Kurum Mülakat Sınavları Kazandıran Kavramlar

 

 

Çoğunluk Demokrasi; Jlzmlık^haklannı ve sivil toplumu gözetip demokrasinin kalıcı olmasını sağlayarak çoğunluk iktidarını sınırlamayı amaçlayan demokrasi anlayışına denir.

Meclisin Bilgi edinme ve denetim yollan:

 • SoriL” (BaKanlar kurulu adına sözlü veya yazılı olarak^ cevaplandırılma ^ iizere (BaşBakan veya Bakanlardan Bilgi istemektir. Soru önergesi sadece Bir milletvekili tarafından imzalanabilir ve danışma niteliğinde konulan içermez.
 • Genel görüşme: Toplum ve (Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli Bir konunun TBMM genel Kurulunda görüşülmesidir. hükümet, parti grupları ve en az 20 milletvekili tarafından Bir önergeyle isteneBilir.
 • MecGs araştırması: (Belli Bir konuda Bilgi edinmekj-çin yapılan incelemedir. ‘Hükümet, parti gruplan ve en az 20 milletvekili tarafindan Bir önergeyle isteneBilir.
 • 9decHs soruşturması: (BaşBakan ve Bakanlann görevleri ile ilgili cezai^sorumlulukların araştınlmasını sağlar. TBiMCM üye tam sayısının en az onda Biri vereBilirve Meclis Bu istemi en geç Bir ay içinde görüşüp gizli oyla karara Bağlar.
 • Çensoru: (Bakanlar Kurulunun genel politikası ya da Bir Bakanın kendi Bakanlığında izlediği politika ve etkinlikleri denetler. Jdükümetin veya Bir Bakanın siyasal sorumluluğuna yol açaBilir. Çensoru önergesi Bir siyasi parti gruBu adına ve en az yirmi milletvekilini imzasıyla verilir.

Merfezi İdareye Yardımcı %)iruluştar. (Danıştay, Sayıştay, (JypTve cMÇKi dır.

Mevzuu Hukuki (Bir ülkede ye tkili makamlar tarafindan konulmuş olan ve yürürlükte Bulunan hukuk, kurallanmn tümüne Birden denir.

Müspet Jûıkuki (Birülkede Selirli Bir zamanda yürürlükte Bulunan hukıık^kurallannın tümüne Birden denir

(Bellileştirme: Sosyal, ekonomik^, mali ve teknikjıedenlerle daha önce piyasaya gördürülen Bazı hizmetlerin yerel yönetim kuruluşlan tarafından gerçekleştirilmesinde denir

(Devletleştirme: %amu yönetimi taşıyan özel teşeBBüslerin devlet kontrolüne alınmasıdır. Takdir yetkisi TBMM ye ait ve karşılıküzerinden yapılır.

Yetki Ç&spv İdareye tamamen yaBancı, idarenin ve kamusalmakamlann dışındaki yaBancı kişi ya da makamlann idare adına işlem yapmasıdır. Yoklukla sakattır.

Yetki Tecavüzü: (Bir idari makamın Başka Bir idari makamın görev alanına giren Bir konuda işlem yapmasına denir. “Üstün ast yerine, astın üst yerine ve aynı hiyerarşikjyapıdaki kuruluşlann BirBirlerinin yerine işlem yapmasını ömekyereBiliriz. Yoklukla sakattır.

Çörev (Fonksiyon) Çaspv İdari makamlardan hiçbir Biçimde yürütme organının görev alanına girmeyen yasama ya da yargı organının görev atanına giren bir konuda ({endiferini görevd sayıp işlem yapmasıdır, koktukta sakattır.

Çeçici İşgal: (Bir Bayındırlık^hizmetinin görüCmesi esnasında kum, çakıl gibi madde [erin hazırlanması ve korunması amacıyla özel mülkiyette Bulunan Bir taşınmaza idareni el{{oymasıdır.

JdiyerarşikjDenetimi: JLynı kamu tüzelkişiliği içinde hukuki Bağ içinde astların eylem ve işlemlerini ye rinde lik^ ve fıukııkitik,bakımından denetlemesidir.

Vesayet denetimi: ^Merkezi yönetim farklı tüzelkişiliğe sahip yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetimidir. Vesayet yetkisi yasada açıkça düzenlenmiştir.

Istimvaû Olağanüstü durumlarda idarenin kamu gücünü kutlanarak^taşınır mallan elde etme yetkisine denir.

%flmutaştırma: (Devlet ve kamu tüzelkişilerinin kamu yararının gerektiği hallerde karşılıklarını peşin ödemek^ şartıyla özel mülkiyette olan taşınmazlara kanunda gösterilen usullere göre el koymasıdır.

TUR yol: İdarenin açıkça hukuki ve idari usullere ay kın o larak^ bireylerin temel hakjve özgürlüklerine, özellikle mülkiyet hakfyna müdahale etmesine denir.

(Rpçliat: İmtiyaz sözleşmesinin süresi içinde imtiyazın tüm tesisatıyla Birlikte Bedeli karşılığında idarece satın alarakjMtiyaz sözleşmesine son verilmesine denir.

Yurt <Dışma Çıkpıa Pasağı: Önceki anayasa gore vatandaşlıkjödeviya da ceza nedeniyle yurtdışına çıkma hürriyeti kısıtlanabilirken 2010 değişikliğine gore suç soruşturması ve kovuşturması nedeniyle kısıtlanaBilmektedir.

Atacağın temliki: alacaklının borçlunun nzası aranmadan alacağını 3. (Bir şahsa devretmesine denir. Jİhcağın temlikinde alacakjıak^ı temlik^edilen kişiye geçmesine rağmen eski alacaklının Borç ilişkisinden doğan sorumluluğu devam eder. Yazılı şekle taBidir. %aynağı ne otursa olsun Bütün alacaklar temlik^ edile Bilir

 • Borcun nakfi JAlacaklının nzası atınmak^kpşutuyta yapılan Bir sözleşmeyle eski Borçlunun yerine yeni Borçlunun geçmesidir. Şekle Bağlı değildir; (Bu sözleşme yapılınca Borçtu alacaklıya olan Borcundan kurtulur.

jMacağm temerrütu: (Borçlunun Borcunu edime uygun Biçimde ifa etmekjstemesine karşın alacaklının haklı 6ir nedene dayanmaksızın ifayı reddetmesine denir.

(Borçlunun temerrütu: ^Muaccelve ifası mümkün olan Bir Borcun, Borçtu tarafından yerine getirilmemesidir. (Borcun muaacelolması, ifasının mümkün olması ve alacaklının ihtarda Bulunması gerekir.

<Butlan: (Belirti bir sakatlıkjıedeniyte Baştan itiBaren kendisine Bağlana hukuki sonucu doğurmayan ve geçerli hak getirilemeyen işlemlere denir.

Cezai şart: (Borcun hiç veya gereği giBi ifa edilememesi halinde Borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmeyi yüklendiği edimdir. Cezai şan Bizzat sözleşmede karartaştınlaBileceğigiBi sonradan da karartaştınta6ilir.

(Düzettme : Çekin karşılıksız çıkması katinde çekde yazıtı keşide gününe gore ibraz süresinden sonar 10 gün içinde çe k^Sede finin karşıtıksız katan kısmının tazminatın ve faizin ödenmesi gerekir.

ŞEkşi^Sorç: (Dava ve talep hakjiı butunmayan anca (^ödendiği takdirde geri, istenemeyen borçlara denir. Kumar ve bahis borçtan, evlenme tettattığı, zamanaşımına uğramış borçlar ve atıtaki görevden doğan borç [an ömek^ verebitiriz.

Çafnn: İki tarafa borçyükteyen sözteşmeterde karşıtıktı edimter arasında taraftardan birinin darda katması, tecrübesizliği ya da hafifliğinden kaynaklanan edimter arasındaki aşın orantısıztıktır.

Hata: (Bir kimsenin iradesinin otuşması esnasında ya da beyan etmesi sırasında dikkatsizlik tedbirsiz gibi istenmeyen nedenlerle ve fıertıangi bir dış etki otmadan gerçek^iradesine uymayan bir beyanda bulunmasıdır.

Jüte: (Bir kimseyi sözteşme yapmaya sevketme flamacıyla gerçekdışı beyanlarla ve kasıttı otarakjo kimsede yan fış bir kanaat uyandırmakla da yanlış- bir kanaatin devamını sağtamak^şektinde ortaya çıkan irade fesadı batidir.

İSra: J^tacaktının sözteşmeyte atacaktanndan vazgeçmesidir.

İkrah: <Bir kimsenin astında yapmakjstemediği bir sözteşmeyi karşı tarafın ya da 3. bir kişinin kendisine ya da yakıntanna derhat ofuşacak^nitefikte bir tehdidi altında sözteşme yapması batinde ortaya çıkan irade fesadı batidir.

İnançtı işlem: Sözteşenterden birinin aratannda yapıtân ???????

İstirdat davası: Odaksız fiitteşkiteden iştemter sonucunda matvartıktannda azatma meydana geten kişilere verdikleri şey teri geri alabilme hak£ı veren davadır.

%pnkçrdato: (Etinde otmayan sebeplerden do tayı iflas etmekjizere otan kimseye borcun bir kısmını ödemekfçin alacaktılar tarafından son kez: verilen suredir.

Muvazaa: Taraf tamı 3. İlişilen atdatmak^amacıyta kasten beyan ettikten iradeteri ite gerçekjradeteri arasındaki uygunsuztukjdürümudur.;

(Pey akçesi: (Bir sözleşmenin yapıldığının kanıtı otarakj,araftardan birinin diğer taraf a verdiği bir miktar paradır.

OaÇgs iki şahıs arasındaki karşıtıktı ve aynı cinsten borçtann bu taraftardan birinin tektaraflı irade beyanıyla az otan borç oranında sona erdiritmesidir.

(Trampa sözleşmesi: (Bir tıakjveya bir matın başka bir tıakjveya mat ite değiştiritmesini amaçlayan anlaşmalara denir.

Çaipdk: Ötüm tehlikesi içinde kaybolan veya çoktan beri tıaber atmamayan kimsenin haktan ötüme bağtı olanlann başvurusu üzerine mahkeme tarafından verilen ve bu kimsenin kişitiğini sona erdiren karardır.;

Otum fyırinesv Ötümüne kesin gözte bakıtacak^şektide ortadan kaybolan ve cesedi butunamayan kimsenin mahkeme karanyta ötmüş sayıtmasına denir.

Müfâğyet hafife: Jtyni hakların sahibine tam ve en geniş yetkiler verenidir.(Bu hakjnalike eşyadan hukuka uygun şekilde istenildiği giSi kullanma ve yararlanma ya da tasarrufta bulunma hakjiı verir,:

İrtifakjıak§& Sahiplerine 6azen sadece kullanma veya yararlanma 6azen de hem kullanma hem de yararlanma hak&ı verir.

İntifa hakjiı: Taşınırlar; taşınmazlar; haklar veya 6ir malvarlığı üzerinde kurulabilen ve sahibine hakkın konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan bir irtifak^hakfydır.

Oturma ftakfa: Sahibine ir binadan veya onun bir bölümünden konut olarakjararlanraa yetkisi veren 6ir irtifak^ hakkıdır.

(Rghin hakfy: Sahibine alacağını borçludan alamadığı takdirde rehin konusu eşyayı paraya çevirt ere Iratacağım elde e tme yetkisi verir.

İpotekjHakfe (Bir alacağın güvencesi otaraf^Bir taşınmazın karşılık^göstenlmesiyani 6ir taşınmazın Bir borcun güvencesine ayrılması demektir.

Onalım hakfy: ‘Taşınmazın maliki tarafından Bir 3. Şahsa satılması durumunda sözleşmenin tarafı olan kişiye satış şartlarına uymak^kpşuluyla o taşınmazı öncelikti satın atma hakfy. verir.

Zilyetlik: (Bir eşyayı iktisadi gayesine uygun olarakjktyllanmakjve ondanfay datanmakjamacıy tafiili hakimiyeti altında Bulundurmaya denir.

(Etkin pişmanlık: Failin icra hareketlerini tamamladıktan sonra sonucun gerçekleşmesini önlemeye çatışmasıdır.

ÇönüÛu vazgeçme: Failsuçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer ya da kendi çaBalanyla suçun tamamlanmasına engel otursa teşeBBüsten dolayı cezatandıntmaz.

Fikji içtima: İşlediği Bir fiil ite Bir den fazla suçun oluşmasına neden olan kişi Bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

‘Hakşız tahrif Odaksız Bir fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli üzüntünün etkisi altında kalarakfaile karşı suç işleyen kişiye daha az ceza verilir.

Meşru savunma: Çerek^kendisine gerek^ başkasına ait Bir hak^a yönetmiş gerçekleşen ya da gerçekleşmesi kesin olan haksız saCdınya, saldın ile orantılı şekilde sona erdirmeye denir.

Zaman aşımı: (Bir hakkın kazanılması ya da kay 6ı için Belirti Bir sürenin geçmesine denir.

ZoruntutukjHdd: kendisinin BHeref^seBep olmadığı ve Başka türlü korunma olanağı Bulunmayan ağır ve muhak&ak^Sir tehlikeyle karşı karşıya katan kişi, kendisini veya 3. (Bir kişiyi kurtarmakjçin tehtikenin ağırlığıyla, kuttanılan vasıtayla orantı otarak^Bir suç işlerse zaruret halinden faydatanarak^cezatandıntmaz.

(Fiili Yoû idarenin açıkça hukuki ve idari usullere ay kın otarak^ Bireylerin temel hakjve özgürlüklerine, özettikte mülkiyet haklarına müdahale etmesine denir.

‘Uyuşmazlığı: JAdli, idari ve askeri yargı yerlerinden en az ikisi tarafından aynı (fişinin aynı konuda açtığı dava [ar dolayısıyla verilen kesinleşmiş kararlar arşındaki çelişkinin Bir hakkın yerine getirilmesini engelley ece keseklide olması durumunda ortaya çıkan uyuşmazlıktır.

İdari <Dave JLçma sûreleri(Danıştay’da ve idari mahkemelerde 60gün iken <Bİm ve vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür.

İdari (Davalarda fyterci tayini: Yetkili mahkemenin Bir davaya Bakmasınafiiliya da hukuki Bir engel çıktığı veya iki mahkemenin aynı davaya Bakmaya yetkili olduklarına karar vermeleri halinde dava dosyalan taraf (ann ya da mahkemenin istemi üzerine, eğer uyuşmaz lık^aynı yargı çevresindeki mahkemeler arasında çıkmışsa (BİCM ’ e, eğer farklı yargı çevrelerindeki mahkemeler arasında çıkmışsa (Danıştay’a gönderilir ve hangi mahkemenin yetkili olduğuna karar verilir

İptal (Davası: İdari işlemlerin yetki,                                              seBep, konu yönünden Birinin hukııka aykırılığı nedeniyle menfaati

ihlal edilen kimsenin veya kamu hizmetlerinden Birinin yürütülmesi için yapılan Her türlü idari sözleşmelerden dolayı tarafhr arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar yüzünden açılan dâvadır.

Yam Yargı (Davası: İdarenin Bir işlem eylem ya da eylemsizlik.şekfindeki tutum ve davranış lanndan dolayı kişisel hak&ı ihlal edilen maddi ya da manevi zarar gören kimsenin zammı tazmini ya da hakkın iadesini istemekjçin açtığı davadır.

İtiraz: İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı mahkemelerin Bulunduğu yargı çevrelerindeki <Bİ!M’ e yapılan Başvurudur YeBliğ tarihinden itiBaren 30 gündür.

%prann (Bozulması: Yemyiz ince lemsi sonunda (Danıştay görev ve yetki dışında Bir işe Bakılmış olması, huka aykın karar verilmesi ya da usul hükümlerine uyulmamış olması nedeniyle incelenen karan Bozar.

Kjırar (Düzeltme: %arann esasına etlisi olan iddia ve itirazlann kararda karşılanmamış olması, Bir kararda BirBirine aykın hükümler Bulunması, karann usul ve kanuna aykın Bulunması ve hükmün esasını etkileyen Belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması halinde taraflar 15 gün içinde kakann düzeltilmesini talep edebilirler.

Yemyiz: (Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin kurul halinde vermiş olduklan nihai kararlara karşı ^Danıştay ’a yapılan Başvurudur.

Yargılanmanın Yenilenmesi: (Danıştay ile (Bİ!M, idare ve vergi mahkemeleri arasında verilen kararlar hakğında aşağıdaki nedenlerden dolayı yargılanmanın yenilenmesi istenileBilir;

-Lehine karar verilen tarafın işlediği Bir fiille elde edilemeyen Belgenin karardan sonar ele geçirilmesi,

-%arara esas olarak^alınan Bir ilam hükmünün kaldınlması,

-Lehine karar verilen tarafın karara etkisi olan Bie hile kullanması

-Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karar Bağlanmasını örnekjvereBiliriz.

 

İEnflasyon: fiyatlar genelseviyesindeki sürekli artışlara denir

(Dezenflasyon: fiyatla genel seviyesindeki artış hızının yavaşlamasıdır. (17. 18. stand 6y imfprogramlan rTürkiye içiin )

(Deflasyon: fiyatlar genel seviyesindeki sürekfi gerileme durumudur.

(Rçflasyon:fiyatlar genel seviyesinin azaladıktan sonra artış eğilimine girmesine denir.

Stagnasyon: ekonomideki Süyüme hızının yavaşlaması yani durgunluk^anlamına gelir.                                                      *

(Rçsesyon: ekonominin iki çeyrek^dönem üst üste küçülmesi negatif Büyüme olmasını ifade eder.

Stag deflasyon: ekonominin hem küçülmsi hem de fiyatlar genel seviyesinin gerilemesidir.

(BollukjParadok§u(j£ing Kfinunu): Tarımsal ürünlerin talebinin katı olması nedeniyle ürünün Bol olduğu yıllarda piyasa fiyatının aşın düşmesi ve talep edilen miktarınfazla artmaması nedeniyle üreticinin normal ürünyıllannda elde ettiği hasıladan daha düşükjıasıla elde etmesidir.

Coase Teoremi: (Dışsalekonomilerde mülkiyet haklan tesis edilirse müBadele maliyetinin sıfrr olması koşuluyla taraf ifan Biri diğerinin zarannı karşılayarak^sosyaloptimuma ulaşılır ve ekgnomikjetkinlikjağlanır. Mülkiyet lıakfynın hangi tarafa tahsis edildiği ekonomifjetkinlif^açısından önem taşımamakta, ancakfaydanm taraflar arasındaki dağılımını etkilemektedir.

Co6we6 Teoremi: Tanmsalüretimde Bulunanlann her yıl hangi ürünleri ne kadar üreteceklerine Bir önceki yıl fiyatlannı değerlendirerek^^rar vermeleri sonucunda tanmsal ürünlerinfiyat lannda meydana gelen dalgalanmalan açıklar. (Buna göre cari dönemindeki arz edilen miktar, Bir önceki yılın fiyatının fonksiyonudur.

(Değer (Paradbkşu: Toplamfaydası yükse kolan sugiBi Bir malın değişim değerinin çokjız olmasına karşın, toplam faydası düşüf^olan elmas giBi Bir malın değişim değerinin yüksek^olmasına denir.

(Dışsalâki (Bir üreticinin veya tüketicinin faaliyetleri dolayısıyla diğer üretici veya tüketicileri dolaylı olarak^ etkilemesine denir.

(Dirsekli Talep ^Eğrisi (Swezzy Modeli): Firmanın kendisi fiy atı yükseltirse rakip firmalann fiyatlannda değişiklikjyapmayacağım ancakfirmafiyatım düşürürse rakip firmalann Buna tepkisiz kalmayıp onlann da fiyatlannı düşüreceğini açıklayan teoremdir.

(Diferansiyel rant: Topraklar arasında ortaya çıkan nitelikfarkjanndan dolayı sağlanan ranta denir.

‘Kjtlıkjrantu ‘Toprak^arzının veya her hangi 6irma[veya hizmet arzının kısa vadede arttırılamamasından dolayı efde edifen ranttır.

Engel eğrisi: (Değişikjjelir seviyesiyle termal arasındaki dişiyi gösteren eğridir.

Eş ürün eğrisi: (Değişikjjirdi miktarları ile elde edile6ilecek^aynı ürün miktarını gösteren eğriye denir.

‘Farfeızlık^ (J(jiyıtsız(îk) ‘Eğrisi’ ^Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan farklı mal tüketim Bilimlerinin geometrikjyerine denir.

Çiffen (Paradokşu: Malınfiyatı düşerken reelgeliri artan tüketici mevcut malın tüketimini arttırmakjyerine Bu artış [a Baş kg mallar satın almasıdır. Ömek^olarak^l9. yy. ’ da fakir İrfanda fılann minimum Beslenme düzeyini kgruyaBilmeleri için üretimin düşmesi sonucunda fiyatı artan patatesten gelirlerinin çok^Büyuk^Bir kısmını fıarcayarak^satın almalarıdır.

ÇÖsteriş etkisi’ ‘Tüketicilerden Bir maldan talep ettikleri miktarın o malı kullanan tüketici sayısı arttıkça artmasına denir.

İHtiyaç: %arşı(anmaığı zaman acı ve üzüntü, karşılandığı zaman zevkye fıaz veren duygulara denir.

Züppe etkisi Tüketicilerden Bir maldan talep ettikleri miktarın o malı kullanan tüketici sayısı azaldıkça artmasına denir.

%pfdor %riteri: Yeni Bir politika uygulanması sonucu kazanacak,olanların kazançları ile kaybedenlerin zararlarını karşılaştırır. (Eğer kazançlar kaybedenlerin zararlarından fazlaysa toplumda sosyal Bir refah artışı vardır.

LemerEndekşi (Birfirmanın tam rekgBetten ne kgdar saptığının ve dolayısıyla da kann ne kadar üzerine çıktığının saptanmasında kullanılan endekse denir.

Leonttif‘Öretim ‘Fonksiyonu: <Eş ürün eğrisi Boyunca sermaye ve eme parasında ikame olanağının hiç olmadığı veya saBit oranda olduğu üretim fonksiyonuna denir.

Monopol Çücü: (Monopoldefiyatın marjinal maliyetten Büyükjolmasından dolayı monopolcünün sahip olduğu fiyat Belirleme gücüdür.

Muhafaza Eiyatu Satıcıların ço kakışa dönemde piyasa fiyatını düşük^Bulmalan sonucunda kendi mallarını satmakjçin Belirledikleri fiyata denir.

Negatif faiz: E konomide Belirlenen faiz oranının enflasyonist dönemlerde reel olarat^Bir getiri sağlayacak^ düzeyde olmaması yani enflasyon oranının altında Bulunması durumunda o lan faiz oranına denir.

Oyun teorisi (Birfirmanın nasıl davranacağını diğer firmaların kendi kararlarına nasıl karşılıky ereceklerini hesaBa katarak^ Belirlediği Bir ortamda firmaların nasıl davrandıklarını inceleyen teoridiri

(pareto optimumu: Jûç kimsenin tatminini azaltmadan Bir kişinin Bile tatminini arttıraBilen duruma denir.

Scitovsky‘Teorimi: (Birpolitika değişikliğinin Bir sosyaliyileşme olarak^değerlendirileBilmesi için kazançtı çıkanların kazancı zarara uğrayanlardan zararından daha fazla olmalı ve kazançlı çıkanların zarara uğrayanla rı ikna etmesi gerekir.

Anons (Etkisi(Merkez Bankasının reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasını değiştireceğinin sinyalini vermesidir;

(Rjcardo- <Barro (Denk&kjTeorisiYapılan vergi indirimleri eğer cari gelir artışının sürekli olduğu düşüncesini oluşturursa Bu artış tüketimlere dönüşür. (Eğer Bireyler gelecekte Bir vergi artışı olacağını düşünüyorsa Bu artışı tüketime yöneltmeklerine tasarruf a yöneltirler ve tasarruflannı arttırırlar.

(Borç Servis Oranv ‘Ülkenin dış Borç ve faiz oranlarının o yılki ihracat gelirine oranına denir.

(Dışlama Etkisi (Crowdîng out): (Devletin kamu harcamalarını finanse etmekjçin tahvilihra etmesi nedeniyle faiz oranlarının yükselmesine Bağlı olarak^özelyatının harcamalarının azalmasına denir.

Çapa (Politikası: EkonomikJ^arar alnia süreçlerinde referans ofRra^alinan Büyüklükleri ifade etmekJçin ’ kullanılır. Örneğin kur çapası kavramı, (Merkez (Bankasının kur için Belli öngörüleri sonrasında, diğer ekonomikJ)irimlerin de Bu öngörüye güven duyması ile Birlikte, alınan ekpnomik^kararlarda kurun, kurdaki artışın esas alınması vefiyat, ücret artışı, yatırım giBi kararlarının kur politikası çerçevesinde şekillenmesini ifade eder. (Bu tür 6ir çapaya (politikaya)güvenin olmaması halinde, seçilen Büyüklükler Bu özelliklerini kaybederler. (ParasalBüyüklükler, faiz oranlan, enflasyon, Büyüme oranlan “çapa” o (ara kokulanılan Büyüklüklerdir. Özellikle son yıllarda, kur ve faiz oranı giBi Büyüklüklerin çapa olarak^kullanımında ortaya çıkan güçlükler, enflasyonun Bu amaçla kullanımınıyaygınlaştırmıştır.

(Enflasyonun (Etkileri:

î-ÇeSr(Dağıâmı ‘Özerindeki (Etkisi: Enflasyonla Birlikte saBit gelir elde eden kesimin reelgeliri düşer. (Böylece toplumun ücretli kesiminden kar geliri elde edenlere doğru Bir gelir transferi yani yeniden gelir dağılım gerçekleşir.

 • rTasamıfve Yatırımlar ‘Özerindeki Etkisi: Enflasyon dönemlerinde faiz oranlannın enflasyonun üzerinde olması gerekir. Jlncak^düşük^jelirlilerfaiz oranlannın enflasyon oranından düşük^olacağından korkup tasarruflanm azaltıp tüketimlerini arttınr. Yüksekjjelirgruplanndakiler ise tasarruflanm arttırmalanna rağmen Bunlan spekülatif alımhra yönlendirirler. (Böylece yatınm miktan azalmış olur.
 • Ödeme(er (Dengesi ‘Özerindeki itkisi: içi fiyat lann artması ithal mallann daha ucuz, ihraç mallannın ise daha pahalı hale gelmesine neden olur. (Böylece ithalat artarken ihracat azalır ve ödemeler dengesi Bozulur.

Eisfier etkisv (Para arzı artınca fiyatlarla ilgili Bekleyişler dolayısıylafaiz düzeyinin artmasıdır.

(Frikşiyonel İşsizlik: Çalışma hayatına yeni girenlerin veya mevcut işlerini Bırakarakjeni iş arayışında olanlann işsiz olarakjyer aldığı işsizlikj-ürüne denir.

Yapısalİşsizü^Ekonominin konjonktürelyapısı ve tekno lojik^ değişimlerden kaynaklanan işsizli^ türüdür.

Yoksullaştıran (Büyüme: (Befirfi sektörlerdeki gelişme fer o alanda çafışanfan çok^ofumsıız yönde et Çileye Bifirfer fıatta onların refahının azafmasına neden ofaBifirfer. Örneğin tarım sektöründe ortaya çıkan aşın Sollu (^çiftçiye zarar verir. Çünkü artan üretim tanm ürünlerinin talep esnekliğinin düşükjofması nedeniylefiyat lan düşürür ve köy [ünün gerçekjjefirinin azaCmasına neden ofaBifir.

J-fysteresis Jûpotezi: ekonomi geçici Bir şokfa işsizlikjoranmı doğaf işsiz fik^oranındanyükse ftmesi durumunda şokprtadan kafksa Bife işsizfik^oramnın doğaf işszifif^dengesine düşmemesidir.

İfânci Eltiyi Teoremi: Tüm ekonomi pofitikafanna uygufanaBifen sosyafve öze ffiya t fa rkfı fiğini sıfır yapan, tam rekaBet ve serBest ticaret pofitikafannın dışında mevcut seçenekler arasında Bu farkı en çok^azaftan podtikafara denir.

%pydi (Para: (Bankalar tarafindan kredi işlemleri sonucu ortaya çıkan paradır.

KfleSekjEtkisi: Okyanusun ortasında Bir kefeBeğin kanat çırpması sonucu, ofuşan küçücük^dafganın okyanusa kayısı olan Bütün yerlerde hissedilmesinden yola çıkılarak}, ekonomikjpofitikafarda ortaya çıkan küçücük^Bir dalgalanmanın Bütün ekonomi üzerinde hissedifmesidir.

Kjyı Ötesi (Bankçahğt: ‘Öfkedekiyasafann kısıtfamafanndan kurtufmak^amacıyfa Büyüf^ Bankafann yurt dışında kurdukla n şu 6 e ferden gerçekleştirdiği mevduat faaliyet ferine denir.;

Kredi Tayınfamasv (Borç verenferin Birey ferin cari faiz oranından 8orçfana6ifecekferi tutarları sınırlamasıdır.

Likitide Tuzağı: (Ekonomidefaiz oranlannın düşürüfkBifeceği en düşük^düzeyde ofması nedeniyfe para arzını arttırarakfaiz oranlarım daha fazla düşürmenin imkansız olduğu duruma denir.

Lucas ‘Kfitiği’ (Bir ekonomide hükümet yeni Birpofitika uygufaması sonucu karar Birimferinin kararfanmn değişmeyeceğini tahmin ederler. Oysa karâr Birimleri kararlarını değiştirirler. (Dolayısıyla yeni Bir pofitikanın etkilerini, karar Birimferinin karannın değişmeyeceği varsayımı aftında tahmin etme ^imkansızdır.

fHarshaff- Lemer Koşulu: (Devalüasyondan 6ekfenifen ödemefr Bifençosu açığının azaftıcı sonuçlan elde edileBifmesinin kgşuffannın araştınfmasma dayafı teoridir.

Metzfer Çecikmesû ‘ÜretimdeBufunufması ile üretimin satıfarak^gefir düzeyinde Birartş ofması arasında geçen gecikmeye denir.

fMotıopoû (Be firfi Bir inafpiyasasında tek^Birmafveya satıcı ofması durumudur. (Bir mafıfarkfı piyasa farda farkfı fiyatlara satarak^yanifiyat farkfıfaştırması yaparak^kannı maksimiz,e eder.

Mutsuzluk^endekşv (Enflasyon oranıyla işsizfifjoranının toplanmasıyla, ortaya çıkan endekse denir.

Olgun (Ekpnomiler: fökpnımıde yatınmfann azafmasının nedenfennı ince fer. Çenefde ge fısmıs ufke ferde ki durumfar ırdefenır. 3{ufus artış hızının azafması, yeni kaynaklatın Bufunamamısı Bazı seBeBferden Bindir

OÇunyasast: (Bu yasaya göre Bir ekonomide %2,25 ’ in üzerinde meydana gefen her % 1 ’fik^Büyüme, işsiz fik^ oranını %0,S azaftacaktır.

fHominaf Efekpif (Döviz Kuru: V fusaf paranın yaBancı paralar karşısındaki değişimini gösteren endekse denir.

Enflasyon hedeflemesi: Merkez Bankalannmgenellikle hükümetle Birlikte para-politikası amacı ofaraf^Belli Bir enflasyon rakamı hedeflemesine denir.

!’Enflasyon vergisi (Devletin para Basması neticesinde para hacmigenişleyeref^enflasyona neden olur.

Enflasyon ise mal ve hizmetlerin fiyatını arttırdığından halfan satın alma gücünü azaltır. ^Enflasyonun reel gelirler üzerindeki Bu olumsuz et ({isine enflasyon vergisi denir.

Ödünç ‘VerifebiBr Fonlar Teorisi: (Borç verme ((isteyenlerle Borç almakjsteyenlerin Buluştu kjan piyasaya denir.

(Para (Piyasası: 1 yıl ve daha kısa, süreli Borç verile Bilir fonları arz edenlerle Bu tür kısa fonları talep edenlerin Bir araya geldiği piyasaya denir.

(Para (Politikası ‘Kjırulu: Fiyat istikfannı sağ lama flamacıyla para politikası ilke ve stratejilerini ve enflasyon hedefini Belirlenmesini ve kur rejimini Belirleyen kurula denir.

(paranın Fonksiyonları: MüBadele aracıdır, hesap Birimidirt; tasarruf aracıdır ve iktisat politikası aracıdır.

(PhiBps <Eğrisi: İlk^Başlarda nominal ücretlerle işsizlikjarasındâ ilişkinin incelendiği, daha sonraları ise enflasyonla işsizlik^arasındaki ilişkinin incelendi eğridir.

(Rçel %pnjonkpür ‘Teorisi: Yeni klasikçilerin piyasaların temiz olduğu varsayımı altında para arzı vefiyat düzeyi giBi nominal değişkenler istihdam ve ÇS^MJ-CgiBi reel değişkenleri etkilemez.

(Rşeskpnt: (Bankaların iskonto ettikleri senetleri 9/terkez (Bankasında 2. kez iskpntoya taBi tutulmasına denir.

(Rçvaluasyon: (Dışfazla veren ülkelerde dengeyi sağlamakfçin ulusal paranın dış değerinin yükseltilmesine denir.

(Devalüasyon: (Dış açıkjveren ülkede hükümet kararıyla ulusalparanın dış değerinin düşürülmesidir.

FakİrRk^ÇemBeri (%jsır (Döngü): JLz gelişmiş ülkelerde kişi Başına düşen gelirin düşüf^seviyelerde olması tasarrufların düşükjjerçekfeşmesine ve dolayısıyla yatırımların yapılmamasına neden olmaktadır. (Düşük, düzeyde gerçekleşen yatırımlar ise verimliliğin düşük^oimasına ve Böylece daha once düşük^düzeyde meydana gelen gelirin yine düşükjdüzeyde gerçekleşmesine yol açacaktır.(Bu döngüye denir.

(Rjcardocu (Denkfikl bugünkü ve gelecekteki hükümet alım lan saBit iken hükümetin vergilerde Bir indirim yapması kişisel tüketimi ve tasarrufu etkilemez.

(RpSertson Çeciktnesv Çelirin elde edilmesiyle harcanması arasında geçen zamana denir.

Senyoraj ÇeRri: (Devletinpara Basma tekelini elinde tutmasından sağladığıgelirdir.(Paranın maliyeti ile nominal değeri arşındaki farka eşittir.

Sermaye (Piyasası:(Biryıldan daha uzun süreli Borç verile Bilirfonlan arz edenlerle Bu tür uzun vadelifonhn talep edenlerin Bir araya geldiği piyasalardır.

‘Tasarruf(Paradokşu: Toplumdaki Bireylerin tef^olarak^ele alındığı zaman tasarruf yapması ekonomiyi olumlu etkilerken tüm Bireylerin tasanufyapması ise genel gelir düzeyini düşürür ve ülkenin fakirleşmesini sağlar.

‘Tunç %flnunu: ‘Ücretlerin işçilerin asgari geçimlerini saglayacak^düzeyin üstüne çıkması Halinde bunun nüfus artışını teşvik^edeceğini ve Suna bağlı ofarak^emek^arzının artmasıyla ücretlerin tekrara asgari geçim düzeyine indiğini öne süren görüştür.

‘Üçlü Açmaz: İktisat politikasını yönetenlerin aynı anda uluslararası sermaye akışkanlığına, sabit döviz kuru sistemine ve bağımsız bir para politikasına sahip olan bir iktisat politikası izleyememelerine denir.

ZemberekJEtkisi: ‘Fiyatlarda bir artış meydana gelmesiyle nominal ücretler artacak^ancaf^dafia sonra fiyatlarda bir azalma olduğunda nominal ücretlerde aynı oranda 6ir azalış olmayacakjve ücretler eski seviyesine gelmeyecektir işte bu etkiye denir.

Jfedging: vadeli teslim döviz piyasalarının temelf aksiyonlarından birisi dış ticaret işlemlerinde kur değişimlerinden doğaca^riskfere karşı güvence sağlamaktır. Sipariş ile malın teslimi arasında geçen zaman arasında kur farından dolayı zarara uğranılmasını engeleme flamacıyla daha önceden sipariş ve teslim zamanındaki kurları belirlemektir.

{Heterodok§ İstikrar (PoRtikası: Yükse f^enflasy on durumlarında fiyat ye ücret kontrolleriyle birlikte sıkı para ve maliye politikası uygulanarakekonomikistikrara gelme politikasıdır.

Jûzlandıran:‘Tüketim harcamafannda meydana gelen bir değişmenin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye denir..

‘Finansal(Derinleşme: ‘Ekonomideki finansalaraçlarda ortaya çıkan yenilif^sürecinde tasarrufları yatırımlara dönüştüren kanalların yaygınlaşmasıdır.

‘Fedakarâk,Oram; Anti enflasyonist politikalar sonucu ÇSfMJ-C’ de ortaya çıkan yüzde azalmanın enflasyondaki yüzde azalmaya oranıdır.

(Dut%jipü ‘Teorisi: ‘Ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda gelir içindeki kar payının yatırımın hasılaya oranı ile belirlenmesidir. (Bu durum ücretlilerin kazandıklarını harcamalarına, sermaye sahiplerinin ise harcadikfannı kazanmalarına neden olur.

(Doürizasyon; (Bir ülkedeki para sisteminde fL(B(D (Dolarının ağırlığının artması nedeniyle ülke parası ilejZ(B(D <Dolarının yer değiştirmesidir.

Anahtar (Para: A Itırı kambiyo sisteminde ise bir ülkenin parası, altına bağlı olan başka bir ülkenin parasına bağlıdır Altına 6ağlı olan yabancı ülke parasına “anahtar para” denir. (Burada ulusal para doğrudan altına çevrılenıez. Vlusalpara önce anahtar paraya çevrilir. (Daha sonra bu anahtar para altın sikkeye veya altın külçeye çevrilir. (Bu sistemde yer alan ülkenin merkez bankasının altına çevrilebilen anahtar parayı belli bir fiyattan alıp satması gerekir.

Arfotraj: %ambiyo kısıtlamaları bulunmayan ülkelerde döviz kurları arasındaki farklılıklardan yararlanarak, bir paranın ucuz olduğu piyasalardan satın alınıp pahalı olduğu piyasada satılarak^ kazanç elde edilmesidir.

(Damping: İhracat endüstrisindeki bir firmanın malını dış piyasada iç piyasadakinden daha düşük^birfiyata satılmasına denir.

CDış’Ticaret (Politikasının Jİraçfdn: Çümrüf^tarifesi, ihracatın özendirifmesi, bağ fi ticaret ve tarife dışı araç[ardır. tarife dışı araçlar ise miktar kısıtlaması, tarife Benzeri faÇtörfer, görünmez engeller ve gönüffü ihracat kısıtlamasıdır.

<Euro (Dolar. J!.(B(D dışındaki Banka ve diğer aracı burumlarda açıfmış dolar hesaplarına verilen addır.

Fafyoring: (Büyükjniktarfarda kredifi satış yapan firmaların Bu satışlardan doğan afacakfannınfaktoring şirketi ofarak^adfandınfanfinansaf kuru fuş far tarafından satın afınmasıdır.

cif fiyat: ithaf ma finin gemiyfe ithalatçının fimanına vardığı andaki fiyatıdır, ma fiye t sigortası ve navfun kapsar.

fob fiyat: dış ticarette tesfim şekfidir, Mafın ihracatçının fimanında geminin güvertesine yüklendiği sıradaki fiyatıdır.        .               ,                                                                                                     _

(Forfaiting: (Dışsatım işlemlerinden doğan orta ve uzun vade fi ve Bir banka tarafından görüntü edifmiş afacagın rücu edifmemek^kpşufuyfa satışıdır.

<Forward(Piyasa: Vade fi tesfime dayafı döviz piyasalarıdır.

İM<F’ nin Jhnaçfarı: Çoktaraffı ödemefer sisteminin kuffanıfması, dış ticaretin geniş fetifmesi, parasaf iş bir fiğin sağlanması, daha fiberafdış ticaret pofilikası uygulamaktır.

J \Eğrisi: (Devafüasyonfa birfikte ticaret bilançosunun önce daha da Bozufmakta sonra ise düzefme eğifimine girdiğini gösteren eğriye denir.

‘KJcrLIX,SO<I&NÜm) ÇÖZ(E<BİLM(E‘}CİÇİN kaynak^tafısisinde etkinfikj, üretimde etkinfik^ Böfiişümde etkinfik^

ekonovıikjstikrarfiyat istikran+tanı istihdam), ekonomi!^ büyüme ve kafkınma sağlanma fidir..

LİtBOGt; Londra ma fipiyasasında bankalarca befirfenen ve Birinci sınıf Bankalara uygulanan faiz oranıdır.

Maastricht JLnfaşmasv J4.vrupa üfke ferinin ekonomikjparasaf bir fiğe geçme aşama fan Befirfenmiş ve uygulamaya geçilen anlaşmadır.

MetzCer (Paradokşu: Ç ümrük^ tarfe ferinin ihraç ma ffann fiyatını düşürmemesi ya da ithalata rakip maffann fiyatfannı yükseftmediği duruma denir.

(Para (Politikasıtaçlan: JLçıkjpiyasa işfemferi, Merkez (Bankası (Reeskont uygufamafan, disponbifite, munzam karşıfıkjoranı, zorunfu rezerv oranı

<RçeC(Döviz TOırıt: !Nominaf döviz kurunun enflasyonun etkisinden anndınfarak^efde edifen döviz kurudur.

Serbest (Bölge: (Birüfkenin coğrafi sınırlan içerisinde yer afmakld birfikte o üfkenin gümrüktarifefen sistemine dahif ofmayan ve dış ticaretin serbestçe yapıldığı yerlerdir.

Sınger~(Pre8iscfi ‘Tezi: (Dış ticaret hadlerinin uzun dönemde tarım ürün [eri ihracatçısı ülkeler aleyhine ve sanayi mamulleri ihracatçısı gelişmiş ülke ter lehine değiştiğini savunur.

SoğukjHındi ‘Etkisi: ‘Hükümetin enflasyonu Birden düşürmesi sonucunda ortaya çıkan etkiye denir.

Stand<By Anlaşması: I9/LF’ nin ihtiyaç içine düşen üye ülkelere deste ((yerme flamacıyla yaptığı düzenlemeleri içeren anlaşmalara denir.

SıvapAnlaşması: İki ülke ^Merkez Mankafan arasında imzalanan ve ulusla para(ann değişimini öngören anlaşmalardır.

‘Takas: (Bir ülkedeki ihracatçı diğer üfkedeki ithalatçıya sattığı malın karadığında ondan alacâğı maCi(e tahsil etmesidir.

Tröst: (Birden fazta işletmenin iktisadi, mali ve teknik^güç(erini Bir araya getirerek tek^Bir iş [etme halinde Birleşmeleri i(e ortaya çıkarı kuruluştur.

Türev (Piyasaları: ‘Takas, opsiyon vadeli iş(em(ere dayalı faaliyetlerin yürütüldüğü piyasalara denir.

(Reel ‘Faiz: Net faiz oranından enflasyon oranın düşülmesiyle ortaya çıkan faizdir.

 

Anapara: “Uluslararası geçerli paraya denir.

Arrorv Çıkmazı: (Bu teoriye göre çoğunlukkuralının uygulanması (talinde Bireyselercihlrle toplumsal tercihler arasında Bir tutarsızlıkortaya çıkmasıdır.

Çifte Vergileme: Aynı vergi konusunda Birden fazla vergileme yetkisinin çatışması sonucunda aynı e Ur unsurundan Birden fazla vergi alınmasıdır.

1Ecrimisilr: (Devlet mülkiyetinde Bulunan yerlerin kişi ya da kurumlarca işgali nedeniyle ortaya çıkan devlet alacaklarına denir.

Çini JÇfltsayısı: %işiselgelir dağılımında adaletsizliği ölçen katsayıdır.‘l(atsayının Te yaklaşması adaletsizliğin artmasını O’ a yakışması ise adaletsizliğin azalmasını gösterir.

Çölge ‘Fiyatı: ‘Kamunun ürettiği ma! ve hizmetlerin gerçekBede linin hesap {onamamasından dolayı Benzer ma! ve hizmetlerin Bedellerinden yararlanılarakortaya çıkarılan Bedeldir,;

%flynakJKuramv Sadece üretim sürecine giren ve sürekli gelir getiren üretim faktörlerinden elde edilen gelirdir.

Laffer (Eğrisi Vergi oranlan ile vergi hasılatı arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir. Vergi oranlannın arttınlması Belirli Bir orandan sonra vergi hasılatının azalmasına neden olur:

Mad Anestezi: Maliyükümlülüklerin mükelleflerin farkına varmadan yerine getirilmesidir.

MaR ‘îevziru Kamu hizmetlerinin ve kamu gelirlerinin devletin merkezi ve yerelyönetimler arasında yeniden dağıtılmasıdır.

Moratoryum: (Bir üflenin vadesi geçmiş ve vadesinde ödenememiş birikrniş Borçlarını ödemeyeceğini ilan etmesidir.

(ParafiskalÇeRr. Sosyal, ekpnomikjve mesleki nitelikteki kamu kurufuş(arının hizmetlerinden yararlananlardan topladığı getrlerdir.

Safi yırtış ‘Kuramı: ÇeCirve servette meydana gelen her türlü fiili artışa denir.

Sıçrama (tezi Normal dönemlerde kamu harcamalarında Bir değişiklik^ örülmez ken savaş giBi olağan üstü dönemler kamu harcamaları artar. (Bu olağanüstü dönemler geçtikten sonra kamu harcamalarının eski seviyesine dönmemesine denir.

Ooöin Vergisi: %ısa vadeli spekülatifamaç fi sermaye ve döviz akımlarının yıkıcı etkilerini azaltmak^amacıyla afınan vergidir.         ^                                                                                                                                                                                                                              ;•’         /                                                                                                                                                                                                                                ;         ,                                                                                                                                                                                                                                ,

Vergi denetmenferi inceleme raporlarını hazırlama usufu: Vergi (Denetmenleri Kendilerine verilen inceleme emrinde belirtilen mükellefin inceleme emrinde Be[irtilen hususlar dahilinde BeCCi bir yılı yada yıllan sınırlı yada tam olarak^ince(erler. Mükellefe (Defter (Belge İsteme yazısı Tebliğ edikrekfncelenecekyıllarla ilgili defter ve Belgelerin Vergi denetmenleri (Bürosuna getirilmesi için enaz 15gün süre verilir. VÜKlnun 139 uncu maddesinde incelmemenin mükellefin işyerinde yapılması hükmü yer almasına rağmen pratikle Bu hüküm uygulanamamkta olup inceleme sonuçlarının yer aldığı tutanakta mükellefin işyerinin inceleme yapmaya müseait olmadığı maddesine yer verilmektedir. Tutanaf^tanzimi mükellef ya da mükellef temsilcisi ile Birlikte yapılır. Mükellefin (Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyip istemediği hususu tutanakta yer alır. Tutanağın Bir nüshası imzadan sonra mükellefe verilir,; (Tutanağı düzenleyen (Denetmen tutanaklarda tespit edilen hususları Vergi inceleme raporu haline getirerekjokuma komisyonuna gönderir. Okuma komisyonunca (Raporda hata Bulunmaması durumunda rapor işleme konulur.

Vergi (Dampingi: (Bir ülkede alınabilecek^orandaki vergiden daha düşüf^oranda vergi alınmasıdır.

Vergi ÇayretL (Bir ülkede Bulunan vergi kapasitesi ilk vergi yükü arasındaki orana denir.

Vergi Harcaması: Muafiyet, istisna ve Belli imtiyazlar nedeniyle toplanamayan vergi gelirine denir.

Vergi Maliyeti: Vergi uygulaması nedeniyle katlanılan açıkjve zımni maliyetlerin tamamına denir.

Vergi Yu^u: Vergi olarafjdevlete aktarılan miktarın matraha oranına denir.

Verginin ÇeRr(EtÇjsi’ JLrtan vergiler nedeniyle harcanabilir geliri azalan mükellefin eski 3elir düzeyini kgrumakiçin daha fazla çalışmayı tercih etmesidir.

Verginin İkame (Etkisi’ Jİrtan vergiler nedeniyle harcanabilir geliri azalan mükellefin daha fazla çalışıp vergi ödememense hiç çalışmamayı tercih etmesidir.

Verginin Konusu: Verginin üzerine konulduğu şeydir.

‘Verginin yansıması: Vergi Borcunu yerine getiren mükellefin ödediği vergiyi çeşitli yöntemlerle Başkasına aktarmasına denir.JAşamaları şunlardır; ödeme, vurgu, aktarma, yerleşme.

Vergiyi doğuran olay: rKİşiyi vergi mükellefi olmasına neden olan olaydır.

Verginin (Rgddi: (Bir ülkede yürürlükte Bulunan Bir verginin o ülke vatandaşlarına ağır Biryükjjetirmesi halinde toplumda o verginin uygulamadan kaldırılmasına yönelikjortaya çıkan tepkidir.

Vergi Çjrevi: (Bir ülkede yürürlükte Bulunan Bir verginin tarifie oranlarının yüksekliği giBi nedenlerle o ülke vatandaşlarına aşırı derecede Biryükgetirmesi halinde toplumda o verginin hafifletilmesine yöne lik^ortaya çıkan tepkidir.

Vergi (Borcunu Sona Erdiren SeBepler. Ödeme, zamanaşımı, uzlaşma, takas, terkin, af, hataların düzeltilmesi ve yargı kararıdır.

Fonksiyonel Ma fiye (Politikası: (Devlet mali araçları kullanarakekoomıye müdahale etmeli, istikrarsızlıkları giderip ekonomiyi tam istihdam seviyesine getirmelidir. Kamu harcamaları tam istihdamın sağlanması için arttınlmalıVergilerin temel fonksiyonu enflasyonu önlemektir.(Borçlanmanın fonksiyonu özel harcamlaan azaltmaktır.

Telafi Edici Maliye (Politikası: ^Maliye politikasının temel amacı özel harcamalar nedeniyle meydana gelen iktisadi dalgalanmaln ayarlayıp ekonomiye istikrar kazanadırmaktır. Özel talepte düşme olduğu zaman kamu harcamaln arttırılmalı, yükselme olduğu zaman ise kamu harcamaları azaltılmalıdır.;

Formül<Esnekfiği YÖntemi-tParlemento hükümetin hangi durumlarda müdahalesinin zorunlu olduğunu Belirtitr ve alınacakönlemlenn türü ve oranı hükümetin takdirine Bırakıldığı yöntemdir.

İftira (Para: Yasal olmayan her türlü faaliyetten elde edilen ya da vergi mükellefli tarafından ödenmemiş paraya denir.                                                                ■

TftlOfıraç Etkisi: %amu harcamalarının özel harcamalardaki yetersizliği telafi edere kekonomiyi tekrar canlanma sürecine sokmasına denir.

%onsofidasyon: %ısa vadeli Borçaların uzun vadeli ya da süresiz Bir Borç haline getirilmesine denir.

%pnversiyon:(Devletin Borç yükünü hafifletme kamacıyla faiz oranı yüksek tahvilleri, faiz oranı düşük, tahvillerle değiştirmesine denir.

Otomdük^staBiâzatöıûr: (Bir ekonomiyi denge düzeyine getirmekiçin devletin hiçBir müdahalede Bulunmadan def losyon döneminde Bütçe açığının, enflasyon döneminde Bütçe fazlasının kendiliğinden oluşmasını sağlayan mali araçlardır. Jlrtan oranlı vergiler, işsizliksigortası, süBvansiyonlar, kurum ve aile tasarrufları ve tarım alımlarını ömek’vereBiliriz.

(Bütçe: (Devletin gelecekBir mali döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerini gösterip gelirlerin toplanmasına ve harcamalnn yapılmasına izin veren kanundur.

 

(Bütçe İfkgteri: Çenellikjlkesi, yıllıkplma ilkesi, tekfik^ilkesi, önceden izin alma ililesi, açıklıkjlkesi, samimiyet ilkesi, doğrulukj-lkesi, al&nilikj-lkesi, ayrım ililesi, tasarruf ilkesi ve de n klif^ Hibesidir.

(Bütçe ‘Emaneti’: (Bütçe haracmalannda mali yıl sonun a aÇadar verile emrine Bağlanıp bütçeye gider yazıldığı halde salıi6inin Başvurmaması, gerekli nakdin Bulunamaması nedeniyle nakden ödemenin yanılmamasından dolayı emanete alınan tutardır.:

(Bütçe Tftıpatma Vsuderk

Î-Egzersiz Yöntemi: Toplanan gelir ve giderler zaman itiBariyle hangi Bütçe dönemine aitse o yılın Bütçesine gelir ve gider olaraf^yazılır.

 • Jestiyon Yöntemi: (Buyöneteme göre toplanan gelir ve giderler hangi yıla ait olurlarsa olsunlar içinde Bulunduran yılın Bütçesine gelir veya gider olaral^yazılırlar.

CDenÇjBütçe Çarpanı:(Devletin topladığı vergi kadar kamu harcaması yapması sonucunda toplam taleBin Bütçe miktan kadar artmasına denir ve her zamana-1’ e eşittir.                              ^               4         ‘

(Devri (Bütçe Teorisi: Ekonominin refah dönemlerinde sağlanacak^ Bütçe fazhlannın Belirli Bir fonda top (anara£durakfiıma zamanhnnda ortaya çıkan Bütçe açıklarının finansmanında kullanılmasına denir.fBütçenin yıtlık^ofarak^denkjeştirilmesinden ziyade uzun dönemler itiBariyle denkleştirilmesini esas alır.

Telafi Edici (Bütçe Teorisi: (Devletin Belirli sinirim içerisinde ekonomiyi Buhrandan kurtannakye ekonomiyi yeniden canlandırmakiçin Bütçe açığını mali Bir araç oalarak^kulanmasıdır. (Durgunlu (^döneminde ki Bi r ekonomiyi yeniden tam istihdam seviyesine getirme ({için devlet özel sektördün yatınm harcamalanndaki eksiklikleri giderip yaptığı harcamalarla ekonomiyi tekrardan canlandım.;

Sıfır TaBanh (Bütçe Teorisi: J-fer yılın Bütçe işlemleri kendi Bünyesi içinde yargılanmaktansa geçmiş yılann pofitikahnna ya hiç önem verilmediği ya daçof^az Bağlantı kurulduğu 6ütçeleme sistemidir.

%çsin Hesap: Maliye (Bakanlığı tarafından merkezi yönetim Bütçe kanununa uygun olaraf^hazırlanatı ve Bir yıllıkjjelir ve giderleri uygulama sonuçlumu gerekçeleriyle Birlikte ortaya koyan ve denetime imkan veren Bir uygulamadır.

%onsoGde (Bütçe: Toplam genel Bütçe giderleri ile toplam katma Bütçe giderleri toplamından hazine yardımlannın çıkarılmasıyla Bulunan Bütçedir.

Özel(Bütçe: (Bir Bakanlığa Bağlı veya ilgili olarak^Belirli Bir kamu hizmetini yürütme ((üzere kurulan, gelir tahsis edilen ve Bu gelirleri harcama yapma yetkisi verilen kuruluş, çalışma ve esaslan özel kanunla düzenlenen her Bir kamu idaresinin Bütçesidir.

2011 (Bütçesi: 2011 Mali yılı (Bütçe Kanunu Tasarısında merkezi yönetim Bütçe harcamalannın Büyüklüğü 312.5 milyar TL olurken, Bütçe gelirlerinin 279 milyar TL olarak^öngö rü (düğü nü açıkladı. (Bunun 232.2. milyar TL’sinin vergi gelirleri 2011 yılı Bütçe açığı hedefinin 2010 yılına göre yüzde 24 azalışla 33.5 milyar Tl olaraktahmin edilmiş.

2010 yılı merkezi yönetim Bütçesinde, Bütçe giderleri 286,9 milyar lira, 6ütçe gelirleri 236,8 milyar lira, Bütçe

 

açığı da 50,1 mifyar fira ofarakjyer af.fi. 58,8 mifyar fİra faiz ödenecek^ofan 6iitçede, 6,6 mifyar firafaiz dışı fazfa öngörilfmüştü.

CMuhaseBenin ‘Temef İtkeferi: Sosyafsonımfufuf^ Kjşifiki İşfetmenin sürekfifiği, (Dönemseffi^ <Pârayfa öfçme, ‘Matiyet esası, Tarafsız fık^ve (Befgekndirme, Tutarfıtık^ Tam açıkfama, İhtiyatfıfıf^ Önemfifikjve Özün öncetiaidir.

Jİzafan (Bakiyeler Yöntemine ÇöreJlmortismanAyırma: ‘Kafan değerler üzerinden amaortisman hesap famr. Norma f amortisman oranının 2 katı afınır ancak^Bu oran %50 yi geçemez.fi mortisınan oram net değer üzerinden hesap tanıryani var fiğin tutarından ayrıtmış Birikmiş amortisman tutan çıkardır.

jlkfif düzenfeyici hesap far. veriten çekferve ödeme emir feri, Birikjniş amortisman, menkuf kıymet değer düşükfüğü karş, stok^değer düşüklüğü karş, afacak^senetferi reeskontu, şüphefi ticaret afacakfar karş, (Birikniiş tükenme pay fan,

(Bağfı menkııf kıymetfer değer düşüklüğü karşıfığı, İştirakfere sermaye taahhütferi, İştirakler senn. pay fan değer düşükfüğü karş., (Bağfı ortakfıkfara sennaye taahhütferi, (Bağfı ortakfıkfar sermaye pay fan değer düşükfüğü karş.

(Pasifi düzenleyici hesaplar; (Borç sütleri reeskontu, Ödenmemiş sermaye, Menkuf kıymet ihraç farkı, donem net zaran

geçmiş yitzararfan, (Dönem kamun peşin ödenen vergi ve diğer yüküm füfükferi

(Di^ey eşgüdümümle: Örgütün farktı kademe feri arasında yapıfan uyumfaştırmadır. Qözetim ve denetim araçtan ite Birfikte yetki devriyotuy fa sağfanaBitir.

Yatay eşgüdümfeme: Örgüt hiyerarşisinin aynı düzeyinde Bufunan Böfümfer arasında yapıfan eşgüdümtemedir. (Bu tür eşgüdümfemede her yönetici kendi Böfümünden sorumfudurve dikey eşgüdüm femede ki giBi diğerleri üzerinde yetki kutlanma haktan yoktur.

Çapraz eşgüdümfeme: %üçükjşfetmeferde eşgüdümfeme yapmakfotay iken, örgüt Büyüdükçe eşgüdümfeme BüyükJBir sorun hafini a fır. (proje tipi veya matrb^ örgü t ferde çapraz eşgüdümfemeye gitme k^Bir zonınfufuktur. Çapraz eşgüdümtemede, örgütse tyapıdaki komuta zincirinin yerini proje fer için kutlanılan özet Böfümfer a fır.

(Bilanço: İşletmenin Befirti Birtarihtei varfıkfanm ve Bu vartıkfann sağlandığı kaynaklarını gösteren maH Bir taBtodur.

ÇeGrTaSfosu: İşletmenin Befirti Bir dönemde elde ettiği tüm ge tirler ife aynı dönemde katlandığı Bütün ma fiye t ve gider feri ve Buntann sonucundan işletmenin elde ettiği dönem kan veya zarannı gösteren Bir taBtodur.

Cari Oram (Dönen vartıkfann kısa vade fi yaBancı kaynaktara oranına denir.(Bu oran işletmenin Borçtannı ödeyeBitme gücünü gösterir.

Asit ‘Test $lçsyo(Likitide Oranı): (Dönen varlıklardan stoklamı çıkantıp kısa vadeli yaBancı kaynaklara Bölünmesiyle elde e diten orandır. Stoktur satılmadığında istetmenin Borçlanın ödeyeSitme gücünü gösterir.

Nakit Oran: Hazır değer terin kısa vadeli yaBancı kaynaka.ta.ra Bölünmesiyle elde editen orandır. işletmenin atacaklarım tafısitedememesi ve stoktannı nakde çevirememesi durumunda Borçtannı ödeyebilme gücünü gösterir.

MaR ÇfantaBiBte: işletme sahipten tarafından sağlanan kaynağın Bir Birimine düşen kan göstermektedir, işletmenin yönetiminin Başan derecesini gös t erir. Ne t kaynağın özkaynağa Bötünmesiyte Bulunur.

(EkpnomikJ (RflntaBiGte: ‘Üretimfaaliyetinde Bulunan Bir iş [etmenin kar durumunu açıklamaktadır,; Vergiden önceki kirile faiz giderlerinin toplanıp toplam pasife Bölünmesiyle Bulunur.

 • Değerleme: (Para dışındaki iktisadi kıymetlerin değerinin para o tara k^ Belirlenmesi, Bir işletmenin Bina, arsa, makine, teçhizat vs şeklindeki aktiflerinin değerinin takdiri ve tahmini yönündeki işleme denir.

ÇFİFO: İjtetmede kullanılan üretime verilen veya satılan maltann işletmenin stoklanna en önceden girenlerden . olduğu kaBuledilir. (Bu yönteme göre çıkışlar işletmeye ilk^girenden Başlar ve giriş sırasına göre devam eder.

Nazım Hesaplan: İşletmenin salıiBi olmadığı ancakjzlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır, işletmenin varlıkjve kaynaktannda değişmeye neden olmayan işlemler nazım hesaplarda incelenir.

(Rçeskçnf Tasarruf değer ölçüsünün atacakjve Borç senetlerine uygulanmasına muhaseBede reeskont denir.

<Dönem sonu itiBariyte vadesi henüz gelmemiş senetleri alacaklann ve senetti Borçtann üzerinde yazıtı değerin gerçek^değere dönüştürülmesi işlemine denir.

Sermaye Yedekleri: Sermaye hareketleri dolaysıyta ortaya çıkan ve işletmede Bırakılan tutarlann izlendiği hesap gruBudur. Hisse seneti ihraç primi, Hisse seneti iptal kan, 9A.DV Yeniden değerleme, İştirakler Yeniden değerleme, Maliyet artış fonu ve diğer sermaye yedekleridir.

%flr Yedekten: %anun sözleşme ve yetkili organlar tarafından alınan kararlar gereğince dağıtılmamış ve işletmede alıkonulmuş karlardır. Yasat yede kj. Statü yedekleri, Olağanüstü yedek^ Diğer kar yedekleri, Özel fonlar,;

Swot Analizi: İç ve dış durumu öğrenmek^ için yapılan stratejidir durum değerlendirmesidir. İşletmenin şimdiki durumu ve getecek^dunımu halkındaki Bilgileri verir. Vnsurtan şunlardır, işletmenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehditleri vefrsatlandır.

!Muhase6e Hesaptanım (Rg,k&mCann Verilmesi: Likitidesiyüksek^otan hesaptan likitidesi düşük^otana doğru hesap numaralan küçükten Büyüğe göre sıralanmasıdır.

 

27.09.20X2

 

Devlet adına kamulaştırma kararını kim alır?

Kamu yararı kararı verecek merciler şunlardır:

 1. Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri;
 2. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık,
 3. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu,
 4. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni,
 5. İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimi encümeni,
 6. Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,
 7. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu,
 8. Üniversite, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları,
 9. Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaş- tırmalarda ilçe idare kurulu,
 10. Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,
 • Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu,
 • Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu.
 1. Kamu kurumlan yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların olmaması halinde yetkili idare organları,
 2. Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bıi kişilerin, Özel hukuk tüzelkişileri,’ yara’rma kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvurulan üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık.

Çoğunlukçu demokrasi: çoğunluk prensibine dayanır. Çoğunluğun kararı her şeyin üstündedir. Demokrasi, azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı, çift meclis gibi yollarla sınırlanamaz. Çoğulcu demokrasi: toplumun çoğunluk tarafından yönetildiğini reddetmez ancak mutlak ve sınırsız bir çoğunluğu reddeder ve çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın temel haklarıyla sınırlı olduğunu söyler. Ülke için en iyi olan çeşitli grupların varlığı ve bunlar arasındaki özgür tartışmadan doğar.

Kurumlar vergisi neden tam mükellef dar mükellef diye ayrılır? Bu ayrımdaki amaç nedir?

Mütekabiliyet ilkesi gereği çifte vergilemeyi önlemek

harrod domar ve solow büyüme modellerimi açıkla

harrod domar: kapitalist ekonomide İktisadi büyümenin koşullarını inceler. Dengeli bir büyüme için yatırım tasarrufa eşit olması gerekir ancak tasarruflar ve yatırımlar ayrı unsurlara bağlıdır. Dolayısıyla Harrod – Domar modeline göre sistem istikrarsızdır. solow büyüme: bir ekonomide faktörlerdeki verimlilik artısı ile gelen büyümeye denir.

franehise kavramı

Bir sistem veya marka sahibinin, belirli süre ve koşullar altında bedel karşılığı sistem ve markasını yatırımcılara kullandırmasına yönelik uzun vadeli bir antlaşmadır Soğuk hindi nedir

Enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngören politika Faktöring nedir?

İşletmenin mal ve hizmet satışından elde edeceği alacağın likit fon sağlamak için temlik etmesi Swap işlem nedir

TARAFLARIN FAİZİ YADA DÖVİZ CİNSÎNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE YAPMIŞ OLDUKLARI TAKAS SÖZLEŞMELERDİR. İki tarafın bir varlık yada yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir

Swezzy dirsekli talep eğrisi nedir?

Fiyatların neden değişmediğini sabit kaldığını açıklar. Firma fiyatını düşürürse diğer firmalann takip edeceğini ancak fiyat yükseltirse diğer firmaların takip etmeyeceğini düşünür. Her iki durumda da firma zararlı olduğu için fiyatlarını değiştirmez

Bedelsiz ithalat

Yurtdışında elde ettiğin gelir ve kazançlarla ve yurtiçine girmesi zorunlu olmayan bu gelir kazançla orda satın aldığın malları yurtiçine getirmen yani bir nevi ithal etmen. Dikkat etmen gereken yer bu malları yurtiçine getirdiğin için yurtiçinden dışarı döviz çıkısına yol açmamış olman bu ne nedenle bedelsiz ithalat deniyor.

FATURA DÜZENLENMESİ 7 GÜN. FATURAYI DEFTERE GEÇİRME SÜRESİ 10 GÜN. FATURAYA İTİRAZ 8 GÜN

Metzler gecikmesi ile robertson gecikmesi arasındaki fark?

Robertson gecikmesi gelirin kazanılması ile harcama arasında gecen zaman farkı iken meltzer de üretimin yapılması ve satışı arasında gecen zaman farkından dolayı gelirin elde edilmesinden dolayı gecikme.

Soğuk hindi nedir, açıklar mısınız enflasyonun şok politikalarla ani bir şekilde düşürülmesi yeni klasikler önermiştir

alonj ne demektir? Kambiyo senedi üzerinde yer kalmadığında senetle ilgili İşlemleri göstermek amaçlı senede eklenen kâğıt

Limit fiyatlandırma kısa ve öz açıklayacak olan var mı? Oligopol piyasalarında firmanın hem maliyetlerini karşılayıp hem de piyasaya girişlere engel olmasını sağlayan fiyatlama

Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir mali kar: ticari kar-vergiden muaf gelir+eksik değerlenen değerler-fazla değerlenen değerler+kanunen kabul edilmeyen değerler Ticari kar TTK ya göre hesaplanan kar. Mali kar vuk a göre hesaplanan kardır. Mali kar vergi öncesi matrahtır.

rassal yürüme: Sürekli gelir önsavını rasyonel beklentiler çerçevesinde ele alarak tüketimdeki değişmeleri öngörmenin mümkün olmadığını ve tüketimdeki değişmelerin yalnızca gelir ve servetteki beklenmeyen değişmelerden kaynaklandığını ileri süren ve Robert Hail tarafından ulaşılan sonuç. Bireylerin ekonomideki mevcut bilgileri kullanarak gelecekteki ortalama gelirlerini hesap 1 ayam aması sonucunda tüketimleri dalgalanarak rassal bir seyir izler

Rachat nedir? İhtiyari amortisman yani devletin elinin bollaştığı dönemlerde borcunu vadesinden önce Ödemesidir

ricardo – barro denklik teorisi: david ricardo devletin bütçe açıklarını vergileri artırmak yerine borçla kapaması durumunda iktisadi karar birimleri gelecekte bu borçların vergi artışına neden olacağını bilir ve tüketim yapmak yerine tasarruflarını artırır yeni klasik Robert barro ricardonun görüşlerini yeniden ele almıştır ve bu görüşe ricardo barro etkisi denmiş

Emisyon primi nedir? Devletin egemenlik gücüne dayanarak elinde bulundurduğu para basma yetkisini uygulayarak katlanılan maliyetle piyasaya sürdüğü değerli kâğıdın arasındaki olumlu farktır. Emisyon enflasyona neden olabilecek bir olgudur.

DUL KÜPÜ: Kaldorcu gelir dağılımı teorisi olarak da ifade edilen fonksiyonel gelir dağılımı teorisidir. Ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda, gelir içindeki kar payının yatırımın hâsılaya oranı ile belirlenmesi şeklinde özetlenebilmektedir. Bu durum ücretlilerin kazandıkları harcamaları; sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olmaktadır.

Nazım Hesaplar: İşletmenin sahibi olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan işlemler nazım hesaplarda izlenir. Ancak bu işlemler gelecekte işletme değerlerinde bir değişime neden olabilir. Nazım hesap kullanacak işletmeler ihtiyaçlarına ve işletme yapısına uygun olarak nazım hesap grubu oluştururlar.

.Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir?

Mali kâr ve ticari kâr birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kârın birbirinden farklı olmasının temel nedeni farklı esaslar dikkate alınarak hesaplanmalarıdır.

Mali kâr vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler sonucunda tespit edilen kârdır ve genelde verginin matrahını da teşkil eder.

Bu aşamada ticari kâr ile mali kâr arasındaki en Önemli farklılık ticari kârın tespitinde indirim konusu yapılabilen bazı giderler, vergi uygulaması açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğine sahiptir ve mali kârın tespitinde dikkate alınmaz.

Mali kâr ile ticari kâr arasındaki farklılık gider yönünden olduğu kadar gelir yönünden de mevcuttur. Vergi uygulaması açısından bazı kazanç ve iratlar vergiden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla mali kârın tespitinde bu kazançlar vergi matrahına dahil edilmeyecektir. Oysa bu kazançlar ticari kârın içinde yer alabilecektir.

Vergi dampingi ile vergi rekabeti arasındaki temel fark nedir?

Enflasyon ataleti”, nedir? Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönem enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, genel ve/veya kesimsel enflasyon oranının düşmeye direnç göstermesi, dolayısıyla yapışkan hale gelmesi, krş. Fiyat katılığı

Histerisiz etkisi nedir ekonominin bir şok sonrası dengeden uzaklaşması ve bu sokun ortadan kalkması ile denge durumuna geri dönememesidir yeni keynesler savunur Histerisiz Etkisi(Çekim hipotezi): Yen i Keynes yenlere göre doğal işsizlik sabit değildir, cari dönemde durgunluk ortaya çıkınca İşsizlik artar. Durgunluk atlatıldıktan sonra ortaya çıkan fiili işsizlik doğal işsizliği de artırır Gölge fiyatı: kamunun ürettiği mal ve hizmetlerin gerçek bedellerinin hesap 1 anam amasından dolayı benzer mal ve hizmetlerin bedellerinden yararlanılarak ortaya çıkarılan bedele gölge fiyat denir.

Tobin in q’ Teorisi: Firmanın mevcut değeri/yenilenme maliyeti arasında oran kurarak bir değerleme yapar. Bu oranı “q” ile ifade eder. q > I firmanın mevcut değeri yüksektir, kar yapıyordur, yatırımlarına devam etmelidir. q < 1 İse; piyasa değeri yenileme değerinden düşüktür, fırına için yeni yatırımlara gitmek karlı değildir. q = 1 ise yeni yatırımlar İçin uygun koşullar söz konusu değildir, yıpranmadan kaynaklanan güç kaybını telafi edecek yatırımlar yapar.

köşe dengesi nedir? tüketici iki maldan birini hiç tüketmez gelirini sadece diğer malın tüketimine ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur, aynı şekilde üretici bir girdiyi hiç kullanmaz üretime ayırdığı bütçesini sadece diğer girdinin istihdamına ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur.

Hızlandırma hipotezi nedir? işsizliğin düşürülmesi isteniyorsa o zaman enflasyon giderek hızlanması gerekir, bu olguya hızlandıran hipotezi denir.

edgevvort kutu diyagramı nedir? Dikey ve yatay kenarların ya farklı malları ya da farklı faktörleri simgelediği bir dikdörtgen olup dikdörtgenin alanı içinde yer alan noktaların çeşitli mal veya faktör bileşimlerini gösterdiği ve en etkin tüketim veya üretim bileşimlerinin kayıtsızlık eğrileri veya eş ürün eğrileri aracılığıyla belirlendiği ve Edgewort tarafından geliştirilen bir çözümleme aracı, tüketicilerin farksızlık eğrilerinin teğet olduğu noktaların geometrik yerine sözleşme eğrisi denir, sözleşme eğrisi

 

üzerinde pareto optimalite sağlanmıştır, yani sözleşme eğrisi üzerinde hareket tüketicilerden birinin faydasının artmasına ve diğerinin faydasının azalmasına yol açar.

devletin paıa basarak elde ettiği gelire senyoraj geliri deniyor ve para arzının artması ile enflasyon oranında artış oluyor bu artış ile halkın elinde tuttuğu paranın satın alma gücünde azalma meydana geliyor işte buda enflasyon vergisi oluyor

reel konjonktür teorisi ile dikotomi yaklaşımı yeni klasik akım içinden çıkmış bir teori reel gsyi deki dalgalanmaları açıklıyor ekonomide zirve çöküş dip toparlanma ve genişleme evreleri vardır devlet ekonomi dipte olsa bile müdahale etmemelidir yeni klasiklere göre en iyi politika politikasızlıktır klasik dikotonomi ise klasik iktisatçılar göre para ekonomik ilişkilerin üzerini örten bir tür peçedir para arzındaki değişmeler yalnız fiyatlar genel seviyesine aynı yön ve oranda etki edecektir fisher denkleminde mv=pt de ırı ne yön ve oranda değişirse p o yön ve oranda değişir

likitidc kısıtı? Gelecekteki gelir karşılığında ödünç alınarak finanse edilebilecek en çok carî tüketim veya yatırım miktarı.

tercih çarpıklığı? Erdemli malların devlet tarafından sunulmaması durumunda ortaya çıkan durum tüketim bulmacası? kuznets Keynes gelir artıkça ortalama tüketim eğiliminde azalma meydana gelir diyor kuznets ise uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi değişmez keynesin mutlak gelir hipotezini zayıflatan görüş zaten Keynes kısa dönemli analiz yapmış İçinde bulunduğu dönemde zaten harcanabilir gelir artışının ortalama tüketim eğilimini düşürmesi doğal insanların tüketeceği şeyler sınırlı

 1. prıce yöntemi? devlet borçlarının Ödenmesi İçin bir fon kuruluyor bu fon sayesinde bileşik faiz elde edilerek borçlar otomatik olarak bu fondan ödeniyor

hıcks ve slutsky yaklaşımı? diğer değişkenler sabit İken fiyat düştüğünde talep artar talep artmasındaki etki toplam etkidir bu etkiyi ikame ve gelir etkisi olarak ikiye ayırmışlar tüm mallar için ikame etkisi fiyat ile ters yönlü olarak talebi etkiler normal mal İçin gelir etkisi fiyat ile ters yönlü talebi etkilerken düşük mallar için gelir etkisi fiyat ile talebi doğru yönlü etkiler hicks analizi ile slutsky analizinde yöntem farklılıkları var hicks geometrik analiz yapıyor slutsky matematiksel hicks fayda düzeyini sabit tutuyor slutsky reel geliri sabit tutuyor birinde yeni bir farksızlık eğrisi var diğerinde yok gibi

oyun teorisi? karar birimleri nasıl davranacaklarına karar verirken, diğer karar birimlerinin davranışlarını hesaba katarak sonuca gitmeye çalıştıkları ortamda, karar birimlerinin davranışlarını inceleyen yaklaşım nash dengesi de bir denge çıktı denge durumu varken karşı oyuncunun hile yapmadığı varsayımı altında kendisinin hile yapmasının kendisine hiçbir yarar sağlamayacağı denge durumudur, hakim strateji karşı tarafın kararı ne olursa olsun kendisi için en iyi olan stratejiye denir.

asli ve tali kurucu iktidar? İlk anayasayı kuran asli, kurulu anayasayı değiştiren tali

kanunsuz emir? Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

leontief paradoksu? sermaye yoğun ülkelerin sermaye yoğun malları ihraç etmesi, emek yoğun ülkelerin İse emek yoğun malları ihraç etmesi gerekirken ABD. nin bu sava rağmen emek yoğun mal ihraç etmesidir.

HAPİS HAKKI: Tacir, ticari işlerden doğan alacağını tahsil edemiyorsa, borçluya ait olan ve kendi yanında bulunan menkul kıymeti veya kıymetli evrakı alacağına karşılık (borç ödeninceye kadar)

alıkoyar. Buna hapis hakkı denir. Ancak, burada alıkonulan kıymetin ödenmeyen alacakla ilişkisinin bulunması gerekir.

KAZANÇ YOKSUNLUĞU: Malvarlığında meydana gelebilecek bir artışın önlenmiş olması. UYGUN İLLİYET BAĞI: Haksin fiilin genel yaşam deneyimlerine, olayların olağan akışına göre böyle bir zararın oluşumuna neden olmasıdır.

ALIKOYMA HAKKI: Bir kişinin hayvanı bir taşınmaza zarar verdiğinde taşınmazın sahibi o hayvanı, zararın ödenmesine kadar alıkoyabilir.

GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Bir hayvanın bakımım ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi hayvanın verdiği zararları giderme yükümlülüğündedir.

DAİMİ DEFİ: Bir haksız fiilden dolayı, alacağı zamanaşımına uğrayan taraf aynı borç ilişkisinden dolayı karşı tarafa vermekle yükümlü olduğu ifayı yerine getirmekten kaçınabilir.

METZLER PARADOKSU: Gümrük tarifelerinin, ithalatçının önemi yüzünden ithal malların fiyatlarının düşmesine yol açmasıdır.

METZLER GECİKMESİ: Üretimde bulunulması ile üretimin satışından sağlanan gelirin yarat Uması arasında geçen zamana denir.

ROBERTSON GECİKMESİ: Ekonomik birimlerin gelirlerini elde ettikleri an ile harcadıkları an arasındaki belli bir gecikme.

LUNDBERG GECİKMESİ: Talebin olduğu an ile talebi karşılamak için üretimdeki artış arasında geçen süre.

PİGOU ETKİSİ (Reel Ankes-Balans Etkisi): Fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamaları üzerindeki etkisi.

MUNDELL MODELİ: Ekonomide iç ve dış dengenin sağlanması için hangi iktisat politikalarının izlenmesi gerektiğini açıklamaya çalışan model. 1962’de R.A. Mundell tarafından geliştirilmiştir. Mundell’e göre para politikası dış dengeyi, maliye politikası ise iç dengeyi sağlamak amacıyla kullanılmalıdır. Maliye politikası tam istihdamın ve fiyat istikrarının sağlanması açısından para politikasından daha etkindir.

LUCAS KRİTİĞİ: îktisat politikasını hazırlama ve uygulama aşamalarında bireylerin ve kurumların bekleyişlerinin de dikkate alınmasını Öneren metodolojik bir eleştiridir.

OCKHAM USTURASI: Bir olayı, açıklamak için kullanılacak olan iki açıklamadan daha basit olanı yani daha az varsayımda bulunanı tercih edilmelidir.

FİSHER ETKİSİ: Enflasyon oranlarındaki düşüşünü alacaklıları kazançlı hale getirmesidir.

TIEBOUT ETKİSİ:     Bireylerin tercih ettikleri vergileri ve hizmetleri sağlayan yerel

ünitelerde(özellikle federal ülkelerde) toplanma eğilimi göstermelerine denir.

HİSTERİSİZ ETKİSİ: Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi durumunda şok ortadan kalktığında işsizlik oranının eski düzeyine geri dönmemesidir.

ARZ YANLI EKONOMİ YAKLAŞIMI

Üretim faktör maliyetleri üzerindeki, toplu pazarlık ücreti, yüksek vergi, sosyal güvenlik fonları vb gibi maliyet öğelerinin hafifletilmesi gerektiği görüşünü savunan yaklaşım.

BÜTÇE YANSIMASI

Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir gruplan İtibariyle net etkisini belirlemeye çalışan yöntem. ÇAPRAZ YANSIMA

Belirli bir malı yükümlü kılması gereken verginin, talep esnekliği sert olan bir başka malın fiyatını artırmak suretiyle devredilmesi.

EMİSYON VERGİSİ

Çevre kirliliğinden kaynaklanan negatif dışsalhkları içselleştirme amacına yönelik düzeltici bir vergi. GÖLGE FİYAT

Üretim faktörlerinin, tüm gerçek maliyetlerinin dikkate alınarak saptanan fiyatı.

HOŞ OLMAYAN MONETARİST ARİTMETİK

Uzun dönemde bütçe açığının borçla finansmanının parasal finansmandan daha enflasyonist olması durumu.

HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN

Sabit varlıkların fiziksel sürelerinden daha kısa sürede gerçekleştirilmiş amortisman.

İKİZ AÇIK

Kamu kesimi borçlanma gereksinimi yanında, cari açığın oluşması.

MALİ TEVZİN (nedense bunu soracaklarmış gibi geliyor Mali fonksiyon ve gelirlerin idareler arası dağılımı.

MONETİZASYON

Kamu borçlarının Merkez Bankası para tabanının genişletilmesiyle itfa edilmesi, likidite tuzağı

Verili bir faiz oranında halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu durum, mali sürüklenme

Büyüyen bir ekonomide bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirmesi olgusu, ricardian denge

Borçlanmayla finansmanın vergilerin ertelenmesinden ibaret olduğu ve bunun da şimdiki vergileme İle denk olduğu şeklindeki önerme.

vergi gayreti

Vergi yönetiminin vergi toplama, yükümlüsünün de vergiye uyma çabaları, vergi harcaması

Vergi avantajları yoluyla, tahakkuk eden verginin mükellefin kullanımına bırakılması, vergi kapasitesi

Bir ekonominin veri üretim kapasitesinde ve vergi yasaları çerçevesinde sağlayabileceği vergi geliri Tüketici rantı,

Tüketiciler bir malı belli bir fiyattan almaya razı iken arzın fazlalığı ya da talebin düşüklüğü nedeni İle malın fiyatı ödemeye razı oldukları miktarın altına düşerse tüketicinin sağladığı bu avantaja tüketici rantı denir.

üretici rantı


Üretici ürettiği bir malı belli bir fiyattan satmaya razı iken piyasa koşulları malın fiyatını razı olunan miktarın üzerine çıkartırsa üreticinin elde ettiği bu avantaja üretici rantı denir.

Ankes

Taahhütleri karşılamak üzere bulundurulan nakit rezervdir. Türk bankacılık uygulamasında Ankes oranı disponibilite oranından farklı anlamda kullanılmakta ve disponibilite oranından daha dar bir likidite nispetini ifade etmektedir.

Vergi Temelli Gelir Politikası Vergi temelli gelir politikaları,

daha düşük parasal ücret artışlarını öneren ve kabullenen firmalarla, işçileri mükâfatlandıran; aşırı ücret artışlarını öneren ve kabullenen firmalarla, işçileri cezalandıran bir vergi sisteminin kullanımıdır.

Arbitraj

Menkul Kıymetler, kıymetli madenler, para, kıymetli evrak gibi değerlerin, iki piyasa arasındaki fiyat farklarından yararlanmak amacıyla fiyatların düşük olduğu yerlerden alınması, fiyatların yüksek olduğu yerlerde satılmasıdır. Ancak, arbitraj denildiği, zaman genellikle kambiyo arbitrajı anlaşılmaktadır.

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations):

Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve satımının (kesin alım, kesin satım, geri satım vaadiyle alım (repurehase agreements), geri alım vaadiyle satım (reverse repurehase agreements)) yapılması işlemleridir. Bankalar arası Para Piyasası işlemleri de “Açık Piyasa İşlemleri” kapsamı içerisindedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde bu tür işlemler, Açık Piyasa İşlemleri ve Para Piyasası Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Enflasyon Vergisi:

Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise bir varlık olarak düşünüldüğünde, enflasyon, parayı ihraç eden kurumun yükümlülüğünü, parayı elde tutan kurumun ise varlığını reel olarak azaltır. Bu anlamı İle enflasyon, gelir elde eden açısından vergi özelliği taşımakta, dolayısıyla vergi gibi satın alma gücünün transferine neden olmaktadır.

Moratoryum:

Borçlanıcınm, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır.

Paranın Dolaşım Hızı (Velocity):

Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / Para Stoğu ile ifade edilir.

Reeskont:

Iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (ıskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı (re-ıskonto) el değiştirmesini ifade eder.

Senyoraj “Beylik Hakkı” (Seniorage):

Para basma yetkisini elinde tutan kurumun, bu yetkisi dolayısıyla para basarak elde ettiği reel gelirdir. Para stokundaki değişimin fiyatlar genel seviyesine oranı ile ifade edilir. Enflasyonun sadece para miktarındaki artışından kaynaklanması durumunda, senyoraj ve enflasyon vergisi birbirine eşit olur.

VERGİ REKABETİ: Ülkelerin sermaye çekmek amacıyla tanıdıkları vergisel teşviklerin diğer ülkelerin vergi tabanlarında aşınmaya neden olmasıdır.

8

DOTASYON: Devletin kişi ve kurumlara para, mal veya hizmet şeklinde yaptığı koşulsuz veya blok yardımIaıdır.(Götürü Hibe)

İZ BEDELİ: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutar(îz Bedeli= 0,01 YTL= 1 Yeni Kuruş). Amortisman süresini tamamlamış ancak fiilen kullanımı devam eden maddi duran varlıklar kayıtlarda “iz bedeli” ile takip edilmelidirler. (Sınavda çıkmış ve yapamamıştım).

TANZİ ETKİSİ: Enflasyonun reel vergi gelirleri üzerindeki olumsuz etkisine denir. Verginin tahakkukundan tahsiline kadar geçen sürede, paranın değerini kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

VERGİ TATİLİ: Gelir ve Kurumlar Vergisinin tamamen veya kısmen geçici bir süre tatil edilmesidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından; büyük yatırımlara veya belirli sektörlere uygulanan bir vergi politikasıdır.

COASE TEOREMİ (Mülkiyet Hakları Teoremi): Dışsal ekonomilerde mülkiyet haklan tesis edilirse mübadele maliyetinin sıfır olması koşuluyla taraflardan biri diğerinin zararını karşılayarak sosyal optimuma ulaşılır ve ekonomik etkinlik sağlanır

BAUMOL TEOREMİ (Dengesiz Büyüme Hipotezi): Kamu harcamalarının artmasının temel nedenlerinden biri devletin iktisadi faaliyetlerinin emek-yoğun (verimsiz) özellikte olmasıdır.

İKİNCİ EN İYİ TEOREMİ: Pareto optimumu, ekonominin bütün kesimlerinin belirli bir davranış biçimini benimseyeceği varsayımına dayanır. Fakat bu optimumdan bir sapma ortaya çıktığında, refah maksimizasyonuna ek bir sınırlama getirilir. Bu ek sınırlamaya göre, maksimizasyon işlemi tekrar sınırlandırılmalıdır. Ek sınırlamadan dolayı ulaşılacak durumun birincisi kadar iyi olmayacağı bir gerçektir. Bu yüzden, işlem sonunda elde edilen koşullar ikînci-en iyi olacaktır.

SAMUELSON KOŞULU: Kamu malını üretmenin marjinal maliyetinin, bireylerin kamu malından sağladığı faydaların toplamına eşit olmasıdır.

LİNDAHL FİYATLAMASI: Her bir bireyin marjinal vergi fiyatı, elde edilen kamusal malın marjinal değerine eşit olmalıdır.

AYNİ HAK

Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hak. AZINLIK HAKKI

Şirket sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olanların, şirketi yönetme ve denetleme hakkının karşısında, azınlıkta kalan ortakların kanunen sahip oldukları haklar.

BEYAZ CİRO

Senet malikinin, senedin arkasına sadece imzasını atarak yaptığı ciro.

BİLANÇO

Bir işletmenin belli bîr tarihteki alacak ve borçlarını iki sütun halinde gösteren muhasebe kaydı.

DEF’İ

Bir talep karşısında kalan borçlunun, talebin varlığını kabul ve ancak özel bir nedene dayanarak, bunu yerine getirmekten kaçınacağı yolundaki savunması.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ

Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti.

ENVANTER

Bir kurum veya kişiye ait olan alacak ve borçların belirli bir tarihte ayrı miktar ve değerlerini gösteren döküm cetveli.

HAKSIZ FİİL

Bir kimsenin, ister bile bile, ister savsama yoluyla olsun, bir başkasını hukuka aykırı olarak zarara uğratmasına neden olan eylem.

HUZUR HAKKI

Ana sözleşmeye hüküm konarak veya sonradan genel kurul kararıyla miktarı belirlenerek, yönetim kurulu üyelerine, katıldıkları her toplantı için verilen para.

,           ^                                                ’ ‘V—’r ‘.;v

TAHKİM MÜESSESESİ: Özellikle uluslararası ticarette, taraflar arası uyuşmazlıkların çözümü İçin başvurulan yoldur.

UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu

UNIDROİT: Birleşmiş Milletler Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü

DONATMA İŞTİRAKİ: Birden fazla şahsın ortak mülkiyet şeklinde sahip oldukları bir gemiyi deniz ticaretinde kullanmalarıyla meydana gelen bir çeşit şirkettir.

HAZİRUN CETVELİ: Anonim şirketlerde genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri ya da temsilcilerin, ad ve soyadlarını, ikametgâhlarını ve pay miktarlarını gösteren tablodur.

MURAHHAS AZA: Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yetkilerinin tümünü veya bir kısmını bu kurulun kararıyla üzerine alan üyeye denir.

ULTRA VİRES: Tüzel kişiliğin ehliyetini şirketin konusu ile sınırlandıran yaklaşımdır.

ECRİ MİSİL: Bîr malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri.

Yoksulluk nafakası Medeni kanun hükümleri uyarınca boşanma neticesinde hükmedilen bir nafakadır. Şartları:

 • Kesinleşmİş bir boşanma kararı olmalıdır.
 • Mutlaka açık bir talep olması gerekir.
 • Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir.
 • Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir.
 • Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir.
 • Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir,
 • Hakim tarafından araştırılmalıdır.
 • Yoksulluk nafakası süresiz olarak hükmedilmelidir. “Bir yıl, 5 yıl yada 10 ay süre İle” gibi süre konulamaz.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-İKTİSAT- SORU—1  dış ticaret açığı ile cari açık arasındaki fark nedir?

CEVAP—1 Dış ticaret açığı mal ithalat ve ihracatı sonucu ithalatın fazla olması sonucu oluşan açık cari açık ise mal ithal ve ihracı yanında hizmet ithalatı ve ihracatı da göz önüne alınarak hesaplanan açık, örneğin 201 l yılı cari açık 77 milyar 89 milyon lira önceki yıla göre dış ticaret açığı 32 milyar artmış hizmet dengesinde ise fazla veriyoruz orda gelirlerimiz artmış sonuç olarak biz dış ticaret açığı vermişiz önceki yıla göre cari açık 30 milyar küsur artmış

SORU—2     swap nedir?

CEVAP-2 iki tarafın ödemelerini önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiş tokuş ettikleri işlemdir risk bölüşümün de esneklik arbitraj gibi avantajlar sağlar

SORU-3        okun yasasını açıklayınız

CEVAP-3 her %2.25 in üzerindeki %1 lik ekonomik büyüme artışının işsizlik oranını %Û,5 azaltacağı

SORU-4 Reel enflasyon nedir?

CEVAP-4 reel enflasyon = m3 para arzındaki büyüme – kısa vadeli faiz oranı SORU-5 Kliring?

CEVAP-5 mal değiş tokuşunun, ihracat ithalat boyutu SORU-6 borç servis oranı?

CEVAP-6yıllık dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın yüksek olması devletin borçlarını ödeme yetersiz olduğunun bir göstergesidir

SORU-7 Modern büyüme yöntemleri?

CEVAP-7 solow, içsel büyüme, Harrod domar

SORU-8        enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-8 Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir, ekonominin genel değişkenlerinin ve verilerinin dikkate alınarak belirli bir dönem için kabul edilebilir bir enf. oranının belirlenmesi ve para politikalarının belirlenen orana ulaşılacak şeklide yürütülmesidir, bu uygulama ile hükümet ve banka üzerine bir sorumluluk alıyor hedefleme beklentileri etkileyebildiği sürece nominal çapa görevi görüyor. 2001 yılından bu yana merkez bankasının birincil amacı fiyat istikrarını sağlamaktır bu hedeflemede bu yönde bir uygulama ve merkez bankasına araç seçmede bağımsızlık sağlıyor.

SORU-9 Ödemeler bilançosunda harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici işlemler?

CEVAP-9 Harcama değiştirici işlemler; para Poe.maliye pol.devalüasyon.harcama kaydırıcı işlemier;döviz kuru dış ticaret kısıtlamaları kambiyo denetimi

SORü-10 Enflasyonist dönemde uygulanacak para politikaları?

CEVAP-10 doğrudan satış-ters repo-kanuni karşılık oranları yükseltil ir.-reeskont oranları yükseltilir.kredi tavanı düşürülür.asgari ödeme oranı yükseltilir.

SORU-11     cobweb örümcek ağı teoremi?

CEVAP-11   Tarımsal ürünlerin arzı geçmiş donemin fiyatının fonks. Olduğunu için tarımsal

ürünlerdeki arz fiyat değişmesini inceleyen teoremdir ve 3durum söz konusudur sürekli dalgalanmaya dengeye yönelen ve dengeden uzaklaşan durum.bir önceki yılın fiyatlarından yola çıkılarak,yeni sezon üretim kararının şekillenmesidir.

SORTJ-12     Senyoraj ile emisyon?

CEVAP-12   emisyon merkez bankasının dolaşıma çıkardığı para senyoraj ise emisyondan

elde edilen gelir.senyoraj devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği gelirdir.

SORU-13     Dünyada sabit kuru uygulayan ülkeler?Ve neden sabit kur?

CEVAP-13   petrol ihraç eden Arap ülkeleri ve ihracat hacmi yüksek olan ülkelerdir, sebebi

ithalat yaptıkları ülkelere güvensiz istikrarsız görünmemektir. .

SORU-14     değer paradoksu?

CEVAP-14   suyun toplam faydası yüksek ama elmasın toplam faydası düşüktür, buradaki

paradoks da toplam faydası yüksek olan suyun DEĞİŞİM DEĞERİNİN toplam faydası düşük olan elmasın DEĞİŞİM DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLMASIDIR..

SORU-15     Soğuk hindi?

CEVAP-15 enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngörmektedir. (cold turkey) SORU-16           tasarruf paradoksu?

CEVAP-16   Keynes klasiklerin iddia ettiği gibi her tasarrufun yatırıma dönüşmeyeceğini

yapılan tasarrufların gömülemeye gidebileceğini söyler , tasarrufların bireysel olması iyi , toplumsal bir hareket olması ise eko. yi olumsuz etkiler der.

SORU-17     Çapraz kur?

CEVAP-17   iki döviz arasındaki ve her birinin üçüncü döviz ile olan paritesiyle tanımlanan

kambiyo kurudur.

SORU-18     İthal ikameci politika?

CEVAP-18   ithalat yapmayıp ithal edilecek malı ülke içinde üretmek, bir nevi dışa kapalı

eko.

SORU-19 Kelebek etkisi?

CEVAP-19 bir eko.krizin domino etkisi oluşturarak diğer ülkeleri de etkilemesi okyanus muhbeti

SORU-20 leontief paradoksu?

CEVAP-20 HECKSHER OHLİN TEORİSİNE GÖRE; HER ÜLKE ELİNDE EN FAZLA OLANI İHRAÇ ETMELİ EN AZ OLANI DA İTHAL ETMELİDİR.BU TEORİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ GÖZ ARDI EDER VE DER Kİ TİCARET YAPAN ÜLKELERİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ ÜSTÜNLÜK NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR, ama leontief ABD yi baz ele alarak bu teoriye itirazda bulunuyor ve işte paradoks bu noktada doğuyor, leontief ABD nin sermaye yoğunluğuna sahip olmasına rağmen sermaye ürünleri ihraç etmediğini tam tersine emek yoğun ürünleri ihraç edip sermaye yoğun mallan ithal ettiğini söylüyor.işte bu durum HECKSHER OHLÎN teorisi ile çelişiyor, bu da demek oluyor ki ABD teknolojik gelişme ile eğitimli,nitelikli işçiler ile emek ihracatı yapabiliyor.

SORU-21     giffen paradoksu?

CEVAP-21 malların fiyatı arttıkça talebin artması, talep yasasına aykırı.İrlanda da fakir işçilerin patatesin fiyatı arttıkça taleplerini artırmaları şeklinde örneklenmiş tarihte

SORU-22     Arbitraj?

CEVAP-22 mal veya menkul kıymetin ucuz olduğu piyasadan alınıp pahalı olan piyasada satılması

SORU-23     Singer prebish tezi?

CEVAP-23 uzun dönemde dış ticaretin tarım ürünü ihraç eden ülkelerin aleyhine sermaye mallan ihraç edenlerin lehine olacağını öne süre görüş

SORU-24     Bedelsiz ithalat?

CEVAP-24   ülkeden döviz çıkışı olmadan yurtdışında elde edilen gelir ve kazançlarla

yurtdışından alınan malların ülke İçine sokulmasndır.

SORU-25 köşe dengesi

CEVAP-25 iki maldan sadece biri kullanılarak faydanın maksimize edebileceği durumu yansıtır, yani farksızlık eğrisi eksenlerden birine değer

SORU-26     bolluk paradoksu= king kanunu?

CEVAP-26 Tyi urun kotu hasılat,yada tersi durum

SORU-27     diferansiyel rant ve kıtlık rantı?

CEVAP-27   diferansiyel rant veya farklılık rantı;D. Rİcardoya göre;Artan        nüfus  ile   az

verimli topraklarında tarıma açılacağı fakat ellerinde verimli toprak olanların fazla maliyete katlanmadan diğer toprak sahiplerine göre daha çok gelir edeceğini söyler, kıtlık rantı da toprak sunumunun sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam istemin artmasına •bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazanç..

SORTJ-28    swot analizi nedir

CEVAP-28   Bir işletmenin yada kurumun    güçlü veya         zayıf yönlerini,fırsatlarım       ve

tehditlerini ayrıntılı bir şekilde analiz etmeye yarar.

SORU-29 reflasyon?

CEVAP-29 fiyatlar genel seviyesinin ykselmesine neden olmaksızın talep hacminin genişlemesine verilen addır.enflasyona neden olmadan deflasyon İçindeki ekonomi dengeye getirilmeye çalışılıyor.

SORU-30 obsidional enflasyon nedir

CEVAP-30 savaş zamnmda yaşanan enf.

SORU-31      merkez bankası bağımsızlığını açıkla

CEVAP-31   merkez bankasının bağımsızlığı araç bağımsızlığıdır amaç seçmede hükümete

bağlıdır

SORU-32      çekim  hipotezi?histerisiz etkisi

CEVAP-32   Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi     şok  ortadan kalktığında işsizlik

oranının eski düzeyine geri dönmemesidR.

SORU-33      dilenci komşu politikası?

CEVAP-33   Esnek  döviz kuru sisteminde genişletci    para pol. uygulanması   sonucu   diğer

ülkelerin ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemesi dünya talebinin yuıtiçine kaymasıdr.yani ülke para arzını artırdığında paranın d ıs değeri düşer ve ihracatı artar, ancak bu durum diğer ülkelerinde dıs ticaret dengeleri aleyhinedr onların istihdam seviyelrini düşürür.

SORU-34      türev piyasaları?

CEVAP-34 Türev piyasaları; standartlaştırılmış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen takasların bir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde işleyen piyasalardır. Türev piyasaları; Forvvard, Swap, Futures ve Opsiyon işlemlerini içermektedir.

SORU-35      varlığa dayalı menkul kıymet

CEVAP-35 Kuruluşlarn kendi ticari işlemlernden doğmş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.

SORU-36      Enflasyon vergisi?

CEVAP-36   Bende şöyle biliyorum enflasyon     dönemlerinde                    bireyin nominal      gelirindeki

artis sebebiyle daha  fazla harcama yapmasi böylece aradaki      farki devlete bi      vergi gibi

aktarmis olacak

SORU-37      enflasyon telafisi?

CEVAP-37   Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak için talep ettikleri3enflasyon

beklentisi ve enflasyon risk primi toplamına eşit büyüklüktedir.

SORU-38      tüfe ve  deflatör farkı?

CEVAP-38   TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları      endeksi) tipik                       bir tüketicinin      satın aldığı

belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (Örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder. Deflatör daha gerçekçidir, tufe sabit bir mal sepetine dayan irken deflatör degisKendir

SORU-39 emisyon primi nedir?

CEVAP-39 Menkul kiymetin ihraç fiyati ile satis fiyati arasindaki olumlu fark SORU-40                      disponbilite oranı?

CEVAP-40 Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilir, diğer bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Bankalardaki mevduat ile bu mevduata karşılık bulundurmak zorunda oldukları nakde çevrilebilecek değerler arasındaki ilişkiyi ifade eden disponibilite oranı piyasanın likiditesini etkileyen bir para politikası aracı olarak

SORU-41      döviz kuru sistemleri nelerdir bilgi ver

CEVAP-41   sabit döviz kuru belli bi oran belirlemek.çin ve    petrol ihraç eden ülkeler bunu

uygular.esnek de ise döviz kuruna müdahale edilmez piyasaya göre belirlenir.türkiye ve avrupa ülkeleri bunu uygular.kontrollü dalgalanma ise belli bi aralık belirlenir ve orda serbest bırakılır fazla uygulanmaz

SORU-42      bebek endüstrileri tezi?

CEVAP-42 yeni gelişen endüstrilere gelişene kadar destek verip onların diğer endüstrilere karşı korunması olayı

SORU-43      cari açık nedir?cari açık bütçe dengesini nasıl etkiler?cari açığı kapatmak

için ne gibi politikalar izlenmeli?

CEVAP-43   Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla                   harcaması      anlamına gelir.

Ürettiğinizden fazla yaptığınız bu harcamayı diğer ülkelerden borçlanarak  karşılarsınız.Eğer

ürettiğinizden fazla harcamayı kazançlı yatırımlar için yapıyorsanız, borçlarınızı ödersiniz. Yok eğer bu harcamayı ancak uzun sürede geri dönüşü olabilen kamu yatırımlarında ya da bütçe açığım kapatmada kullanıyorsanız, dışarıdan bunun için borçlanıyorsanız, işte o zaman cari açık mutlaka sorun olur. İç tasarruflar arttığı takdirde, dışarıdan yatırım için borçlanmaya gerek olmaz. Bu nedenle de tüketimi kısmak için faizlerin artırılması düşünülür. Oysa faizlerle tasarruflar arasındaki ilişki sanıldığı gibi kuvvetli değildir. Çünkü insanlar sürekli gelirlerine göre harcama yapar, ancak düzensiz gelirlerini tasarruf ederler.

SORU-44      Köşe dengesi?

CEVAP-44 diğer adı köşe çözümü bazı mallar söz konusu olur ki birlikte tüketilmektense tek başına tüketilmeleri daha fazla fayda sağlarlar bu şekilde farksıklık eğrisi orijine iç bükey olur ve bütçe doğrusuna köşe dengesinde teğet olurlar yani artan marjinal İkame oram vardır örneğin çay ile dondurma

SORU-45 beylik hakkı?
CEVAP-45 senyoraj geliridir.Hükümetin para basma hakkını kullanarak elde ettiği gelir.
SORU-46 Revalüasyon?
CEVAP-46 ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek
SORU-47 paranın dolaşım hızı?
CEVAP-47 Paranın bir eko.de belli bir donemde kac defa el değiştirdgni gösteren katsayı
SORU-48 para politikası?
CEVAP-48 M.b fiyat istikrarını sağlamak ıcin para pol eko.müdahale edrek eko.deki mal
ve hizmet bileşimlerinin degismesine ndn olan politikalardır
SORU-49 plasman nedir
CEVAP-49 Plasman girişimcinin mevcut bir işletmeyi ya da işletmenin hisselerini satın olmasıdir bu kişi için bir yatırımken ekonomi için yatırım niteliği taşımaz buna plasman denir

 

SORU-50 Depresyon?

CEVAP-50 ekonomide iki çeyrek üst üste deflasyonun yaşanması ekonomik büyümenin negatif olması üretimin durması yada yavaşlaması stokların artması işsizliğin artması yani ülkede kuş bile uçmamas

SORU-51      sweezy dirsekli talep eğrisini açıkla

CEVAP-51   fiyat katıhklaruım açıkhyo bu eğri., oligopol piyasda svvezy modelinde

firmalar fiyat arttırdığında rakip firmalar iyat artırmaz ama firma fiyat düşürdüğünde rakip firmalarda düşürür., yani fiytalar yukarı doğru rijittir., aşağı doğru esnektir., bunun grafiksel gösterimnde ise diresekli bir eğiri oluşuo

SORU-52      anahtar para nedir

CEVAP-52   Altna bagli yabnci ülke parasna denir

SORU-53      üçlü açmaz nedir

CEVAP-53   sabit döviz kuru, tam sermaye hareketliliği ve bağımsız para pğolitikasının aynı

anda izlenememe durumu

SORU-54      olgun ekonomiler kuramı nedir

CEVAP-54   gelişmiş ülkelerdeki yataırmların azalamsım inceler ..yatırımın azaamsını İse

nüfüus artış hızın düşmesine yeni kaynakalrın bulunamamsı gibi nedenlere bağlayan kuram

SORU-55      başabaş noktası ve kapatma noktası nedir

CEVAP-55   TC-TR EŞİT BAŞABAŞ AVC-P KAPATMA NOKTASI. AVC ortalama

değişken maliyet

SORU-56      swap?swap sözleşmesi

CEVAP-56   iki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında

değiştirdikleri işlemdrrtarafların faiz ve döviz cinsini değiştirmeye yönelik yapmış oldukları

takas sözleşmesidir

SORU-57      Future?

CEVAP-57   önceden belirlenmiş fiyattan önceden belirlenmiş tarihte telim edilmesidrr

SORCJ-58     Forfaiting?

CEVAP-58 uzun vadeli kredili ihracattan doğen alacak hakkının dönülemez biçimde iskonto yoluyla temlik edilmesidr

SORU-59 Mali kural?

CEVAP-59   bütçe disiplinin ve inandırırcılığnın artmas amacıyla bütçe rakamları üzerine

konlan ınırlamalardırr.ekonominİn yasal çerçevelerle sınırları çizilmiş maliye politikası ile yönetilmesidir

SORU-60 swift?

CEVAP-60 dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan bir sistemdir.

SORU-61 Dolarizasyon?

CEVAP-61   ülke parasının yerini doların almasıdır,devlet senyoraj gelirinden mahrum

kalır,ayrıca bunu önlemek için bankalara merkez bankasınca zorunlu döviz devir oram getirilir.

SORU-62      Fedakarlık oranı?

CEVAP-62   anti enflasyon is t politikalar sonucu gsmh.de ortaya çıkan yüzde azalmanın

enflasyondaki yüzde azalmaya oranıdır.

SORU-63      Dul küpü teorisi?

CEVAP-63   ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda gelir

içindeki kar   payının yatırım hasılaya oranı ile belirlenmesidir.bu durum ücretlilerin

kazandıklarını harcamalarına sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olur.

SORU-64      Tarife ve koto arasındaki fark?

CEVAP-64 tarife ürün üzerinden uygulanır,kota ürünün tümü üzerinden uygulanır.Örnek verecek olursak A hammaddesinin ülkeye girişinde her A maddesi için b tarifesi uygulanır.A hammaddesinin ülkeye girişinde aylık …kğ/ton/desi vb. büyüklükler girebilir şeklinde.Türkiye’de gıda ürünleri ithalatında kotalara çok rastlan m aktadır.ko tanın sınırlayıcı etkisi kesin iken, tarifede sınırlayıcı etki kotadaki gibi değildir

SORU-65      köşe çözümü nedir

CEVAP-65   farksızlık eğrisinde iki malili sistemde birey tüketim miktarlarını ayarlayarak

max olacağı yerde dengeye gelir ,tek mallı sistemde bireyin dengeye geldiği nokta bize köşe dengesini verir.

SORU-66      kliring nedir

CEVAP-66 takasın gelişmiş halidir döviz kullanılmadan ithalata olanak sağlar ve ihracatı güç olan malların ihraç edilmesine olanak sağlar takas bir defalık işlemleri kapsarken kliring imzalanan bir anlaşma ile belli bir dönemlik takas olanağı sağlıyor budönem sonunda karşılıklı alım       satım hesapları denkleştiriliyor.

SORU-67      nash dengesi nedir

CEVAP-67   Oyun Teorisi…hiçbir oyuncu, diğerlerinin davranışı veri iken, kendi

davranışını değiştirerek daha iyi bir konuma gelemez.

SORU-68      enflasyonun gelir dağılımı üzerindeki etkisi nedir

CEVAP-68   enflasyonist dönemlerde paranın satın alam gücü   azaldığı için sabit gelirlilerin

örneğin işçi memur bunalrın reel gelri azalır., sermaye gelir elde edenler ise spekülatif hareketlerle daha çok gelir elde eder örenğin faiz gelir eld eder kambiyo geliri elde eder vesaire., yani gelir dağılımı sabit gelirlilerden sermeye geliri elde edenelre kayar .. gelir dağılımndaki adalet bozulur

SORU-69      ödemeler bilançosu kalemleri nelerdir

CEVAP-69 cari işlemler, sermaye , resmi rezervler ve istatiski farklar hesabı

SORU-70 cari açık nedir

CEVAP-70 Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.

SORU-71 otomatik stabilizatörler?

CEVAP-71   daralma dönemlerinde genişletici genişleme dönemlerinde ise ekonomiyi

daraltıcı etkide bulnarak ekonomiyi istikrar sokmasıdır herhangi bir iradeye İhtiyaç yoktur.artan oranlı vergi issizlik sigortası aile tasarrufları sübvansiyonlar

SORU-72 kaldıraç etkisi?

CEVAP-72   kamu harcamalarının özel harcamalardaki yetersizliğini telafi ederek

ekonomiyi tekrar canlanma sürecine sokmasına denir.

SORU-73                                                 ikiz açık nedir

CEVAP-73 Cari açık ve bütçe açığının aynı anda meydana gelmesi          durumuna ikiz açık

denir.

ŞORU-74     farksızlık eğrisi nedir Özellikleri nelerdir?                                                 *r

CEVAP-74   Üzerindeki her noktada aynı fayda düzeyini gösteren, orijine dış bükey olan,

orijinden uzaklaştıkça fayda düzeyleri artan ve birbirini kesmeyen eğrikere farksızlik yada kayıtsızlık eğrisi denir

SORU-75     lorenz eğrisi nedir

CEVAP-75   Gelir dağılımında adaleti göstermek amacıyla kullanılan bir eğridir, lorenz

eğrisi mutlak eşitlik doğrusuna yaklaştıkça , gelir dağılımında ADALET , uzaklaştıkça işe

gelir dağılımında ADALETSİZLİK artar.

SORU-76     THERIS YASASI-grasham yasası

CEVAP-76   therisıiyi paranın kötü parayı piyasadan kovması , yani kıymetli maden oranı

yüksek olan paranın düşük olan parayı zamanla piyasadan temizlemesi.kötü paranın iyi parayı kovması grashem yasası

SORU-77     Tercih çarpıklığı nedir?

CEVAP-77 devlet müdahalesi olmadığı takdirde ortaya çıkan tercih çarpıklığı yani üretici erdemli malları yeteri derecede karlı görmez ve erdemsiz malları üretmeye yönelebilir

SORU-78     çapraz kur nedir

CEVAP-78            İki döviz arasındaki ve her birinin bir üçüncü döviz     ile olan paritesiyle

tanımlanan     kambiyo kurudur.Yani bir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden

değeri, dövizlerin başka döviz cinslerine dönüşüm oranıdır

SORU-79     Verimlilik ve etkinlik nedir

CEVAP-79   verimlilik üretime koşulan girdi ile üretimi gerçekleştirilen çıktı arasındaki

fiziksel ilişkiyi inceler.etkinlik ise mevcut kaynakların toplumun gereksinimini en iyi karşılayacak şekilde üretime konulmasıdır

SORU-80     Laffer eğrisi?

CEVAP-80   vergi oranı ile vergi hasılatı arasındaki i Işkıyı gösteren eğridir, vergi oranlarının

artırılması belli bir noktadan sonra vergi hasılatının azalmasına neden olur.

SORU-81      S\vap anlaşması?

CEVAP-8J    İki ülke merkez bankalarının arasında imzalanan ve ulusal paraların değişimini

öngören anlaşmalardır.Faiz ve döviz cinsini değiştirmek için tarafların yapmış olduğu takas sozlesmesı

SORU-82      Gini katsayısı?

CEVAP-82 gelir adaletsizliğini ölçmeye yarayan katsayıdır.O a yaklaştıkça gelir dağılımında adalet artarken I e yaklaştıkça adletsizlik artar

SORU-83      Arrow çıkmazı?

CEVAP-83   toplumun tercihleri ile bireysel tercihler arasındaki uyumsuzluktur

SORU-84      Türev piyasaları?

CEVAP-84 takas,opsiyon vadeli işlemlere dayanan faaliyetlerin yürütüldüğü piyasalara denir.vadeli piyasalar yani ilerde teslim edilecek emtianın bugünden alım-satıınınm yapılmasıdır.forvvard, futures, swap piyasaları buna dahil

SORU-85      Tröst?

CEVAP-85 birden fazla işletmenin iktisadi,mali ve teknik güçlerini bir araya getirerek tek bir işletme halinde birleşmeleri ile ortaya çıkan kuruluştur.

SORU-86      Stand by anlaşması?

CEVAP-86   imf.nin ihtiyaç içine düşen üye ülkelere destek vermek amacıyla yaptığı

düzenlemeleri içeren anlaşmalardır.

SORU-87      Singer prebish tezi?

CEVAP-87                 dış ticaretin sermaye yoğun ülkelerin lehine, tarımsal ülkelerin alyhine

olacağını öne süren görüş

SORU-88      Reel döviz kuru?

CEVAP-88 Nominal döviz kurunun enflasyonun etkisinden arındırılarak elde edilen döviz kurudur.

SORU-89 maastricht anlaşması?

CEVAP-89 Avrupa ülkelerinin ekonomik parasal birliğe geçme aşamaları belirlenmiş ve uygulamaya geçilen anlaşmadır.

SORU-90      Meltzer paradoksu?

CEVAP-90 Gümrük tarifelerinin ihraç mallarının fiyatını düşürmemesi yada ithalata rakip malların fiyatlarını yükseltemediği duruma denir.

SORU-91      libor?

CEVAP-91 Londra mali piyasasında bankalarca belirlenen ve birinci sınıf bankalara uygulanan faiz oranıdır.

SORU-92      gsmh boşluğu hakkından bilgi verniz?

CEVAP-92   ekonomide gsmh boşluguun olması tm istihtm üretim düzeyinin altnda bir

üretim olduğunu gösterir, bu durmda toplam talepteki değişmlere bğlı olarak reel üretim değişecektir.tam istihtam üretim düzeinin altında çalışan bir ekonomide topla talep artışları fiyattan çok üretim düzeyini arttıacak ve dolayısıyla da gelir artıracaktır, yukardaki denklik tın olarak bu izaha eşittir.

SORCJ-93   günümüze “iyi para kötü parayı kovdu” lafzını açıklayınız?

CEVAP-93   düşük dalgalı güven vermeyen yerli para  yerine  daha    güvenilir yabancı para

biriminin trcih edilmesidir.

SORU-94     “tam para ikmesi nedir”?

CEVAP-94   param üç işlevininde( değer brktrme,ödeme   aracı olma,hesap brimi olma)

başka bir para birimi cinsnden gerçkleştirilmesidir.yerli paranın tamamen terk edilmesi ve yabancı bir ülkenin parası resmi para brimi olarak kullanılmasıdır..

SORU-95     para politikası araçları?

CEVAP-95 reeskont politikası, karşılık oranları, acık piyasa işlemleri, döviz işlemler(strilizasyon) ve rezerv oranlan…

SORU-96     iktisat bilimi açısından talep ve istek kavramarının farknı açıklayınız?

CEVAP-96   satmalma gücüyle desteklenen efektif istek bize gerçejotalebi veriken, istek

satn alma gücüh’den yoksun taleptir.           *         1                                                    –

SORU-97     para teorisinde “temel günah” olarak adlandırıan kavram neyi ifade

eder?

CEVAP-97   gelişmekte olan ülkerde dolarizasyonu körükleyen önemli faktörlerden biriside

temel günah olarak adlandırılan ülkelerin uluslararası pıyaslarda uslusal para cinsinden “uzun vadeli” olarak borçlanamaalandır.ülkenin uluslararası piyasada yerli parası ile borç bulamaması

SORU-98     Fonvard piyasa?

CEVAP-98   vadeli teslime dayanan döviz piyasalarıdır.

