Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile Kalkınma ajansı arasında düzenlenen destek sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 09/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2/24-127
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2/24-127                                                      09/12/2011

Konu : Marangozlar ve Mobilyacılar odası ile

Kalkınma ajansı arasında düzenlenen destek

sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

 

İlgi :   ../../2011 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında odanız ile … Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen “Mobilya Üretiminde Gelişme, Marka Olmanın Önündeki Engellerin Kaldırılması İçin Strateji Belirleme” başlıklı destek sözleşmesinin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanunun26 ncı maddesinde ajansların; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65 inci maddesinde, Esnaf ve Sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Esnaf ve Sanatkarlar meslek kuruluşlarının iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler yönünden istisna öngörülmüş olup meslek kuruluşlarının taraf olduğu tüm kağıtlara ilişkin olarak herhangi bir muafiyet ya da istisna hükmü bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, odanız ile … Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen “Mobilya Üretiminde Gelişme, Marka Olmanın Önündeki Engellerin Kaldırılması İçin Strateji Belirleme” başlıklı destek sözleşmesinin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun I/A-1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması ve söz konusu verginin damga vergisi muafiyeti bulunmayan odanız tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.