MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI Sınav Soruları ve cevapları 2013

Z
MALİYE BAKANLIĞI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI
ÖZEL YARIŞMA SINAVI
27 NİSAN 2013 CUMARTESİ
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.AÇIKLAMA
1. Bu testte toplam 100 soru vardır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150
dakikadır (2,5 saat).
3. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış
olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında
belirtilmiştir.2013-MHUY
Bu testte 100 soru vardır.
Gayrisafi yurt içi hasılanın harcama yöntemiyle
hesaplanmasında, gayrisafi sabit sermaye oluşumu
aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Firmaların tesis alımları Hava yolu firmalarının uçak alımları Kuaför dükkânlarına saç kurutma makinesi alımları Kamunun taşıt alımları Mali aracı kuruluşların hisse senedi alımları
I. Tüketici fiyat endeksi
II. Üretici fiyat endeksi
III. GSYH deflatörü
Yukarıdaki fiyat endekslerinden hangileri ithal mallar
içerir?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III IS-LM modeli çerçevesinde, mal piyasasında mal arz
fazlası ve para piyasasında para talep fazlası olması
durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hasıla değişmez, faiz oranı artar. Hasıla azalır, faiz oranı azalır. Hasıla artar, faiz oranı değişmez. Hasıla azalır, faiz oranı artar. Hasıla artar, faiz oranı azalır.
1.
2.
3.
Tüketim miktarı C= 100 + 0,7YD fonksiyonu ile
verilen bir ekonomide, yatırımlar ile kamu alımlarının
toplamı 400 TL’ye ve vergiler 200 TL’ye eşitse denge
hasıla düzeyi kaç TL’dir? (YD, Harcanabilir Gelir)
A) B) C) D) E) 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Bir ekonomide emek arzını emek talebine eşitleyen
denge ücret düzeyi 10 TL’dir. İşçilere I. firma 8 TL,
II. firma 10 TL, III. firma 12 TL ödeme yapmaktadır.
Buna göre bu firmalardan hangileri, etkin ücret
teorisine göre ödeme yapmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I. firma Yalnız II. firma Yalnız III. firma I. ve II. firmalar II. ve III. firmalar Aşağıdakilerden hangisi, stagflasyonun ortaya
çıkışını anlatmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Toplam talep eğrisinde bir değişim yokken toplam
arz eğrisinin sola kayması
LM eğrisinde bir değişim yokken IS eğrisinin sağa
kayması
Toplam talep eğrisinde bir değişim yokken toplam
arz eğrisinin sağa kayması
Toplam arz eğrisinde bir değişim yokken toplam
talep eğrisinin sağa kayması
IS eğrisinde bir değişim yokken LM eğrisinin sağa
kayması
4.
5.
6.
1
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Phillips eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Phillips eğrisi, enflasyon oranı ile işsizlik oranı
arasındaki ilişkiyi gösterir.
Modern Phillips eğrisine göre enflasyon, beklenen
enflasyon, işsizliğin doğal oranından sapması ve arz
şoklarından etkilenir.
Phillips eğrisi, kısa dönem toplam talep eğrisinden
türetilmiştir.
Uzun dönem Phillips eğrisi, enflasyon oranının yer
aldığı eksene paralel bir doğru şeklindedir.
Kısa dönem Phillips eğrisi, negatif eğimlidir. Bir ekonomide, nominal faiz oranı % 80 ve beklenen
enflasyon oranı % 20 ise reel faiz oranı
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) B) C) D) E) % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 Bir malın arz eğrisi aşağıdakilerden hangisi
gerçekleştiğinde sağa kayar?
A)
B)
C)
D)
E)
Üretim teknolojisinin gerilemesi Girdi fiyatlarının azalması Girdi fiyatlarının artması Malın fiyatının azalması Malın fiyatının artması
7.
8.
9.
I. A malının fiyatı
II. B malının fiyatı
III. Tüketicinin geliri
A ve B mallarını tüketen bir tüketicinin A malına olan
talebi yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız III I ve II I ve III I, II ve III Fiyatı artınca talebi de artan bir mal ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Giffen maldır. Düşük maldır. İkame ve gelir etkileri aynı yönlüdür. İkame ve gelir etkileri ters yönlüdür. İkame etkisi negatiftir.
I. Eşürün eğrileri doğrusaldır.
II. İkame esnekliği sonsuzdur.
III. Marjinal teknik ikame oranı sabittir.
Emek ve sermaye kullanarak üretim yapan bir firma
için tüm üretim seviyelerinde sermayenin marjinal
ürünü, emeğin marjinal ürününün iki katına eşit
olduğuna göre, firma hakkında yukarıdakilerden
hangileri söylenebilir?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız III I ve III II ve III I, II ve III
10.
11.
12.
2
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Yalnız emek girdisi kullanarak üretim
fonksiyonuna göre üretim yapan bir firmanın girdi
fiyatı 4 TL ve çıktı fiyatı P TL iken elde edebileceği en
yüksek kâr nedir? (L, emek miktarı)
A) B) C) D) E)
Tam rekabetçi bir firma, girdi alımı için 250 TL bütçeye
sahiptir. Firma, fiyatı 5 TL’den 25 birim emek, fiyatı
10 TL’den 10 birim sermaye istihdam etmektedir.
Firmanın üretimi gerçekleştirdiği noktada emeğin
marjinal ürünü 25 birim, sermayenin marjinal ürünü
50 birimdir.