SORU-99     İmf.nin amaçları?

CEVAP-99 l.çok taraflı ödemeler sisteminin kullanılması 2.dış ticaretin genişletilmesi

 1. parasal işbirliğinin sağlanması 4.daha liberal dış ticaret politikası uygulanması

SORU-IOO  Kıtlık sorunu için çözüm yolları?

CEVAP-100 kıtlık sorunu çözüm yol lan,kaynak tahsisinde etkinlik,üretimde ve bölüşümde etkinlik,ekonomik istikrar,ekonomik büyüme ve kalkınma

SORU-lOl    Forfaiting?

CEVAP-101 dış satım işlemlerinden doğan orta ve uzun vadeli ve bir banka tarafından görüntü edilmiş alacağın rücu edilmemek şartıyla satılmasıdır.

SORU-102   fob fiyat?

CEVAP-102 dış ticaretteki teslim şeklidiri.malın ihracatçının limanında geminin güvertesine yüklendiği sıradaki fiyatıdır.

SORU-103   cif fiyat?

CEVAP-103 ithal malının gemiyle ithalatçının limanına vardığı andaki fıyatıdır.maliyet sigortası ve navlunu kapsar.

SORU-104 j eğrisi?

CEVAP-104 Devalüasyon ve dış ticaret açıklarını bağlantılaınış. Burada devalüasyon kararı sonrası açık daha çok artmakta iken daha sonra ithalat ve ihracat mal fiyatları sebebiyle değişmesi durumunda açığın azalarak kapanmasıdir

SORU-105 Dış ticaret politikasının araçları?

CEVAP-105 gümrük tarifesi,ihracatın özendirilmesi,bağlı ticaret ve tarife dışı araçlarıdr.tarife dışı araçlar ise miktar kısıtlamaları,tarife benzeri faktörler,görünmez engeller ve gönüllü ihracat kısıtlamasıdır.

SORU-106 arbitraj?

CEVAP-106 Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasıdır.

SORU-107 işsizlik türleri nelerdir. Aralarındaki farklar nelerdir

 • CEVAP-107 iradi,gayri iradi,yapısal,friksiyoneI,mevsimIik,konjoktürel,tekonolojik,gizli işsizlik.yapısal İşsizlik teknoloji değişiminden kaynaklanan işsizlik iken friksiyonel işsizlik işgücüne yeni katılanlar ile mevcut işini bırakıp yeni iş arayanların oluşturduğu işsizliktir

SORU-IO8 iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma arasındaki farklar nelerdir

CEVAP-108 İKTİSADÎ BÜYÜME KAYNAK MİKTARINI ARTIRMAKKEN, KALKINMA İNSANLARIN YAŞAM DÜZEYİNİ İYİLEŞTİRMEK EĞİTİM VE SAĞLIK İMKANLARINI İYİLEŞTİRMEKTİ HERHALDE TABÎ BÜYÜMEYLE BİRLİKTE BUNLAR AĞLANMALI DİYE BİLİYORUM

SORU-109 Para politikasında sclektıf kredi politikası nasıl kullanılır.

CEVAP-109 Kredi kaynaklarının ekonomik amaçların önceliğine göre dağıtılmasıdır. Krediler ilk aşamada gelişmesi gerekli sektörler için verilirler.

SORU-llO       Para piyasası araçlarını saym.

CEVAP-110   Para piyasasının araçları, çek, senet, poliçe, bono gibi ticari belgeler   ile  emtia

karşılığı verilen kredilerdir.

SORU-111      Sermaye piyasası araçlarını saym

CEVAP-111   Sermaye piyasasının araçları ise, uzun vade içeren hisse senedi, tahvil,       katılma

ve intifa senetleri, kar ortaklığı belgesi gibi menkul kıymet belgeleridir.

SORU-112 coase teoremi

CEVAP-112 ronald coase tarafından ortaya atılmış ve dışsal ekonomide mülkiyet hakları değişiminde işlem maliyeti sıfır olması koşulu sabitken, iki taraftan zararı olanın zararını diğer tarafın karşılaması halinde ekonomik etkinliğin maksimuma çıkacağını

SORU-113 Finansal derinleşme?

CEVAP-113 ekonomide finansal araçlarda ortaya çıkan yenilik sürecinde tasarrufları yatırımlara dönüştüren kanalların yaygınlaşmasıdır.

 

SORU-114 Hızlandıran?

CEVAP-1 14 tüketim harcamalarında meydana gelen bir değişmenin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye denir.

SORU-115 Hedging?

CEVAP-115 gelecekte oluSması beklenen bir fiyatın bu günden saptanarak gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının şimdiden garanti altına alınmasıdır.

SORU-116 Zemberek etkisi?

CEVAP-116 fiyatlar artacak,nominal ücretler artacak,sonra fgd.de bi azalma olacak ama nominal ücretler azalmayacak ve ücretler eski seviyesine gelmeyecek.

SORU-117 Tunç kanunu?

CEVAP-117 ücretler artması nüfus artışını teşvik eder nüfus artışı ise emek arzını artırır emek arzının artması ücretleri tekrar düşürür.

SORU-118 Heterodoks istikrar politikası?

CEVAP-118 enflasyon dönemlerinde sıkı para ve maliye politikası uygulanması ve bu şekilde istikrara gelme politikasıdır.

SORU-119 Ricardocu denklik?

CEVAP-119 Bugünkü ve gelecekteki hükümet alımların sabit iken hükümetin vergilerde indirim yapması kişisel tüketimi ve tasarrufu etkilemez.

SORU-120 kng kanunu bolluk paradoksu?

CEVAP-120 Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi. Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava şartları tarım üretiminde en büyük rolü oynar.

SORU-121 Robertson gecikmesi?

CEVAP-I21 Toplam gelirin toplam harcamaya dönüşürken oluşan gecikme.Gelirin elde edilmesiyle harcanması arasında geçen süre

SORU-122 Sermaye piyasası?

CEVAP-122 1 yıldan daha uzun süreli borç verilebilir fonları arz edenlerle bu tür uzıin vadeli fonları talep edenlerin bir araya geldiği piyasalardır.

SORU-123 Fakirlik çemberi?

CEVAP-123 Başlangıçta düşük gelir, düşük tasarruf ve düşük yatırım düzeyindeki bir azgelişmiş ülkenin tüm çabalarına karşın süreç içerisinde yine benzer bir düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yatırım ve düşük gelir düzeyinde kalacağım ileri süren ve R. Nurkse tarafından geliştirilen azgelişmişliği açıklamaya yönelik kuram.

SORU-124 Tasarruf paradoksu?

CEVAP-124 bireylerin tek tek tasarruf yapması bireylerin gelirini arttırır fakat tüm bireylerin tasarruf yapması yatırımları azalttığı için milli geliri azaltır.

SORU-125 Senyoraj geliri?

CEVAP-125 devletin para basması sonucu elde ettiği gelirdir

SORU-126 Reel konjoktür teorisi?

CEVAP-126 parayı yansız kabul eden ve yalnızca reel, arz yanlı faktörlerin emek istihdamını ve reel çıkıntıyı etkileyeceğini ileri süren teori.

SORU-127 Paranın fonksiyonları?

CEVAP-127 hesap birimi,tasarruf aracı,mübadele aracı,iktisat politikası aracıdır.

SORU-128 para politikası kurulu?

CEVAP-128 fiyat istikrarını sağlamak amaçlı para politikası ilke ve stratejilerini,enf.hedeflemesi yapan ve kur rejimini belirleyen kurula denir.Bu sistemde para hedeflemesi stratejisi şeçildiğİnde etkili olur.Amaç ulusal paranın yerine enflasyon oranı düşük başka bir ülke parasını ikame edip fınansal istikran sağlmaktadır.Burada merkez bankasının yaptığı işlevi para kurulu yapar

SORU-129 Reeskont?

CEVAP-İ29 Bankaların iskonto ettikleri senetleri merkez bankasında 2.kez ‘ıskontoya tabi tutmasıdır.Merkez bankasının finansal işlemlerde son başvurma mercii olduğu politikadır.Buradaki amaç para arzındaki ve kredi hacmindeki değişikleri izlemektir.Reeskont faiz oranlan yükselince finansal piysalar para arzının daralacağını beklerler düştüğünde ise para arzı ve kredi arzının aratacağını beklerler buna anons etkisi denir.

SORU-130 Devalüasyon?

CEVAP-130 yabancı paralar karşısında ulusal paranın değerinin dşürülmesi.Dış açık veren ülkelerde hükümet kararıyla ulusal paranın değerinin düşürülmesidir.

SORU-131 Revalüasyon?

CEVAP-131 Dış fazla veren ülkelerde dengeyi sağlamak için ulusal paranın dış değerinin yükseltilmesine denir.

SORU-132 Para piyasası?

CEVAP-132 kısa vadeli fon arz edenlerle talep edenlerin buluştuğu piyasa SORU-133 Philips eğrisi?

CEVAP-133 işsizlik ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen eğridir, işsizi iği azaltmak için alman talep artırıcı önlemler enf oluştururken enflasyonu düşürücü önlmler ise işsizlik oluşturur

SORU-134     Enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-134 merkez bankalarının genellikle hükümetle birlikte para politikası amacı olarak belli bir enf. hedeflemesi yapmasıdır.Temel hedef fiyat istikrarını sağlmaktır.Fiyat istikrarını sağlarken güçlü bir malı yapı enflayon ile döviz kuru ilişkisini minimize etmeye çalışır ve Merkez Bankasının bağımsızlığı amaçlarının

SORU-135 Okun yasası?

CEVAP-135 ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ters yönlü ilişki kuran teori.Bu yasaya göre ekonomide %2,25 in üzerinde meydana gelen her %1 lik büyüme işsizlik oranını %0,5 azaltacaktır

 

SORU-136 Ödünç verilebilir fonlar teorisi?

CEVAP-136 wickhsell c ait teori iki tür faiz oranı vardır piyasa faiz oranı ve reel faiz oranı piyasa faiz oranı para piyasasındaki faiz oranıdır.tasarrufların yatırımlara eşit olduğu noktada ödünç verilebilir fonlar dengededir.

SORU-137 stagnasyon nedir

CEVAP-137 gsmh nın ortalamanın altında kalması ortalamadan daha yavaş artması SORU-138 Enflasyon vergisi?

CEVAP-138 kamu açıklarının para basımı ile finanse edilmesi (senyoraj), paranın reel değerinin düşmesine ve enflasyona yol açarken; bunun yerli para cinsinden cari devlet borçlarını ve giderlerini azaltması ve bir tür gelir (vergi) niteliği taşıması durumudur.

SORU-139 Nominal efektif döviz kuru?

CEVAP-Î39 ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değişimini gösteren endekse denir.

SORU-140 Meltzer gecikmesi?                                                                                        .    .

CEVAP-140 Üretim artışıyla gelir artışı arasındaki gecikmedir. Üretim artar daha sonra gelir artar işte bu iki artış arasındaki gecikme meltzer gecikmesi olarak bilinir.üretimde bulunulup satılması ve satışın gelir düzeyine etkisi arasında geçen zamandır

SORU-141 Olgun ekonomiler?

CEVAP-141 bir ekonomide büyüme hızı yavaşlamış nüfus artış hızı azalmış yeni kaynaklar azalmış ise olgun ekonomidir gelişmiş ülkelerin ekonomileri

SORU-142 Monopol?

CEVAP-142 monopol piyasası tek bir firmanın bulunduğu ve o firmanın üretip sattığı malın yerine kolayca ikame edilebilecek başka malın olmadığı piyasadır.elektrik,su ve doğalgazı pazarlayan firmalar monopol piyasaları için güzel bir örnek teşkil etmektedir.

SORU-143 Marshall Ierner koşulu?

CEVAP-143 cari açığın kapanması için devlet tarafından paranın değeri düşürüldüğünde istenilen sonuca ulasılması için ihreç edilen malların yurt dışı talep esneklikleri ile ithal edilen alların yurt içi talep esneklikleri bire eşit veye birden büyük olmalıdır görüşüdür

SORU-144 Mutsuzluk endeksi?

CEVAP-144 ekonomideki enflasyon oranı ile işsizlik oranı toplamı iktisadi hoşnutsuzluk oramda denir

SORU-145 Lucas kritiği?

CEVAP-145 bir ekonomide hükümet yeni bir politika izlediğinde, iktisatçılar ve iktisat politikasını yönetenler bu politikanın etkilerini iktisadi değişkenler arasındaki mevcut ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) gelecekte de devam edeceğini varsayarak tahmin ederler, oysa hükümetin izlediği yeni bir politika, tüketicilerin, firmaların ve işçilerin bekleyişlerini etkilemek suretiyle, iktisadi değişkenler arasındaki mevcut iktisadi ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) değişmesine yol açar, bu yüzden de yeni bir iktisat politikasının etkilerini mevcut iktisadi yapının değişmeyeceği varsayımı altında tahmin etmek anlamsız bir yaklaşımdır.

SORU-146 Kredi tayınlaması?

CEVAP-146 Borç verenlerin bireylerin cari faiz oranından borçlanabilecekleri tutarları sınırlamasıdır.

SORU-147 Kelebek etkisi?

CEVAP-147 Ekonomik politikalarda ortaya çıkan küçücük bir dalgalanmanın bütün ekonomi üzerinde hissedilmesidir.

SORU-148 Kaydi para?

CEVAP-148 Bankalar tarafından kredi işlemleri sonucu ortaya çıkan paradır.

SORU-149 İkinci en iyi teoremi?

CEVAP-149 Sosyal ve özel fiyat farkım sıfır yapan politikalar birinci en iyidir. Fakat, bunun gerçekleşmediği durumlarda, mevcut seçenekler arasında bu farkı en düşük yapanlarda ikinci en iyi politikaları oluşturmaktadır.

SORU-150 Likidite tuzağı?

CEVAP-150 para arzını artırarak daha fazla faiz oranın düşürülemediği bireylerin paralarını cebinde tutmak istediği maliye politikasının tam etkin olduğu durumdurpiyasa faiz oranlaının dip seviyede olduğunda yapılan para azı genişletici politikalarının etkisiz olduğu durum

SORU-151 Hysterisis Hipoztezi?

CEVAP-151 Ekonomi geçici bir şokla işsizlik oranını doğal işsizlik oranından yükseltmesi durumunda şok ortadan kalksa bile işsizlik oranının doğal işsizlik dengesine düşmemesidir.ekonomi dengedeyken meydana gelen geçici bir şokla dengeden uzaklaşması fakat şok geçmesine rağmen dengeye gelememesi

SORU-152 Scitovsky teoremi?

CEVAP-152 Politika değişikliğnn yol açtğı rfh artışndn söz edebilmek avantajlı duruma geçenlerin kazançları , kaybedenlerin zararlarındn büyk olmalı. Ayrıca kazançlı olanların kaybedenleri ikna edebilmeleri, zarar görenlerin ise kazançlı duruma gelenleri böyle bir değişim olmamsı için ikna edememleri gerekr.

SORU-153 Muhafaza fiyatı?

CEVAP-153 satıcının mali satmaya razı olduğu en düşük fiyat kısa dönemde satıcı kendi malına fiyat belirlemesidir

SORU-154 Bolluk paradoksu?

CEVAP-154 Tarımda ürünün bol olduğu yıllarda tarımcıların geliri, normal ürün alınan yıldan düşük olur. Tarımsal ürünlerin talebi esnek değildir. Ürün bol olursa fiyatlar düşer fakat tüketiciler fazla tüketemezler. Ürün az olursa fiyat yükselir talep kısılamaz üretim artırılamaz.

SORU-155 Yoksullaştıran büyüme?

CEVAP-155 ticaret haddindeki bozolma nedeniyle uğranılan refah kayıpları üretim genişlemesinin sağladığı refah artısından daha yüksek olması durumu yani büyümeye karşı ülke yoksul laşmıstır.

SORU-156 Yapısal işsizlik?

CEVAP-156 ekonominin konjoktürel yapısı vc teknolojik değişmelerinden kaynaklanan işsizlik türü.

Friksiyonel işsizlik?

yeni mezunların veya işlerini bırakıp yeni iş arayanların işsiz olarak yer aldığı

SORU-158 Fisher etkisi?

CEVAP-!58 beklenen enflasyonda meydana gelecek bir birimlik değişme aynı miktar ve yönde nominal faiz oranını değiştirecektir sebebi reel faiz = nominal faiz – beklenen enflasyon

oranı

SORU-159 Borç servis oranı?

CEVAP-Î59 cari yılda ödenilecek dış borç ana para ve faiz ödemelerinin toplamının ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın düşük olması gerekir

SORU-160 Dışlama etkisi?

CEVAP-160 kamu harcamaların faiz oranlarının yükselmesine neden olmasıyla özel kesim yatırım harcamalarının azalmasıı

SORU-161 Anons etkisi?

CEVAP-161 Merkez bankasının reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piyasalara vermesi

SORU-162 leontief üretim fonksiyonu?

CEVAP-162 üretim faktöerleri arasında sabit bir noktada tercih yapılarak üretim yapılır ikame yoktur sermaye ve emek arasında ikamenin hiç olmadığı veya sabit oranda olduğu

SORU-163 Oyun teorisi?

CEVAP-163 oligopolistİk piyasalarda fîrmalarn karar alırken diğer firmanin nasıl davranacağını hesaba katarak karar alması

SORU-164 Lerner endeksi?

CEVAP-164 piyasada monopolcünün gücünü’ya da tam rekabetin yaygınlığını ölçmek için kullanılan formüldür, mark-up oranı olarak da bilinir. 0 ile 1 arasında değer alır, sıfır tam rekabet, bir ise monopol’ün tam hakim olduğu anlamına gelir.

SORU-165 Pareto optimumu?

CEVAP-165 en az bir kişinin refahını azaltmadan diğer kişinin refahinda artış sağlanamadığı durum

SORU-166 Züppe etkisi?

CEVAP-166 tüketimi artan mala olan talebin azalması SORU-167 Negatif faiz?

CEVAP-167 enflasyonist ortamda faiz oranının enflasyon oranindan düşük olması, borçludan alacaklıya gelir transferi olması gerekirken tam tersi olur.

SORU-168 Monopol gücü?

CEVAP-168 firmanın fiyat yapıcı konumdaolmasıdır monopolcünün gücü lerner endeksi ile ölçülür

SORU-169 Kaldor kriteri?

CEVAP-169 yeni bir politika uygulanması sonucu kazanacak olanların kazançları ile kaybedenlerin zararlarını karşılaştırı 11r.eger kazançlar kaybedenlerin zararından fazlaysa toplumda sosyal refah artışı vardır.

SORU-170 Gösteriş etkisi?

CEVAP-170 bir malın tüketimi artıkça o mala olan talebin artması..

SORU-171 Farksızlık eğrisi?

CEVAP-171 tüketiciye aynı tatmini sagalyn farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri SORU-172 İhtiyaç?

CEVAP-172 karşılandığında zaman mutluluk ve haz veren karşılanmadığı zamn ise tam tersi hissedilenn duyugular

SORU-173 Giffen paradoksu?

CEVAP-173 bir malın fiyatının arttığında talebinin de artması İle ortaya çıkan çelişik durumdur.

SORU-174 Dışsallık?

CEVAP-174 dissallik, bireylerin ve/veya kurumlarin karakteristik özelliklerinin veya davranislarinin; baskalarinin ekonomik seçimlerinin sonuclarini (cikarlarini, faydalarini) etkilemesiyle oluşan durumlarda soz konusudur.

SORU-175 Eş ürün eğrisi?

CEVAP-175 Aynı miktar çıktı üreten alternatif girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.değişik girdi miktarları ile elde edilebilecek aynı ürün miktarını gösteren eğriye denir.

SORU-176 Diferansiyel rant?

CEVAP-176 toprakların nitelik farklılığı sonucu meydana çıkan ranttır SORU-177 Kıtlık Rantı?

CEVAP-177 toprak arzının veya herhangi bir mal veya hizmet arzının kısa sürede artınlamamasından dolayı elde edilen ranttır. Kıt olankaynakların mülkiyetne sahip olnların bu kaynaklara sahip olmaktan dolayı elde ettikleri ranttır. Örn, diğer topraklara kıyasla verimli olan bir toprak, sahibine rant sağlr.

SORU-178 Dirsekli talep eğrisi?

CEVAP-178 sweezy oligopol modelidir bu modele göre rekip firmalar fiyat düşüşlerini takip ederler fakat fiyat artışlarını takip etmezler

SORU-179 Engel eğrisi?

CEVAP-179 fiyatlar ve tercihler sabitken tükticinn geliri ile alabliceği mal bilşimini yansıtır

SORU-180 cobweb teoremi?

CEVAP-180 üreticilerin ürünlerini üretirken bir önceki yılın fiyatlarını dikkate almaları ve bu nedenle meydana gelen dalgalanmalara denir

SORU-181 değer paradoksu?

CEVAP-181 malın bir kullanım değeri birde değişim değeri vardır malın fiyatına belirleyen marjinal faydasıdır, elmas su örneğinde su doğada cok fazladır elmasa göre ve bunun için marjinal faydası düşüktür bu nedenle fıyatıda düşüktür elmasa göre

SORU-182 Coase teoremi?

CEVAP-182 dışsal 1 ıkların çözümü ile ilgili teoridıssallkların ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermek için devletn müdahalesine gerek yoktr . taraflar aralarında anlaşarak dıssalığın etkilerini gidereblir.

SORU-183 Stagflasyon? Resesyon? Stag deflasyon?

CEVAP-I83 ekonomik büyüme oranında azalma stagnasyon iki yada dada fazla çeyrek dönem bu durum devam ederse resesyon bu durum uzarsa depresyon enflasyon artı durgunlug stagflasyon sebebi maliyet enflasyonudur.Stag deflasyon ise ekonominin hem küçülmesi hem de fgd.nin gerilemesidir.

SORU-184 Enflasyon? Dezenflasyon? Deflasyon? Reflasyon? kısa kısa bişiler söyleyebilir miyiz?

CEVAP-184 fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış enflasyon enflasyon oranında meydana gelen artıştadi azalma dezeflasyon fiyatlar genel seviyesi sürekli düşmesi deflasyon reflasyon ise enflasyona neden olmadan talep hacminin genişlemesi

SORU-185 mundel fleming modeli

CEVAP-185 hicks- hansen modeli olarakda bilimen ıs-lm modeli kapalı ekonomi için geçerli model, bu model ise dışa açık ekonomiler için geçerli diğer adı ıs-lm-bp modeli bp ödemeler dengesi anlamına geliyor bp yatay ise sermaye tam hareketli dikey ise tam hareketsi anlamına geliyor

SORU-186 Rassal Yürüyüş Teorisi?

CEVAP-186 Rastlantısal Yürüyüş Kuramı, fiyat değişikliklerinin “seri olarak bağımsız” olduğunu ve fiyatın tarihinin gelecekteki fiyatın yönü için güvenilir bir gösterge olmadığını savunur. Diğer bir deyişle, fiyat hareketi rastlantısaldır ve önceden tahmini yapılamaz

SORU-187 fakirleştiren büyüme tezini açıklaynz

CEVAP-187 Bir ülke şiddetli bir dış ticaret politika uygulayarak mevcut dış ticaret haddini ve tatmin düzeyini terketmeyi tercih etmiş ve yeni oluşan dengede eski dengeye göre daha çok üretim yapabilmesine rağmen daha az düzeyde bir tatmin düzeyi yakalamıştır. Dolayısıyla dış ticaret haddindeki artış üretimi arttırmasına rağmen belli bir ölçüde refah kaybına neden olmuştur.Örneğin bir dönem tarım ürünlerinin beklenenden fazla üretilmesi ve ortaya çıkan bolluk nedeniyle fiyatların düşmesi tarım kesimi üreticisinin gelir kaybı yaşamasına neden olur. Sonuç olarak bu durumda fazla üretim düşük gelire neden olarak üreticiyi fakirleştirebilir…

SORU-188 Bilanço makyajı?

CEVAP-188 şirketin kötü giden durumunu tecrübesiz gözlerden gizlemek için muhasebe hesaplarıyla oynama cinliğ

SORÜ-189 duopol?

CEVAP-189 birbirine etki edecek kadar az sayıda satıcı cok sayıda alıcının olduğu pİyasadr. SORU-190 taban ve tavan fiyat uygulamaları?

CEVAP-190 taban fiyat hükümetin üreticiyi korumak amacıyla koyduğu minimum fiyat tavan fşyat ise tüketiciyi korumak amacıyla geitrilmiş maksimum fiyat

SORU-191 Doğal faiz?

CEVAP-191 mal ve hizmet piyasasında meydana gelen faiz oranı.Bir ekonomiyi enflasyona yol açmayacak sekide dengede tutabiln faiz oranı.

SORU-192 Wicksellin faiz teorisi?

CEVAP-192 doğal faiz sermaye tarafından piyasa faizi ise ticari bankalar tarafından belirlenir bankalar doğal faizin farkında olmadıkları ıcın doğal faiz artınca yatırımların arttığını farketmeyecekler doğal ffaızın altındaki orandan kredi verecekler bu aradaki fark wıckselle gore enflasyon nedenidir

SORU-193 kredi plafonu?

CEVAP-193 Merkez bankasının herbir ticari bankanın verebileceği kredi miktarına bir üst smıryani tavan koymasıdır.

SORU-194 disponibilite oranı?

CEVAP-194 bankaların kolayca paraya çevrilebilir değerlerin tahahüd oram SORU-195 sarı sendikacılık?

CEVAP-195 Emeğini satarak geçinen işçilerin işverene karşı haklarını korumak, işçiler lehine etkin faaliyetlerde bu-Iunmak amacıyla kurulan, fakat tam tersi bir işlev görerek, el altından işverenle işbirliği yapıp işçiler aleyhine faalİyettte bu-lunulan sendikacılık türü.

SORU-196 nominal çıpa?

CEVAP-196 kur, para arzı yada ücretlerden birinin sabit tutulmasıyla enflansyon oranının düşürülmeye çalışılması

SORU-197 selektif kredi kontrolü?

CEVAP-197 kredilerin hangi sektörlere yönlendirileceğine merkez bankasının önceden karar vermesi

SORU-198 getiri eğrisi?

CEVAP-198 menkul kıymetin getisi ile vadesi dolana kadar geçen dönem arasındaki İlşkinin grfîksel gösterimi

SORU-199 2.en iyi teoremi?

CEVAP-199 piyasanın devlet müdahalesiyle dengeye gelmesi

SORU-200 taylorizm?

CEVAP-200 Bir işin bölümlere ayrıştırılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşması.* Belirli bir işten bir işçinin sorumlu tutulması* Bir işi düşünme, tasarım, uygulama ve denetleme aşamalarının ayrı kişiler ya da üniteler tarafından yapılması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.* Personelin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitiminin sağlanması.* Organizasyonda hiyerarşik bir yapı oluşturulması.* İşe uygun personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi.

SORU-201 bebek endüstriler tezi?

CEVAP-201 bebek endüstri tezi hangi endüstri alanının ihracat potansiyeli varsa o endüstrinin desteklenmesi demek.gehsmekte olan ülkelerin dışında ticaretle rekabet edebilecek duruma gelinceye kadar ithalata kota uygulanması ve ihracatın desteklenmesi almanyannn l.düya savasından önce henüz gelişmemiş end geliştirmek için dış ticarette kendi i koruyucu gümrük pol izlemesini anlatan terim

SORU-202 önemşız olmanın »önemi,?                                                                                   ,

CEVAP-202 Küçük bir ülke) büyük bir ülke ile dış ticaret ilişkisine giriştiğinde, büyük ülkenin iç maliyet oranından veya ona yakın bir fiyattan malını ihraç eder. İthalatım ise büyük ülkenin düşük fiyatlarından gerçekleştirir. Bu durumda dış ticaret kazançlarının büyük bölümü küçük ülkeye gider. Bu duruma küçük ülke avantajı veya “önemsiz olmanın önemi” adı verilir….

SORU-203 Talep enflasyonu ile nasıl mücadele edilir?

CEVAP-203 kısa dönemde talep kısıcı politikalarla, uzun dönemde ise arz arttırıcı politikalar izlenerek mücadele edilir.

SORU-204 utılon?

CEVAP-204 fayda ölçü birimi kardinaller savnr SORU-205 kelebek etkisi

CEVAP-205 girdideki küçük bir değişkenin beklenmedik sekildebüyük değişmelere neden olması demişti arkadaş örnek 2008 yılında alaskada balıkçılık yapan adamın aldığı mortgage kredisini ödeyemesi sonucu küresel krize dönüşen süreç

SORU-206 opsiyon?

CEVAP-206 alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmalarda tanınan müddet.belli menkul kıymetin önceden belirlenen vade ve fiyattan alınıp satılması

SORU-207 Deflatör nedir?

CEVAP-207 belli bir yıl baz alındığında, reel gsmh ile nominal gsmh’nın birbirine yüzde olarak oranı, nominal değerlerin,reel değerlere çevrilmesi için kullanılan bir fiyat endeksidir, formül olarak (nominal / reel )xl00 yada (cari fiyatlarla gsyih/ sabit fiyatlarla gsyih)xl00

SORU-208 ilk keyneslerle çağdaş keynesyenler arasında hangi temel mesele üzernde görüş ayrılığı vardır?

CEVAP-208 1-basit keynesyen model aktif para politikasının her şartta geçersi oldğunu savunurken, çğdaş keynesyen ekol, maliye politikası kadar olmasa da para pol i tiksin m uyguanabilir safhalarını kabul etmiştir.

SORU-209 fizyokratlar, klasikler ve moneteristlerin vergi çıkmazı oarak adlandırılan farklı tutumlarına açıklık getirinz?

CEVAP-209 2-fîzyokratlar tarım ürünleri üzerinden vergi alınmasını savunurken klasik ekol,gelir dağılımını bozmayan emek merkezli dolaylı vergiyi savunmş,monateristler ise verginin gelir üzerinden(dolaysız) alınmasını savunarak benzer ekoller arasında vergi çıkmazına yol açmışlardır.

SORU-210 robert thoma malthusuıı kasik ekole ters düşen sapmalarından bahsedinz?

CEVAP-210 malthus, say yasasını ve tasarruf=yatırım özdeşliğini red ederek bir nevi klasik ekolün yıllardır süre geen eksikliklerini ekolün içinden eleştrmiş ve kabul etmemiştir.bu iki tutum keynesen ekol tarafından aynen kabul edilmiştir.

SORU-211 money illision” isimli kitabıyla parasal aldanma meselesne genişllik kazandran iktisatçı?

CEVAP-211 maney illision= ırveng fisher

SORU-212 poitik iktisdın ve vergilendrmenin temelleri” başlıklı kitap hangi iktisatçıya aittir?

CEVAP-212 “politik iktisadın ve vergilendirmenn temelleri”- david ricardo( 1772-1823) SORU-213 tüfe ve defîatör farkı?

CEVAP-213 TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir.

SORU-214      Stagflasyon

CEVAP-214 Stagflasyon, ekonomik durgunluk ile enflasyonun aynı anda yaşandığı makroekonomik duruma verilen addır. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir.

SORU-215 ülkemizde uygulanmkta olan para politikası araçları nelerdir?

CEVAP-215   api,zorunlu karşılık oram ve reeskont kredileri ayrıca para         arzının      ayarlanması

SORU-216      tüketici ve üretici rantı

CEVAP-216   tüketici rantı: bir tüketicinin satın   alacağı  malı   almaya razı olduğu   fiyat   ile

aldığı fiyat arasındaki farktır.üretici rantı : bir üreticinin bir malı satmaya razı olduğu fiyat ile sattığı fiyat arasındaki farktır…

SORU-217      cobweb

CEVAP-217 tarım piyasasındaki üreticilerin üretecekleri ürünleri belirlemede bir önceki yılın fiyatlarını ölçüt alırlar ,böylelikle bu piyasadaki fiyat dalgalanmaları ortaya çıkaran yaklaşımdır…

SORU-218      Futu re ve forwat farkı nedir?

CEVAP-218 Future birincil piyasalarda işlem görürken , forvvat ikincil piyasalarda .

SORU-219 Parasal ölçek ekonomileri?

CEVAP-219 Firmanın işletme büyüklüğü arttıkça çok büyük miktarlarda girdi satın alınması sonucu düşük fiyat ödemesi sonucu ortaya çıkar.hammaddelerden sağlanan iskontolar,geniş ölçekli reklamda indirim,finansmanda düşük maliyet,düşük maaş ve ücretler parasal ölçek ekonmikeri kapsamında ele alınabilir.

SORU-220     ikame esnekliği?

CEVAP-220  sermaye emek oranının marjinal teknik ikame haddine oranıdır

SORU-221     Genişleme yolu eğrisi ?

CEVAP-221  genişleme yolu eğrisi ,girdilerin   fiyatı  veri  iken,  farklı    maliyet olanaklarına

göre her alternatif çıktı düzeyindeki optimal girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.

SORU-222 Marjinal teknik ikame oranı?

CEVAP-222 aynı üretim düzeyinde kalmak kaydıyla eş ürün eğrisi üzerindeki bir noktadan diğerine geçilirken girdilerden birinin miktarı artırılırken diğerinden kaç birim azaltılması gerektiğini gösteren oran. -<•       •

SORU-223 Eş ürün eğrisi tanımı ve özellikleri?

CEVAP-223 aynı çıktı birimi sağlamak İçin kullanılan değişken girdi bileşimlerinin – geometrik yeridir.negatif eğimlidirler birbirini kesmezler azalan marjinal ikame söz konusudur

SORU-224     Zarf eğrisi?

CEVAP-224 uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir uzun dönemde eğrinin aşağı kayan kısmı artan verimleri , min kısmi optimum noktayı , yukarı kayan kısmı ise azalan verimleri artan maliyetleri gösterir

SORU-225 Azalan verimler yasası tanımı ve temel varsayımları?

CEVAP-225 Diğer üretim faktörleri sacitlem üretimde kullanılan girdilerden yalnızca biri artırıldığında toplam üretimin nasıl değişeceğini açıklayan kanundur.kısa dönemde geçerlidir.-teknoloji sabittir ve teknolojik ilerleme söz konusu değİldİr.-üretim fonksiyonu sabittir.-üretimde kullanılan değişken girdinin tüm birimleri özdeştir.

SORU-226 Kapsam ekonomileri

CEVAP-226 birbiriyle bağlantılı birden fazla ürünün tek bir firma ya da fabrika tarafından üretilmesi sonucu maliyetlerin düşmesi durumunu ifade eder.örneğin piliç eti ve yumurtanın aynı firma tarafından üretilmesi.

SORU-227     Yığın ekonomiler

CEVAP-227 ekonomik faaliyetlerin belli coğrafi bölgelerde yoğunlaşması sonucu maliyetlerin azalmasına verilen addır.

SORU-228 Ölçek ekonomiler

CEVAP-228 üretim kapasitesinde meydana gelen artış nedeniyle birim üretim maliyetinde azalmalar şeklinde ortaya çıkan istifadeler veya tasarruflardır.bir firma ya da fabrikanın ölçeğinin değişmesi ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.bu nedenle ölçek ekonomileri de ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.

SORU-229    Rawls’çı gelir dağılımı ?

CEVAP-229  bir toplumda en kötü durumda olan bireyler üzerinde odaklaşmakta        ve  en

kötünün durumunu en izinin durumuna getirinceye kadar gelir dahiline adeletin sağlanamayacağını iddia etmektedir.bu nedenle de en kötünün refahını en iyinin konumuna getirinceye değin,en iyiden en kötüye doğru gelir aktarımında bulunulması gerektiğini savunur.

SORU-230    Benthamcı sosyal refah yaklaşımı (faydacı ahlak yaklaşımı) ?

CEVAP-230  sosyal refah,toplumdaki farklı bireysel faydaların toplamına eşittir       o halde

sosyal refahın maksimize edilmesi ancak bireysel faydaların toplamının maksimize edilmesi ile mümkün olacaktır.etkinlik-eşitlik değiş tokuşunda etkinlik mutlaka eşitliğe tercih edilmedilir.

SORU-231    Vergileme ekonomisi

CEVAP-231 vergilerin ekonomik ve sosyock etkilerini ele alır ve vergi sisteminin ekonmik büyüme ve kalkınma, makroekonomik istikrar,gel ir dağı hm ı, tü keti m,tasarruf, yatırım lar gibi değişkenleri nasıl etkilediğini inceler.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-MALİYE- SORU-1         Tam                      mükellef dar mükellef ayrımı nasıl yapılır?

CEVAP-1      Gelir  Vergisinde Tam Mükellefiyet.’Türkiye’de yerleşmiş olanlar; (Türkiye’de

yerleşmekten kasıt,      ikametgahın Türkiye’de olması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de

devamlı olarak altı aydan fazla oturulmasıdır.) Geçici ayrılmalar Türkiye’ de oturma süresini kesmez. Gelir Vergisinde Dar MükellefıyetıTürkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarım Türkiye’de beyan etmezler.

SORU-2        Verginin tebliğ yöntemleri?

CEVAP-2      1-adreste tebligat a)postayla tebliğ b)memur        vasıtasıyla tebliğ 2-dairede

tebligat 3-ilanen tebligat

SORU-3        Vergi borcunu sona erdiren nedenler?

CEVAP-3      ödeme,zamanaşımı,takas,terkin,hata düze Itırı e, yargı kararları,uzlaşma vb.

SORU-4        Vergi Cezasını Sona Erdiren Nedenler

CEVAP-4      ölüm,ceza indirimi,af

SORU-5        ötv kdv farkı nedir

CEVAP-5      Ötv maliyete eklenir kdv eklenmez yansıtılır

SORU-6        Geçici vergiyi anlatınız.

CEVAP-6      Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen           gelir ve kurumlar          vergisi

mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.gerçek kişilerde %15 oranı,kurumlarda %20 oram uygulanır.

SORU-7        ATFEDİLEN GELİR kavram» nedir?

CEVAP-7     servet sahibinin kendi mallarını yine kendisinin kullanması neticesinde elde

edilen faydaya denir.Öz Tüketim olarak da bilinir.Kişinin kendi evini kullanması veya oğluna oturması için vermesi vb.

SORU-8        vergi amortismanı ve vergi kapitaiizasyonu nedir

CEVAP-8     konulan vergiden dolayı malın-hakkm değerinin azalması vergi

amortismanı,mala-hakka konulan verginin kaldırılması nedeniyle hakkın piyasadaki değerinin artması vergi kapitaiizasyonu bir ev düşün değeri 150bin lira, üzerine vergi koydu devlet senin ev İ30bin den fazla etmiyorsa amortisman… ancak vergi ile 170 bin liraya alıcı buluyorsan kapitilazasyon..

SORU-9        verginin kanuniliğini açıkla

CEVAP-9     vergiler kanunla konur ve kaldırılır.buna yasama organı yetkilidir.

SORU-IO     vergi maliyeti bütçede gösterilir mi

CEVAP-10

SORU-11      vergi erozyonu?

CEVAP-U    vergi harcaması vergiden kaçınma vergi kaçakçılığı ve enflasyon gibi

nedenlerden dolayı vergi gelirlerinde meydana gelen azalmayı ifade eder

SORU-12      vergi kaması?

CEVAP-12   vergiler nedeniyle sosyal refahta meydana gelen azalmayı ifade eder üretici ve

tüketici rantlarındaki azalma yani fayda kaybı

SORU-13      vergi takozu?

CEVAP-13   vergilerin işveren üzerinde meydana getirdiği etkidir

SORTJ-14     vergi çengeli?

CEVAP-14   artan oranlı vergi tarifesi uygulandığında müklellefin geliri arttığı zaman daha

yüksek orandaki vergi diliminden vergilendirilmesi

SORU-15      katılma payı-şerefıye?

CEVAP-15 bayırndırlk hizmetleri sonucu değeri artan gayr i menkul erden şerefiye alınır., katılma payı ise yol su dolgaz gîbi hizmetler sonucu ortaya çıkan maliyetelre katılmadır develt bunun için para alır galiba bu

SORU-16      devletleştirme kamulaştırma arasındaki farklar neler

CEVAP-16   devletleştirmede özel bir şirket develete ait oluyor., kamulaştırmda ise özel bi

taşınmaza devlete ait oluyor.. birinde şirket birinde taşınmaz var biri idari işlem ile biri yasa ile olur önemli fark

SORU-17      verginin kesinleşmesi ne demek

CEVAP-17   vergi ile ilgili olağan kanun yollarının tüketilmesi sonucu verginin ödnecek

aşamaya gelmesinii ifade eder.

SORU-18      Verginin amortismanı?

CEVAP-18   bi mal veya varlık üzerine konulan vergi yzunden malın değerinin azalmasıdrr

SORU-19 Verginin kapitilazasyonu?

CEVAP-19 bi mal üzerideki vergi oranının düşürülmesi veya verginin kaldırılması soncu o varlığın değerinin armasıdır

SORU-20 fonksiyonel maliye polt ve telafi edici maliye polt. kısaca tanımlayın

CEVAP-20 fonksiyonelde mp’nin amacı tam istihdamı sağlamak; telafi edicide İse ekonomik istikrarı sağlamak telafi edicide devlet özel sektörün zayıf olduğu yatırımları yapar, o eksikliği telafi eder yani.

SORU-21 Vergi grevi?

CEVAP-21 Vergiye karşı kişiseli bir reaksiyonun ifadesidir.vergi yükünün hafİfletiimesine yönelik ortaya çıkan tepkilerdir.redd kaldırılması,grev hafifletilmesi

SORU-22      vergi arbitrajı nedir?

CEVAP-22 Uluslararası şirketlerin karlarını, borç ve alacaklarının transferini geçiktirerek, karlarını, vergi oranı düşük olan ülkede göstererek vergi hasılatını düşürmesidir.

SORU-23      sıkışıklık trajedesi

CEVAP-23   klüp mal ve yarı kamusal malı kullanan tüketici sayısı arttıkça tüketicilerin elde

ettiği verimin azalmasıdır

SORU-24      vergi matrahi tespit yöntemleri neler

CEVAP-24   Beyan usulü karine ve dış gösterge usulü götürü usul  idarece takdr usulü basit

usul

SORU-25 tanzi etkisi nedir

CEVAP-25 gelir vergilerinde tahsilatın vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıl değil de bir sonraki yıl yapılması ve enflasyon etkisi nedeniyle vergi gelirinin düşmesidir.Enflasyonun, verginin reel değerini azaltıcı etkisini inceler. BUrada 2 etmen vardır. 1- Enflasyon oranı.2- Vergini tahakkuku ile tahsili arasındaki sürenin uzunluğu.Bunu engellemek için; 1 – Verginin tevkifat yoluyla alınmalıu2- Geçici vergi uygulanmalı3- Yeniden değerleme uygulaması yapılmalı

SORU-26      Özel bütçe?

CEVAP-26   Özel bütçe, bir bakanlığa          bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini

yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.

SORU-27      Sıfır tabanlı bütçe teorisi?

CEVAP-27 her bütçe sonuçlarının kendi dönemi içerisinde değerlendirilmesi geçmiş bütçe uygulamlarından ya hiç yada çok az faydalanılması kamu kurumlarının tüm faaliyet ve hizmetlerini daha önce hiç yapılmıyormuş ve yeni yapılacak hizmetlermş gibi düşünerek ona göre ödenek ayrılmasını amaçlar

SORU-28      Devri bütçe teorisi?

CEVAP-28 7 ile 10 yıllk arasındaki bir denklği esas alır, yıl içinde acık yada fazla verilmesi önemli değildir, önemli olan konjonktür devresi sonundaki denkliktir.genişleme dönemlerinde verilan fon fazlalarının daralma dönemlerinde kullanılması gerektiğini ifade eder

SORU-29     Kesin hesap?

CEVAP-29   maliye bakanlığı tarafından hazırlanan gerçeklşmiş olan gelir ve         giderlerin

gereçeleriyle  birlikte tbmm ye sunulmasıdır..tbmm denetimine imkan veren bir      yoldur.bir

örneği sayıştaya verilir ve sayıştay 75 gün içinde uygunluk bildiriminde bulunur, keısn hesabın kabul edilmesi ile tmbb nın bütçe üzerindeki denetimi sağlanmış olacak artık bütçe sağlıklı bir şekilde uygulanabilir

SORU-30     Telafi edici bütçe teorisi?

CEVAP-30   bütçe açıklarını bir araç olarak kullanır ekonomik denkliğe önem verir

SORU-31     kayıtlı sermayenin tanımı

CEVAP-3I Kayıtlı sermaye sistemi; halka açık anonim ortaklıklarda esas sözleşme ile belirlenmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş azami bir miktara kadar, bazı formalitelere gerek kalmaksızın sermaye artırılabilmesine imkan sağlayan bir sistemdir.

SORU-32     Bütçe kapatma usulleri?

CEVAP-32 jestiyoıı ve egzersiz usulleri türkiyede jestiyon usulu kullanıyor.jestiyon usulunde yapılan kamu harcamaları hangi döneme ait olursa olsun ilgili yıla gelir ve gider yazılır fakat egzersiz usulunde yapılan harcamalar ve gelirler hangi bütçe dönemine ait ise o döneme gelir ve gider yazılır

SORU-33     mali saydamlık

CEVAP-33   her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmaısnda kamunun

zamanında bilgilendirilmesi

SORU-34 Denk bütçe çarpanı?haavelmo teoremi

CEVAP-34 Devletin topladığı vergi kadar kamu harcaması yapması sonucunda toplam talebin bütçe miktarı kadar artmasına denir ve her zaman l’e eşittir.

SORU-35 Bütçe emaneti?

CEVAP-35 Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır.Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarl bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.

SORU-36 Bütçe?

CEVAP-36 Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge

SORU-37 Bütçe ilkeleri?

CEVAP-37 genellik ilkesi teklik ilkesi açıklık ilkesi doğruluk ilkesi samimmiyet ilkesi önceden izin alma ilkesi alenilik ilkesi

SORU-38 Konvcrsiyon?

CEVAP-38 devletin yüksek faizli tahvillerini düşük faizli tahvillerle değiştirmesi aınac borç yükünü azaltmak.ekonominin iyi gitmesihalinde devlet borçlarının faiz şartlarında yapılan iyileşmedir

SORU-39 Konsolidasyon?

CEVAP-39 devletin kısa vadeli borçlarını uzun vadeli borçlar haline getirmedir amaç enflasyonla mücedele

SORU-40     Fonksiyonel maliye politikası?

CEVAP-40   bu politikaya göre devletin temel amacı kamu harcamalrını kullanarak

ekonomide tam istihdamı sağlamaktır devlet enflasyon dönmelerinde vergilen kullanmalı daralma genişleme dönemleirne görede kamu harcamaları yoluyla ekonomide yer alıp gerektiğinde müdahale etmelidir SORU-41 Formül esnekliği?

CEVAP-41 mali stabilizatörlerin eksikliklerini gidermek amacıyla ekonominin dengeden uzaklaştığı dönemlerde uygulanacak önlemlerin önceden belli kurallara bağlanması ve yaslarla belirlenmesidir

SORU-42     vergi borcunu sona erdirmede uzlaşma nasıl yapılır. Başvuru süresi nedir

CEVAP-42   tarhiyat öncesi ikmalen resen idarece taktir, vergi ziya için başvurulurken

tarhiyat sonrası sadece vergi ziya için başvurulur uzlaşma talebinde bulunan indirim isteyemez başka yola başvuramaz eğer tarhiyat sonrası uzlaşılamadıysa ve dava açmaya 15 günden az bir         süre kaldıysa 15 günden az olmamak üzere ek süre verilir

SORU-43     Parafiskal gelir?

CEVAP-43   belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve

mesleki kuruluşlar tarafından bu amaçları gerçekleştirmek için üyelerinden topladıkları gelirdir.

SORU-44     Telafi edici maliye politikası?

CEVAP-44   ekonomi eksik istihdamda iken bütçe açığı vererek ekonominin tam istihdama

geldikten sonra denk bütçe politika uygulanmasını öneren teori beveridge önermiş.keynesyen tarafından ortaya atılmıştır efektif talep seviyesinin yetersiz olduğu durumlarda devletin kamu harcamaları yolunyla müdahale etmesi

SORU-45     2012 bütçe rakamları

CEVAP-45 2012 bütçe giderlerinin 350.9 milyar lira, gelirlerin yüzde 13.4 artırılarak 329.8 milyar lira olması bekleniyor. Vergi gelirleri yüzde 11.4 artış İle 277.7 milyar lira olacak. Faiz dışı fazla / milli gelir oranı yüzde 2 olacak.

SORU-46     Gelir uzman yardimcilari ne iş yapar

CEVAP-46   kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve

işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak; görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek; İnceleme(vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak; amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

SORU-47                          gecikme zammı gecikme faizi oranlan?

CEVAP-47 gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır…. ikisi de 1.40

SORU-48      Vergi yükü?

CEVAP-48 vergi olarak devlete aktarılan miktarın matraha oranına denir.

SORU-49      Verginin reddi?

CEVAP-49 Vergiye karşı toplumsal bir reaksiyonun ifadesidir.uygulamadan kaldırılmasına yönelik ortaya çıkan tepkilerdir.

SORU-50      Verginin gelir etkisi?

CEVAP-50    Artan vergiler nedeniyle harcanabilir geliri azalan mükellefin eski gelir

düzeyini korumak için daha çok çalışmayı tercih etmesidir.

SORU-51      Vergi gayreti?

CEVAP-51 vergi gelirinin gsmh ye oranı gsmh vergileme sınırının son haddidir.

SORU-52      Verginin ikame etkisi?                   –

CEVAP-52    kişinin artan vergi oranı’karşılığında çalışmak istememesi      ‘’ ‘

SORU-53      Vergi maliyeti?

CEVAP-53 vergi toplarken ortaya çıkan harcama., açık ve zımni SORU-54 Vergi harcaması?

CEVAP-54    istisna, muafiyet gibi vaz geçilen vergi geliri

SORU-55 Vergi dampingi?

CEVAP-55 Bir ülkede alınabilinecek orandaki vergiden daha düşük oranda vergi alınması. SORU-56 Verginin konusu?

CEVAP-56    verginin üzerinden alındığı şey.gelir,servet,harcama vb.

SORU-57      Verginin yansıması?

CEVAP-57 kişinin ödeyeceği vergiyi başkalarına aktarması, aşamaları^ ödeme, vurgu, aktarma, yerleşme

SORU-58 Tobin vergisi?

CEVAP-58 spekülatif ve kısa vadeli sermaye hareketlerini soğutmak için uygulanması öngörülen vergileme

SORU-59 Safi artış kuramı?

CEVAP-59 dönem başı servet unsurunun toplamından dönem sonundaki servet unsurlarının toplamının çıkarılmasıyla bulunan olumlu farktır

SORU-60 Mali tevzin?

CEVAP-60 gelir ve fonksiyonların merkezî ve yerel olarak bölüştürülmesi SORU-61 Mali anestezi?

CEVAP-61    vergilerin dolaylı vergi şeklinde alınması nedeniyle vergi şiddetinin

hisedilmemesi

SORU-62 Sıçrama tezi?

CEVAP-62 wiseman..kamu harcamalarının normal dönemlerde olağan bir seyir izlerken savaş gibi olağanüstü dönemlerde ve artması ve tekrar normal döneme dönüldüğünde düşmemesi durumu

SORU-63 Kaynak kuramı?

CEVAP-63 üretim sürecine katılan ve sürekli gelir getiren kaynaklardan gelir elde edilmesidir

SORU-64      malı kural

CEVAP-64 Mali kural,kamu harcama ve borclanmasina sinİrlar konmasi,kurallara baglanmasi ve bunun yasalarla cizilmesidir.Mali kural;mali disiplin sağlayarak harcamalara, gelirlere, bütçe açığı, faiz dışı denge gibi ekonomik büyüklüklere belirli hedefler,kurallar, sınırlamalar koyarak surdurulebilinir “maliye politikasi” koyan yasalardir…

SORU-65      Gölge fiyatı?

CEVAP-65 kamu mallarının fiyatı belirlenmediği için bu mallara eş değer malların fiyatına bakarak fiyat belirlenmesidir

SORU-66      vergilemenin mali sınırı

CEVAP-66 vergilemede ulaşılabilecek en üst noktayı ifade eder.mali sınır anayasal sınır iktisadi sınır mali sınır ve siyasi sınır olarak 4 e ayrılırVergilemenin mali sınırı, vergi oranı yada vergi çeşiti arttırıldıkça, vergi hasılatının artmadığı durumdur. Laffer eğrisiyle alakalı biraz aslında. Onda da vergi oranı arttıkça, vergi hasılatı belli bir noktaya ( max ) artıyor, daha sonra azalışa geçiyodu.

SORU-67      maktu vergi

CEVAP-67 Herkesin ödediği verginin aynı olması örneğin baş vergisi SORU-68 dekont yöntemi

CEVAP-68    öncelikle kişinin matrahına artan   oranlı  vergi tarifesi uygulanır daha sonra en

az geçim seviyesi bulunup oda vergiye tabi tutulur dada sonra ilk bulunban vergiden düşülür

SORU-69      verginin denetim yolları

CEVAP-69    yoklama,bilgi edinme inceleme ve arama

SORU-70      monetizasyon

CEVAP-70    Para basımıyla borç ödenmesi

SORU-71      Faktoring?

CEVAP-71 müşteri (şirket) alacaklarının factor denilen gerçek ya da tüzel bir kişi tarafından bedeli peşin ödenerek satın alınmasıdır, mal ve hizmet satışı yapan bir ticari işletmenin vadeli alacaklarının factor denilen bir mali kuruluş tarafından alacaklıya rücu hakkı olmaksızın satın alındığı finansal hizmettir.

SORU-72      Euro dolar?

CEVAP-72    abd dışındaki banka ve diğer aracı     kurum 1 arda açılmış dolar hesaplarına verilen

isimdir.

SORU-73 bütçenin hazırlanması 5018?

CEVAP-73 kısaca orta vadeli programı kalkınma bakanlığı hazırlar bunun mayıs ayı sonuna kadar bakanlar kurulunca kabul edilmesi bütçeleme süreci başlar buna uygun olara maliye bakanlığı orta vadeli planı hazırlar ve ypk haziran 15 i ne kadar karara bağlar resmi gazetede yayımlar ay sonuna kadar bütçe çağrısı ve eki maliye bakanlığı yatırım programı hazırlama rehberi kalkınma bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanır temmuzayı tekliflerin hazırlandığı aydır gelir gider teklifleri maliye bakanlığına yatırım teklifleri kalkınma bakanlığına gönderilir hazırlanan bütçe tasarısı en geç 75 gün içinde tbmm genel kuruluna gönderilir 55 gün komisyonda 20 gün genel kurulda görüşülür

SORU-74 sayman?

CEVAP-74 merkezi yönetim tarafından ödemelerin yapılnası için görevlendirilen maliye memurudur

SORU-75 ecrimsil?

CEVAP-75 kamuya ait olan yerlerin ısgal edilmesi ile alınan ücrettir ornegın.kaldırımların dükkanlar tarafında işgal edilmesi.’.. Caddelerin sokakların vb…                                             ‘         ‘   ,         .

SORU-76 telafi edici bütçe terorisi?

CEVAP-76    önemli olan ekonomik dengedir..sir    william berevidge ye ait.tam isthdam

dengesi sağlanıncay  kadr devlet kontrollü bütçe     açıkları verecek.bu     yolla   özel ‘sektörn

yetrszliğini telafi edecek ve eksk isthdamdan tam isthdama gelecek

SORU-77      devri bütçe teorisi?

CEVAP-77    Önemli                        olan devresel denkliktir.bütçenin yıllık değil konjektürel      dönemi içnde

denk olması gerekir.canlanma dönemnde verilen bütçe fazlası daralma döneminde verilen bütçe açığının kapanmasını sağlar ve böylelkle denklik sağlanır..BÜTÇE TEORİLERİ 1. KLASÎK(GELENEKSEL) BÜTÇE TEORİSİ 2. DEVRİ (KONJONKTÜRL) BÜTÇE TEORİSİ 3. TELAFİ EDİCİ BÜTÇE TEORİSİ

SORU-78      tersine artan oranldık?

CEVAP-78    Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek azaldığı tarifedir..

SORU-79      vergi kaçaklığı ve vergiden kaçıiıma arasındaki farklar?

CEVAP-79 veriden kaçınma yasaldır vergi kaçakçılığı suç vergiden kaçınmada vergi doğmaz kaçakçılıkta doğmuştur

SORU-80 vergi zıyaı?

CEVAP-80 mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder….

SORU-81      safı artış kuramı?

CEVAP-81    Safi Artış Kuramına Göre Gelir Kişinin belli bir süreç İçerisinde, dönembaşı

servet değeri  ile dönem sonu servet değeri arasındaki farka bu süre içerisindeki       tüketilen

değerlerin eklenmesi suretiyle bulunan değer fazlalığıdır, Kısaca kişini…

SORU-82     kamu hizmetlerini görme usulleri?

CEVAP-82   emanet usülu,ruhsat usulu ,yap işlet ,yap işlet decret,müşterek emanet,iltizam

SORU-83 maliye nedir

CEVAP-83 devlet ve diğer kamu kuuluslarının kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ıcın harcama yapmalarına ve ve bu harcamaları yerme getırıcek gelirleri elde etmelerine ilişkin olayları inceleyen sosyal bir bilimdir

SORU-84 idarenin mal edinme yetkileri?

CEVAP-84 istimval devletleştirme kamulaştırma geçiçi işgal kamulasştırmasız el atma

SORU-85     kamu ekonomisinde üretilen mal ve hizmetler nelerdir?

CEVAP-85 tam kamusal mal,yarı kamusal mal erdemli mallar ve kitler aracıhğıylada özel mallar.

SORU-86 terkin

ÇEVAP-86 tahakkuk etmiş vergi alacağının tahsilinden vazgeçilmesidir.

SORU-87 vergi hukukunda takas

CEVAP-87 bir mükellefin vadesi gelmiş bir vergi borcu ile devletten olan alacağı ölçüsünde vergi borcunun sona ermesidir.

SORU-88     vergi mükellefi -sorumlusu? vergi doğuran olay

CEVAP-88   vergi sorumlusu, vergi ile ilgili maddi ve sekli yükümlülükleri  yerine getirerek

alacaklı vergi dairesine karsı sorumlu olan kişidir, vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişidir, vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın yada hukuki durumun gerçekleşmesiyle devletin vergi alacağının doğmasıdır.

SORU-89     verginin kaynağı,konusu ?

CEVAP-89   verginin kaynağı vergiyi doğuran olay,konusu üzerinden alınan       şeyidr

SORU-90     vergi mahsubu?

CEVAP-90 Dönem içinde ödenen verginin, dönem sonu hesaplanan vergiden düşülmesidir.

SORU-91     yatay adalet -dikey adalet?

CEVAP-91   aynı gelir grubunda yer alanların aynı orandna vergilendirilmesi,farklı gelir

gruplarında bulunanların farklı oranlardan vergilendirilmesidir

SORU-92     ödeme gucune ulaşmada yararlanılan araçlar nelerdir?

CEVAP-92   en az geçim indirim i,artan oranlı lık muafiyet istisna gelir tüketim gibi

SORU-93 transfer harcaması-reel harcama?

CEVAP-93 bir mal ve hizmet alımına yönelik olmayan yalnızca satın alma gücünü değitiren harcamalar transfer harcamaları iken,bir mal ve hizmet alımına yönelik harcamalar reel harcamalardır.

SORU-94     vergi matrahı nedir? matrah tespit yöntemleri?

CEVAP-94   vergi borcunu hesaplamak için vergi konusunun  indirgendiği teknik miktardr.

yöntemler: beyan usulu, karine ve dıs göstergeler usulu, götürü usul,idarece taktr usulu.matrah tespitleri ise gelir tipi , tüketim tipi ve gayrisafı hasıla tipi olarak ayrılır

SORU-95     kamu harcamalarının artış nedenleri?

CEVAP-95   gerçek ve görünrde artış nedenleri olmak üzere    ikiye ayırıız..görünrdekİ    artş

nedenleri: enflasyon,bütçede safı uslden gayrisafi usule geçiş,ayni ekonnomiden nakdi ekonomiye geçiş,kamulaştrma,ülke sınırlarınn ve nüfsn büyümesi..gerçk artş nedenleri ise: devletn görevlerinin artması,savş ve savnma harcamalarının artması,teknolojk gelişmeler gibi..

SORU-96 wagner kanunu?

CEVAP-96 kamu harcamlarının sürekli arttığını söyler..hatta milli gelirden daha fazla artş gösterdiğini..

SORU-97 dişsallık nedir?

CEVAP-97 bir ekonomik birimin faaliyettnden diğer ekonomik birimlerin fayda ya da zar görmesi

SORU-98 tam kamusal mal, erdemli mal?

CEVAP-98 devlet tarfndan üretilen tam kamusal mallar bölünemez5faydasndan yoksn bırakılamaz, fiyati and ırılanamaz,pazarlanamaz: savunma^adalet.diplomasi gibi…erdemli mal devletin bazı kişilere ekonomk durumlarını düzeltmek amacıyla bedelsz ya da çok az bir bedel karşılgnda sunduğu mal ve hizmetler: yeşil kart,burs,toki gibi…

SORU-99 devletin egemenlik gucune dayanarak elde ettiği gelirler nelerdir?

CEVAP-99 mülk ve teşebüs gelirleri cebri                                     değil..diğerlerinin       çoğu

cebridir:resim,harç,parafîskal gelir,şerefiye, para ve vergi cezaları gibi..(bu arada devletn egemnlik gücüne dayanarak alınmasından anlanması gereken vergiyi cebren alması)

SORU-IOO tarh nedir ? tarh yöntemleri

CEVAP-100 mükellefçe ödenecek olan verginin hesaplanması.ikmalen,resen ve idarece tarh yöntemi

SORU-lOl vergi iadesi?

CEVAP-101 vergi kanunlarına göre adalet veya ekonomik sosyal siyasal sebeplerden dolayı daha önceden tahsil edilmiş verginin tamamını yada bir kısmını iade etmesidir

SORU-102 muafiyet -istisna?

CEVAP-102 mu afiyet: vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişilerin vergi dışı bırakılmasıdır, istisna : vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konuların vergi dışı bırakılmasıdır.

SORU-103 vergi tazyıkı(subjektıf vergi yuku) ?

CEVAP-103 vergi ödeyen kişinin üzerinde hissettiği psikolojk baskıdır.

 

SORU-104    kaçakçılık -kaçınma?

CEVAP-104 vergiden kacınma:kanunlara aykırı davranmaksızın , vergi konusuyla ilişkiye girmeyerek vergiden kurtulmaktr. vergi kaçakçı lığı:vergi kanunlarına aykırı olarak vergnin ödenmemesi yada az ödenmesidir.

SORU-105    vergi bılıncı-ahlakı?

CEVAP-105 vergi     bil inci :yükümlülem vergi borcunu yerine getirme isteğidir.vergi

ahlakı:yükümlülern vergi borcunu yerine getrme konusunda sahip oldukları dürüstlk düzeyidir.

SORU-106    malı anestezi?

CEVAP-106  mali yükümlülüklerin muhatapları tarafından farkına varılmaksızın yerine getirlmesi.

SORU-107    verginin yansıması ? aşamaları?

CEVAP-107 yansıma: yükümlü tarafından ödenen verginin fiyat mekanizması aracılığıyla kısmen yada tamamen 3.kişilere aktarlması.ödeme vurgu aktarma yerleşme

SORU-108    verginin gelir ve ikame etkisi?

CEVAP-108  gelir etkisi: vergi artışı karsısında gelir azalan bireylern daha cok çalışarak     eski     yasam

düzeylerine ulaşmak istemeleri, ikame etkisi: vergi artısı ile geliri azalan bireyn çalışmayarak boş durmayı tercih etmesi*

SORU-109    peçeleme?

CEVAP-109 özel hukuk kurallarının ve sözleşme şekillerinin ustaca kullanılarak vergi borcunu azaltmaya veya sıfırlamaya çalışılması

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-MUHASEBE-

SORU-1        Gelir tablosu hesapları nelerdir?

CEVAP-1      gelir tablosu hesapları 600 lü hesap     grubudur.örneğin yurtiçi/dışı satışlar,satış

indirimleri,satılan mal maliyeti vb.

SORU-2        Yansıtma hesaplan neden kullanılır?

CEVAP-2      7 a daki üretim maliyetlerini oluşturan hesaplar bilançodaki ilgili hesaplara faaliyet

giderlerini oluşturan hesaplarda gelir tablosundaki ilgili hesaplara aktarılır, üretim maliyetleri direkt işçilik direkt hammadde ve genel üretim maliyetleri . faaliyet giderleri araştırma geliştirme genel yönetim pazarlama satış dağıtım gibi.

SORU-3        sermaye ile Özsermaye arasındaki fark nedir?

CEVAP-3      öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile,            borçlar arasındaki  farktan ibarettir.ihtiyatlar

ve kâr aynı gösterilseler dahi öz sermayeden sayılırlar.öz sermaye deyimi İle sermaye kavramının ifade ettiği anlamlar farklıdır. Muhasebe tekniğinde sermaye deyimi işletmeye konulan varlığı öz sermaye ise, bu varlığın belli bîr tarihteki gerçek miktarını tanımlar. Bu sebeple sermaye genellikle sabit bir karakter taşıdığı halde öz sermaye değişkendir.

SORU-4        Emniyet stoğu?

CEVAP-4      Stok yokluğuna düşmemek için beklenen ihtiyaçtan fazla olarak tutulan stoktur. Bu tür

stoklar iki sipariş arasındaki ortalama talebi karşılamak amacıyla bulundurulur. Bu stoklar üretimin ve satışların aksamamasını sağlayarak maliyet tasarrufuna ve kâr artışına yol açarlar.

SORU-5        Stok devir hızı?

CEVAP-5      ticari mal maliyetinin ortalama stoğa(dönem başı stok ve dönem sonu stok ortalaması)

bölünmesiyle elde edilir.dönem dediği hesaplanmak istenilen dönemdir. 1 aylık,3 aylık,öaylık vb.

SORU-6        Dönem sonu işlemleri?

CEVAP-6     geçici mizan, envanter işlemleri , kesin mizan , mali tabloların düzenlenmesi , kapanış

kaydı

SORU-7        reeskont ayırma nedir?

CEVAP-7     Reeskont işlemi,  vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve    borçların, değerleme

günündeki gerçek değerlerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemidir fakat spk kapsamındaki işletmeler senetsiz alaca ve borçlar içinde reeskont işlemi yapıyor

SORU-8        Değerleme?

CEVAP-8 para dışındaki iktisadi kaynakların para olarak belirlenmesi(arsa,demirbaş,makine teçhizat vs..)değerlemede amaç vergi matrahının tespitine yönelik olark İKTİSADİ KIYMET BEDELİNİN tespit edilmesidir.yani işletme varlıkları alack ve borçlarının gerçk değerinin tespit edilmesi ve kayıtlara yansıtılmasıdır..

SORU-9        Reeskont?

CEVAP-9     senete bağlı borç ve alacaklarda uygulanır, değerleme gününde sahibi         için arz ettiği

gerçek değeri.

SORU-IO     Sermaye yedekleri?

CEVAP-10   hissse senedi ihraç primi,hisse senedi iptal karı,mdv yeniden değerleme,iştiraklaer

yeniden değerleme,maliyet artış fonu,diğer sermaye yedekleri

SORU-11      Nazım hesaplar?

CEVAP-11   işletmenin sahip olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği

hesaplardır.tam açıklama ilkesi gereği kullanılır.

SORU-12      Kar yedekleri?

CEVAP-12   olağanüstü yedekle yasal yedekler statü yedekleri diğer kar yedekleri özel fonlar

SORU-13      FİFO?

CEVAP-13   stok değerleme işlemlerinden brirdir ilk giren mal ilk elden çıkarılır

SORU-14      Mali rantabilite?

CEVAP-14   işletme tarafından                  sağlanan kaynağın bir birimine düşen  karı      göstermektedir.işletme

yönetiminin başarısını gösterir.

SORU-15      Ekonomik rantabilite?

CEVAP-15   Üretim faaliyetinde bulunan bir işletmenin kar durumunu açıklar.vergiden Önceki  kar

+ faiz giderleri / toplam pasif

SORU-16      Nakit oran?

CEVAP-16   dönen varlıklar-(ticari alacaklar+stoklar) / kvyk

SORU-17      Asit test oranı?

CEVAP-17   dönen varlıklar-stoklar bölü kvyk

SORU-18 Bilanço?

CEVAP-18   işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve varlıkların sağlandığı kaynakları gösetern

mali tabloya denir

SORU-19      Aktifi düzenleyici hesaplar?varlıkları

CEVAP-19   alacak senetleri reeskontu, menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı,birikmiş

amortisman,şüpheli ticari alacak karşılığı, stok değer d.k vs…

44

 

SORU-20      Pasifi düzenleyici hesaplar?kaynaklan

CEVAP-20    ödenmemiş sermaye borç senetleri reeskontu ,geçmiş  yıl                           zararı     menkul kıymet ihraç

farkı,dönem net zararı,dönem karının peşin Ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri

SOJRU-21     7a ile 7b arasındaki fark nedir

CEVAP-21    7a’da giderler fonksiyonlarına göre 7b’de giderler çeşitlerine göre

muhasebeleştirilirler.7a standart ve tahmini giderler uygulanır.7b de giderler gider dağıtım tablosu aracılığla dağıtılır.7a’yı genelde üretim işletmeleri 7byi genelde hizmet işletmeleri kullanıı\7a da her fonksiyon için bir yansıtma hesabı bulunurken 7b de giderler tek yansıtma hesabıyla dağıtılır.

SORU-22      8001u hesaplar varillidir bı işletme isterse 800 lu hesap kullanabilir mi

CEVAP-22    800 lü hesaplar serbest hesaplardır.isteyen işletme gereksinimine göre bu hesapları

kullanmak için Maliye Bakanlığına başvurarak hesap ve alt hesaplarını kullanmaya başlayabilir.sadece bankalar kullanır demek yorumu eksik bırakır.

SORU-23      örtülü kazanç

CEVAP-23    Genellikle kurum ile hissedarları arasında yapılan, kendi ortaklarından piyasa değerine

göre yüksek fiyatla mal alması ya da onlara düşük fiyatta mal satması, ortaklardan yüksek bedelle kiralaması, ödünç para alması, ortaklara yüksek ücret ödemesi gibi aktarım fiyatlandırmasına konu olan çeşitli iktisadi işlemler ve hizmet sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirilen kazanç….

SORU-24      KONSİNYE SATIŞ NEDİR?

CEVAP-24    SATILMASI İÇİN KOMİSYONCUYA YA DA BİR ARACIYA BIRAKILAN

MALA KONSİNYE MAL DENİR.

SORU-25      MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI NELERDİR?

CEVAP-25    sosyal sorumluluk kişilik parayla Ölçülme maliyet esası dönemsellik ihtiyatlılık tam

açıklama tutarlılık,özün Önceliği

SORU-26                mhasabc değerleme çeşitleri

CEVAP-26  vergi usul kanununa göre mukayyet değer, maliyet esası, İtibari değer, rayiç bedel,

borsa rayici, tasarruf değeri, vergi değeri emsal değeri ve ücreti

SORU-27      geçici mizan ile kesin mizan arasındaki farklr

CEVAP-27  geciçi mizan envanter İşelmlernden önce kesin mizan envanter işlemimden sonra

yapı lir. gecici mizanda 700 lü ve 600 lü hesapların bakiyesi vardr. ancak   kesn mizanda bu hesapların

kapanmış olması gerekir.

SORU-28      amortismana tabi iktisadi kıymetler?

CEVAP-28    duran varlıklar maddi ve maddi olmayan yalnız boş arsa ve araziye ,yapılmakta olan

yatırımlara ayrılmaz

SORU-29      net aktif değer?

CEVAP-29    Bir işitmenin varlıkları ile borçları arasından doğan Öz sermayesini ifade eder

SORU-30      özel maliyet?

CEVAP-30    kiralanan taşınmaza yapılan ekler vs dolay isiyle dğerinin artması sonucu özel maliyet

hesabı kullanılır kira süresince amorti edilir en çok 5 yıl

SORU-31      stok değerleme yöntemleri?

CEVAP-31    lifo fifo ortalama maliyet,gerçek maliyet

SORU-32     KALDIRAÇ ORANI:

CEVAP-32   Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye oranıdır. Kaldıraç oranlan, işletmenin

kaynak yapısını gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karşılandığının görülmesini sağlar. Bu oranlar ile işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücü gibi mali yapısının durumu hakkında bilgi edinilebilinir.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-HUKUK-

SORU-l        Yargı yoluna kapalı işlemler hangileridir?

CEVAP-1     ohal komutanının aldığı kararlar, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, ohal

khkleri,hsyknın meslekten çıkarma dışındaki kararlan, yaşın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararı, uluslararası antlaşmalar

SORU-2       fiili memurluk nedir?                                                                                          *

CEVAP-2     idare tarafından görev verilmediği halde  idari işlemi yapan kişinin yaptığı işlem

iyiniyetli 3. kişilerin hakkım ihlal etmemek için geçerli sayılır.Örneğin orman yangınında köylülerin olaya müdahale etmesi.

SORU-3       Olağanüstü khk? anlatınız ^                                                                                \ ‘    ‘

CEVAP-3     cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar           kurulunun yetki kanunua

dayanmaksızın, olağanüstü dönemlerde belindi bölgelerde ohal suresince uygulanmak amacıyla çıkarttığı ve anayasa mahkemesi denetiminden muaf olan hukuki kararlardır

SORU-4       bağlı ve ilgili kuruluşlar hangileridir?

CEVAP-4

SORU-5       yeni TTK ne zaman yürürlüğe girecek

CEVAP-5     1 temmuzda yürürlüğe girecek ancak bazı maddeler 2015 e kadar aralıklarla

yürürlüğe konulacak

SORU-6       soyut norm denetimi nedir?

CEVAP-6

SORU-7       somut norm denetimi nedir?

CEVAP-7

SORU-8       Olağan khk?anlatınız

CEVAP-8 1971 den beri var.bakanlar kurulu tarafından çıkarılır yetki arttır cb onaylar çıkarıldığı gun meclis onaylar resmi gazetede çıkar anayasa denetimine tabi kalıcıdır,yurt çapındadır,sadece pozitif hakları düzenleyebİ 1İr,ay.mah.iptal edebilir.

SORU-9       köy derneği kimlerden oluşur?

CEVAP-9     köy derneği köyde oy kullanma hakkı   olan kişilerden  oluşur yani 18 yaşından

büyükler

SORU-IO     Çekirdek haklar hangileridir?

CEVAP-10   maddi manevi bütünlük. DİN vicdan düşünce özgürlüğü, yaşam  hakkı,      masumiyet

karinesi, suclarin geriye yürümemezligi

SORU-11     başkanlık, yarı başkanlık, ve parlementer sistem?

CEVAP-11   ameri ka fransa Türkiye

SORU-12      Demokratik toplum düzeninin gerekleri?

CEVAP-12    ülkede siyasal makamların seçimle iş başına gelmesi,seçimler düzenli aralıklarla

tekrarlanmalıdır,seçimlere en az iki parti katılmalıdır,seçim ilkeleri uygulanmalıdır,muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır,seçimler döneminde propoganda özgürlüğü tanınmalı ve garanti altına alınmış olmalı

SORU-13      hapis hakkı?

CEVAP-13    Alacaklı tacirin, borçluya ait olup    onun            rızasıyla   zilyedi bulunduğu taşınırı            veya

kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği       itibarıyla bu         eşyanın alacak İle bağlantısı       bulunması

halinde, borç ödeninceye kadar hapsetmesidir.

SORU-14      esnaf ile tacirin  farkı nedir

CEVAP-14 tacir bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten ve kar etmeyi amaçlayandır esnaf ise sermayeden çok beden gücüne dayalı çalışan ve geçimini sağlayacak kadar kazanabil endir

SORU-15      vasiyet ve miras sözleşmesi nedir ?? farkları ??

CEVAP-15    vasiyet tek taraflı miras iki tarflıdır. ayrıca vasiyet için, vasiyet hazırlayanın ayırt etme

gücüne sahip olması yeteriiyken miras sözlşemesnde sadece ayırt etme gücü değil aynı zamnda kişinin ergin olması ve kısıtlı olmamasıda gerekir.

SORU-16      Ayni hak nedir?

CEVAP-16    eşyalar üzerindeki mutlak haklardır.

SORU-37      Takasın şartları?

CEVAP-17    Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması3tek taraflı bi teklif olması

SORU-18      olağan ve olağanüstü kanun yolları neler açıkla

CEVAP-18 itiraz,istinaf,temyiz olağan kanun yollarıdır.yargılamanın yenilenmesi,kanun yararına

bozma,başsavcı itirazı olağanüstü kanun yollarındandır.

SORU-19      Borcun nakli hakkında bilgi.

CEVAP-19    u işlem,borçlu ile onun yerine geçecek 3. kişinin arasında yapılan bir iç işlemdir.

3.şahıs borçluya,alacaklının da rızasını alarak borcu üzerine almayı ve kendisini borçtan kurtarmayı taahhüt eder. Borçtan kurtulma akdi denir

SORU-20      haksız fiil nedir

CEVAP-20    Hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiil

SORU-21      derdestlik nedir

CEVAP-21    daha önceden açılmış ve halen görülmekte olan bir davanın aynı ya da farklı bir

mahkemede ikinci kez açılması halinde, ikinci kez açıldığı mahkemede ileri sürülen ve bu davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olması sebebiyle açılmamış sayılmasını konu alan itirazdır.

SORU-22      İrtifak haklarini acikla

CEVAP-22    irtifak hakları.sahibine bazen kullanma bazen yararlanma bazende hem kullanma hem

yararlnma hakkı tanıyan sınırlı ayni haktır, intifa hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı, ve üst hakkı olmak üzre ayrılır, intifa hakkı: taşınır taşınmaz yada haklar üzernde kurulan sahibine tan yararlanma yetkisi tanıyan haktır, otıurma hakkı: bir binanın tamamından yada bir bölümünden konut olarak yararlnma hakkı tanıyan haktır, kaynak hakkı: başka birnin arazisi üzernde bulunan su kaynağından su almak ve arazisine akıtmak konusunda yetki veren haktır, üst hakkı: bir binanın altında yada üstünde inşaat yapma hakkı tanıyan yada mevcut inşaatı koruma hakkı tanıyan haktır.

SORU-23      Takasın şartlan?

CEVAP-23    Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bi teklif olması

 

SORU-24     yürütmenin durdurulması?

CEVAP-24   iptal davası ile birbirine bağlı bir kurumdur fafat hakim resen           karar vermez tarafın

istemesi lazım şartları açıkça hukuka aykırılık ve telafisi güç bir zarar burda talep edilecek mahkeme davaya bakan mahkeme bu idarede olur vergide danıştayda hepsi ilk derce mahkemesi olarak davaya bakıyor

SORU-25     Vasi ve kayyım nedir aralarındaki fark nedir?

CEVAP-25   Kayyım belli bir görevi yerine getirmek amacıyla atanan kişidir ,    örn yönetim      kayyımi

gibi. Vasi ise kısıtlı olan kişiler adına işlem yapma yetkisi olan kişilerdir. Not: vasiler hiç bir şekilde temsil ettiği kişiler adına kefalet sözleşmesi yapamazlar

SORU-26 plebisit nedir

CEVAP-26 Doğrudan demokrasi yoludur.Bu yöntem, kamunun siyasi meselelerde görüşlerini doğrudan ifade etmesini mümkün kılar.Örneğin Yeni bir anayasa yapılması noktasında halkoyuna başvurulur referanduma a.y. değişiklikleri noktasında başvurulur.

SORU-27     Mecra hakki?

CEVAP-27 Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların,\elektrik Hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı Ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür.

SORU-28     Onalım hakki?

CEVAP-28 bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır

SORU-29     Ust hakki?

CEVAP-29   Üst hakkı, hak sahibine başkasının arazisinin     üstünde veya altında yapı yapmak  veya

mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.

SORU-30     Gaiplik nedir?

CEVAP-30 bir kişinin Ölüm tehlikesiyle kaybolması ve cesedi bulunamaması yada uzun süre haber alınmaması dolayısıyla sulh hukuk mahk tarafından verilen karardır

SORU-31     istinabe

CEVAP-31   yer yönünden yetkili olan bir mahkemenin bir işlemin yapılması      için o yerde      bulunan

yetkisiz mahkemeye yer vermesidir

SORU-32     hüküm uyuşmazlığı ve görev uyuşmazlığı

CEVAP-32   hüküm uyuşmazlığında aynı dava da farklı     yargı     kolları hakkın yerine   getirilmesini

önleyecek kararlar verir ; görev uyuşmazlığında ise adlide açılması gereken dava idaride açılmıştır.

SORU-33   YETKİ GENİŞLİĞİ NEDİR?

CEVAP-33 merkezi idare adına taşrada karar alma yetkisidir,yetki kullanılırken masraflar

merkezî bütçeden karşılanır,sadece illerde valilere tanınmıştır.

SORU-34     ticaret unvanı nedir

CEVAP-34 Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Ticaret unvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir.

SORU-35     miras sözleşmesi nedir

CEVAP-35 Miras Sözleşmesi, miras hukukunda miras bırakan ile İkinci bir kişi arasında, resmi vasiyetnamenin biçim koşullarına uyularak yapılan ölüme bağlı işlem

48

SORU-36      vasiyetname nedir

CEVAP-36 Miras aktarmanın başlıca biçimlerinden olan vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne olacağına ilişkin isteklerini bildirdiği hukuki belgedir.Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakamn el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

SORU-37      Ölüme bağlı tasarruf nedir

CEVAP-37    bir kimsenin ölümden sonra sonuç doğurması için yapmış olduğunu rade

açıklamasıdır.iki şekilde yapılır miras sözleşmesi ve vasiyetname

SORU-38      fiili yol nedir

CEVAP-38    idarenin açıkça hukuki ve idari usullere aykırı ofarak bireylerin temel hak ve

özgürlüklerine özellikle mülkiyet haklarına müdahale etmesine denir.ayrıca idarenin usulüne uygun bir kamulaştırma kararı almaksızın hukuka aykırı şekilde özel kişiye ait hakka zarar verdiği her durum fiili yoldur.

SORU-39      bağlı yetki nedir takdir yetkisi nedir?

CEVAP-39    idarenin somut bi olay karşısında önceden belirlenmiş olan şartların gerçekleşip

gerçekleşmediğine bakark belirlenmiş urallara göre karar vermesidir ancak takdir yetkisinde idraenin hareket serbestisi vardırr

SORU-40      iptal davaları ile tam yargı davalarının farkları nelerdir?

CEVAP-40 idarenin işlemleriyle menfaati ihlal olanlar iptal davası açar, idarrein eylem ve işlemleriyle hakları ihlal edilenler tam yargı davası açarlar tanzim için.tam yargı davaları idari işlem eylem ve kararlar için açılırken iptal davaları sadece idari işlemler için açılır

SORU-41      Ecrimisil?

CEVAP-41    Devletin tasarrufunda     veya muliyetİnde bulunan şeylerin kisi veya kurumlar

tarafından işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan devlet alacagi.kamu mallarından haksız olarak kullanmanın karşılığının tazmin edilmesi SORU-42     Takas?

CEVAP-42    karşılıklı muaccel olmuş borçların İrade beyanlarıyla terkin edilmesi

SORU-43      YETKİ DEVRİ VE İMZA DEVRİ NEDİR?FARKLARI

CEVAP-43 yetki devrinde yetkiyi devreden sorululuktan kurtulurken İmza devrinde birlikte sorumluluk esastır, tetki devrinde tim yetkiler devredilemezz yetki devredldiğinde devredilen kişi değisse bile yeni gelen devam eder çünkü makama devredilir ancak imza devrinde kişiye devir olduundan kişi değişirse imza devri sona erer

SORU-44      Kayıtdışı ekonomi ile müdahale araçları nelerdir

CEVAP-44    ekonomiyi hamiline yazıldıktan kurtarmak,ödemelerin nakit yerine         banka        ödeme

araçları ile yapılmasını sağlamak

SORU-45      MUTLAK DOKUNULMAZLIK NEDİR?

CEVAP-45    mutlak dokunulmazlık mv meclis faaliyetlerini yerine getiriken söz    söylemeve     oy

verme hürriyetidir.

SORU-46      SOMUT NORM DENETİMİ NEDİR?

CEVAP-46    somut norm deneti m ide mahkemede görülmkte olan bi dava sırasında o davaya

uygulanan normun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin resen veya kiilierin itirazlarının ciddi görülmesi üzerine yine davayı gören mahkemece anayasa mahkemesine itiraz etmesidr

SORU-47     Araseçim nedir. Detaylı açıklasmışıniz

CEVAP-47   ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda yapılır.genel seçimlerden

sonra 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılmaz .Bunun istisnası ise bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de hiç üyesi kalmaması durumunda boşalma durumunu takip eden 90. günde yapılabilir veya TBMM ÜYE TAMSAYISININ YÜZDE 5 İ BULDUĞU TAKDİRDE 30 AY GEÇMESİ BEKLENMEZ

SORU-48     Eksik Borç?

CEVAP-48   bir borç var ama talep edilebilirliği yok.ödendiğinde de geri istenemez, zamanaşımına

uğramış borçlar, evlenme tellallığından doğan borçlari ahlaki bir görevi yerine getirilmesinden doğan borçlar kumar ve bahis borçlan.

SORU-49     KAMU DENETÇİLİĞİ NEDİR?

CEVAP-49   kamu denetçiliği idarenin hukuka aykırı kararlarına karşı kişilerin şikayette

bulunabileceği bi kuruluş ombudsmanda denilir, kamu başdenetçisi tbmm tarafınddan seçilir tbmm başkammn seçşmiyle aynı dır seçim usulu ilk 2 seçim 2/3 3.salt çoğunluk 4üncü de en çok oy alan 2 kişi arasından seçilir

SORU-50     ÇEKİN MECBURİ UNSURLARI NELERDİR?

CEVAP-50   çek- kelimesi, Rayıtâız şartsız bedelin «ödeneceği muhatap adı keşide’ ^ünü ve

keşidecinin imzası bi de ibraz tarihi

SORU-51     Bakanlar kurulu kararıyla şirket kurulabilir mi?

CEVAP-51   evet kurulur çünkü anonim şirketlerden bazılarının kuruluşu bakanlar kurulu kararına

bağlıdır bunlara örnek olarak holdingler fınansal kiralama şirketleri döviz büfesi işletenler vss ‘

SORU-52 Yargılamanın yenilenmesi?

CEVAP-52 yargılamanın yenilenmesi İçîn;Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması,Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması;Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması,Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi,Hile Kullanılmış Olması örnek verilebilir.

SORU-53 Yürütmenin durdurulması?

CEVAP-53 danıstay ve bim idare ve vergi mah. verdiği kararların uygulanması dolayısıyla telafisi güc bi durum meydana gelecekse veya bu hukuka aykırıysa yürütmeyi durdurabilir..yürütmenin durdurulmasına itirazda 7 gün bim e

SORU-54 İdari yargıda kararın bozulması-karar düzeltme?

CEVAP-54 Danıştay temyiz incelemesi sonunda görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması5hukuka aykırı karara verilmesi ve ya usul hükümlerine uyulmamış olması nedeniyle kararı bozar.Karar düzeltme ise,kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması bir kararda aykırı hükümler bulunması kararın usul ve kanuna aykırı bulunması ve hükmün esasını etkileyen belgelerde hata ve hilenin bulunması içinde 15 gün içinde karar düzeltme talebinde bulunabilİnir.

SORU-55 İdari yargıda itiraz davası?

CEVAP-55 İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bim’e yapılan başvurudur.tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

SORU-56 Butlan?

CEVAP-56 işlem yapıldığı andan itibaren geçersiz.yoklukta kurucu unsur eksik, evliliğin kurulması için resmî makamlar önünde yapılması gerekir, butlanda ise geçerlilik şartı eksik, evliliğin geçerli olması için akıl sağlığı yerinde olmalı tarafların.

SORU-57      ticari vekil ile ticari mümessil farkları

CEVAP-57   ticari mümessil en geniş yetkiye sahiptir tiq. vek ise sadece bir  bölüm ile sınırlıdır

(örneğin fabrika müd ticari vekildir ceo ise ticari mümessi!dir)tic vekil sadece olağan işleri yapar mümessil ise hem olağan hemde oolağanüstü işleri yapar

SORU-58       menfî müspet ve munzam zarar farkları

CEVAP-58    Menfi zarar,bir sözleşmenin yapılmamış olması sonucu o sözleşmenin yapılacağına

olan inançla yapılmış                                olan masrafların toplamı.Müspet zarar ise borçlunun     borcunu gerektiği gibi ifa

etmemesi sebebiyle(mesela geç ifa etmesi)uğradığın zarardır.(henüz masraf yapmamıssın,sözleşe yapılmış olsaydı sağlayacağın “kar”dan mahrum kalıyorsun)Munzam zarar-aşkın zarar; alacağını alamadığı için dava açan alacaklı, yasalar çerçevesinde alacağını geç almasından dolayı, yasal veya sözleşmesel faizlerini alır Özellikle para borçlarında, temerrüt durumunda, faizi aşan zarardır.

SORU-59      tellal ile acente farkları

CEVAP-59 tellalın ilişkisi geçici acentenin süreklidir tellal sadece tarafları bir araya getirir acente ise işlem de yapar tellal gerçek kişidir acente gerçek veya tüzel kişidir

SORU-60      defi ve itiraz m farkları

CEVAP-60   İtiraz’da hak ya hiç doğmamıştır yada son  bulmuştur. Buna karşılık def ide hak vardır ;

fakat davalı, özel bir nedenle o hakkı yerine gtirmekten kaçınabil ir.Davalı def iyi açıkça ileri sürmemişse, hakim taraflardan birinin bildirdiği vakıalardan definin varlığını öğrense bile, bunu kendiliğinden gözetemez. İtirazda ise hakim, taraflarca açıkça sürülmemiş olsa bile ileri sürülen vakıalardan anladığı itirazları res’en gözönüne alacaktır.

SORU-61      iptal ve tam yargı davası farkları

CEVAP-61   iptald. idari işlemler ve menfaat İhlali-tam y.d. idari işlem-eylem-sözleşmeler ve hak

ihlal i.tam yargı davası sonucunda tazminat talep edilirken İptal davası sonucuunda sadece İşlemin iptali istenir.tam yar. davası sadece tarafları bağlarken iptal davası herkesi bağlar

SORU-62      hak düşürücü süre ile zamanaşımınınfarkları

CEVAP-62 hak süşürücü süre bazı hakların kanunen belirlenen süre içerisinde kullanılmaması,

hakkın sona ermesi sonucunu doğurur                                     zamanaşımı ise bir hakkın kazanılması yada kaybı  için                                               belirli

süredir.

SORU-63      Zamanaşımı?

CEVAP-63 Bir hakkın kazanılması ya da kaybı için belirli bir sürenin geçmesine denir.

SORU-64      Meşru Savunma?

CEVAP-64   Gerek kendisine   gerek başkasına ait     bir hakka yönelmiş      gerçekleşen  yada

gerçekleşmesi kesin olan haksız saldırıya,saldırı ile orantılı şekilde sona erdirmeye denir.kendisine, yakınlarına veya 3 kişilere kerşı gerçekleşen veya gerçekleşmesine kesin gözle bakılan haksız saldırılara karşı saldırı ile orantılı karşılık verilmesidir

SORU-65      Haksız tahrik?

CEVAP-65   haksız bir fiil karşınında bu fiile maruz kalan   kişinin      faile  karşı suç işlemesi

durumunda cezası hafifletilir

SORU-66      Etkin pişmanlık?

CEVAP-66   bir kişinin suça iştirak ettikten sonra o suçun gerçekleşmesini önlemesidir.

SORU-67 Onalım Hakkı?

CEVAP-67   Taşınmazın maliki tarafından bir 3.şahsa satılması durumunda sözleşmenin tarafı   olan

kişiye satış şartlarına uymak koşuluyla o taşınmazı öncelikli satın alma hakkı verir.örneğin geçit hakkı bulunan bir tarla nın satılması durumunda bu hakkı kullanan kişinin o tarlayı ilk olarak alabilme hakkıdır

SORU-68      İpotek Hakkı?

CEVAP-68   Bir alacağın güvencesi olarak bir taşınmazın karşılık gösterilmesi yani bir taşınmazın

bir borcun güvencesine ayrılması demektir.

SORU-69      Zilyetlik?

CEVAP-69   eşye üzerindeki fiil hakimiyetidir.rehin ve kira fer’i zilyet ama doğrudan zilyet, malın

maliki olmak asli zilyet

SORU-70 Rehin Hakkı?

CEVAP-70   sahibine alacağını borçludan alamadığı takdirde rehin konusu eşyaya paraya çevirerek

alacağını elde etme yetkisi verir.

SORU-71      Gönüllü vazgeçme?

CEVAP-71   fail suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer ve suçun tamamlanmasına engel

olursa teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz

SORU-72      Fikri içtima?

CEVAP-72 . yaktığı bir fiil ile birden fazlatsuçun oluşmasına neden olunuyorsa fjfy’riçtima vardır örneğin eve girerek para kasasını çalmak hem hırsızlık hemde konut hakkı ihlali olabilir:)

SORU-73      Cezai Şart?

CEVAP-73   borcun hiç veya gereği gibi ifa edilememesi halinde borçlunun alacaklıya ödemeyi

taahht ettiği edimdir.

SORU-74      2010 değişikliği ile yargı yolu acılan işlemler?

CEVAP-74   Uyarı ve Kınama disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır.Yüksek Askerî Şûranın

terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

SORU-75      Yetki gasbı?fonksiyon gasbı?yetki tecavüzü? basit bir şekilde anlatırmısınız

akılda kalıcı cümleler ve örneklerle

CEVAP-75   yetki gaspı idareye tamamen yabancı bir kişi tarafından idare adına karar

al m m ası. fonksiyon gaspı idarenin yargı ve yasama organı adına karar alması.yeki tecavüzü idarenin başka bir idarenin görevi, olduğu konuda karar alması.yetki gaspı: idareye tamamen yabancı kişilerin işlem tesis etmesi.yani kamuı görevlisi olmayan birinin işlemi, fonksiyon gaspı: idarenin kendi görev alanına girmeyen bir konuda Örneğin yaşama ve yargının görevine giren bir alanda işim tesis etmesi, yetki tecavüzü: İdare adına söz söylemeye yetkili olan bir kamu görevlisinn görevine girmeyen bir konuda işlem yapması, örneğin astın üst yerine yada üstün ast yerine karar alması, yetki tecavüz aynı hiyerarsk düznde söz konusudr. ancak farklı hiyerrsik düzn arasındaki durmlar ağır bariz yetki tecavüzü olur, örn bir bakanın başka bir bakanlkta çalışan ınemeru emekliye ayırması gibi.

SORU-76 hukuk devletinin unsurları

CEVAP-76 Hukuk devletinin unsurları: yaşama işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 2. Yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 3. Yargının bağımsız olması ve hiç bir mercinin yargı kollarına emir ve talimat verememesi.

SORU-77      anayasa mahkemesinde açılan davalr?

CEVAP-77   iptal ve itiraz davaları 2010 anayasa değişikliği ile de bireysel               başvuru

SORU-78      Hak ehliyeti? Fiil ehliyeti?

CEVAP-78   hak ehliyeti:medeni haklardan yararlanma ehliyetidr.fiil ehliyeti:medeni hakları

kullanma ehliyetidir.hak ehliyeti sağ ve tam doğmak şartı ile ana rahmine düştüğü anda kazanılır fiil ehliyeti ise temyiz kudretine sahip olmak ergin olamk ve kısıtlı olmamak

SORU-79 Derneklerde zorunlu organlar?
CEVAP-79 genel kurul yönetim kurulu denetim kurulu
SORU-80 Vakıflarda zorunlu organlar?
CEVAP-80 yönetim organı
SORU-81 Normlar hiyerarşisi?
CEVAP-81 anayasa- uluslar arası anlaşmaiar-kanun-tüzük-yönetmelik
SORU-82 tacir yardımcıları?
CEVAP-82 bağımlılar- 1-ticari mümessil 2-ticari vakil 3- seyyar tüccar memuru.bağımsızlar- 1-
tellal 2- acente 3- komisyoncu

 

SORU-83 anayasanın temel ilkeleri??

CEVAP-83 “1. Cumhuriyetçilik ilkesi.2. Üniter devlet ilkesi3. İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi4. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi5. Demokratik devlet ilkesi6. Laik devlet ilkesi

 1. Sosyal devlet ilkesi8. Hukuk devleti ilkesi9. Eşitlik ilkesi”

SORU-84      T.C.Anayasasınm ilk 4 maddesi?

CEVAP-84    “MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.MADDE 2. — Türkiye    Cumhuriyeti,

toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı İçinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel İlkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşf’dır.

Başkenti Ankara’dır.MADDE 4. — Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

SORU-85      cumhurbaskaninin tek basina yaptigi işlemler?

CEVAP-85    Yaşama ve yargı alanındaki İşlemleri tek başına yapar, yürütme alanında işe : mgk ya

başkanlık etmek, ddk başkan ve üyelerini atamak, skiyönetim ve ohal durumunda başkanlığında bulunan bakanlarkurulu kararıyla khk çıkartır,Yani bu saydıklarımı tek başına yapar ve tek başına yaptığı işlemlerden sorumlu değil, birlikte imza kuralına göre yapılan işlemlerden de cumhurbaşkanı sorunsuz, bakanlar kurulu sorumlu oluyo.

SORU-86      hukuk devletinin unsurlari?

CEVAP-86    erkler ayrımı,kanuni hakim güvencesi,yasal arın anayasaya uygunluğu, idari şlem ve

eylemlerin idari yargı denetimi

SORU-87      hukuk devletinin özelikleri?

CEVAP-87    yasaların anayasaya uygunluğu idari şlem ve eylemlerin idari yargı denetim i,kanuni

hakim güvencesi

SORU-88      derdestlik?

CEVAP-88    davanın görülmekte olöası dolayısıyla başka mahkeme önünde görüşülememesidir..

SORU-89      cezayı ortada kaldıran nedenler?

CEVAP-89    meşru savunma ilgilinin rızası amirin emrini    ifa zorunluluk hali

SORU-90      icrada şikayet hakkında bilgi?

CEVAP-90   İcra dairesinin icra memurlarının yaptığı  içimlerden ötürü şikayetimizi  icra mah.

yaparız..kanuna aykırılık ve işlemin hadiseye uygn olmamasını şikayet edecksek süresi öğrenilme anından İtibaren 7 gündür..ama bir hakkın sebepsiz yer sürüncemede bırakılması,bir hakkın yerine getirilmemesi ve kamu düzenine aykırık nednleri ile şikayet herzamn yapılabilir..

SORU-91       şuçun unsurları?

CEVAP-91 maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır manevi unsurları kast taksir maddi olanar fail

mağdur fiil…

SORU-92      zincirleme suç?

CEVAP-92   failin mağdura karşı belirli aralıklarla fiili              tekrarlaması yada tek       fiille       birden  fazla

kişiye karsı suç işlenmesidir

SORU-93      aktif statü hakları?

CEVAP-93   seçme seçilme hakkı siyasi parti kurma hakkı dilekçe hakkı     vatandaşlık hakkı      askerlik

hak ve ödevi vergi hak ve ödevi kamu hizmetine girme hakkı

SORU-94      pozitif statü hakları? *

CEVAP-94   eğitim hakkı sağlık hakkı kıyılardan yaralanma hakkı güvenlik hakkkı     sosyla       güvenlik

hakkkı çalışma hakkı

SORU-95      milletvekiliğinin düşme nedenleri?

CEVAP-95   ölüm İstifa cumurbaşkanı seçilme kısıtlanma hüküm   giyinme  1      ay  içinde       5          birleşim

günü İzinsiz ve mazeretsiz katılmama m.v Iiği ile bağdaşmayan bir işle uğraşmada ısrar etmesi

SORU-96      gensoru?

CEVAP-96 20 m.v yazılı ıstegı ile bir bakan veya başbakan hakkında cezai sorumluluğa yol acan denetleme yoludur sadece güvensizlik oyları sayılır…

SORU-97      parlcmento kararları?

CEVAP-97   tbmm bir İşlemi kanunla yapmıyorsa bu kararları parlemanto kararıdır

SORU-98      soru?

CEVAP-98   bir bkan yada başbakanın göreviyle ilgili bir konuda bilgi edinmeyi amaçlayan

denetim yöntemidir

SORU-99      genel görüşme?

CEVAP-99   vatanı yada milleti ijgilendıren bişr konunun tbmmce m.v ile bakanlar kurulu

arasında görüşülmesidir

SORU-IOO  meclis soruşturması?

CEVAP-100 amacı hükümeti cezai sorumluluğunu araştırmaktır

SORU-lOl     meclis araştırması?

CEVAP-101 vatanı ve milleti ilgilendiren bir konunun tbmmce milletvekilden kurulacak bir

komisyonca yerinde incelenmesi ve sorunlar hakkında suç duyurusunda bulunmasıdır

SORU-102    hiyarerşi ve idari vesayet farkları?

CEVAP-102 idari vesayet; hem merkezden yönetimlerin yerinden yönetimleri denetlemesi hemde

bir tüzel kişiliğin başka tüzel kişiliği denetlemesidir hiyerarşi aynı tüzel kişilk bünyesindeki üstün astı denetlemesidir

SORU-103 t.c devlet idaresinin temel görevleri?

CEVAP-103 milli güvnliği sağlanması planlama faaliyetleri İç düzen ve öz yönetim ffaaliyetleri

destekleme faaliyetleri kamu hizmetleri kolluk faaliyetleri

SORU-104 yer yönünden yerinden yönetim ile hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluş farkları

CEVAP-104 yer yönünden yerindenyönetim kuruluşları mahalli idarelerdir (belediye, köy ve il özel

idaresi) hiz met yönünden ise trt , üniversite, kamu kurumu niteliğindeli meslek kuruluşları gibi kuruluşlardır

SORU-105    temel hak ve ödevlerin sınırlandırılması e durdurimasının sebleri

CEVAP-105 olağan dönem ve olağanüstü dönem karışmış biraz savaş sıkıyönetim ve olağanüstü

durumlarda sınırlanabilir veya tamamen durdurulabilir nilletletler arası anlaşmalara aykırı olmamalı ölçülü olmalı ve çekirdek haklara dokunulmama!ıdır normal dönemlerde sınırlama ancak kanunla olur ve hakların özlerine dokunulmadan anayasanın sözüne ruhuna uygun şekilde demoktik toplum düzenine, laik cumhuriyet gerekleri ve ölçülülük ilkesine göre yapılır.aına olağanüstü donem bile olsa çekirdek haklar sınırlanamaz yanı savas halı harıc kısının yasam hakkı masumiyet karinesi din ve vicdan hürriyeti gibi… Suc ve cezaların gecmıse yürümemesi

SORU-106 İHTİYARİ TEDBİR VE İHTİYARİ HACİZİN FARKLARI?

CEVAP-106 ihtiyati haciz zaten tedbir amaçlı yapılan hacizdir. Yani borçlunun ikametgahı belli değilse, borçlu mallarını kaçırıyorsa, yada ödemelerini tatil etmişse , borcu ödemeden kaçındığı durumlarda yapılır, ihtiyati haciz.

KARIŞIK

ACENTA: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bîr sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse

Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika

emredici vekalet:seçilen vekilin tüm ülkenin olmayıp sadece kendisini seçenlerin temsilci olması ve bu vekillerin kensini seçenler tarafından azledilebilme halidir..

teferruğ:açık arttırmaya çıkarılıp satılamayan malların bedelinin %50si ödenerek idarece satın alınması durumudur…

temel günah bir ülkenin uluslararası piyasalardan kendi ulusal parası ile borçlanamama durumudur

Abatemct sistemi=matrahtan indirilen mutlak tutarların küçük ve orta gelirlerde çok yüksek tutulmasına karşılık,indirimlerin gelirdeki artışa paralel giderek azaltılması ve en sonunda sıfıra düşürülmesine abatement sistemi denir.

friedman savage hipotezi:     gelir düzeyi belli bir seviyenin altında dusunce paranın marjinal

verimliliği azalır kişinin lüks mallara olan düşkünlüğü artar

TAĞŞİŞ:aItın paranın bileşimine bakır karıştırılarak değerinin düşürülmesine tağşiş denir.

KDV gibi dolaylı vergilerde niçin artan oranlı tarife uygulanamaz? çünkü tabanı geniş vergilerdir bunlar şahsileştirilemez

Soğuk artan oranlı!ık:yüksek enflasyonun görüldüğü ülkelerde,artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanması durumunda matrah enflasyon nedeniyle artar.sonuçta matrah vergi oranı daha yüksek üst dilimlerden vergilendin lir. bu sonuca soğuk artan oranlılık denir.

Modern vergi ayni değil,nakdi bir ödemedir niçin?

-vergi eşitliğinin korunması için nakdi ödeme gereklidir.-nakdi ödeme taşıma,depolama ve saklama açısından ayni ödemeye göre oldukça avantajlıdır.-ayni ödemenin daha sonra devletçe nakde çevrilmesi gerekir,bu da başka bir maliyet unsurudur.-ayni ödemenin denetimi güçtür.

dotasyon : bir kamu ekonomisinin başka kamu ekonomisi için yararına belli bir harcama yapmasıdır

Pasif senyoraj: parasal genişleme yolu ile elde edilen gelire denir. Aktif senyoraj (enflasyon vergisi):kişilerin para balanslarında bir azalma nedeniyle elde edilen gelire denir.

Tayınlama(talep kısıtlaması):sınırlı arzın sınırsız talebe bölüştürülmesine tayınlama denir.

Optimal vergiIeme:toplumun adalet ve etkinlik arasındaki tercihini en iyi bir biçimde yansıtan ve aynı zamanda toplumsal refahı maksimize eden vergilemedir.

emredici vekalet:vekilin tüm milletin değil kendini seçenleri temsl ettiği ve vekillerin seçenler tarafından azledilebildiği durumdur.

arbitraj nedir Piyasalar arası fiyat farklılıklarından yararlanarak gelir elde etme

kanun yararına bozma nedir temyiz itiraz edilmeden kesin karar verilmesi üzerine danıştay başsavcısı yada ilgili kişinin verilen kararı bozulmasını talep etmesi süre sınırı yoktur mutsuzluk endeksi nedir İşsizlik oranı+enflasyon oranı

okun yasasını açıklayın Yasa;reel büyüme oranı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar.yasaya göre buyume oranı %2.25 in üzerine cıktıgnda her+%1 lik büyüme issizliği %0.5azaltr

J EĞRİSİ NEDİR devalüasyonun etkilerinin zaman içİerİnde ortaya .çıkacağını ifade eder

sendikasyon kredisi: lider bir banka (genelde bir yatırım bankasıdır) önderliğinde birden fazla banka veya benzeri ödünç veren kurum tarafından kurulan şirketler birliği tarafından, belli bir amaç için yine kurumlara (bankalar veya büyük holdinglere) büyük tutarlarda verilen uluslararası kredilerdir verimlilik firmanın sabit girdi miktarıyla maksimum .çıktıyı elde etmesidir.etkinlik planlanan performasın gerçekleşen performansa nekadar yaklaştığın! gösteren ölçüttür, para yanılması nedir Reel gir sbt iken nominal geliri değişen bireyin gaza gelip tüketimini arttirmssi

istinabe nedir bir mahkemenin yerleşim yeri dışındaki başka bir mahkemeye bir kişinin ifadesinin alınması veya keşif yapılması için talimat vermesidir

nash dengesi firma rakiplerin stratejileri veriyken kendisi İçin en iyi stratejiyi belirlemesidir.

Konsinye Mal , satılmak üzere bir komisyoncu veya tüccara bırakılan maldır.Bu satış , malı satan kişinin adına fakat mal sahibinin hesabına yapılır.

meltzer geçikmesi nedir Üretim we üretilenin satışmdn gelir elde edilmesine kadr geçen süre

mutlak fiyat nisbi fiyat nedir farkı açıklayın Mutlak fiyat malın para cinsindn değerini ifade eder.nispi fiyat ise bi malın dıger mal cınsindn değerini ifade edr.

robertson geçikmesi nedir Gelirn elde edilmesi ile harcanması arasındaki zaman farkı

 

enflasyon vergisi nedir vergi yasalarından kaynaklı vergi miktarında artış olmaksızın enflasyon nedeniyle mükellefin daha çok vergi ödemesi

marjinal tüketim eğilimi ile çarpan arasındaki ilişkiyi açıklayıniz Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan büyür ve harcamalardaki artış milli geliri çarpan büyüdükçe daha çok arttırır.yani çarpan ile mpc arasında pozitif yönlü bir ilişki wardır

haavelmo teorisi Denk bütçe teorisi,kamu harcamaları aynı oranda bi vergi artışı ile yapılırsa milli gelir kamu harcaması artı si kadar artar

gölge fiyat : piyasada oluşan fiyatların marinal fayda ve marinal maliyetten uzaklaştığı durumda ortaya çıkan fiyattır

Fiili Memur: usulüne uygun atama gerçekleşmeden fiilen görev üstlenen kişidir. Burada iyi niyetli 3. kişilerin hakkı korunduğundan bu kişilerin yaptığı işlemler geçerli kabul edilir. Örneğin orman yangım sırasında köylülerden birinin itfaiye gelmeden ormanı söndürmesi olayında o köylü bir fiili memurdur.

Enflasyon ataleti rasyonel bekleyişler teorisinde kişilerin o dönemdeki beklediği enflasyon oranının geçmiş dönemlerdeki gibi olacağını düşünmesi ve bunun gerçekleşmesidir. Yani bu kavram enflasyon ile beklentiler arasında ilişkiyi koyar

Yetki genişliği; merkezdeki kuruluşların, merkezden uzakta bulunan bir örgüte, belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir ya da daha çok yetkiyi, kendi adlarına kullanmak üzere devretmesidir.

Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin, kendi iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir. Bu yetki devri yöneticinin iradesine göre her an geri alınabilir.

Kıyı Bankacılığı, ülke dışından temin edilen fonların yine o ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan bir bankacılık türüdür.Bu tip bankalar genellikle serbest bölgelerde faaliyet göstermektedirler.Kıyı Bankalarının bulundukları ülkedeki banka kurallarına uyma zorunlulukları yoktur , ayrıca bu bankalar bulundukları ülkede mevduat top l ayam azlar. Bu bankaların döviz hesaplarına bir kısıtlama konulamaz ve gelirleri vergilendirilemez.

tek düzen hesap planında kullanılan 800 lü hesaplar serbest hesaplardır ve bu hesaplar işletmenin tercihlerine göre kullanılabilir. 900 numaralı hesaplar ise nazım (yardımcı) hesaplardır. Bunlar genellikle yevmiye kayıtları yapılırken hesapların detayları görülür. Nazım hesapları en çok kullananlar bankalardır.(örn. merkez bankasının muhasebe sistemi)

fikri içtima aynı zamanda işlenen birden fazla şuçta sadece en ağır suçun cezası verilmesi,mesela

hırsızlık yapmak için evin camını kırdın içeri girdin kasayı soydun diyelim (öyle bişey yapma sakın :))

burada hem mala zarar (camı kırarak) hemde hırsızlık (kasayı soydun ) suçlan var burada hırsızlık

suçu mala zarardan daha ağır olduğu için sadece hırsızlık şuçundan yargılanması

Gabin şartlan 1 edimler arası açık oransızlik karşı tarafın zorda kalmasından yararlanarak meydana

gelmesi

 1. karşı tarafın düşüncesizliğinden yararlanılarak meydana gelmesi
 2. karşı tarafın tecrübesizliğinden faydalanarak meydana gelmesi

verimlilikıüretim sonucu elde edilen çıktının o çıktıyı elde etmek İçin kullanılan girdiye oranıdır, etkinlik:mevcut kaynakların toplum gereksinimlerini en İyi karşılayacak şekilde üretime koşulmasıdır.

harcama yapma süreci nedir?

taahhüt-tahakkuk-Ödeme emrine verile-ödeme harcama süreci

çekirdek enflasyon nedir? turkiyede özel imalat sanayi sinindeki fiyatlar esas alınarak hesaplanan enflasyon r diye biliyorum mevsimsel dalgalanmalardan daha az etkılenıılsın ve devlet mudahalesnın az olduğu bir sektör olduğu içinde bu sektör seçilmiş

 

PARETO OPTİMUM ? toplumdaki en az bir bireyin refah düzeyini azaltmadan diğerinin refahını arttırmanın bir yolu yoksa o toplumun refahı optimumdur

Rıhtım resmini açıklayın, iskeleden yararlanan kişilerden alınan vergi

Menkul kıymet nedir? İşletmenin kar payı veya faiz geliri elde etmek amacıyla edindiği varlıklardır.

İthalat çeşitleri nedir? akreditifli ithalat mal mukabili ithalat bedelsiz ithalat gibi CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ? Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

KANUNUN BAĞLAYICILIĞI ? Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.

suçta ve cezada kanunilik ilkesi ? Kanunun açıkça suç      saymadığı             bir fiil için    kimseye ceza

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı            cezalardan ve  güvenlik          tedbirlerinden

bâşka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. îdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

solow artığı? Sermaye-emek girdilerindeki artış ile açıklanamayan üretim artışına solow artığı denir, sermaye ve emek miktarındaki girdiye göre daha fazla bir üretim artışı olmuştur ve bunu teknolojiye bağlamışlardar bu daha fazla artış solow artığıdır

tüneldeki yılan ne demek? Avrupa para yılanı, üye ülkelerin birbirlerine göre     dar sınırlarla

dalgalanan ulusal paralarının Amerikan doları karşısında daha geniş aralıklarla içinde dalgalanmasından oluşmaktaydı. Daha somut olarak, iki topluluk üyesinin paralan, birbirlerine karşı en fazla toplam yüzde 2,25 oranında değişebilirken, bunlardan her biri dolar karşısında toplam yüzde 4,5 oranında değer kazanabilecek veya kaybedebilecekti. Sonuç olarak, yüzde 2,25 İİk sınır “yılanı”, yüzde 4,5 luk sınır da “tünelin” genişliğini İfade etmekteydi. Yani, yılan böylece tünelin sınırları içerisinde hareket edebilecekti.

kutuplaşma teorisi nedir? gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkeler dış ticarette birlik oluşturmaları sonucunda az gelişmiş ülkeler refah kaybı yaşarlar. Azgelişmiş ülkeler İle gelişmiş ülkeler arasındaki iktisadi bütünleşme ve serbest ticaretin azgelişmişler aleyhine işleyeceğini ve sonuçta zengin ülkelerin daha zengin, fakir ülkelerin ise daha fakir hale geleceklerini savunan kuram. G. Myrdal tarafından geliştirilen kutuplaşma teorisine göre gelişmişlerle azgelişmiş ülkeler arasında mal ve faktör hareketlerinin serbest bırakılması durumunda azgelişmiş ülkelerdeki nitelikli işgücü yüksek gelir ve refah beklentisiyle gelişmiş ülkelere akacak, ayrıca yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülke sanayilerinin rekabeti karşısında azgelişmişlerin zayıf olan sanayileri çökecektir. Bu da, zengin ve fakir kutuplaşmasını körükleyecektir.

cezai ehliyet nedir kimlerde bulunur? 12 yaşından büyüklerde ayırt etme gücüne bakılır eğer yoksa ceza sorumluluğu yoktur 12 yaşından küçüklerde ceza sorumluluğu her halde yoktur 12 yaşından küçüklerde güvenlik tedbiri uygulanabilir 12 yasından büyüklere güvenlik tedbiri uygulanır sağır ve dilsizlerde bu sınırlar 3 yıl daha ekleniyor İrade dışı geçici bir nedenle alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle suç işleyene cezaverilmez tam akıl hastalarına cezaverilmez güvenlik tedbirine hükmolunur. yani genel olrak en az 12 yaşında olmak ve fiili ayırt edebilmek gerekir.

cezayı ortada kaldıran nedenler? meşru savunma ilgilinin rızası amirin emrini ifa zorunluluk hali

 

Devlet adına kamulaştırma kararını kim alır?

Kamu yararı kararı verecek merciler şunlardır:

 1. Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri;
 2. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık,
 3. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu,
 4. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni,
 5. il özel idaresi yararına kamulaştırmalarda İl daimi encümeni,
 6. Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,
 7. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu,
 8. Üniversite, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları,
 9. Aynı ilçe sınırları İçinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaş- tırmalarda ilçe idare kurulu,
 10. Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,
 11. Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu,
 12. Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu.
 13. Kamu kurumlan yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların olmaması halinde yetkili idare organları,
 14. Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık.

Çoğunlukçıı demokrasi: çoğunluk prensibine dayanır. Çoğunluğun kararı her şeyin üstündedir. Demokrasi, azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı, çift meclis gibi yollarla sınırlanamaz. Çoğulcu demokrasi: toplumun çoğunluk tarafından yönetildiğini reddetmez ancak mutlak ve sınırsız bir çoğunluğu reddeder ve çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın temel haklarıyla sınırlı olduğunu söyler. Ülke için en iyi olan çeşitli grupların varlığı ve bunlar arasındaki özgür tartışmadan doğar.

Kurumlar vergisi neden tam mükellef dar mükellef diye ayrılır? Bu ayrımdaki amaç nedir?

Mütekabiliyet ilkesi gereği çifte vergilemeyi önlemek harrod domar ve solow büyüme modellerimi açıkla

harrod domar: kapitalist ekonomide iktisadi büyümenin koşullarını inceler. Dengeli bir büyüme için yatırım tasarrufa eşit olması gerekir ancak tasarruflar ve yatırımlar ayrı unsurlara bağlıdir. Dolayısıyla Harrod – Domar modeline göre sistem istikrarsızdır. solow büyüme: bir ekonomide faktörlerdeki verimlilik artısı ile gelen büyümeye denir.

franchise kavramı

Bir sistem veya marka sahibinin, belirli süre ve koşullar altında bedel karşılığı sistem ve markasını yatırımcılara kullandırmasına yönelik uzun vadeli bir antlaşmadır

Soğuk hindi nedir

Enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngören politika Faktöring nedir?

İşletmenin mal ve hizmet satışından elde edeceği alacağın likit fon sağlamak İçin temlik etmesi Swap işlem nedir

TARAFLARIN FAİZİ YADA DÖVİZ CİNSİNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE YAPMIŞ OLDUKLARI TAKAS SÖZLEŞMELERDİR. İki tarafın bîr varlık yada yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir

Swezzy dirsekli talep eğrisi nedir?

Fiyatların neden değişmediğini sabit kaldığını açıklar. Firma fiyatını düşürürse diğer firmaların takip edeceğini ancak fiyat yükseltirse diğer firmaların takip etmeyeceğini düşünür. Her iki durumda da firma zararlı olduğu İçin fiyatlarını değiştirmez

Yurtdışında elde ettiğin gelir ve kazançlarla ve yurtiçine girmesi zorunlu olmayan bu gelir kazançla orda satın aldığın malları yurtiçine getirmen yani bir nevi ithal etmen. Dikkat etmen gereken yer bu malları yurtiçine getirdiğin için yurtiçinden dışarı döviz çıkısına yol açmamış olman bu ne nedenle bedelsiz ithalat deniyor.

FATURA DÜZENLENMESİ 7 GÜN. FATURAYI DEFTERE GEÇİRME SÜRESİ 10 GÜN. FATURAYA İTİRAZ 8 GÜN

Metzler gecikmesi ile robertson gecikmesi arasındaki fark?

Robertson gecikmesi gelirin kazanılması ile harcama arasında gecen zaman farkı iken meltzer de üretimin yapılması ve satışı arasında gecen zaman farkından dolayı gelirin elde edilmesinden dolayı gecikme.

Soğuk hindi nedir, açıklar mısınız enflasyonun şok politikalarla ani bir şekilde düşürülmesi yeni klasikler önermiştir

alonj ne demektir? Kambiyo senedi üzerinde yer kalmadığında senetle ilgili işlemleri göstermek amaçlı senede eklenen kâğıt

Limit fiyatlandırma kısa ve öz açıklayacak olan var mı? Oligopol piyasalarında firmanın hem maliyetlerini karşılayıp hem de piyasaya girişlere engel olmasını sağlayan fiyatlama

Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir mali kar: ticari kar-vergiden muaf gelir+eksik değerlenen değerler-fazla değerlenen değerler+kanunen kaba! edflmey&n değerler Ticari kar TTK ya göre*hesaplanan kar. Mali kar vuk a göre hesaplanan kardır. Mali kar vergi öncesi matrahtır.

rassal yürüme: Sürekli gelir önsavını rasyonel beklentiler çerçevesinde ele alarak tüketimdeki değişmeleri öngörmenin mümkün olmadığını ve tüketimdeki değişmelerin yalnızca gelir ve servetteki beklenmeyen değişmelerden kaynaklandığını ileri süren ve Robert Hail tarafından ulaşılan sonuç. Bireylerin ekonomideki mevcut bilgileri kullanarak gelecekteki ortalama gelirlerini hesaplayamaması sonucunda tüketimleri dalgalanarak rassal bir seyir izler

Rachat nedir? İhtiyari amortisman yani devletin elinin bollaştığı dönemlerde borcunu vadesinden önce ödemesidir

ricardo – barro denklik teorisi: david ricardo devletin bütçe açıklarım vergileri artırmak yerine borçla kapaması durumunda iktisadi karar birimleri gelecekte bu borçların vergi artışına neden olacağını bilir ve tüketim yapmak yerine tasarruflarını artırır yeni klasik Robert barro ricardonun görüşlerini yeniden ele almıştır ve bu görüşe ricardo barro etkisi denmiş

Emisyon primi nedir? Devletin egemenlik gücüne dayanarak elinde bulundurduğu para basma yetkisini uygulayarak katlanılan maliyetle piyasaya sürdüğü değerli kâğıdın arasındaki olumlu farktır. Emisyon enflasyona neden olabilecek bir olgudur.

DUL KÜPÜ: Kaldorcu gelir dağılımf teorisi olarak da İfade edilen fonksiyonel gelir dağılımı teorisidir. Ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda, gelir İçindeki kar payının yatırımın hâsılaya oranı ile belirlenmesi şeklinde özetlenebilmektedir. Bu durum ücretlilerin kazandıkları harcamaları; sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olmaktadır.

Nazım Hesaplar: İşletmenin sahibi olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan işlemler nazım hesaplarda İzlenir. Ancak bu İşlemler gelecekte işletme değerlerinde bir değişime neden olabilir. Nazım hesap kullanacak İşletmeler ihtiyaçlarına ve işletme yapısına uygun olarak nazım hesap grubu oluştururlar.

.Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir?

Mali kâr ve ticari kâr birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kârın birbirinden farklı olmasının temel nedeni farklı esaslar dikkate alınarak hesaplanmalarıdır.

Mali kâr vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler sonucunda tespit edilen kârdır ve genelde verginin matrahını da teşkil eder.

Bu aşamada ticari kâr ile mali kâr arasındaki en önemli farklılık ticari kârın tespitinde indirim konusu yapılabilen bazı giderler, vergi uygulaması açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğine sahiptir ve mali kârın tespitinde dikkate alınmaz.

Mali kâr ile ticari kâr arasındaki farklılık gider yönünden olduğu kadar gelir yönünden de mevcuttur. Vergi uygulaması açısından ba.?ı kazanç ve iratlar vergiden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla mali kârın tespitinde bu kazançlar vergi matrahına dahil edilmeyecektir. Oysa bu kazançlar ticari kârın içinde yer alabilecektir.

 

Vergi dampingi ile vergi rekabeti arasındaki temel fark nedir?

Enflasyon ataleti”, nedir? Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönem enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, genel ve/veya kesimsel enflasyon oranının düşmeye direnç göstermesi, dolayısıyla yapışkan hale gelmesi, krş. Fiyat katılığı

Histerisiz etkisi nedir ekonominin bir şok sonrası dengeden uzaklaşması ve bu sokun ortadan kalkması ile denge durumuna geri dönememesidir yeni keynesler savunur Histerisiz EtkisıfÇekim hipotezi):Yeni Keynes yenlere göre doğal işsizlik sabit değildir, cari dönemde durgunluk ortaya çıkınca işsizlik artar. Durgunluk atlatıldıktan sonra ortaya çıkan fiili işsizlik doğal işsizliği de artırır

Gölge fiyatı: kamunun ürettiği mal ve hizmetlerin gerçek bedellerinin hesaplanamamasından dolayı benzer mal ve hizmetlerin bedellerinden yararlanılarak ortaya çıkarılan bedele gölge fiyat denir.

Tobin in q’Teorisi: Firmanın mevcut değeri/yenilenme maliyeti arasında oran kurarak bir değerleme yapar. Bu oranı ”q” ile ifade eder. q > 1 firmanın mevcut değeri yüksektir, kar yapıyordur, yatırımlarına devam etmelidir. q < 1 ise, piyasa değeri yenileme değerinden düşüktür, firma için yeni yatırımlara gitmek karlı değildir. q = 1 ise yeni yatırımlar için uygun koşullar söz konusu değildir, yıpranmadan kaynaklanan güç kaybını telafi edecek yatırımlar yapar.

köşe dengesi nedir? tüketici iki maldan birini hiç tüketmez gelirini sadece diğer malın tüketimine ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur, aynı şekilde üretici bir girdiyi hiç kullanmaz üretime ayırdığı bütçesini sadece diğer girdinin istihdamına ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur.

Hızlandırma hipotezi nedir? işsizliğin düşürülmesi isteniyorsa o zaman enflasyon giderek hızlanması gerekir, bu olguya hızlandıran hipotezi denir.

edgewort kutu diyagramı nedir? Dikey ve yatay kenarların ya farklı malları ya da farklı faktörleri simgelediği bir dikdörtgen olup dikdörtgenin alanı içinde yer alan noktaların çeşitli mal veya faktör bileşimlerini gösterdiği ve en etkin tüketim veya üretim bileşimlerinin kayıtsızlık eğrileri veya eş ürün eğrileri aracılığıyla belirlendiği ve Edgevvort tarafından geliştirilen bir çözümleme aracı, tüketicilerin farksızlık eğrilerinin teğet olduğu noktaların geometrik yerine sözleşme eğrisi denir, sözleşme eğrisi üzerinde pareto optimalite sağlanmıştır, yani sözleşme eğrisi üzerinde hareket tüketicilerden birinin faydasının artmasına ve diğerinin faydasının azalmasına yol açar.

devletin para basarak elde ettiği gelire senyoraj geliri deniyor ve para arzının artması ile enflasyon oranında artış oluyor bu artış ile halkın elinde tuttuğu paranın satın alma gücünde azalma meydana geliyor işte buda enflasyon vergisi oluyor

reel konjonktür teorisi ile dikotomi yaklaşımı yeni klasik akım içinden çıkmış bir teori reel gsyi deki dalgalanmaları açıklıyor ekonomide zirve çöküş dip toparlanma ve genişleme evreleri vardır devlet ekonomi dipte olsa bile müdahale etmemelidir yeni klasiklere göre en iyi politika politikasızlıktır klasik dikotonomi ise klasik İktisatçılar göre para ekonomik ilişkilerin üzerini örten bir tür peçedir para arzındaki değişmeler yalnız fiyatlar genel seviyesine aynı yön ve oranda etki edecektir fisher denkleminde mv=pt de m ne yön ve oranda değişirse p o yön ve oranda değişir

likitide kısıtı? Gelecekteki gelir karşılığında ödünç alınarak finanse edilebilecek en çok cari tüketim veya yatırım miktarı.

tercih çarpıklığı? Erdemli malların devlet tarafından sunulmaması durumunda ortaya çıkan durum

tüketim bulmacası? kuznets Keynes gelir artıkça ortalama tüketim eğiliminde azalma meydana gelir diyor kuznets ise uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi değişmez keynesin mutlak gelir hipotezini zayıflatan görüş zaten Keynes kısa dönemli analiz yapmış içinde bulunduğu dönemde zaten harcanabilir gelir artışının ortalama tüketim eğilimini düşürmesi doğal insanların tüketeceği şeyler sınırlı

 1. prıce yöntemi? devlet borçlarının ödenmesi için bir fon kuruluyor bu fon sayesinde bileşik faiz elde edilerek borçlar otomatik olarak bu fondan ödeniyor

hıcks ve slutsky yaklaşımı? diğer değişkenler sabit iken fiyat düştüğünde talep artar talep artmasındaki etki toplam etkidir bu etkiyi İkame ve gelir etkisi olarak ikiye ayırmışlar tüm mallar için ikame etkisi fiyat ile ters yönlü olarak talebi etkiler normal mal için gelir etkisi fiyat ile ters yönlü talebi etkilerken düşük mallar İçin gelir etkisi fiyat İle talebi doğru yönlü etkiler hicks analizi ile slutsky analizinde yöntem farklılıkları var hicks geometrik analiz yapıyor slutsky matematiksel hicks fayda düzeyini sabit tutuyor slutsky reel geliri sabit tutuyor birinde yeni bir farksızlık eğrisi var diğerinde yok gibi

oyun teorisi? karar birimleri nasıl davranacaklarına karar verirken, diğer karar birimlerinin davranışlarını hesaba katarak sonuca gitmeye çalıştıkları ortamda, karar birimlerinin davranışlarını inceleyen yaklaşım nash dengesi de bir denge çıktı denge durumu varken karşı oyuncunun hile yapmadığı varsayımı altında kendisinin hile yapmasının kendisine hiçbir yarar sağlamayacağı denge durumudur, hakim strateji karşı tarafın kararı ne olursa olsun kendisi için en iyi olan stratejiye denir.

asli ve tali kurucu iktidar? ilk anayasayı kuran asli, kurulu anayasayı değiştiren tali

kanunsuz emir? Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

leontief paradoksu? sermaye yoğun ülkelerin sermaye yoğun malları ihraç etmesi, emek yoğun ülkelerin İse emek yoğun malları ihraç etmesi gerekirken ABD. nin bu sava rağmen emek yoğun mal ihraç etmesidir.

HAPİS HAKKI: Tacir, ticari işlerden doğan alacağını tahsil edemiyorsa, borçluya ait olan ve kendi yanında bulunan menkul kıymeti veya kıymetli evrakı alacağına karşılık (borç ödeninceye kadar) alıkoyar. Buna hapis hakkı denir. Ancak, burada alıkonulan kıymetin ödenmeyen alacakla ilişkisinin bulunması gerekir.

KAZANÇ YOKSUNLUĞU: Malvarlığında meydana gelebilecek bir-artışın önlenmiş olması.     .

UYGUN İLLİYET BAĞI: Haksin fiilin genel yaşam deneyimlerine, olayların olağan akışına göre böyle bir zararın oluşumuna neden olmasıdır.

ALIKOYMA HAKKI: Bir kişinin hayvanı bir taşınmaza zarar verdiğinde taşınmazın sahibi o hayvanı, zararın ödenmesine kadar alıkoyabilir.

GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi hayvanın verdiği zararları giderme yükümlülüğündedir.

DAİMİ DEFİ: Bir haksız fiilden dolayı, alacağı zamanaşımına uğrayan taraf aynı borç ilişkisinden dolayı karşı tarafa vermekle yükümlü olduğu ifayı yerine getirmekten kaçınabilir.

METZLER PARADOKSU: Gümrük tarifelerinin, ithalatçının önemi yüzünden ithal malların fiyatlarının düşmesine yol açmasıdır.

METZLER GECİKMESİ: Üretimde bulunulması ile üretimin satışından sağlanan gelirin yaratılması arasında geçen zamana denir.

ROBERTSON GECİKMESİ: Ekonomik birimlerin gelirlerini elde ettikleri an ile harcadıkları an arasındaki belli bir gecikme.

LUNDBERG GECİKMESİ: Talebin olduğu an ile talebi karşılamak için üretimdeki artış arasında geçen süre.

PİGOU ETKİSİ (Reel Ankes-Balans Etkisi): Fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamaları üzerindeki etkisi.

MUNDELL MODELİ: Ekonomide iç ve dış dengenin sağlanması için hangi iktisat politikalarının izlenmesi gerektiğini açıklamaya çalışan model. 1962‘de R.A. Mundell tarafından geliştirilmiştir. Mundell’e göre para politikası dış dengeyi, maliye politikası İse iç dengeyi sağlamak amacıyla kullanılmalıdır. Maliye politikası tam istihdamın ve fiyat istikrarının sağlanması açısından para politikasından daha etkindir.

LUCAS KRİTİĞİ: İktisat politikasını hazırlama ve uygulama aşamalarında bireylerin ve kurumların bekleyişlerinin de dikkate alınmasını öneren metodolojik bir eleştiridir.

OCKHAM USTURASI: Bir olayı, açıklamak için kullanılacak olan iki açıklamadan daha basit olanı yani daha az varsayımda bulunanı tercih edilmelidir.

FİSHER ETKİSİ: Enflasyon oranlarındaki düşüşünü alacaklıları kazançlı hale getirmesidir.

TIEBOUT ETKİSİ: Bireylerin tercih ettikleri vergileri ve hizmetleri sağlayan yerel ünitelerde(özellikle federal ülkelerde) toplanma eğilimi göstermelerine denir.

HİSTERİSİZ ETKİSİ: Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi durumunda şok ortadan kalktığında işsizlik oranının eski düzeyine geri dönmemesidir.

ARZ YANLI EKONOMİ YAKLAŞIMI

Üretim faktör maliyetleri üzerindeki, toplu pazarlık ücreti, yüksek vergi, sosyal güvenlik fonları vb gibi maliyet öğelerinin hafifletilmesi gerektiği görüşünü savunan yaklaşım.

BÜTÇE YANSIMASI

Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir grupları itibariyle net etkisini belirlemeye çalışan yöntem.

ÇAPRAZ YANSIMA

Belirli bir malı yükümlü kılması gereken verginin, talep esnekliği sert olan bir başka malın fiyatını artırmak suretiyle devredilmesi.

EMİSYON VERGİSİ

Çevre kirliliğinden kaynaklanan negatif dışsa İlıkta rı içselleştirme amacına yönelik düzeltici bir vergi.

GÖLGE FİYAT

Üretim faktörlerinin, tüm gerçek maliyetlerinin dikkate alınarak saptanan fiyatı.

HOŞ OLMAYAN MONETARİST ARİTMETİK

Uzun dönemde bütçe açığının borçla finansmanının parasal finansmandan daha enflasyonist olması durumu. HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN

Sabit varlıkların fiziksel sürelerinden daha kısa sürede gerçekleştirilmiş amortisman.

İKİZ AÇIK

Kamu kesimi borçlanma gereksinimi yanında, cari açığın oluşması.

MALİ TEVZİN [nedense bunu soracaklarmış gibi geliyor Mali fonksiyon ve gelirlerin idareler arası dağılımı.

MONETİZASYON

Kamu borçlarının Merkez Bankası para tabanının genişletilmesiyle itfa edilmesi, likidite tuzağı

Verili bir faiz oranında halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu durum, mali sürüklenme

Büyüyen bir ekonomide bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirmesi olgusu.

ricardian denge

Borçlanmayla finansmanın vergilerin ertelenmesinden ibaret olduğu ve bunun da şimdiki vergileme ile denk olduğu şeklindeki önerme.

vergi gayreti

Vergi yönetiminin vergi toplama, yükümlüsünün de vergiye uyma çabaları, vergi harcaması

Vergi avantajları yoluyla, tahakkuk eden verginin mükellefin kullanımına bırakılması.

vergi kapasitesi

Bir ekonominin veri üretim kapasitesinde ve vergi yasaları çerçevesinde sağlayabileceği vergi geliri Tüketici rantı,

Tüketiciler bir malı belli bir fiyattan almaya razı iken arzın fazlalığı ya da talebin düşüklüğü nedeni ile malın fiyatı ödemeye razı oldukları miktarın altına düşerse tüketicinin sağladığı bu avantaja tüketici rantı denir.

üretici rantı

Üretici ürettiği bir malı belli bir fiyattan satmaya razı iken piyasa koşulları malın fiyatını razı olunan miktarın üzerine çıkartırsa üreticinin elde ettiği bu avantaja üretici rantı denir.

Ankes

Taahhütleri karşılamak üzere bulundurulan nakit rezervdir. Türk bankacılık uygulamasında Ankes oranı disponibilite oranından farklı anlamda kullanılmakta ve disponibilite oranından daha dar bir likidite nispetini ifade etmektedir.

Vergi Temelli Gelir Politikası

Vergi temelli gelir politikaları,

daha düşük parasal ücret artışlarını öneren ve kabullenen firmalarla, işçileri mükâfatlandıran; aşırı ücfet artışlarını öneren ve kabullenen firmalarla, işçileri cezalandıran bir vergi sisteminin kullanımıdır.

Arbitraj

Menkul Kıymetler, kıymetli madenler, para, kıymetli evrak gibi değerlerin, iki piyasa arasındaki fiyat farklarından yararlanmak amacıyla fiyatların düşük olduğu yerlerden alınması, fiyatların yüksek olduğu yerlerde satılmasıdır. Ancak, arbitraj denildiği zaman genellikle kambiyo arbitrajı anlaşılmaktadır.

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations):

Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve satımının {kesin alım, kesin satım, geri satım vaadiyle alım (repurchase agreements), geri alım vaadiyle satım (reverse repurchase agreements)) yapılması işlemleridir. Bankalar arası Para Piyasası işlemleri de “Açık Piyasa İşlemleri” kapsamı içerisindedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde bu tür işlemler, Açık Piyasa İşlemleri ve Para Piyasası Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Enflasyon Vergisi:

Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise bir varlık olarak düşünüldüğünde, enflasyon, parayı ihraç eden kurumun yükümlülüğünü, parayı elde tutan kurumun ise varlığını reel olarak azaltır. Bu anlamı ile enflasyon, gelir elde eden açısından vergi özelliği taşımakta, dolayısıyla vergi gibi satın alma gücünün transferine neden olmaktadır.

Moratoryum:

Borçlamcımn, Ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını Ödeyemeyeceğini İlan etmesidir. Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır.

Paranın Dolaşım Hızı (Velocity):

Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / Para Stoğu ile ifade edilir.

Reeskont:

Iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (ıskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı {re- ıskonto) el değiştirmesini ifade eder.

Senyoraj “Beylik Hakkı” (Seniorage):

Para basma yetkisini elinde tutan kurumun, bu yetkisi dolayısıyla para basarak elde ettiği reel gelirdir. Para stokundaki, değişimin fiyatlar gene! seviyesine oranı ile ifade edilir. Enflasyonun sadece para miktarındaki artışından kaynaklanması durumunda, senyoraj ve enflasyon vergisi birbirine eşit olur.

VERGİ REKABETİ: Ülkelerin sermaye çekmek amacıyla tanıdıkları vergisel teşviklerin diğer ülkelerin vergi tabanlarında aşınmaya neden olmasıdır.

DOTASYON: Devletin kişi ve kurumlara para, mal veya hizmet şeklinde yaptığı koşulsuz veya blok yardımlardır.(Götürü Hibe)

İZ BEDELİ: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan Ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutar{îz Bedeli= 0,01 YTL^ 1 Yeni Kuruş). Amortisman süresini tamamlamış ancak fiilen kullanımı devam eden maddi duran varlıklar kayıtlarda “iz bedeli” ile takip edilmelidirler. (Sınavda çıkmış ve yapamamıştım).

TANZİ ETKİSİ: Enflasyonun reel vergi gelirleri üzerindeki olumsuz etkisine denir. Verginin tahakkukundan tahsiline kadar geçen sürede, paranın değerini kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

VERGİ TATİLİ: Gelir ve Kurumlar Vergisinin tamamen veya kısmen geçici bir süre tatil edilmesidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından; büyük yatırımlara veya belirli sektörlere uygulanan bir vergi politikasıdır.

COASE TEOREMİ {Mülkiyet Hakları Teoremi): Dışsal ekonomilerde mülkiyet hakları tesis edilirse mübadele maliyetinin sıfır olması koşuluyla taraflardan biri diğerinin zararını karşılayarak sosyal optimuma ulaşılır ve ekonomik etkinlik sağlanır

BAUMOL TEOREMİ (Dengesiz Büyüme Hipotezi): Kamu harcamalarının artmasının teme! nedenlerinden biri devletin iktisadi faaliyetlerinin emek-yoğun (verimsiz) özellikte olmasıdır.

İKİNCİ EN İYİ TEOREMİ: Pareto optimumu, ekonominin bütün kesimlerinin belirli bir davranış biçimini benimseyeceği varsayımına dayanır. Fakat bu optimumdan bir sapma ortaya çıktığında, refah maksimizasyonuna ek bir sınırlama getirilir. Bu ek sınırlamaya göre, maksimizasyon işlemi tekrar sınırlandırılmalıdır. Ek sınırlamadan dolayı ulaşılacak durumun birincisi kadar iyi olmayacağı bir gerçektir. Bu yüzden, işlem sonunda elde edilen koşullar ikinci-en iyi olacaktır.

SAMUELSON KOŞULU: Kamu malını üretmenin marjinal maliyetinin, bireylerin kamu malından sağladığı faydaların toplamına eşit olmasıdır.

LİNDAHL FİYATLAMASI: Her bir bireyin marjinal vergi fiyatı, elde edilen kamusal malın marjinal değerine eşit olmalıdır.

AYNİ HAK

Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hak.

AZINLIK HAKKI

Şirket sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olanların, şirketi yönetme ve denetleme hakkının karşısında, azınlıkta kalan ortakların kanunen sahip oldukları haklar.

BEYAZ CİRO

Senet malikinin, senedin arkasına sadece imzasını atarak yaptığı ciro.

BİLANÇO

Bir işletmenin belli bir tarihteki alacak ve borçlarını İki sütun halinde gösteren muhasebe kaydı.

DEF’İ

Bir talep karşısında kalan borçlunun, talebin varlığını kabul ve ancak özel bir nedene dayanarak, bunu yerine getirmekten kaçınacağı yolundaki savunması.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ

Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti.

ENVANTER

Bir kurum veya kişiye ait olan alacak ve borçların belirli bir tarihte ayrı miktar ve değerlerini gösteren döküm cetveli. HAKSIZ FİİL

Bir kimsenin, ister bile bile, ister savsama yoluyla olsun, bir başkasını hukuka aykırı olarak zarara uğratmasına neden ola eylem.

HUZUR HAKKI

Ana sözleşmeye hüküm konarak veya sonradan genel kurul kararıyla miktarı belirlenerek, yönetim kurulu üyelerine, katıldıkları her toplantı için verilen para.

TAHKİM MÜESSESESİ: Özellikle uluslararası ticarette, taraflar arası uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan yoldur. UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu

UNIDROIT: Birleşmiş Milletler Özet Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü      * ‘ :

DONATMA İŞTİRAKİ: Birden fazla şahsın ortak mülkiyet şeklinde sahip oldukları birgemiyi deniz ticaretinde kullanmalarıyla meydana gelen bir çeşit şirkettir.

HAZİRUN CETVELİ: Anonim şirketlerde genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri ya da temsilcilerin, ad ve soyadlarını ikametgâhlarını ve pay miktarlarını gösteren tablodur.

MURAHHAS AZA: Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yetkilerinin tümünü veya bir kısmını bu kurulun kararıyla üzerine alan üyeye denir.

ULTRA VİRES: Tüzel kişiliğin ehliyetini şirketin konusu ile sınırlandıran yaklaşımdır.

ECRİ MİSİL: Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri.

Yoksulluk nafakası Medeni kanun hükümleri uyarınca boşanma neticesinde hükmedilen bir nafakadır. Şartları:

 • Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır.
 • Mutlaka açık birtalep olması gerekir.   J
 • Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir.
 • Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir.
 • Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir.
 • Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir,
 • Hakim tarafından araştırılmalıdır.
 • Yoksulluk nafakası süresiz olarak hükmedilmelidir. “Bir yıl, 5 yıl yada 10 ay süre ile” gibî süre konulamaz.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-İKTİSAT-

SORU-1         dış       ticaret açığı ile cari açık arasındaki fark nedir?

CEVAP-1 Dış ticaret açığı mal ithalat ve ihracatı sonucu ithalatın fazla olması sonucu oluşan açık cari açık ise mal ithal ve ihracı yanında hizmet ithalatı ve ihracatı da göz önüne alınarak hesaplanan açık, örneğin 2011 yılı cari açık 77 milyar 89 milyon lira önceki yıla göre dış ticaret açığı 32 milyar artmış hizmet dengesinde ise fazla veriyoruz orda gelirlerimiz artmış sonuç olarak biz dış ticaret açığı vermişiz önceki yıla göre cari açık 30 milyar küsur artmış

 

CEVAP-2 iki tarafın ödemelerini Önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiş tokuş ettikleri,

işlemdir risk bölüşümün de esneklik arbitraj gibi avantajlar sağlar

SORU-3okun yasasını açıklayınız

CEVAP-3her%2.25 in üzerindeki %1 lik ekonomik büyüme artışının işsizlik oranını %0,5 azaltacağı SORU-4Reel enflasyon nedir?

CEVAP-4                          reel enflasyon = m3 para arzındaki büyüme – kısa vadeli faiz oranı

SORU-5 Kliring?

CEVAP-5                                                              mal değiş tokuşunun, ihracat ithalat boyutu

SORU-6borç servis oranı?

CEVAP-6yıllık dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın yüksek olması devletin borçlarını ödeme yetersiz olduğunun bir göstergesidir

SORU-7        Modern büyüme yöntemleri?.

CEVAP-7     solow içsel büyüme Harrod domar

SORU-8 enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-8     Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enflasyon

rakamını hedeflemeleridir, ekonominin genel değişkenlerinin ve verilerinin dikkate alınarak belirli bir dönem için kabul edilebilir bir enf, oranının belirlenmesi ve para politikalarının belirlenen orana ulaşılacak şeklide yürütülmesidir, bu uygulama ile hükümet ve banka üzerine bir sorumluluk alıyor hedefleme beklentileri etkileyebildiği sürece nominal çapa görevi görüyor. 2001 yılından bu yana merkez bankasının birincil amacı fiyat istikrarını sağlamaktır bu hedeflemede bu yönde bir uygulama ve merkez bankasına araç seçmede bağımsızlık sağlıyor.

SORU-9Ödemeler bilançosunda harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici işlemler?

CEVAP-9     Harcama değiştirici işlemler; para Poe.maliye pol.devalüasyon.harcama kaydırıcı işlemler;döviz kuru dış

ticaret kısıtlamaları kambiyo denetimi

SORU-IO     Enflasyonist dönemde uygulanacak para politikaları?

CEVAP-10   doğrudan satış-ters repo-kanuni karşılık oranlan yükseltilir.-reeskont oranları yükseitilir.kredi tavanı

düşürülür.asgari ödeme oranı yükseltilir.

SORU-11      cobweb örümcek ağı teoremi?

CEVAP-11   Tarımsal ürünlerin arzı geçmiş donemin fiyatının fonks. Olduğunu için tarımsal ürünlerdeki arz fiyat

değişmesini inceleyen teoremdir ve 3durum söz konusudur sürekli dalgalanmaya dengeye yönelen ve dengeden uzaklaşan durum.bir önceki yılın fiyatlarından yola çıkılarak,yeni sezon üretim kararının şekillenmesidir.

SORU-12      Senyoraj ile emisyon?

CEVAP-12   emisyon merkez bankasının dolaşıma çıkardığı para senyoraj ise       emisyondan elde edilen gelir.senyoraj

devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği gelirdir.

SORU-13      Dünyada sabit kuru uygulayan ülkeler?Ve neden sabit kur?

CEVAP-13   petrol İhraç eden Arap ülkeleri ve ihracat hacmi yüksek olan    ülkelerdir,    sebebi ithalat yaptıkları                      ülkelere

güvensiz istikrarsız görünmemektir.

CEVAP-14   suyun toplam faydası yüksek ama elmasın toplam faydası düşüktür, buradaki paradoks da toplam faydası

yüksek olan suyun DEĞİŞİM DEĞERİNİN toplam faydası düşük olan elmasın DEĞİŞİM DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLMASIDIR..

SORU-15      Soğuk hindi?

CEVAP-15 enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngörmektedir. ( cold turkey)

SORU-16      tasarruf paradoksu?

CEVAP-16   Keynes klasiklerin iddia ettiği gibi her tasarrufun yatırıma dönüşmeyeceğini yapılan tasarrufların

gömülemeye gidebileceğini söyler, tasarrufların bireysel olması iyi, toplumsal bir hareket olması ise eko. yi olumsuz etkiler der.

SORU-17      Çapraz kur?

CEVAP-17   iki döviz arasındaki ve her birinin üçüncü döviz ile olan paritesiyle tanımlanan kambiyo   kurudur.

SORU-18      İthal ikameci politika?

CEVAP-18   ithalat yapmayıp ithal edilecek malı ülke içinde üretmek, bir nevi dışa kapalı eko.

SORU-19 1 Kelebek etkisi?                                                                                            ,       v- V–* ‘\f

CEVAP-19   bir eko.krizin domino etkisi oluşturarak diğer ülkeleri de etkilemesi okyanus muhbeti

SORU-20      leontief paradoksu?

CEVAP-20   HECKSHER OHLİN TEORİSİNE GÖRE; HER ÜLKE ELİNDE EN FAZLA OLANi İHRAÇ ETMELİ EN AZ                                                                                                                           OLANI DA

İTHAL ETMELİDİR.BU TEORİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ GÖZ ARDI EDER VE DER Kİ TİCARET YAPAN ÜLKELERİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ ÜSTÜNLÜK NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR, ama leontief ABD yi baz ele alarak bu teoriye itirazda bulunuyor ve işte paradoks bu noktada doğuyor, leontief ABD nin sermaye yoğunluğuna sahip olmasına rağmen sermaye ürünleri ihraç etmediğini tam tersine emek yoğun ürünleri ihraç edip sermaye yoğun malları ithal ettiğini söylüyor.işte bu durum HECKSHER OHLİN teorisi ile çelişiyor, bu da demek oluyor ki ABD teknolojik gelişme ile eğitimli,nitelikli işçiler ile emek ihracatı yapabiliyor.

SORU-21      giffen paradoksu?

CEVAP-21   malların fiyatı arttıkça talebin artması, talep yasasına aykırı.İrlanda da fakir işçilerin patatesin fiyatı

arttıkça taleplerini artırmaları şeklinde örneklenmiş tarihte

SORU-22      Arbitraj?

CEVAP-22   mal veya menkul kıymetin ucuz olduğu piyasadan alınıp pahalı olan piyasada satılması

SORU-23      Singer prebish tezi?

CEVAP-23   uzun dönemde dış ticaretin tarım ürünü ihraç eden ülkelerin aleyhine sermaye malları ihraç edenlerin

lehine olacağını öne süre görüş

SORU-24      Bedelsiz ithalat?

CEVAP-24   ülkeden döviz çıkışı olmadan yurtdışında elde edilen gelir ve kazançlarla yurtdışından alınan malların ülke

içine sokulmasııdır.

SORU-25      köşe dengesi

CEVAP-25   iki maldan sadece biri kullanılarak faydanın maksimize edebileceği durumu yansıtır, yani farksızlık eğrisi

eksenlerden birine değer

SORU-26      bolluk paradoksu= kîng kanunu?

CEVAP-26   İyi urun kotu hasılat;yo d a tersi durum

 

CEVAP-27   diferansiyel rant veya farklılık rantı;D. Ricardoya göre;Artan nüfus İle az verimli topraklarında tarıma                      ■

açılacağı fakat ellerinde verimli toprak olanların fazla maliyete katlanmadan diğer toprak sahiplerine göre daha çok gelir edeceğini söyler, kıtlık rantı da toprak sunumunun sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam istemin artmasına bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazanç..

SORU-28      swot analizi nedir

CEVAP-28   Bir işletmenin yada kurumun güçlü veya zayıf yönlerini,fırsatlarını ve tehditlerini ayrıntılı bir şekilde

analiz etmeye yarar.

SORU-29      reflasyon?

CEVAP-29   fiyatlar genel seviyesinin ykselmesine neden olmaksızın talep hacminin      genişlemesine verilen

addır.enflasyona neden olmadan deflasyon içindeki ekonomi dengeye getirilmeye çalışılıyor.

SORU-30      obsidional enflasyon nedir

CEVAP-30   savaş zamnında yaşanan enf.

SORU-31      merkez bankası bağımsızlığını açıkla

CEVAP-31   merkez bankasının bağımsızlığı araç bağımsızlığıdır amaç seçmede   hükümete       bağlıdır

SORU-32      çekim hipotezi?histerisiz etkisi

CEVAP-32   Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi     şok         ortadan kalktığında İşsizlik   oranının       eski düzeyine geri

dönmemesidR.

SORU-33      dilenci komşu politikası?

CEVAP-33   Esnek döviz kuru sisteminde genişletci para pol. uygulanması sonucu diğer ülkelerin ticaret dengesini

olumsuz yönde etkilemesi dünya talebinin yurtiçine kaymastdr.yani ülke para arzını artırdığında paranın dıs değeri düşer ve ihracatı artar, ancak bu durum diğer ülkelerinde dıs ticaret dengeleri aleyhînedr onların istihdam seviyelrini düşürür.

SORU-34      türev piyasaları?

CEVAP-34   Türev piyasaları; standartlaştırılmış türev İşlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen

takasların bir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde işleyen piyasalardır. Türev piyasaları; Forward, Swap, Futures ve Opsiyon işlemlerini içermektedir.

SORU-35      varlığa dayalı menkul kıymet

CEVAP-35   Kuruluşlarn kendi ticari İşlemlernden doğmş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.

SORU-36      Enflasyon vergisi?

CEVAP-36   Bende şöyle biliyorum enflasyon dönemlerinde bireyin nominal gelirindeki artis sebebiyle daha fazla

harcama yapmasi böylece aradaki farkı devlete bi vergi gibi aktarmis olacak

SORU-37      enflasyon telafisi?

CEVAP-37   Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak İçin talep ettikleri,enflasyon beklentisi ve enflasyon risk

primi toplamına eşit büyüklüktedir.

SORU-38      tüfe ve deflatör farkı?

CEVAP-38   TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik     bir tüketicinin      satın     aldığı belirli     bir ürün ve hizmet

grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir, tufe sabit bir mal sepetine dayanirken deflatör degisKendir

CEVAP-39 Menkul kiymetin ihraç fiyati ile satis fiyati arasindaki olumlu fark SORU-40      disponbiüte oranı?

CEVAP-40   Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine       karşılık olarak    nakit veya kolaylıkla    nakde                      çevrilebilir, diğer

bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Bankalardaki mevduat ile bu mevduata karşılık bulundurmak zorunda oldukları nakde çevrilebilecek değerler arasındaki ilişkiyi ifade eden disponibilite oranı piyasanın likiditesini etkileyen bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır.

SORU-41      döviz kuru sistemleri nelerdir bilgi ver

CEVAP-41   sabit döviz kuru belli bi oran belirlemek.çin ve               petrol ihraç eden ülkeler bunu                      uygular.esnek                                             de ise döviz

kuruna müdahale edilmez piyasaya göre befirlenir.türkiye ve avrupa ülkeleri bunu uygular.kontrollü dalgalanma ise belli bi aralık belirlenir ve orda serbest bırakılır fazla uygulanmaz

SORU-42      bebek endüstrileri tezi?

CEVAP-42   yeni gelişen endüstrilere gelişene kadar destek verip onların diğer endüstrilere karşı korunması olayı

SORU-43      cari açık nedir?cari açık bütçe dengesini nasıl etkiler?cari açığı kapatmak için ne gibi politikalar izlenmeli?

CEVAP-43   Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması anlamına gelir. Ürettiğinizden fazla yaptığınız bu

harcamayı diğer ülkelerden borçlanarak karşılarsımz.Eğer ürettiğinizden fazla harcamayı kazançlı yatırımlar için yapıyorsanız, borçlarınızı ödersiniz. Yok eğer bu harcamayı ancak uzun sürede geri dönüşü olabilen kamu yatırımlarında ya da bütçe açığını kapatmada kullanıyorsanız, dışarıdan bunun için borçlanıyorsanız, işte o zaman cari açık mutlaka sorun olur. İç tasarruflar arttığı takdirde, dışarıdan yatırım için borçlanmaya gerek olmaz. Bu nedenle de tüketimi kısmak için faizlerin artırılması düşünülür. Oysa faizlerle tasarruflar arasındaki ilişki sanıldığı gibi kuvvetli değildir. Çünkü insanlar sürekli gelirlerine göre harcama yapar, ancak düzensiz gelirlerini tasarruf ederler.

SORU-44      Köşe dengesi?

