Lise Mezunlarının Mesleki Eğitim (LİMME) Projesi kapsamında örgün muhasebe programına devam ederek Ticaret Lisesinden diploma alan davacının, yapmakta olduğu serbest muhasebecilik stajının öğrenim durumunun 3568 sayılı Yasanın 5/B maddesinde yer alan liselerden (Ticaret ve Maliye Meslek Liseleri) mezun olmaması nedeniyle iptaline ilişkin

İdare D.Gen.Kur. 2002/1014 E., 2004/310 K.

İdare D.Gen.Kur. 2002/1014 E., 2004/310 K.

 

 • 3568 S. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ M… [ Madde 5 ] “İçtihat Metni”

  İstemin Özeti : İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen 30.5.2002 günlü, E: 2002/497, K: 2002/552 sayılı ısrar kararını davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

  Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

  Danıştay Tetkik Hakimi Emin Sınmaz’ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

  Danıştay Savcısı Cem Erbük’ün Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

  Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Lise Mezunlarının Mesleki Eğitim (LİMME) Projesi kapsamında örgün muhasebe programına devam ederek Ticaret Lisesinden diploma alan davacının, yapmakta olduğu serbest muhasebecilik stajının öğrenim durumunun 3568 sayılı Yasanın 5/B maddesinde yer alan liselerden (Ticaret ve Maliye Meslek Liseleri) mezun olmaması nedeniyle iptaline ilişkin … Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunun 24.8.1999 günlü, 46 sayılı işleminin iptali istemiyle açtığı davada, İzmir 4. İdare Mahkemesinin, 29.3.2000 günlü, E: 1999/615, K: 2000/150 sayılı kararıyla; anılan proje kapsamında muhasebe programını bitirerek ticaret veya meslek lisesi diploması alanların, serbest muhasebecilik için ticaret veya meslek lisesi mezunu olmak öğrenim şartını taşıdıkları sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

  Bu karar temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Sekizinci Dairesinin; 5.2.2002 günlü, E: 2000/3749, K: 2002/643 sayılı kararıyla; davacının Ticaret Lisesi mezunu olmadığı ancak LİMME Projesi programları sonucunda diploma aldığının anlaşıldığı ve Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu sayılamayacağından stajının iptal edilmesine yönelik işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

