Millet Partisi 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/43 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/55

Karar Günü : 16.12.2010

R.G. Tarih-Sayı : 31.12.2010-27802

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Millet Partisi 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Z. Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.07.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Millet Partisi 2007 yılı gelirleri toplamının 169.858,59 YTL, giderleri toplamının 160.097,62 YTL olduğu ve 9.760,97 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri 56.225,88 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 29.701,00 YTL aidat gelirlerinden, 8.790,00 YTL bağış gelirlerinden 406,06 YTL diğer gelirlerden ve 17.328,82 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2007 yılı gelirleri toplamı 113.632,71 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 28.974,00 YTL aidat gelirlerinden, 81.088,86 YTL bağış gelirlerinden 800,00 YTL diğer gelirlerden ve 2.769,85 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri 50.297,01 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 48.420,53 YTL genel giderler ile 1.876,48 YTL diğer giderlerden oluşmaktadır.

Genel Merkezin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 5.928,87 YTL’dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışında kalan giderlerin 2820 sayılı Yasaya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

a – Aşağıda tarihi ve numarası belirtilen ve şahıslar adına düzenlenmiş biletler ile yapılan seyahat giderleri karşılığı parti adına 446,00 YTL ödemede bulunulduğu görülmüştür.

BELGE TARİHİ YEVMİYE TARİH YOLCU TUTARI (YTL)
29.03.2007 30 31.03.2007 Filiz EDİBALİ 124,00
29.03.2007 30 31.03.2007 Aykut EDİBALİ 124,00
07.04.2007 32 02.04.2007 Filiz EDİBALİ 99,00
07.04.2007 32 03.04.2007 Aykut EDİBALİ 99,00
446,00

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde ‘Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır.’ denilmektedir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak kişi adına düzenlenmiş belgelerle yapılan 446,00 YTL seyahat gideri karşılığı malvarlığının aynı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

b- Aşağıda ayrıntısı gösterilen 515,75 YTL vergi gecikme zammı parti bütçesinden ödenmiştir.

YEVMİYE TARİHİ YEVMİYE NO BELGE TARİHİ BELGE TÜRÜ BELGE TUTARI GECİKME ZAMMI
31.10.2007 88 24.10.2007 Vergi ve G.Z. 577,67 286,46
31.10.2007 88 24.10.2007 Vergi ve G.Z. 459,37 149,05
31.10.2007 88 24.10.2007 Vergi ve G.Z. 706,16 80,24
515,75

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu tahakkuk eden gecikme zammı dolayısı ile parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkânı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

Kişisel sorumluluk kapsamında olduğu halde parti bütçesinden yapılan 515,75 YTL ödemenin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin 2007 yılı giderleri toplamı 109.800,61 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 104.259,20 YTL genel giderler ile 5.541,41 YTL diğer giderlerden oluşmaktadır.

İl Örgütlerinin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 3.832,10 YTL’dir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2007 yılına ilişkin olarak, genel merkez ve il örgütleri tarafından edinilen taşınır veya taşınmaz malının bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Millet Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- Parti’nin 2007 yılı kesinhesabında gösterilen 169.858,59 YTL gelir, 160.097,62 YTL gider ve 9.760,97 YTL kasa ve banka mevcudu devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,

3- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmayan, dolayısı ile parti harcaması olarak kabulü mümkün görülmeyen 961,75 YTL karşılığı parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesine, OYBİRLİĞİYLE,

16.12.2010 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.