Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2009/57 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2009/55

Karar Günü : 10.11.2009

R.G. Tarih-Sayı : 26.11.2009-mükerrer 27418

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının ilk incelenmesi sonucunda;

1- Parti Genel Başkanlığının 11.9.2009 tarih ve 8 sayılı yazıya ek olarak gönderilen kesinhesap cetvelinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 11.9.2009 tarih ve 1257/311 sayı ile verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının Parti Genel Başkanı tarafından Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na sunulması gerektiği yönündeki 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi ile getirilen kurala uyulmadığı görülmektedir.

2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 111. maddesinin (b) bendinde, ‘Siyasi partilerin 74 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve onbeş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verilir.’ hükmü yer almıştır.

Bu itibarla, 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Milli Demokrat Halkın Partisi’nin il örgütlerinin 2006 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, Genel Merkezinin 2006 yılı gelirlerinin 8.084,86 YTL., giderlerinin 7.816,27 YTL., 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 268,59 YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 8.084,86 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 8.030 YTL si bağış gelirleri ve 54,86 YTL si geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 7.816,27 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.235,97 YTL. si kırtasiye ve büro giderleri, 440,98 YTL. si haberleşme giderleri, 340,92 YTL. si taşıma giderleri, 1.198,40 YTL. si aydınlatma ve temizlik giderleri ve 4.600.- YTL. si kira giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 268,59 YTL. dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2006 yılı kayıt ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2006 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz YTL. yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,

Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 8.084,86 YTL. gelir ve 7.816,27 YTL. gideri ile 268,59 YTL. nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, 10.11.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.