlülüğün Parti tarafından yapılmaması nedeniyle verildiği anlaşılmıştır. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan idari para cezasından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödeme kişisel sorumluluk kapsamındadır.

5- Aşağıdaki belirtilen harcama Parti bütçesinden karşılanmıştır.

Parti sorumluları, ‘14.02.2005 tarih 42 yevmiyede kayıtlı Migros harcamalarındaki traş bıçağı, traş sabunu diş fırçası ve macunu gibi ihtiyaç maddeleri kişisel harcama değildir. Görevli olarak çıkılan Seyahatlerde kullanılmak üzere parti personeli için alınmış ihtiyaç malzemeleridir.

Seyahat görevi olsun ya da olmasın partinin bordrolu personeli için; bu tür malzemelerin alınmasında (personele yapılan ayni ödemelerde) yasal engel bulunmamaktadır.

20.10.2005 Tarih 285 yevmiyede kayıtlı Migros’tan alınan top parti personelinin sosyal faaliyetlerini (personelin halı saha maçları) karşılamak amacı ile alınmıştır. Kişisel harcama değildir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Söz konusu harcamaların içeriğinden yapılan bu giderlerin kişisel olduğu, parti amacına yönelik harcama olmadığı açıktır. Bu nedenle 93,27 YTL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

Özel Harcamalara İlişkin Liste

Yevmiye tarih no Faturayı düzenleyen Fatura(Fiş) tarih no İçerik Tutar
14.2.2005/42 Migros 14.2.2005/327834 Traş bıçağı ve traş sabunu vb. 73,37
20.10.2005/285 Migros 20.10.2005/255046 Futbol topu 19,90


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.