Liberal Demokrat Parti’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/8 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/26

Karar Günü : 13.5.2010

R.G. Tarih-Sayı : 23.06.2010-27620

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Liberal Demokrat Parti’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Liberal Demokrat Parti’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Liberal Demokrat Parti’nin 2007 yılı gelirleri toplamını 17.510,73 YTL ve giderleri toplamını 16.385,73 YTL olduğu, 1.125.- YTL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Liberal Demokrat Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 4.959,35 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 3.784,35 YTL’sinin bağış, 1.150.- YTL’sinin üye yıllık aidatları ve 25.- YTL’sinin önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Liberal Demokrat Parti’nin 6 il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 12.551,38 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 7.171,38 YTL’sinin bağış, 2.580.- YTL’sinin üye yıllık aidatları, 1.300.- YTL’sinin üye giriş aidatları, 1.200.- YTL’sinin teşkilattan sağlanan gelir ve 300.- YTL’sinin sosyal faaliyet geliri olduğu görülmüştür.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Liberal Demokrat Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 4.139,35 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 221.- YTL’si temsil ağırlama giderleri, 2.618,35 YTL’si kırtasiye ve büro giderleri, 100.- YTL’si propaganda gideri ve 1.200.- YTL’si teşkilata yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 820.- YTL’dir.

Liberal Demokrat Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Liberal Demokrat Parti’nin 69 il örgütünün 63’ünün 2007 yılı içerisinde herhangi bir gelir gider kaydı bulunmamaktadır. Geri kalan 6 il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 12.246,38 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.178,19 YTL’si temsil ağırlama giderleri, 2.000.- YTL’si personel giderleri, 850.- YTL’si kırtasiye ve büro giderleri, 1.463,19 YTL’si ulaşım, haberleşme giderleri, 4.575.- YTL.si kira giderleri, 100.- YTL’si sosyal faaliyet giderleri, 250.- YTL’si vergi, harç, noter vb. giderleri, 750.- YTL’si propaganda giderleri, 50.- YTL’si demirbaş alım gideri ve 430.- YTL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 305.- YTL’dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Liberal Demokrat Parti’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2007 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır.

IV- SONUÇ

Liberal Demokrat Parti’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 17.510,73 YTL gelir ve 16.385,73 YTL gider ile 1.125.- YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

13.5.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.