Mahalli İdare Birliğine bağlı olarak kurulan Bütçe İçi Tıbbi Atık İktisadi İşletmesinin damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.

Tarih 04/01/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-8-2011-2
Kapsam

  TC.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   : B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-8-2011-2                                                   04/01/2012

Konu : Mahalli İdare Birliğine bağlı olarak kurulan

Bütçe İçi Tıbbi Atık İktisadi İşletmesinin damga

vergisinden muaf olup olmadığı hk.

 

 

İlgi :   … özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden, Birliğinizin … İlinin tüm belediyeleri, İl Özel İdaresi ile … İlinin 11 belediyesi ve İl Özel İdaresinin katılımıyla, üye belediyelerin tek başlarına gerçekleştiremedikleri her türlü çevre kirliliği oluşturan katı atıkların bertaraf edilmesi işini yürütmek üzere kurulduğu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa tabi olan birliğinizin damga vergisinden muaf olduğu belirtilerek, 20/12/2010 tarihinde Birliğinize bağlı olarak kurulan Bütçe İçi Tıbbi Atık İktisadi İşletmesinin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelere kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere nispi damga vergisi oranları, Kanuna ekli I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde; “Mahallî idare birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları Hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini ifade eder” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu Kanun kapsamında kurulduğu belirtilen Birliğiniz, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, damga vergisi uygulaması bakımından Kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarının her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar bağlı oldukları resmi dairenin damga vergisi uygulaması yönünden sahip oldukları ayrıcalıklardan faydalanabilmektedirler.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Bütçe İçi Tıbbi Atık İşletmesinin iktisadilik vasfının yanısıra bağlı olduğu Birliğinizden ayrı tüzel kişiliğinin de bulunması halinde 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmayıp, kişi olarak taraf olduğu sözleşmelere ait damga vergisini, Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesi çerçevesinde damga vergisi beyannamesi ile beyan ederek ödemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.