Buna göre, firmanın uzun dönem dengesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Firma, girdilerin marjinal ürünlerinin oranını girdilerin
fiyatları oranına eşitlediği için uzun dönem
dengesine ulaşmıştır.
Firma, uzun dönem dengesine ulaşmak için emek
istihdamını artırıp sermaye istihdamını azaltmalıdır.
Firma, uzun dönem dengesine ulaşmak için emek
istihdamını azaltıp sermaye istihdamını artırmalıdır.
Firma, uzun dönem dengesine ulaşmak için hem
emek hem de sermaye istihdamını artırmalıdır.
Firma, uzun dönem dengesine ulaşmak için emek ve
sermayenin marjinal ürünlerini eşitlemelidir.
Şemsiye piyasasında monopol bir firmanın, fiyatı P
olarak belirlediğinde karşı karşıya olduğu talep
fonksiyonuyla ifade edilmektedir.
Firma için şemsiye üretiminin marjinal maliyeti 4 TL
ise en yüksek kârı elde edebilmek için firma kaç
şemsiye üretir?
A) B) C) D) E) 8 10 12 16 20
13.
14.
15.
Bir endüstride dört firma üretim yapmaktadır. Birinci
firmanın piyasa payı yüzde 10, diğer üç firmanın her
birinin piyasa payı ise yüzde 30’dur.
Buna göre, üç firma yoğunlaşma oranı (CR3
) yüzde
kaçtır?
A) B) C) D) E) 30 70 90 100 2.800 Piyasa başarısızlığının sebebi aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Faktör akışkanlığının tam olması Kamusal malların varlığı Eksik rekabet Eksik bilgi Dışsallıklar Aşağıdakilerden hangisi, Heckscher-Ohlin Teorisi’ni
anlatmakta kullanılan iki mallı, iki ülkeli, iki faktörlü
modelin dayandığı varsayımlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklıdır. Her malın üretim fonksiyonu iki ülkede aynıdır. Üretimde ölçeğe göre sabit verim geçerlidir. İki malın üretiminde kullanılan faktörlerin oranı
aynıdır.
Ülkelerin talep koşulları birbirinin benzeridir.
16.
17.
18.
3
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Küçük bir ekonomide bir malın fiyatı P TL olduğunda
arzını QS(P) = 2P ve talebini QD(P) = 120-P
fonksiyonları göstermektedir.
Bu mal yurt dışından gümrüksüz 30 TL fiyata ithal
edilmekte iken devletin uygulayacağı 5 TL’lik
spesifik tarife, piyasada malın arzını ne kadar artırır?
A) B) C) D) E) 5 10 20 30 40 Ödemeler bilançosunda aşağıdaki işlemlerden
hangisi cari işlemler hesabına kaydedilmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Yerleşik olmayan bir şirketin ülkedeki iştirakinden
kazandığı kâr payını ülke dışına aktarması
Yerleşik bir şirketin ülke dışında kazandığı faiz
gelirini ülkeye aktarması
Ülke dışında ikamet eden yurttaşların ülkedeki
yakınlarına döviz göndermesi
Ülke dışındaki kuruluşların, ülkeye afet yardımı
göndermesi
Yerleşik olmayan bir şirketin ülkedeki bir şirketin
hisse senedini satın alması
Reel döviz kurunun değişim oranının sıfır olduğu
durum aşağıdakilerden hangisidir?
( , Yurt içi enflasyon oranı; , Yurt dışı enflasyon
oranı; , nominal döviz kuru)
A) B)
C) D)
E)
19.
20.
21.
Avrupa Birliğinin ortak tarım politikasında bir
tarımsal ürünün piyasa fiyatı üst müdahale fiyatını
aştığında hangi uygulamaya başvurulur?
A)
B)
C)
D)
E)
O üründen ithalata telafi edici vergi konulur. O ürünün ithalatında eşik fiyat yükseltilir. O ürünün ihracatı teşvik edilir. Görevli kuruluşlar, stoklardan o ürünü piyasada
satar.
Görevli kuruluşlar o üründen satın alarak stoklar. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Ticaret Örgütünün
uluslararası hizmet ticareti için uyguladığı kurallar
arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Üye ülkeler, hizmet sunucuları arasında ayrım
yapmazlar.
Hizmet ticaretinde esas olan, ulusal düzenlemelerdir. İç pazarda, yabancı sermayeli hizmet sunucularla
yerli sunuculara farklı işlem yapılmaz.
Üye ülkeler kendi aralarında hizmet ticaretini
serbestleştirerek ekonomik bütünleşmeler
kurabilirler.
Hizmet ticaretine ilişkin alınan önlemler saydam bir
şekilde yayımlanmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Ekonomik
Topluluğunu kuran altı ülke arasında yer almaz?
A) B)
C) D)
E)
İtalya Federal Almanya Fransa Hollanda İngiltere
22.
23.
24.
4
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Dünya Bankası grubu içinde, yoksul ülkelere yönelik
faizsiz kredi ve hibe sağlayan kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi
Uluslararası Merkezi (ICSID)
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) Aşağıdakilerden hangisi, verginin temel
unsurlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Vergilendirme yetkisine sahip kuruluşlarca alınması Mali, sosyal ve ekonomik amaçlarla kullanılması Karşılıksız olması Gönüllülük esasına dayanması Nakdî bir ödeme olması Aşağıdaki kuruluşlardan hangisine yapılan ödeme,
bir sosyal parafiskal gelirdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sosyal Güvenlik Kurumu Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği Ankara Ticaret Odası İstanbul Barosu İzmir Mühendisler ve Mimarlar Odası
25.
26.
27.
Subjektif vergi yükü ile objektif vergi yükü
arasındaki temel farkla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Subjektif vergi yükü gelir vergisine, objektif vergi
yükü ise harcama vergilerine ilişkindir.
Subjektif vergi yükü kişilere, objektif vergi yükü ise
firmalara ilişkindir.
Subjektif vergi yükü sayısal olarak ölçülemez,
objektif vergi yükü ise ölçülebilir.
Subjektif vergi yükü refahla, objektif vergi yükü ise
gelirle ölçülür.
Subjektif vergi yükünde transferler dikkate alınmaz,
objektif vergi yükünde ise transferler dikkate alınır.
Transfer harcamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Gıda maddelerinin fiyatlarının düşürülmesi, ayni
transferdir.
Engelli kişilere sakatlık aylığı bağlanması, nakdî
transferdir.
Emekli aylıkları, dolaysız transferdir. Üretimi teşvik etmeye yönelik transferler, sermaye
transferidir.
Tüketimi artırmak amacıyla para aktarılması, gelir
transferidir.
Aşağıdakilerden hangisi, karşılıksız transferlere bir
örnek oluşturmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Emeklilere yapılan maaş ödemeleri Öğrencilere yapılan burs ödemeleri Kamu borçlarına karşılık yapılan faiz ödemeleri Sermaye teşkili için yapılan transferler Dul, yetim ve engellilere yapılan transferler
28.
29.
30.
5
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Borç yönetimi ile ilgili iş ve hizmetler, aşağıdaki
fonksiyonel sınıflandırma kategorilerinden hangisine
girer?
A)
B)
C)
D)
E)
Ekonomik işler ve hizmetler Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri İskân ve toplum refahı hizmetleri Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri Genel kamu hizmetleri Kamu hizmetlerinin cinsi ve tutarı ile bu hizmetleri
karşılayacak kamu gelirlerinin toplanması hakkında
karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisiyle
adlandırılır?
A) B)
C) D)
E)
Mali özerklik Bütçe hakkı Bütçe yetkisi Mali güç Hükümranlık hakkı Bütçe ödeneklerinin tahakkukunu aşağıdakilerden
hangisi gerçekleştirir?
A) B)
C) D)
E)
Gerçekleştirme görevlisi Harcama yetkilisi Muhasebe yetkilisi Sayman Mutemet Belirli bir kuruma, ödeneğinin yeterli gelmemesi
durumunda kanunla yapılan ödenek tahsisatı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Ek ödenek Olağanüstü ödenek Yedek ödenek Örtülü ödenek Arızi ödenek
31.
32.
33.
34.
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri
gelirlerinin dayandığı temel hükümler aşağıdaki
cetvellerin hangisinde yer alır?
A) B)
C) D)
E)
A cetveli B cetveli C cetveli E cetveli F cetveli Borç ve faizleri sona erdirmeyen ancak azaltan işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Tahkim Konversiyon Borcun reddi Moratoryum Konsolidasyon Hükûmetin, çıkarılan devlet borç senetlerinin satın
alınmasının vatanseverlik görevi olduğunu ilan
etmesi, aşağıdaki borçlanma türlerinden hangisine
girer?
A)
B)
C)
D)
E)
Tam cebrî borçlanma Cebir tehdidine dayanan borçlanma Manevi cebre dayanan borçlanma Gönüllülük esasına dayanan borçlanma Cebrî tasarruf yaratarak borçlanma Devletin; kamu giderleri, vergiler ve borçlanmalar
gibi mali araçlarla yaptığı müdahalelerin etkileri
aşağıdakilerden hangisinin çalışma alanını
oluşturur?
A)
B)
C)
D)
E)
Maliye politikası Para politikası Uluslararası iktisat politikası Vergi politikası Ücret politikası
35.
36.
37.
38.
6
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Aşağıdakilerden hangisi, vergi temelli gelir
politikasının sonuçları arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Ücret-fiyat spiralinin kırılması Sıkı fiyat kontrollerine gerek kalmaması Yüksek parasal ücret talebinin teşvik edilmesi Ücretlerini belli sınırlarda artıran firmaların
ödüllendirilmesi
Enflasyonun düşürülerek büyüme için uygun ortam
oluşturulması
Bütçe açıklarının, vergileri daha sonraki nesiller
üzerine aktararak toplam yaşam boyu tüketimi
artıracağını savunan yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Keynesyen Yaklaşım Neo-klasik Yaklaşım Ricardian Yaklaşım Wagner Yasası Yaklaşımı Laffer Eğrisi Yaklaşımı Birincil açık ile reel faiz ödemelerinin toplamı,
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu kesimi borçlanma gereği Nakit açığı Faiz dışı bütçe dengesi Operasyonel açık Birincil bütçe fazlası
39.
40.
41.
Vergi oranı (%) Vergi hasılatı
10 100.000
20 180.000
30 170.000
43 150.000
Tablodaki verilere göre, optimal vergi oranı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak
doğrudur?
A) B)
C) D)
E)
% 10’dur. % 20’dir. % 20’nin altındadır. % 30’un altındadır. % 30’dur. Aşağıdakilerden hangisi, gelir üzerinden alınan
vergilere konu olmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Bağış yoluyla edinilen para Kiralamadan kazanılan para Avukatın kazandığı para Diş protezcisinin kazandığı para Satılan evin değer artışından sağlanan kazanç Aşağıdakilerden hangisi, ücret olarak
vergilendirilmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Bilirkişilere ödenen paralar TBMM ve belediye meclisi üyelerine ödenen paralar Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen paralar Sporculara transfer bedeli olarak ödenen paralar Sporcunun lokanta işletmesinden kazandığı paralar
42.
43.
44.
7
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanunu’nda
düzenlenen gelir türlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticari kazanç Menkul sermaye iradı Kurum kazancı Diğer kazanç ve iratlar Gayrimenkul sermaye iradı Almanya’da ikamet eden T.C. vatandaşı Avukat T ve
Alman vatandaşı arkadaşı Yazar A, seyahat amacıyla
01.02.2011 tarihinde Türkiye’ye gelirler. Seyahatin ilk
haftasında geçirdikleri ağır trafik kazası nedeniyle uzun
süre hastanede kalmak zorunda olan T ve A, ancak
31.09.2011 tarihinde Almanya’ya geri dönebilirler.
Bu olaya göre, 2011 yılı bakımından T ve A’nın gelir
vergisi mükellefiyeti türü aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
T tam mükellef – A dar mükellef T dar mükellef – A tam mükellef T tam mükellef – A tam mükellef T dar mükellef – A dar mükellef T dar mükellef – A’nın mükellefiyeti yok I. Ticari faaliyet kapsamındaki teslim
II. Sınai faaliyet kapsamındaki teslim
III. Zirai faaliyet kapsamındaki teslim
IV. Serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim
Yukarıdaki teslimlerden hangileri, katma değer
vergisinin konusuna girer?
A) B) C)
D) E)
I ve II I ve IV II ve III I, III ve IV I, II, III ve IV
45.
46.
47.
Aşağıdakilerden hangisi, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda yer alan bir istisnadır?
A)
B)
C)
D)
E)
İştirak kazançları istisnası Telif kazançları istisnası Müteferrik istisnalar Konut kirası istisnası Diplomatik istisnalar Aşağıdakilerden hangisi, telif kazançları
istisnasından yararlanamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Mütercim Gümrük komisyoncusu Bilgisayar programcısı Şair Heykeltıraş Aşağıdakilerden hangisi, geçici vergi ödemek
durumunda değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Anonim şirketler Eshamlı komandit şirketler İkinci sınıf tüccarlar Serbest meslek erbabı Zirai kazanç sahipleri
48.
49.
50.
8
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında
gözetilmesi gereken şartlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kanunla yapılmalıdır. Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır. Yalnızca olağanüstü hâllerde yapılmalıdır. Hak ve hürriyetlerin özlerine dokunmamalıdır. Ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
milletvekili seçilebilme şartlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Üniversite mezunu olmak Kısıtlı olmamak Yirmi beş yaşını doldurmuş olmak Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak Kasıtlı bir suçtan dolayı toplam bir yıl veya daha
fazla hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
1982 Anayasası’na göre, bütçe ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında
hiçbir hüküm konulamaz.
Bütçe Komisyonu 40 üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı, bütçe kanunlarını bir daha
görüşülmek üzere meclise geri gönderemez.
Bütçe kanunları hakkında esas ve şekil bakımından
Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa
Mahkemesine başvurulabilir.
Bütçelere harcanabilecek miktar sınırının, Bakanlar
Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair hüküm
konulabilir.
51.
52.
53.
1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
TBMM üyesi hakkında seçimden önce veya sonra
verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik
sıfatının sona ermesine bırakılır.
TBMM’deki siyasi parti gruplarınca yasama
dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar
alınamaz.
Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve
kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını
kaldırmasına gerek olmaksızın devam eder.
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri
sürülen bir milletvekili; kural olarak Meclisin kararı
olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez,
tutuklanamaz ve yargılanamaz.
TBMM üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve
sözlerinden sorumlu tutulamaz.
Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda
ticari esaslara göre faaliyet yürütmek üzere Bakanlar
Kurulu kararı ile kurulan kamu iktisadi
teşebbüslerine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Müessese İktisadi devlet teşekkülü İştirak Bağlı ortaklık Kamu iktisadi kuruluşu
54.
55.
9
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
I. Vali
II. İl genel meclisi
III. İl idare kurulu
IV. İl encümeni
Yukarıdakilerden hangileri, sadece merkezden
yönetimin bir organıdır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve III II ve IV Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu, kendine
yapılan başvurular hakkında en geç kaç gün içinde
karar verir?
A) B)
C) D)
E)
15 gün 15 iş günü 30 gün 30 iş günü 7 gün Tam yargı davalarında yetkili idare mahkemesi,
zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözmeye yetkili
mahkeme değilse ve ayrıca zarar bayındırlık ve
ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi
bir eyleminden doğmamışsa davaya bakmakla yetkili
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Zarara neden olan idarenin bulunduğu yer idare
mahkemesi
Zararın doğduğu yer idare mahkemesi Ankara idare mahkemeleri Davacının tercihine göre, idarenin bulunduğu veya
zararın doğduğu yer idare mahkemesi
Davacının ikametgâhının bulunduğu yer idare
mahkemesi
56.
57.
58.
Kamulaştırılan gayrimenkulün maliki, kamulaştırma
kararına karşı tebliğ/ilan tarihinden itibaren kaç gün
içinde, hangi mahkemede dava açmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
15 gün – Asliye hukuk mahkemesi 30 gün – İdare mahkemesi 30 gün – Asliye hukuk mahkemesi 60 gün – Asliye hukuk mahkemesi 60 gün – İdare mahkemesi Aşağıdaki işlemlerden hangisinin iptali için açılan
davada idare mahkemesinin verdiği karar, itiraz
başvurusuna konu olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
İlköğretim öğrencisinin not tespitine ilişkin işlem Yükseköğretim öğrencisine verilen disiplin cezası
işlemi
Memurla ilgili verilen görevden uzaklaştırma işlemi Memurun lojmandan çıkarılması yönünde tesis
edilen işlem
Başka bir şehirdeki göreve tayin olunan memura
yolluk ödenmemesi yönünde tesis edilen işlem
59.
60.
10
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Erteleme, sadece hapis cezaları bakımından
uygulanabilen bir kurumdur.
Hükümlünün daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı
3 aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmiş
olması, ertelemeye engel teşkil eder.
Suçu işlediği sırada 18 yaşından küçük olan kişiler
hakkında hükmolunan 3 yıl veya daha az süreli
hapis cezaları, diğer şartların varlığı hâlinde
ertelenebilir.
Kişi, erteleme sonucunda öngörülen denetim süresi
içerisinde kasıtlı veya taksirli bir suç işlerse hakkında
verilen erteleme kararı kaldırılır.
Hâkim; hapis cezasının ertelenmesini mağdurun
veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan
önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen
giderilmesi koşuluna bağlayabilir.
Aşağıdakilerden hangisi, taksirle işlendiğinde
cezalandırılabilen fiillerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Öldürme İflas Mala zarar verme Çevrenin kirletilmesi Genel güvenliğin tehlikeye sokulması
61.
62.
İşlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın
alt ve üst sınırı arasından temel ceza belirlenirken
aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve
yargılama sürecindeki davranışları
Suçun işleniş biçimi ve suçun işlenmesinde
kullanılan araçlar
Suçun işlendiği zaman ve yer Suçun konusunun önemi ve değeri Failin güttüğü amaç ve saiki Kesintisiz (mütemadi) suçla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
İhmalî hareketle işlenemez. Suçun sona erme anına kadar teşebbüs hükümleri
uygulanabilir.
İştirak mümkün değildir. Kesintisiz suç işlenirken meşru savunmada
bulunulamaz.
Suç sona erdiği anda hangi kanun yürürlükte ise o
kanun uygulanır.
Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımının
türlerinden biri değildir?
A) B)
C) D)
E)
Yokluk Eksiklik Kesin hükümsüzlük Kısmi hükümsüzlük İptal
63.
64.
65.
11
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdaki hâllerin
hangisinde zaman aşımının durması söz konusu
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Borçlu, borcunu ikrar etmişse Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan
alacağı söz konusu ise
Velayet süresince çocukların ana ve babalarından
olan alacakları söz konusu ise
Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahipse Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânı
yoksa
Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi haksız fiil neticesinde ortaya çıkan bedensel
zararlar içinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Tedavi giderleri Kazanç kaybı Çalışma gücünün azalmasından ya da
yitirilmesinden doğan kayıplar
Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar Manevi çöküntü Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık
oransızlığın, zarar görenin zor durumda
kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da
deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle ortaya
çıkması durumuna ne ad verilir?
A) B)
C) D)
E)
Haksız fiil Sebepsiz zenginleşme Cebrî icra Aşırı yararlanma Aldatma
66.
67.
68.
Medeni Kanun’a göre A, cinsiyetini değiştirmek
istemektedir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Medeni Kanun’da cinsiyet değişikliğine ilişkin
herhangi bir hüküm yoktur, bu konu özel bir kanunla
düzenlenmiştir.
A’nın cinsiyet değiştirebilmesi için evli olmaması
gerekir.
Kimliğini saklamak isteyen A’nın cinsiyet değiştirme
talebini ilgili makamlara avukatı da yöneltebilir.
Cinsiyet değişikliği hakkında izin verecek olan
makam, başvuru sahibinin yerleşim yeri aile
mahkemesidir.
Cinsiyet değişikliği talebinde bulunabilmek için fiil
ehliyetine sahip olmak zorunludur.
“Evliliğin butlan ile sona ermesi hâlinde, çocuklarla ana
baba arasındaki ilişkinin düzenlenmesinde, boşanma
hükümleri uygulanır.” hükmünde aşağıdaki boşluk
türlerinden hangisi bulunmaktadır?
A) B)
C) D)
E)
Kural içi boşluk Açık boşluk Açık olmayan boşluk Örtülü boşluk Gerçek boşluk
69.
70.
12
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Bir bina veya ağacın araziye, gözlük camının gözlük
çerçevesine, fren ve direksiyonun otomobile, kapı ve
pencerelerin binaya bağlanması hâlinde
aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bütünleyici parçanın maddilik unsuru Bütünleyici parçanın ekonomik amaç unsuru Bütünleyici parçanın yerel âdet unsuru Bütünleyici parçanın dış bağlantısı unsuru Bütünleyici parçanın sürekli iç bağlantısı unsuru Aşağıdakilerden hangisi, el yazılı vasiyetnamenin
geçerlilik şartlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Miras bırakanın el yazısı ile yazılmış olması Vasiyetnamenin düzenlendiği tarihin yazılmış olması Miras bırakanın imzasının bulunması On beş yaşını doldurmuş olması Mahkemeye tevdi
71.
72.
İcra hukukunda aşağıdaki hâllerin hangisinde
pazarlık suretiyle satış mümkün değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bütün ilgililerin istemesi hâlinde taşınır malların
satışında
Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak
veya diğer mallar için o günün piyasasında geçerli
fiyat teklif edilirse
Taşınmaz malların satışında, alacaklının talebi ve
borçlunun rızası hâlinde
Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve
gümüş eşyaya bu kıymet verilirse
Kıymeti süratle düşen veya muhafazası masraflı
olan taşınır mallarda
Genel haciz yoluyla takipte aşağıdakilerden hangisi,
hacze imtiyazlı iştirak edebilecek alacaklılardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Evlenmeden doğmuş bir alacak bulunmak kaydı ile
borçlunun eşi
Velayetten doğan alacak sebebiyle borçlunun
çocukları
Ölünceye kadar bakma alacaklısı İlama dayalı olmayan nafaka alacaklısı Vesayet veya kayyımlıktan kaynaklanan alacaklar
için borçlunun vasi veya kayyımı olduğu kişiler
73.
74.
13
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
İcra ve İflas Kanunu’na göre, birinci alacaklılar
toplantısında kullanılan oyların muteber olup
olmayacağı hakkında ihtilafları halletmek görevi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
İflas dairesi Asliye ticaret mahkemesi İflas bürosu Asliye hukuk mahkemesi İcra mahkemesi İşletme, 2011 yılı sonunda yaptığı sözleşmeyle 2012
yılında yapılacak 300.000 TL tutarındaki satışı ve bu
satış nedeniyle oluşacak 50.000 TL tutarındaki kârını
2011 yılı gelir tablosuna yansıtmıştır.
İşletme, bu işlem sonucunda aşağıdaki muhasebe
temel kavramlarından hangisine aykırı davranmıştır?
A) B)
C) D)
E)
Özün önceliği İhtiyatlılık Tutarlılık Süreklilik Maliyet esası
75.
76.
I. Gelir esası
II. Aralıklı envanter yöntemi
III. Dolaylı yöntem
IV. Sürekli envanter yöntemi
V. Tahakkuk esası
Yukarıdakilerden hangileri, işletmenin gelirlerini ve
giderlerini dönemlerle ilişkilendirmede kullanılan
yöntemler arasında yer alır?
A) B) C)
D) E)
I ve III I ve V II ve IV I, III ve V II, III ve IV Aşağıdaki işlemlerden hangisi, muhasebenin kişilik
kavramı dikkate alınarak yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Ortak A’dan alınan paranın, Ortaklara Borçlar
hesabında izlenmesi
Şüpheli hâle gelen alacak için karşılık ayrılması Faiz gelirinin döneme ilişkin payının tahakkuk
ettirilmesi
Alınan malların, maliyet bedeliyle Ticari Mallar
hesabında izlenmesi
Peşin ödenen kira giderinin gelecek dönemlere
ilişkin payının, Gelecek Aylara Ait Giderler
hesabında izlenmesi
77.
78.
14
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Sayım yapıldığı tarih itibarıyla Kasa hesabının durumu
aşağıdaki gibidir.
100 KASA
.
.
.
.
.
.
255.450 253.700
Kasa mevcudu 1.650 TL ve farkın nedeni
belirlenememiş ise
I. Kasa hesabı borçlandırılır.
II. Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı
alacaklandırılır.
III. Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı
borçlandırılır.
IV. Kasa hesabı alacaklandırılır.
V. Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı
alacaklandırılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) B) C)
D) E)
I ve II I ve V II ve III III ve IV III ve V
79.
Bu kayıt, aşağıdaki işlemlerden hangisiyle ilgili
yapılmış olabilir?
/
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR XX
ALICILAR XX
/
A)
B)
C)
D)
E)
Senetsiz alacaktan vazgeçilmesi Şüpheli hâle gelmiş olan alacağın tahsil edilmesi Vadesinde tahsil edilemeyen alacağın kaydedilmesi Tahsil edilemeyen alacak için protestoda
bulunulması
Tahsil edilemeyen alacaklar için dava açılması İşletmenin kredili olarak sattığı mallardan bir kısmı iade
edilmiştir.
İşletme, aralıklı envanter yöntemini uyguladığına
göre, iade işlemiyle ilgili yapılacak kayıtta aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticari Mallar hesabı borçlu Satıştan İadeler hesabı borçlu Alıcılar hesabı borçlu Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı
80.
81.
15
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
İşletme, kasasında bulunan 3.300 birim yabancı parayı
8.085 TL olarak kaydetmiştir.
900 birim yabancı para TL’ye çevrildiğinde
işletmenin eline 2.160 TL geçtiğine göre, aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Kasa hesabı alacaklı 2.160 TL Kasa hesabı borçlu 2.205 TL Kambiyo Kârları hesabı borçlu 45 TL Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 45 TL Kambiyo Zararları hesabı borçlu 45 TL Aşağıdaki hesaplardan hangisi, bilançonun aktifinde
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Kıdem Tazminatı Karşılığı Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Alınan Çekler
82.
83.
Aşağıdaki hesaplardan hangisi, dönem sonunda
kapatılarak sonuç hesaplarına aktarılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Maliyet Giderleri Karşılığı Konusu Kalmayan Karşılıklar Karşılık Giderleri Önceki Dönem Gelir ve Kârları Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Muhasebe
Sistemi kapsamında düzenlenen nakit akım
tablosunda nakit girişi olarak değerlendirilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Alınan kredilerden kaynaklanan nakit Bono ihracından kaynaklanan nakit Sermaye artırımından sağlanan nakit Ticari alacakların tahsilinden sağlanan nakit Alınan kredilerin anapara ödemeleri
84.
85.
16
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
86. – 88. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.
İşletmede Kasım ayı sonu itibarıyla; İndirilecek KDV
hesabının kalanı 63.000 TL, Hesaplanan KDV
hesabının kalanı 78.000 TL, Devreden KDV hesabının
kalanı ise 18.000 TL’dir. İşletme Aralık ayı içinde KDV
dâhil 74.750 TL tutarında mal almış, KDV dâhil
95.450 TL tutarında satış yapmış ve KDV hariç
20.000 TL tutarında giderle ilgili ödeme yapmıştır.
(KDV oranı % 15 olarak alınacaktır.)
Bu bilgilere göre, Kasım ayı sonunda yapılacak
kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Devreden KDV hesabı borçlu 15.000 TL Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 15.000 TL Hesaplanan KDV hesabı borçlu 63.000 TL İndirilecek KDV hesabı alacaklı 63.000 TL İndirilecek KDV hesabı alacaklı 45.000 TL
86.
Bu bilgilere göre, Aralık ayı sonu itibarıyla yapılacak
kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisinin kullanımı
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Hesaplanan KDV hesabı borçlu 12.750 TL Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 12.450 TL Devreden KDV hesabı borçlu 3.000 TL Devreden KDV hesabı alacaklı 3.300 TL İndirilecek KDV hesabı alacaklı 12.750 TL Bu bilgilere göre, Aralık ayı sonunda düzenlenecek
bilançoyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Hesaplanan KDV hesabı 3.000 TL tutarla Kısa
Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap sınıfında yer alır.
Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 300 TL tutarla
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap sınıfında yer
alır.
Devreden KDV hesabı 3.300 TL tutarla Diğer Dönen
Varlıklar hesap sınıfında yer alır.
İndirilecek KDV hesabı 15.750 TL tutarla Diğer
Dönen Varlıklar hesap sınıfında yer alır.
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabı 3.000 TL
tutarla Diğer Dönen Varlıklar hesap sınıfında yer alır.
87.
88.
17
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
I. Kredi borcunun virman yoluyla ödenmesi
II. Çek düzenlenerek satıcılara ödeme yapılması
III. Tahvil ihraç edilmesi
IV. Demirbaşlara amortisman ayrılması
V. Kredili olarak mal alınması
Bu işlemler birbirinden bağımsız olarak ele
alındığında bilanço toplamını azaltan işlemler
aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) B)
C) D)
E)
I, II ve IV I, II ve V I, III ve IV II, III ve IV II, IV ve V
89.
Bir işletme; 6.800 TL tutarında yardımcı malzeme ve
5.200 TL tutarında ambalaj malzemesi satın almış,
karşılığında 9.000 TL tutarında senet ciro etmiş, kalan
miktarı borçlanmıştır.
Buna göre, yapılması gereken muhasebe kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
/
İLK MADDE VE MALZEME 12.000
ALACAK SENETLERİ 9.000
SATICILAR 3.000
/
/
İLK MADDE VE MALZEME 12.000
BORÇ SENETLERİ 9.000
SATICILAR 3.000
/
/
DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ 12.000
ALACAK SENETLERİ 9.000
SATICILAR 3.000
/
/
DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ 12.000
BORÇ SENETLERİ 9.000
SATICILAR 3.000
/
/
DİĞER STOKLAR 12.000
ALACAK SENETLERİ 9.000
SATICILAR 3.000
/
90.
18
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Geçici yatırım amacıyla satın alınan nominal değeri
2 TL, alış değeri 5 TL olan 1.000 adet hisse senedi,
3 TL’lik birim fiyatla satılmıştır.
Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Menkul Kıymet Satış Kârları hesabına 1.000 TL
alacak kaydı yapılır.
Menkul Kıymet Satış Zararları hesabına 2.000 TL
borç kaydı yapılır.
Hisse Senetleri hesabına 2.000 TL alacak kaydı
yapılır.
Hisse Senetleri hesabına 3.000 TL alacak kaydı
yapılır.
Menkul Kıymet Satış Zararları hesabına 1.000 TL
borç kaydı yapılır.
91.
