Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2009/59 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/16

Karar Günü : 10.3.2010

R.G. Tarih-Sayı : 27.03.2010-27534

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Fettah OTO, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılmalarıyla 10.3.2010 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

‘1- İşin esasının incelenmesine,

2- 2008 yılı kesinhesabının 2009 yılı Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi’ne verilmesi gerekirken 11.9.2009 tarihinde verilmesi nedeniyle Parti kesinhesabını yasal süresinde vermeyerek 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden Parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 10.3.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Parti’nin Genel Merkezi ile 13 il örgütünün 2008 yılı gelirlerinin 13.398,16 lira, giderlerinin 13.062,22 lira, gelir fazlası nakit devrinin 335,94 lira olduğu, gelir ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 13.398,16 lira olarak gösterilmiştir. Bunun 298,16 lirası önceki yıldan devreden nakit, 13.100.- lirası ise bağış gelirleridir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’nın 61- 69. maddelerine uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, il örgütlerinde gelir hareketinin olmadığı, bunun Parti Kurucular Kurulu Kararı ile doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin giderleri 13.062,22 lira olarak gösterilmiştir. Bunun 8.400.- lirası kira, 977,75 lirası haberleşme, 20,36 lirası taşıma, 3.664,11 lirası ise ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleridir.

Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 335,94 liradır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, il örgütlerinde gider hareketinin olmadığı, bunun Parti Kurucular Kurulu Kararı ile doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Parti’nin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2008 yılı içinde herhangi bir taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin kesinhesabında gösterilen 13.398,16 lira gelirin, 13.062,22 lira giderin ve 335,94 lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

10.3.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A.Necmi ÖZLER

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir