Liberal Demokrat Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2007/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2009/52

Karar Günü : 10.11.2009

R.G. Tarih-Sayı : 26.11.2009-mükerrer 27418

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Liberal Demokrat Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Liberal Demokrat Parti’nin 2006 yılı kesinhesap cetvellerinin ilk incelemesi sonucunda, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Liberal Demokrat Parti’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 10.454,68 YTL., giderlerinin 10.429,68 YTL., 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 25.- YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 8.419,68 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.740 YTL. si aidat gelirleri, 2.084,68 YTL. si bağış gelirleri, 4.179.- YTL. si Hazine’ye irat kaydedilen gider karşılığı yapılan tahsilat ve 416.- YTL. si geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütleri gelirleri 2.035.- YTL. olarak gösterilmiş olup, tamamı bağış gelirlerinden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 8.394,68 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 401,12 YTL. si temsil ağırlama giderleri, 910,35 YTL. si ulaşım ve haberleşme giderleri, 170.- YTL. si sosyal faaliyet giderleri, 324,37 YTL. si vergi, sigorta, harç vb. giderler, 1.590,80 YTL. si propaganda ve teşkilatlanma giderleri, 819,04 YTL. si diğer giderler ve 4.179.- YTL. si hazineye irat kaydedilen tutarın ödenmesinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 25.- YTL. dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütleri giderleri 2.035.- YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.563,50 YTL. si temsil ağırlama giderleri, 295,75 YTL. si kırtasiye ve büro giderleri ve 175,75 YTL. si ulaşım ve haberleşme giderlerinden oluşmaktadır.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Liberal Demokrat Parti’nin 2006 yılı kayıt ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2006 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz YTL. yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Liberal Demokrat Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,

Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 10.454,68 YTL. gelir ve 10.429,68 YTL. gideri ile 25.- YTL. nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, 10.11.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.