MAKİNA TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/2009-10)

Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27264

MAKİNA TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM/2009-10)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, makinalar ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulanması ve makina sanayinin rekabet edebilirliğinin artırılması konularında yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturacak bir teknik komitenin oluşturulmasını ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak yayımlanan veya yayımlanacak makinalarla ilgili teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ve makina sanayinin rekabet edebilirliğinin artırılması konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Makina Teknik Komitesinin görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-13/9/2014-29118)

(1) Bu Tebliğ;

 1. a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,
 2. b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/9/2014-29118)

(1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 2. b) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
 3. c) MAKTEK: Makina Teknik Komitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Makina Teknik Komitesi’nin Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

Makina Teknik Komitesi’nin oluşumu

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) MAKTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,
 2. b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 3. c) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

ç) Bakanlık Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

 1. d) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 2. e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 3. f) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 4. g) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

ğ) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca seçilecek Üniversitelerin Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerini temsilen bir üye,

 1. h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsünü temsilen bir üye,

ı) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsünü temsilen bir üye,

 1. i) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,
 2. j) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,
 3. k) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,
 4. l) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,
 5. m) Makina İmalatçıları Birliğini temsilen bir üye,
 6. n) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye,
 7. o) Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliğini temsilen bir üye,

ö) Takım Tezgâhları Sanayici ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye,

 1. p) Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliğini temsilen bir üye,
 2. r) Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,
 3. s) Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

ş) Akışkan Gücü Derneğini temsilen bir üye,

 1. t) Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye,
 2. u) Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

ü) Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan ulusal onaylanmış kuruluşların kendi aralarında seçecekleri bir üye.

(2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Bu üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. 2 yılın sonunda Kuruluş’un değişiklik bildirisi yapmaması halinde temsilcinin komite üyeliği sonraki 2 yıl için uzatılmış kabul edilir.

(3) Komite toplantılarına üyelerin sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

Makina Teknik Komitesi’nin çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) MAKTEK’in çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile ve en az üye tam sayısının yarısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
 2. b) Komitenin Başkanlığını Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Bakanlık temsilcisi yürütür.
 3. c) Komitenin sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ç) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim uyarınca gerçekleştirilir.

 1. d) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği komite sekreteryası tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir.
 2. e) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır.
 3. f) Komitece gerek görüldüğü durumlarda, ilgili kurum, kuruluşlar ve sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir.
 4. g) Komite, sektör ve ilgili mevzuat temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Komite bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.

Makina Teknik Komitesi’nin görevleri

MADDE 7 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Makina sanayi ürünleri ile ilgili; üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin, mevcut durumunu tespit etmek.
 2. b) Makina sanayi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak.
 3. c) Makina sanayi sektörlerine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

ç) Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili mevzuat ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak.

 1. d) İlgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek.
 2. e) Makinalarla ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Makina Teknik Komitesi’nin kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 – (1) 30/9/2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM/2003-8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğe (SGM/2003-8) yapılmış atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (Değişik:RG-13/9/2014-29118)

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/6/2009 27264
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 13/9/2014 29118
2.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.