Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2006/43 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2009/53

Karar Günü : 10.11.2009

R.G. Tarih-Sayı : 26.11.2009-mükerrer 27418

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 13.5.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2004 yılı kesinhesap cetvellerinin ilk incelemesi sonucunda;

‘1- Parti’nin 2004 yılı kesinhesabını, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 74. maddesinde belirtildiği şekilde zamanında ve eksiksiz olarak Anayasa Mahkemesi’ne vermeyen Parti sorumluları hakkında, aynı Yasa’nın 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

2- Parti’nin Genel Merkez kesinhesabının dayanağını oluşturan gelir ve gider belgeleri ile defter kayıtlarının asıllarının gönderilmesi için Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Milli Demokrat Halkın Partisi’ne 15 gün süre verilmesine oybirliğiyle’

karar verilmiştir.

Parti tarafından 11.9.2009 gün ve 8 sayılı yazı ile eksiklikler giderilmiş ve Genel Merkez kesinhesabının dayanağını oluşturan gelir ve gider belgeleri ile defter kayıtlarının asılları gönderilmiştir.

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; ‘Dosyadaki eksikliklerin giderildiği anlaşıldığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2004 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Milli Demokrat Halkın Partisi’nin il örgütlerinin 2004 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, Genel Merkezinin 2004 yılı gelirlerinin 35.450.- YTL., giderlerinin 35.395,91 YTL., 2005 yılına devreden nakit mevcudunun 54,09 YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 35.450.- YTL. olup, tamamı bağış gelirlerinden oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 35.395,91 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 31.345,91 YTL. si kırtasiye ve büro giderleri ve 4.050.- YTL. si kira giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılına devreden nakit mevcudu 54,09 YTL. dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2004 yılı kayıt ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2004 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz YTL. yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,

Parti’nin 2004 yılı kesinhesabında gösterilen 35.450.- YTL. gelir ve 35.395,91 YTL. gideri ile 54,09 YTL. nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, 10.11.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.