Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen işe ilişkin olarak yapılacak hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenecek kağıtların 775 sayılı Kanun Kapsamında istisna olup olmadığı hk.

Tarih 26/08/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1197-673
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1197-673                                                                      26/08/2011

Konu :  Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen

işe ilişkin olarak yapılacak hakediş ödemeleri nedeniyle

düzenlenecek kağıtların 775 sayılı Kanun Kapsamında

istisna olup olmadığı hk.

 

        …

İlgi :    … tarih ve … evrak kayıt sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen ve firmanız uhdesinde kalan inşaat işlerine ilişkin alınan ihale kararı ile sözleşmeden doğan damga vergilerini 775 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ödemediğinizi belirterek şirketinize yapılacak istihkak ödemelerinde 775 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; ” IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında; ‘”Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmidaireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar'” ın binde 7,5 (2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden sonra düzenlenenlerin binde 8,25) nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Öte yandan, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 1 inci maddesinde, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı; “Arsaların hangi amaçla kullanılabileceği” başlıklı 7 nci maddesinde, belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu Kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygun görülenlerin, bu Kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılacağı; 33 üncü maddesinde, bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik, onarım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, sözleşmeler, beyannameler ve benzerleri, tasarruf bonosundan ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, 775 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan inşaat işleri ile ilgili olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından şirketinize yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin kağıtların, 33 üncü maddede yer alan muafiyet hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 
 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.