Liberal Demokrat Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2005/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/12

Karar Günü : 3.3.2010

R.G. Tarih-Sayı : 20.03.2010-27527

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Liberal Demokrat Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımıyla 1.12.2005 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Liberal Demokrat Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

‘1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Genel Merkez kesinhesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmesi için Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Parti’ye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

3- Gerekli bildirimin yapılması için karar örneğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine,

oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2004 yılı kesinhesabının Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na sunulmasına ilişkin yazı ile kesinhesapların kabulüne ilişkin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararları üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Liberal Demokrat Parti’nin genel merkezinin ve il örgütlerinin 2004 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, bu itibarla Liberal Demokrat Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- PARTİ MALLARI

Liberal Demokrat Parti’nin 2004 yılına ilişkin sunmuş olduğu belgeler üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2004 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

V- SONUÇ

Liberal Demokrat Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda, Parti’nin 2004 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı ve bu durumun Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca karara bağlandığı anlaşıldığından, Liberal Demokrat Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının eldeki bilgi ve belgelere göre 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, 3.3.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A.Necmi ÖZLER

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.