Normal amortisman oranı % 20 olan ve 10.000 TL’ye
satın alınmış bir demirbaş, dördüncü yılın başında peşin
bedelle 5.000 TL’ye satılmıştır. Demirbaşa ilişkin
amortismanlar dolaylı yöntemle kaydedilmektedir.
(Vergiler dikkate alınmayacaktır.)
Buna göre, satışa ilişkin yapılması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
/
KASA 5.000
DEMİRBAŞLAR 5.000
/
/
KASA 5.000
DİĞER OLAĞANDIŞI
GİDER VE ZARARLAR 5.000
DEMİRBAŞLAR 10.000
/
/
KASA 5.000
DİĞER OLAĞANDIŞI
GİDER VE ZARARLAR 1.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 6.000
/
/
KASA 5.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 5.000
DEMİRBAŞLAR 10.000
/
/
KASA 5.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 6.000
DEMİRBAŞLAR 10.000
DİĞER OLAĞANDIŞI
GELİR VE KÂRLAR 1.000
/
92.
19
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
İşletmede dönem sonu itibarıyla Ticari Mallar
hesabının borç toplamı 1.500.000 TL ve dönem sonu
mal mevcudu 120.000 TL ise aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına 1.380.000 TL
borç kaydı yapılır.
Dönem başı stokları ile dönem içi alışların toplamı
1.500.000 TL’dir.
Ticari Mallar hesabına 1.380.000 TL alacak kaydı
yapılır.
İzleyen dönemde dönem başı stok tutarı 120.000
TL’dir.
Dönem sonu bilançosunda Ticari Mallar 1.380.000
TL olarak yer alır.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi, ek mali tablolardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Satışların maliyeti tablosu Fon akım tablosu Kâr dağıtım tablosu Gelir tablosu Nakit akım tablosu
93.
94.
95. – 96. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.
E İşletmesinin toplam üretim kapasitesi 168.000 birim
mamul, toplam sabit giderleri 34.650.000 TL, birim
mamul satış fiyatı 2.640 TL ve birim değişken giderler
1.815 TL’dir. 2012 yılında 160.000 birim mamul
satılmıştır.
Bu bilgilere göre, E İşletmesinin başa baş noktası
kaç birim mamuldür?
A) B) C)
D) E)
42.000 60.600 63.400 118.000 126.000 Bu bilgilere göre, E İşletmesinin brüt satış kârı kaç
TL’dir?
A) B) C)
D) E)
422.400.000 290.400.000 132.000.000 103.950.000 97.350.000
95.
96.
20
Diğer sayfaya geçiniz.2013-MHUY
Aşağıdakilerden hangisi, fon kullanımları arasında
yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Dönen varlıkların tutarının azalması Duran varlıkların tutarının azalması Duran varlıkların tutarının artması Sermayenin artırılması Hisse senetleri ihraç primi doğması A ve B, aynı holding grubuna ait işletmelerdir.
A İşletmesinin toplam satışları 200.000 TL olup
bunun 20.000 TL’lik kısmı B İşletmesine yapılmıştır.
B İşletmesinin toplam satışları ise 300.000 TL olup
bunun 40.000 TL’lik kısmı A İşletmesine yapılmıştır.
Buna göre, A ve B işletmelerinin satışları konsolide
edildiğinde ortaya çıkan satışlar kalemi kaç TL’dir?
A) B) C)
D) E)
540.000 520.000 480.000 460.000 440.000 Aşağıdakilerden hangisi, mali yapı analizinde
kullanılan oranlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Öz kaynaklarla duran varlıkları karşılama oranı Finansal kaldıraç oranı Öz kaynaklar devir hızı oranı Finansman oranı Otofinansman oranı
97.
98.
99.
Aşağıdakilerden hangisi, öz kaynak ilkeleri arasında
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Yasal yedekler, sermaye yedekleri arasında
gösterilmelidir.
Zararlar, dönemsel ve birikimli olarak gösterilmelidir. Ödenmiş sermaye, bilançoda tek kalem olarak
gösterilmelidir.
Geçmiş yıllar zararları, indirim kalemi olarak
gösterilmelidir.
Dönem zararı, indirim kalemi olarak gösterilmelidir.
100.
TEST BİTTİ.
21
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına
uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı,
kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız
cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından
ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu
raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan
soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk
size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim
etmeyi unutmayınız.MALİYE BAKANLIĞI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA
SINAVI
27 NİSAN 2013 CUMARTESİ
1. E 26. D 51. C 76. B
2. A 27. A 52. A 77. B
3. D 28. C 53. E 78. A
4. B 29. A 54. C 79. D
5. C 30. D 55. B 80. C
6. A 31. E 56. C 81. B
7. C 32. B 57. D 82. E
8. D 33. A 58. E 83. C
9. B 34. A 59. B 84. A
10. E 35. C 60. B 85. E
11. C 36. D 61. D 86. D
12. E 37. C 62. C 87. E
13. D 38. A 63. A 88. C
14. D 39. C 64. E 89. A
15. B 40. B 65. A 90. A
16. C 41. D 66. A 91. B
17. A 42. D 67. E 92. E
18. D 43. A 68. D 93. E
19. B 44. E 69. B 94. D
20. E 45. C 70. A 95. A
21. A 46. D 71. D 96. E
22. D 47. E 72. E 97. C
23. B 48. A 73. C 98. E
24. E 49. B 74. D 99. C
25. C 50. E 75. C 100. A


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.