  İzmir 4. İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak, 30.5.2002 günlü, E:2002/497, K:2002/552 sayılı kararıyla ; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 5. maddesinin “serbest muhasebeci” olmanın şartlarını düzenleyen (B) bendinde; “(A/2) bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj şartını yerine getirmiş olmaları halinde, sınav şartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışırlar. Serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanamazlar ve Kanunun (2-A) maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar. Staj süresi ön lisans seviyesinde mezun olanlar için 4 yıl, ticaret meslek lisesinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 yıldır” hükmünün yer aldığı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 9.10.1999 günlü, 20660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Lise Mezunlarının Mesleki Eğitimi Yönetmeliğinin 4. maddesinde, Örgün Meslek (mesleki tamamlama) Eğitiminin, meslek liselerinde uygulanan örgün meslek eğitimi programlarına denk teorik ve uygulamalı eğitimi ifade edeceği, 6. maddesinde mesleki tamamlama eğitimine kalanların meslek liselerinin haftalık ders çizelgelerinde yer alan genel bilgi derslerinin tamamından muaf oldukları, bu eğitime devam edenlere, meslek liselerinin aynı alandaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri öğretim programlarının uygulanacağı, başarılı olanlara da, alanıyla ilgi meslek lisesi diploması verileceği, 9. maddesinde, örgün meslek eğitiminde teorik dersler ile uygulamalı derslerin en az 17’şer haftadan oluşan üç öğretim döneminde tamamı meslek liselerinde ve bir tam yıl içinde, uygulamalı derslerin ise kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının işletmelerinde iki tam yıl içinde gerçekleştirileceği, tam gün yapılan eğitimin günde 8 iş saatini veya 10 ders saatini, akşamları yapılan eğitimin ise 4 iş saatini veya 5 ders saatini geçemeyeceği, 16. maddesinde, bütün derslerden başarılı olanların diploma almaya hak kazanacakları, 11. maddesinde ise örgün meslek eğitimine devam edenlerden, üç dönemlik mesleki eğitimini başarıyla tamamlayanların alanlarında 150 saatlik staj çalışması yapmak zorunda oldukları, 21. maddesinde de, bu Yönetmelik kapsamındaki meslek eğitimine devam edenlerin Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumları öğrencilerinin yararlandığı bütün haklardan yararlanacaklarının kurala bağlandığı, Milli Eğitim Bakanlığının LİMME Projesinin uygulanmasına ilişkin 23.11.1990 günlü, 1990/47 sayılı Genelgesinin Limme Projesinin Öğrencilere Sağlayacağı İmkanlar başlıklı (B) bendinin 2. fıkrasında, öğrencilerin, meslek lisesi tamamlama eğitimini bitirmeleri halinde, meslek lisesi diploması alacak olanlar ile bu diplomayı almış olanların meslek lisesi mezunlarının haklarından yararlandırılacaklarının belirtildiği, TÜRMOB Yönetim Kurulunun 12.9.1992 tarihli toplantısında staj ve ruhsat başvuru değerlendirme esaslarıyla ilgili toplantıda “LİMME mezunlarına verilen diplomaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ticaret Lisesi Mezunları ile aynı işleme tabi tutulacakları” kararının alındığı ve bu hususun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına 15.9.1992 günlü, 1992/8416 sayılı Genel Yazı ile bildirildiği, dava dosyasının incelenmesinden, genel lise mezunu iken LİMME Projesi kapsamında “Örgün Muhasebe” programına devam ederek 7.10.1991 tarihinde … Şehit Fethibey Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümünden diploma alan davacının, yapmakta olduğu serbest muhasebecilik stajının, Yönetim Kurulunun LİMME mezunlarının Ticaret Lisesi Mezunu olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin 24.8.1999 günlü, 46 sayılı kararı uyarınca iptal edildiği ve bu işlemin dava konusu yapıldığının anlaşıldığı, Lise ve dengi okul mezunlarına istekleri doğrultusunda meslek tamamlama ve meslek kazandırma eğitimi verilmesi amacıyla başlatılan LİMME Projesinde mesleki tamamlama (örgün meslek eğitimi) eğitimine katılan öğrenciler, genel bilgi derslerinin tamamından muaf olup, bu öğrencilere meslek liselerinin aynı alandaki teorik ve uygulamalı meslek derslerine ilişkin öğretim programlarının uygulandığı, ayrıca, alanlarında 150 saatlik bir staj çalışması yapmak zorunluluğunun getirildiği, buna göre LİMME Projesi kapsamında mezun olanlara verilen eğitim, okutulan dersler ve uygulanan eğitim programlarının süresi açısından değerlendirme yapıldığında ticaret liselerindeki eğitim-öğretim programları ile aralarında herhangi bir fark bulunmadığının görüldüğü, bu nedenle bu okullardan mezun olanların 3568 sayılı Yasada yer almadığı veya dengi okullardan söz edilmediği gerekçesiyle ticaret meslek lisesi mezunlarının haklarından yararlandırılmamasının idari istikrar ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu, olayda davacının bu öğrenimi üzerine gerek Ticaret Lisesi mezunlarına tanınan tüm haklardan yararlandırılacağı yolundaki yukarıda anılan Yönetmeliğin 21. maddesi hükmü, gerekse TÜRMOB Yönetim Kurulunun 12.9.1992 tarihli kararı uyarınca serbest muhasebecilik stajına başladığı ve devam ettiğinin açık olduğu, bu durumda, 3568 sayılı Yasanın 5/B maddesinin lafzi bir şekilde yorumlanarak bu proje kapsamında mezun olarak ticaret lisesi mezunu olanların öğrenim durumlarının uygun olmaması nedeniyle stajlarının iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

  Davalı idare, 3568 sayılı Yasanın 5/B maddesinde serbest muhasebeci olmak için Ticaret ve Maliye Meslek Lisesi mezunu olma şartının getirildiğini, davacının ise anılan lise mezunu olduğunun kabul edilemeyeceğini ve bu şartın yorumla yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirterek İzmir 4. İdare Mahkemesi ısrar kararının temyizen, incelenerek bozulmasını istemektedir.

  Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 30.5.2002 günlü, E:2002/497, K:2002/552 sayılı ısrar kararının onanmasına, dosyanın İzmir 4. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 11.3.2004 günü oyçokluğu ile karar verildi.

  KARŞI OY

  Danıştay Sekizinci Dairesinin 5.2.2002 günlü, E: 2000/3749, K:2002/643 sayılı İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin bulunan kararında yer alan gerekçe doğrultusunda, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile İzmir 4. İdare Mahkemesinin 30.5.2002 günlü, E:2002/497, K.2002/552 sayılı ısrar kararının bozulması oyuyla karara karşıyız.

 

Bir Cevap Yazın