CEVAP-44   diğer adı köşe çözümü bazı mallar söz konusu olur ki birlikte tüketilmektense tek başına tüketilmeleri

daha fazla fayda sağlarlar bu şekilde farksıklık eğrisi orijine iç bükey olur ve bütçe doğrusuna köşe dengesinde teğet olurlar yani artan marjinal ikame oranı vardır örneğin çay ile dondurma

SORU-45      beylik hakkı?

CEVAP-45   senyoraj gel iridir. Hükümetin para basma hakkını kullanarak elde ettiği gelir.

SORU-46      Revalüasyon?

CEVAP-46   ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek

SORU-47      paranın dolaşım hızı?

CEVAP-47   Paranın bir eko.de belli bir donemde kac defa el değistirdgni gösteren katsayı

SORU-48      para politikası?

CEVAP-48   M.b fiyat istikrarını sağlamak ıcin para pol eko.müdahale edrek eko.deki mal ve hizmet bileşimlerinin

degismesine ndn olan politikalardır

SORU-49      plasman nedir

CEVAP-49   Plasman girişimcinin mevcut bir işletmeyi ya da işletmenin hisselerini satın olmasıdir bu kişi için bir

yatırımken ekonomi için yatırım niteliği taşımaz buna plasman denir

SORU-50      Depresyon?

CEVAP-50 ekonomide iki çeyrek üst üste deflasyonun yaşanması ekonomik büyümenin negatif olması üretimin durması yada yavaşlaması stokların artması işsizliğin artması yani ülkede kuş bile uçmamas

CEVAP-51 fiyat katılıklaruını açıklıyo bu eğri., oligopol piyasda swezy modelinde firmalar fiyat arttırdığında rakip firmalar iyat artırmaz ama firma fiyat düşürdüğünde rakip firmalarda düşürür., yani fiytalar yukarı doğru rijittir.. aşağı doğru esnektir., bunun grafiksel gosterimnde ise diresekli bir eğiri oluşuo

anahtar para nedri

Altna bagli yabnci ülke parasna denir

üçlü açmaz nedir

sabit döviz kuru, tam sermaye hareketliliği ve bağımsız para pğolitikasının aynı anda izlenememe olgun ekonomiler kuramı nedir

CEVAP-54    gelişmiş ülkelerdeki yataırmların azalamsını inceler ..yatırımın azaamsını                                  ise                      nüfüus artış hızın düşmesine

yeni kaynakalrın bulunamamsı gibi nedenlere bağlayan kuram

SORU-55      başabaş noktası ve kapatma noktası nedir

CEVAP-55    TOTR EŞİT BAŞABAŞ AVC=P KAPATMA NOKTASI. AVC  ortalama değişken maliyet

SORU-56      swap?swap sözleşmesi

CEVAP-56 iki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdrrtarafların faiz ve döviz cinsini değiştirmeye yönelik yapmış oldukları takas sözleşmesidir

Future?

önceden belirlenmiş fiyattan önceden belirlenmiş tarihte telim edilmesidrr Forfaiting?

uzun vadeli kredili ihracattan doğen alacak hakkının dönülemez biçimde iskonto yoluyla temlik Mali kural?

CEVAP-59 bütçe disiplinin ve inandırırcılığnın artmas amacıyla bütçe rakamları üzerine konlan ınırlamalardırr.ekonominin yasal çerçevelerle sınırlan çizilmiş maliye politikası İle yönetilmesidir

SORU-60      swift?

CEVAP-60    dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan bir sistemdir.

SORU-61      Dolarizasyon?

CEVAP-61    ülke parasının yerini doların almasıdır/devlet senyoraj gelirinden                                       mahrum                      kalır,ayrıca bunu önlemek için

bankalara merkez bankasınca zorunlu döviz devir oranı getirilir.

Fedakarlık oranı?

anti enflasyonist politikalar sonucu gsmh.de ortaya çıkan yüzde azalmanın enflasyondaki yüzde azalmaya Dul küpü teorisi?

CEVAP-63 ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda gelir içindeki kar payının yatırım hasılaya oranı ile belirlenmesidir.bu durum ücretlilerin kazandıklarını harcamalarına sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olur.

Tarife ve koto arasındaki fark?

 

CEVAP-64   tarife ürün üzerinden uygulanır,kota ürünün tümü üzerinden uygulanır.Örnek verecek olursak A

hammaddesinin ülkeye girişinde her A maddesi için b tarifesi uygulanır.A hammaddesinin ülkeye girişinde aylık …kğ/ton/desi vb. büyüklükler girebilir şeklinde.Türkiye’de gıda ürünleri ithalatında kotalara çok rastlanmaktadır.kotanın sınırlayıcı etkisi kesin iken, tarifede sınırlayıcı etki kotadaki gibi değildir

SORU-65      köşe çözümü nedir

CEVAP-65   farksızlık eğrisinde iki malili sistemde birey tüketim miktarlarını ayarlayarak max olacağı yerde dengeye

gelir ,tek mallı sistemde bireyin dengeye geldiği nokta bize köşe dengesini verir.

SORU-66      kliring nedir

CEVAP-66   takasın gelişmiş halidir döviz kullanılmadan ithalata          olanak sağlar ve ihracatı güç olan                      malların                                                              ihraç

edilmesine olanak sağlartakas bir defalık işlemleri kapsarken kliring imzalanan bir anlaşma ile belli bir dönemlik takas olanağı sağlıyor budönem sonunda karşılıklı alım satım hesapları denkleştiriliyor.

SORU-67      nash dengesi nedir

CEVAP-67   Oyun Teorisi…hiçbir oyuncu, diğerlerinin davranışı veri iken,   kendi  davranışını değiştirerek daha                      iyi bir

konuma gelemez.

SORU-68      enflasyonun gelir dağilımı üzerindeki etkisi nedir

CEVAP-68 enflasyonist dönemlerde paranın satın alam gücü azaldığı için sabit gelirlilerin örneğin işçi memur bunalrm reel gelri azalır., sermaye gelir elde edenler ise spekülatif hareketlerle daha çok gelir elde eder örenğin faiz gelir eld eder kambiyo geliri elde eder vesaire., yani gelir dağılımı sabit gelirlilerden sermeye geliri elde edenelre kayar.. gelir dağılımndaki adalet bozulur

SORU-69      ödemeler bilançosu kalemleri nelerdir

CEVAP-69   cari işlemler, sermaye , resmi rezervler ve istatiski farklar hesabı

SORU-70      cari açık nedir

CEVAP-70   Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve

hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.

SORU-71      otomatik stabilizatörler?

CEVAP-71 daralma dönemlerinde genişletici genişleme dönemlerinde İse ekonomiyi daraltıcı etkide bulnarak

ekonomiyi istikrar sokmasıdır herhangi bir iradeye İhtiyaç yoktur.artan oranlı vergi issizlik sigortası aile tasarrufları sübvansiyonlar

SORU-72                kaldıraç etkisi?

CEVAP-72   kamu harcamalarının özel harcamalardaki yetersizliğini telafi ederek ekonomiyi tekrar canlanma

sürecine sokmasına denir.

SORU-73      ikiz açık nedir

CEVAP-73   Cari açık ve bütçe açığının aynı anda meydana gelmesi durumuna                      İkiz açık denir.

SORU-74      farksızlık eğrisi nedir özellikleri nelerdir?

CEVAP-74   Üzerindeki her noktada aynı fayda düzeyini gösteren, orijine dış bükey olan, orijinden uzaklaştıkça fayda

düzeyleri artan ve birbirini kesmeyen eğrikere farksızlik yada kayıtsızlık eğrisi denir

SORU-75      lorenz eğrisi nedir

CEVAP-75   Gelir dağılımında adaleti göstermek amacıyla kullanılan bir eğridir, lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusuna

yaklaştıkça , gelir dağılımında ADALET, uzaklaştıkça işe gelir dağılımında ADALETSİZLİK artar.

SORU-76      THERIS YASASI-grasham yasası

CEVAP-76 theris:iyi paranın kötü parayı piyasadan kovması, yani kıymetli maden oranı yüksek olan paranın düşük olan parayı zamanla piyasadan temizlemesi.kötü paranın iyi parayı kovması grashem yasası

SORU-77      Tercih çarpıklığı nedir?

CEVAP-77 devlet müdahalesi olmadığı takdirde ortaya çıkan tercih çarpıklığı yani üretici erdemli malları yeteri derecede karlı görmez ve erdemsiz malları üretmeye yönelebilir

SORU-78      çapraz kur nedir

CEVAP-78 İki döviz arasındaki ve her birinin bir üçüncü döviz ile olan paritesiyle tanımlanan kambiyo kurudur.Yani bir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden değeri, dövizlerin başka döviz cinslerine dönüşüm oranıdır

SORU-79      Verimlilik ve etkinlik nedir

CEVAP-79    verimlilik üretime koşulan girdi ile üretimi gerçekleştirilen çıktı arasındaki fiziksel ilişkiyi inceler.etkinlik

ise mevcut kaynakların toplumun gereksinimini en iyi karşılayacak şekilde üretime konulmasıdır

SORU-80      Laffer eğrisi?

CEVAP-80    vergi oranı ile vergi hasılatı arasındaki ilşkıyı gösteren eğridir.vergî oranlarının artırılması belli bir

noktadan sonra vergi hasılatının azalmasına neden olur,

SORU-81 ’    Swap anlaşması?

CEVAP-81    İki ülke merkez bankalarının arasında imzalanan ve ulusal paraların değişimini öngören

anlaşmalardır.Faiz ve döviz cinsini değiştirmek için tarafların yapmış olduğu takas sozlesmesi

SORU-82      Gini katsayısı?

CEVAP-82    gelir adaletsizliğini ölçmeye yarayan kaîsayıdır.O a yaklaştıkça gelir dağılımında adalet artarken 1 e

yaklaştıkça adletsizlik artar

SORU-83      Arrow çıkmazı?

CEVAP-83    toplumun tercihleri ile bireysel tercihler arasındaki uyumsuzluktur

SORU-84      Türev piyasaları?

CEVAP-84    takas,opsiyon vadeli işlemlere dayanan faaliyetlerin yürütüldüğü piyasalara denir.vadeli piyasalar yani

ilerde teslim edilecek emtianın bugünden alım-satımının yaptlmasıdır.forvvard, futures, swap piyasaları buna dahil

SORU-85 ,    Tröst?

CEVAP-85    birden fazla işletmenin İktisadi,mali ve teknik güçlerini bîr araya getirerek tek bir işletme halinde

birleşmeleri ile ortaya çıkan kuruluştur.

SORU-86      Stand by anlaşması?

CEVAP-86    imf.nin İhtiyaç içine düşen üye ülkelere destek vermek amacıyla yaptığı düzenlemeleri içeren

anlaşmalardır.

SORU-87      Sİnger prebish tezi?

CEVAP-87    dış ticaretin sermaye yoğun ülkelerin lehine, tarımsal ülkelerin alyhine olacağını Öne süren görüş

SORU-88      Reel döviz kuru?

CEVAP-88    Nominal döviz kurunun enflasyonun etkisinden arındırılarak elde edilen döviz kurudur.

SORU-89      maastricht anlaşması?

CEVAP-89    Avrupa ülkelerinin ekonomik parasal birliğe geçme aşamaları belirlenmiş ve uygulamaya geçilen

anlaşmadır.

SORU-90                                      Meltzer paradoksu?

CEVAP-90 Gümrük tarifelerinin ihraç mallarının fiyatını düşürmemesi yada ithalata rakip malların fiyatlarını

yükseltemediği duruma denir.

SORU-91      libor?

CEVAP-91 Londra mali piyasasında bankalarca belirlenen ve birinci sınıf bankalara uygulanan faiz oranıdır.

SORU-92      gsmh boşluğu hakkından bilgi verniz?

CEVAP-92 ekonomide gsmh boşluguun olması tm istihtm üretim düzeyinin altnda bir üretim olduğunu gösterir, bu durmda toplam talepteki değişmlere bğlı olarak reel üretim değişecektir.tam istihtam üretim düzeinin altında çalışan bir ekonomide topla talep artışları fiyattan çok üretim düzeyini arttıacak ve dolayısıyla da gelir artıracaktır, yukardakî denklik tm olarak bu izaha eşittir.

SORU-93      günümüze “iyi para kötü parayı kovdu” lafzını açıklayınız?

CEVAP-93   düşük dalgalı güven vermeyen yerli para yerine daha güvenilir yabancı  para biriminin        trcih                      edilmesidir.

SORU-94      “tam para ikmesi nedir”?

CEVAP-94   param üç îşlevininde{ değer brktrme,ödeme aracı olma,hesap brimi olma) başka bir para birimi                      cinsnden

gerçkleştirilmesidir.yerli paranın tamamen terk edilmesi ve yabancı bir ülkenin parası resmi para brimi olarak kullanılmasıdır..

SORU-95      para politikası araçları?

CEVAP-95   reeskont politikası, karşılık oranları, acık piyasa işlemleri, döviz işlemler(strilizasyon) ve rezerv oranları…

SORU-96      iktisat bilimi açısından talep ve istek kavramamın farknı açıklayınız?

CEVAP-96   satınalma gücüyle desteklenen efektif istek bize gerçek talebi verîken, istek satn alma gücünden yoksun

taleptir.

SORU-97      para teorisinde “temel günah” olarak adlandırıan kavram neyi İfade eder?

CEVAP-97   gelişmekte olan ülkerde dolarizasyonu körükleyen önemli faktörlerden biriside temel günah olarak

adlandırılan ülkelerin uluslararası piyaslarda uslusal para cinsinden “uzun vadeli” olarak borçlanamaalandır.ülkenin uluslararası piyasada yerli parası ile borç bulamaması

SORU-98      Forvvard piyasa?

CEVAP-98   vadeli teslime dayanan döviz piyasalarıdır.

SORU-99      İmf.nin amaçları?

CEVAP-99   l.çok taraflı ödemeler sisteminin kullanılması 2.dış ticaretin genişletilmesi 3.parasal işbirliğinin

sağlanması 4.daha liberal dış ticaret politikası uygulanması

SORU-IOO  Kıtlık sorunu için çözüm yolları?

CEVAP-100 kıtlık sorunu çözüm yolları,kaynak tahsisinde etkinlik,üretimde ve bölüşümde etkinlik,ekonomik

istikrar,ekonomik büyüme ve kalkınma

SORU-lOl     Forfaiting?

CEVAP-101 dış satım İşlemlerinden doğan orta ve uzun vadeli ve bir banka tarafından görüntü edilmiş alacağın rücu

edilmemek şartıyla satılmasıdır.

SORU-102 fob fiyat?

CEVAP-102 dış ticaretteki teslim şeklidîri.malın ihracatçının limanında geminin güvertesine yüklendiği sıradaki

fiyatıdır.

 

SORU-103    cif fiyat?

CEVAP-103  ithal malının gemiyle ithalatçının limanına vardığı andaki fiyatıdır.maliyet sigortası ve navlunu kapsar.                      ,

SORU-104    j eğrisi?

CEVAP-104  Devalüasyon ve dış ticaret açıklarını bağlantılamış. Burada devalüasyon kararı sonrası açık daha çok

artmakta iken daha sonra ithalat ve ihracat mal fiyatları sebebiyle değişmesi durumunda açığın azalarak kapanmasıdir

SORU-105    Dış ticaret politikasının araçları?

CEVAP-105 gümrük tarifesi,ihracatın özendirilmesi,bağ(ı ticaret ve tarife dışı araçfarıdr.tarife dışı araçlar ise miktar kısıtlamaları,tarife benzeri faktörler,görünmez engeller ve gönüllü ihracat kısıtlamasıdır.

SORU-106    arbitraj?

CEVAP-106  Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul

kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasıdır.

SORU-107    İşsizlik türleri nelerdir. Aralarındaki farklar nelerdir

CEVAP-107  iradi,gayri iradi,yapısal,friksiyonel,mevsimlik,konjoktürel,tekonolojik,gizli işsizlik.yapısal işsizlik teknoloji

değişiminden kaynaklanan işsizlik iken friksiyonel İşsizlik işgücüne yeni katılanlar ile mevcut işini bırakıp yeni iş arayanların oluşturduğu işsizliktir

SORU-108    İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma arasındaki farklar nelerdir

CEVAP-108  İKTİSADİ BÜYÜME KAYNAK MİKTARINI ARTIRMAKKEN, KALKINMA İNSANLARIN                      YAŞAM                                                                                                    DÜZEYİNİ

İYİLEŞTİRMEK EĞİTİM VE SAĞLIK İMKANLARINI İYİLEŞTİRMEKTİ HERHALDE TABİ BÜYÜMEYLE BİRLİKTE BUNLAR AĞLANMALİ DİYE BİLİYORUM

SORU-109    Para politikasında selektıf kredi politikası nasıl kullanılır.

CEVAP-109  Kredi kaynaklarının ekonomik amaçların önceliğine göre dağıtılmasıdır. Krediler                ilk                      aşamada                                                                                                     gelişmesi

gerekli sektörler için verilirler.

SORU-llO     Para piyasası araçlarını sayın.

CEVAP-110  Para piyasasının araçları, çek, senet,       poliçe,   bono gibi ticari  belgeler ile emtia karşılığı           verilen kredilerdir.

SORU-111    Sermaye piyasası araçlarını sayın

CEVAP-111  Sermaye piyasasının araçları İse,    uzun vade içeren hisse senedi, tahvil, katılma ve intifa senetleri,                      kar

ortaklığı belgesi gibi menkul kıymet belgeleridir.

SORU-112    coase teoremi

CEVAP-112  ronald coase tarafından ortaya atılmış ve dışsal ekonomide mülkiyet hakları değişiminde işlem maliyeti

sıfır olması koşulu sabitken, iki taraftan zararı olanın zararını diğer tarafın karşılaması halinde ekonomik etkinliğin maksimuma çıkacağını

SORU-113    Finansal derinleşme?

CEVAP-113  ekonomide finansal araçlarda ortaya çıkan yenilik sürecinde tasarrufları yatırımlara dönüştüren

kanalların yaygınlaşmasıdır.

SORU-114    Hızlandıran?

CEVAP-114  tüketim harcamalarında meydana gelen bir değişmenin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye

denir.

 

CEVAP-115 gelecekte olu$ması beklenen bir fiyatın bu günden saptanarak gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının şimdiden garanti altına alınmasıdır.

SORU-116    Zemberek etkisi?

 • CEVAP-116 fiyatlar artacak,nominal ücretler artacak,sonra de bi azalma olacak ama nominal ücretler azalmayacak ve ücretler eski seviyesine gelmeyecek.

SORU-117    Tunç kanunu?

CEVAP-117  ücretler artması nüfus artışını teşvik eder nüfus artışı ise emek arzını artırır emek arzının artması

ücretleri tekrar düşürür.

SORU-118    Heterodoks istikrar politikası?

CEVAP-118  enflasyon dönemlerinde sıkı para ve maliye politikası uygulanması ve bu şekilde istikrara gelme

politikasıdır.

SORU-119    Ricardocu denklik?

CEVAP-119  Bugünkü ve gelecekteki hükümet alımların sabit iken                                   hükümetin vergilerde indirim           yapması kişisel

tüketimi ve tasarrufu etkilemez.

SORU-12Ö   kng kanunu bolluk paradoksu?                  ‘ ‘

CEVAP-120 Talep elastikiyeti düşük tanmsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi. Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava şartlan tarım üretiminde en büyük rolü oynar.

SORU-121    Robertson gecikmesi?

CEVAP-121  Toplam gelirin toplam harcamaya dönüşürken oluşan gecikme.Gelirin elde edilmesiyle harcanması

arasında geçen süre

SORU-122    Sermaye piyasası?

CEVAP-122 1 yıldan daha uzun süreli borç verilebilir fonları arz edenlerle bu tür uzun vadeli fonları talep edenlerin bir araya geldiği piyasalardır.

SORU-123    Fakirlik çemberi?

CEVAP-123  Başlangıçta düşük gelir, düşük tasarruf ve düşük yatırım düzeyindeki bir azgelişmiş ülkenin       tüm

çabalarına karşın süreç içerisinde yine benzer bir düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yattfım ve düşük gelir düzeyinde kalacağını ileri süren ve R. Nurkse tarafından geliştirilen azgelişmişliği açıklamaya yönelik kuram.

SORU-124    Tasarruf paradoksu?

CEVAP-124  bireylerin tek tek tasarruf yapması bireylerin gelirini arttırır fakat tüm bireylerin tasarruf yapması

yatırımları azalttığı için milli geliri azaltır.

SORU-125    Senyoraj geliri?

CEVAP-125  devletin para basması sonucu         elde       ettiği gelirdir

SORU-126    Reel konjoktür teorisi?

CEVAP-126  parayı yansız kabul eden ve yalnızca reel, arz yanlı faktörlerin emek istihdamını ve reel çıkıntıyı

etkileyeceğini ileri süren teori.

SORU-127    Paranın fonksiyonları?

CEVAP-127  hesap birimi,tasarruf aracı,mübadele aracı,iktisat politikası aracıdır.

CEVAP-128 fiyat istikrarını sağlamak amaçlı para politikası ilke ve stratejilerim,enf.hedeflemesi yapan ve kur rejimini belirleyen kurula denir.Bu sistemde para hedeflemesi stratejisi şeçildiğinde etkili olur.Amaç ulusal paranın yerine enflasyon oranı düşük başka bir ülke parasını ikame edip finansal istikrarı sağlmaktadır.Burada merkez bankasının yaptığı işlevi para kuruiu yapar

SORU’129    Reeskont?

CEVAP-129 Bankaların iskonto ettikleri senetleri merkez bankasında 2.kez iskontoya tabi tutmasıdır.Merkez

bankasının finansal işlemlerde son başvurma mercii olduğu politikadır.Buradaki amaç para arzındaki ve kredi hacmindeki değişikleri izlemektir.Reeskont faiz oranları yükselince finansal piysalar para arzının daralacağını beklerler düştüğünde ise para arzı ve kredi arzının aratacağını beklerler buna anons etkisi denir.

SORU-130    Devalüasyon?

CEVAP-130 yabancı paralar karşısında ulusal paranın değerinin dşürülmesi.Dış açık veren ülkelerde hükümet

kararıyla ulusal paranın değerinin düşürülmesidir.

SORU-131    Revalüasyon?

CEVAP 131  Dış fazla veren ülkelerde dengeyi sağlamak için ulusal paranın dış değerinin yükseltilmesine denir.

SORU-132    Para piyasası?

CEVAP-132 kısa vadeli fon arz edenlerle talep edenlerin buluştuğu                                                         piyasa

SORU-133    Philips eğrisi?

CEVAP-133 işsizlik ile enflasyon arasındaki ilişkiyi İnceleyen eğridir.işsizliği azaltmak için alınan talep artırıcı önlemler

enf oluştururken enflasyonu düşürücü önlmier ise işsizlik oluşturur

SORU-134    Enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-134 merkez bankalarının genellikle hükümetle birlikte para politikası amacı olarak belli bir enf. hedeflemesi yapmasıdır.Temel hedef fiyat istikrarını sağlmaktır.Fiyat istikrarını sağlarken güçlü bir malı yapı enflayon ile döviz kuru ilişkisini minimize etmeye çalışır ve Merkez Bankasının bağımsızlığı amaçlannır.

SORU-135    Okunyasası?

CEVAP-135 ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ters yönlü İlişki kuran teori.Bu yasaya göre ekonomide %2,25 in

üzerinde meydana gelen her %1 lik büyüme işsizlik oranını %0,5 azaltacaktır

SORU-136    Ödünç verilebilir fonlar teorisi?

CEVAP-136 vvickhsell e ait teori İki tür faiz oranı vardır piyasa faiz oranı ve reel faiz oranı piyasa faiz oranı para

piyasasındaki faiz oranıdır.tasarrufların yatırımlara eşit olduğu noktada ödünç verilebilir fonlar dengededir.

SORU-137    stagnasyon nedir

CEVAP-137 gsmh nın ortalamanın altında kalması ortalamadan daha yavaş artması

SORU-138    Enflasyon vergisi?

CEVAP-138 kamu açıklarının para basımı ile finanse edilmesi (senyoraj), paranın reel değerinin düşmesine ve

enflasyona yo! açarken; bunun yerli para cinsinden cari devlet borçlarını ve giderlerini azaltması ve bir tür gelir (vergi) niteliği taşıması durumudur.

SORU-139    Nominal efektif döviz kuru?

CEVAP-139 ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değişimini gösteren endekse denir.

 

CEVAP-140 Üretim artışıyla gelir artışı arasındaki gecikmedir. Üretim artar daha sonra gelir artar işte bu iki artış

arasındaki gecikme meltzer gecikmesi olarak bilinir.iiretimde bulunulup satılması ve satışın gelir düzeyine etkisi arasında geçen zamandır

SORU-141    Olgun ekonomiler?

CEVAP-141 bir ekonomide büyüme hızı yavaşlamış nüfus artış hızı azalmış yeni kaynaklar azalmış ise olgun

ekonomidir gelişmiş ülkelerin ekonomileri

SORU-142    Monopol?

CEVAP-142 monopol piyasası tek bir firmanın bulunduğu ve o firmanın üretip sattığı malın yerine kolayca ikame

edilebilecek başka malın olmadığı piyasadır.elektrik.su ve doğalgazı pazarlayan firmalar monopol piyasaları için güzel bir örnek teşkil etmektedir.

SORU-143    Marshall lerner koşulu?

CEVAP-143 cari açığın kapanması için devlet tarafından        paranın        değeri düşürüldüğünde          istenilen sonuca ulasılması

için ihreç edilen malların yurt dışı talep esneklikleri ile ithal edilen     alların yurt içi talep esneklikleri          bire     eşit veye                                                                  birden

büyük olmalıdır görüşüdür

SORU-144    Mutsuzluk endeksi?

CEVAP-144 ekonomideki enflasyon oranı ile İşsizlik oranı toplamı iktisadi hoşnutsuzluk oramda denir

SORU-145    Lucas kritiği?

CEVAP-145 bir ekonomide hükümet yeni bir politika izlediğinde, iktisatçılar ve iktisat politikasını yönetenler bu

politikanın etkilerini iktisadi değişkenler arasındaki mevcut ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) gelecekte de devam edeceğini varsayarak tahmin ederler, oysa hükümetin izlediği yeni bir politika, tüketicilerin, firmaların ve İşçilerin bekleyişlerini etkilemek suretiyle, iktisadi değişkenler arasındaki mevcut iktisadi ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) değişmesine yol açar, bu yüzden de yeni bir iktisat politikasının etkilerini mevcut iktisadi yapının değişmeyeceği, varsayımı altında tahmin etmek anlamsız bir yaklaşımdır.

SORU-146    Kredi tayınlaması?

CEVAP-146 Borç verenlerin bireylerin cari faiz oranından borçlanabilecekleri tutarları sınırlamasıdır.

SORU-147    Kelebek etkisi?

CEVAP-147 Ekonomik politikalarda ortaya çıkan küçücük bir dalgalanmanın bütün ekonomi üzerinde hissedilmesidir.

SORU-148    Kaydi para?

CEVAP-148 Bankalar tarafından kredi                   işlemleri sonucu          ortaya çıkan paradır.

SORU-149    İkinci en iyi teoremi?

CEVAP-149 Sosyal ve özel fiyat farkını       sıfır yapan                                       politikalar birinci en      iyidir. Fakat, bunun gerçekleşmediği

durumlarda, mevcut seçenekler arasında bu farkı en düşük yapanlarda İkinci en iyi politikaları oluşturmaktadır.

SORU-150    Likidite tuzağı?

CEVAP-150 para arzını artırarak daha fazla faiz oranın düşürülemediği bireylerin paralarını cebinde tutmak istediği

maliye politikasının tam etkin olduğu durumdurpiyasa faiz oranlaınm dip seviyede olduğunda yapılan para azı genişletici politikalarının etkisiz olduğu durum

SORU-151    Hysterisis Hipoztezİ?

CEVAP-151 Ekonomi geçici bir şokla işsizlik oranını doğal İşsizlik oranından yükseltmesi durumunda şok ortadan

kalksa bile işsizlik oranının doğal işsizlik dengesine düşmemesidir.ekonomi dengedeyken meydana gelen geçici bir şokla dengeden uzaklaşması fakat şok geçmesine rağmen dengeye gelememesi

CEVAP-152 Politika değişikliğnn yol açtğı rfh artışndn söz edebilmek avantajlı duruma geçenlerin kazançları,

kaybedenlerin zararlarındn büyk olmalt. Ayrıca kazançlı olanların kaybedenleri ikna edebilmeleri, zarar görenlerin ise kazançlı duruma gelenleri böyle bir değişim olmamsı için ikna edememleri gerekr.

SORU-153 Muhafaza fiyatı?

CEVAP-153 satıcının mali satmaya razı olduğu en düşük fiyat kısa dönemde satıcı kendi malına fiyat belirlemesidir

SORU-154    Bolluk paradoksu?

CEVAP-154 Tarımda ürünün bol olduğu yıllarda tarımcıların geliri, normal ürün alınan yıldan düşük olur. Tarımsal

ürünlerin talebi esnek değildir. Ürün bol olursa fiyatlar düşer fakat tüketiciler fazla tüketemezler. Ürün az olursa fiyat yükselir talep kısılamaz üretim artırılamaz.

SORU-155    Yoksullaştıran büyüme?

CEVAP-155 ticaret haddindeki bozolma nedeniyle uğranılan refah kayıpları üretim genişlemesinin sağladığı refah

artısından daha yüksek olması durumu yani büyümeye karşı ülke yoksullaşmıstır.

SORU-156    Yapısal işsizlik?

CEVAP-156 ekonominin konjoktürel yapısı ve teknolojik değişmelerinden kaynaklanan işsizlik türü.

SORU-157    Friksiyonel işsizlik?

CEVAP-157 yeni mezunların veya işlerini bırakıp yeni iş arayanların işsiz olarak yer aldığı işsizlik türü

SORU-158    Fisher etkisi?

CEVAP-158 beklenen enflasyonda meydana gelecek bir birimlik değişme aynı miktar ve yönde nominal faiz oranını

değiştirecektir sebebi reel faiz = nominal faiz – beklenen enflasyon oranı

Borç servis oranı?

CEVAP-159 cari yılda ödenilecek dış borç ana para ve faiz ödemelerinin toplamının ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın düşük olması gerekir

Dışlama etkisi?

kamu harcamaların faiz oranlarının yükselmesine neden olmasıyla özel kesim yatırım harcamalarının Anons etkisi?

Merkez bankasının reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piyasalara

SORU-162    leontief üretim fonksiyonu?

CEVAP-162 üretim faktöerleri arasında sabit bir noktada tercih yapılarak üretim yapılır ikame yoktur sermaye ve

emek arasında ikamenin hiç olmadığı veya sabit oranda olduğu

Oyun teorisi?

oligopolistik piyasalarda firmalarn karar alırken diğer firmanın nasıl davranacağını hesaba katarak karar Lerner endeksi?

CEVAP-164 piyasada monopolcünün gücünü ya da tam rekabetin yaygınlığını ölçmek için kullanılan formüldür, mark- up oranı olarak da bilinir. 0 ile 1 arasında değer alır, sıfır tam rekabet, bir İse monopol’ün tam hakim olduğu anlamına^ gelir.

CEVAP-165 en az bir kişinin refahını azaltmadan diğer kişinin refahinda artış sağlanamadığı durum

SORU-166    Züppe etkisi?

CEVAP-166 tüketimi artan mala olan talebin azalması

SORU-167    Negatif faiz?

CEVAP-167 enflasyonist ortamda faiz oranının enflasyon oranindan düşük olması, borçludan alacaklıya gelir transferi

olması gerekirken tam tersi olur.

SORU-168    Monopol gücü?

CEVAP-168 firmanın fiyat yapıcı konumdaolmasıdır monopolcünün gücü                         lerner endeksi          ile ölçülür

SORU-169    Kaldor kriteri?

CEVAP-169 yeni bir politika uygulanması sonucu kazanacak olanların kazançları ile              kaybedenlerin                      zararlarını

karşılaştırılır.eger kazançlar kaybedenlerin zararından fazlaysa toplumda sosyal refah artışı vardır.

SORU-170    Gösteriş etkisi?

CEVAP-17Q                       bir malın tüketimi artıkça o mala olan talebin artması..          „

SORU-171    Farksızlık eğrisi?

CEVAP-171 tüketiciye aynı tatmini sagalyn farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri

SORU-172    İhtiyaç?

CEVAP-172 karşılandığında              zaman                  mutluluk ve haz veren karşılanmadığı zamn ise tam tersi                      hissedilenn duyügular

SORU-173    Giffen paradoksu?

CEVAP-173 bir malın fiyatının arttığında talebinin de artması ile ortaya çıkan çelişik durumdur.

SORU-174    Dışsallık?

CEVAP-174 dissallik, bireylerin ve/veya kurumlarin karakteristik özelliklerinin veya      davranislarinin; baskalarinin

ekonomik seçimlerinin sonuclarini {cikarlarini, faydalarini) etkilemesiyle oluşan durumlarda soz konusudur.

SORU-175    Eş ürün eğrisi?

CEVAP-175 Aynı miktar çıktı üreten alternatif girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.değişik girdi miktarları ile elde

edilebilecek aynı ürün miktarını gösteren eğriye denir.

SORU-176    Diferansiyel rant?

CEVAP-176 toprakların nitelik farklılığı sonucu meydana çıkan ranttır

SORU-177    Kıtlık Rantı?

CEVAP-177 toprak arzının veya herhangi bir mal veya hizmet arzının kısa sürede artınlamamasından   dolayı elde

edilen ranttır. Kıt olankaynakların mulkiyetne sahip olnların bu kaynaklara sahip olmaktan dolayı elde ettikleri ranttır. Örn, diğer topraklara kıyasla verimli olan bir toprak, sahibine rant sağlr.

SORU-178    Dirsekli talep eğrisi?

CEVAP-178 sweezy oligopol modelidir bu modele göre rekip firmalar fiyat düşüşlerini takip ederler fakat      fiyat

artışlarını takip etmezler

SORU-179    Engel eğrisi?

CEVAP-179 fiyatlar ve tercihler sabitken tükticinn geliri ile alabliceği mal biişimini yansıtır

 

SORU-180 cobvveb teoremi?

CEVAP-180 üreticilerin ürünlerini üretirken bir önceki yılın fiyatlarını dikkate almaları ve bu nedenle meydana gelen

dalgalanmalara denir

SORU-181    değer paradoksu?

CEVAP-181 malın bir kullanım değeri birde değişim değeri vardır malın fiyatına belirleyen marjinal faydasıdır, elmas

su örneğinde su doğada cok fazladır elmasa göre ve bunun için marjinal faydası düşüktür bu nedenle fiyatıda düşüktür elmasa göre

SORU-182    Coase teoremi?

CEVAP-182 dışsallıkların çözümü ile ilgili teoridıssallkların ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermek için devletn

müdahalesine gerek yoktr. taraflar aralarında anlaşarak dıssalığın etkilerini gidereblir.

SORU-183    Stagfiasyon? Resesyon? Stag deflasyon?

CEVAP-183 ekonomik büyüme oranında azalma stagnasyon iki yada dada fazla çeyrek dönem bu durum devam

ederse resesyon bu durum uzarsa depresyon enflasyon artı durgunlug stagfiasyon sebebi maliyet enflasyonudur.Stag deflasyon ise ekonominin hem küçülmesi hem de fgd.nin gerilemesidir

SORU-184    Enflasyon? Dezenflasyon? Deflasyon? Reflasyon? kısa kısa bişiler söyleyebilir miyiz?

CEVAP-184 fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış enflasyon enflasyon oranında meydana gelen artıştadi                      azalma

dezeflasyon fiyatlar genel seviyesi sürekli düşmesi deflasyon reflasyon ise enflasyona neden olmadan talep hacminin genişlemesi

SORU-185    mundel fleming modeli

CEVAP-185 hicks- hansen modeli olarakda bilimen ıs-lm modeli kapalı ekonomi için geçerli model, bu model ise dışa

açık ekonomiler İçin geçerli diğer adı ıs-lm-bp modeli bp ödemeler dengesi anlamına geliyor bp yatay ise sermaye tam hareketli dikey ise tam hareketsi anlamına geliyor

SORU-186    Rassal Yürüyüş Teorisi?

CEVAP-186 Rastlantısal Yürüyüş Kuramı, fiyat değişikliklerinin “seri olarak bağımsız” olduğunu ve fiyatın tarihinin gelecekteki fiyatın yönü için güvenilir bir gösterge olmadığını savunur. Diğer bir deyişle, fiyat hareketi rastlantısaldır ve önceden tahmini yapılamaz

SORU-187    fakirleştiren büyüme tezini açıklaynz

CEVAP-187 Bir ülke şiddetli bir dış ticaret politika uygulayarak mevcut dış ticaret haddini ve tatmin düzeyini

terketmeyi tercih etmiş ve yeni oluşan dengede eski dengeye göre daha çok üretim yapabilmesine rağmen daha az düzeyde bir tatmin düzeyi yakalamıştır. Dolayısıyla dış ticaret haddindeki artış üretimi arttırmasına rağmen belli bir ölçüde refah kaybına neden olmuştur.Örneğin bir dönem tarım ürünlerinin beklenenden fazla üretilmesi ve ortaya çıkan bolluk nedeniyle fiyatların düşmesi tarım kesimi üreticisinin gelir kaybı yaşamasına neden olur. Sonuç olarak bu durumda fazla üretim düşük gelire neden olarak üreticiyi fakirleştirebilir…

SORU-188    Bilanço makyajı?

CEVAP-188 şirketin kötü giden durumunu tecrübesiz gözlerden gizlemek için muhasebe hesaplarıyla oynama cinliğ

SORU-189    duopol?

CEVAP-189 birbirine etki edecek kadar az sayıda satıcı cok sayıda alıcının olduğu piyasadr.

SORU-190    taban ve tavan fiyat uygulamaları?

CEVAP-190 taban fiyat hükümetin üreticiyi korumak amacıyla koyduğu minimum fiyat tavan fşyat ise tüketiciyi

korumak amacıyla geitrilmiş maksimum fiyat

CEVAP-191 mal ve hizmet piyasasında meydana gelen faiz oranı.Bir ekonomiyi enflasyona yol açmayacak sekide dengede tutabiln faiz oranı.

Wickse!lin faiz teorisi?

CEVAP-192 dogai faiz sermaye tarafından piyasa faizi ise ticari bankalar tarafından belirlenir bankalar doğal faizin farkında olmadıkları ıcm doğal faiz artınca yatırımların arttığını farketmeyecekler doğal ffaızın altındaki orandan kredi verecekler bu aradaki fark wıckselle gore enflasyon nedenidir

SORU-193    kredi plafonu?

CEVAP-193 Merkez bankasının herbir            ticari bankanın                            verebileceği kredi          miktarına bir üst sınır yani tavan koymasıdır.

SORU-194    disponibilite oranı?

CEVAP-194 bankaların kolayca paraya                    çevrilebilir değerlerin            tahahüd oranı

SORU-195    sarı sendikacılık?

CEVAP-195 Emeğini satarak geçinen işçilerin işverene karşı haklarını korumak, işçiler lehine etkin faaliyetlerde bu-lunmak amacıyla kurulan, fakat tam tersi bir işlev görerek, el altından işverenle işbirliği yapıp işçiler aleyhine faaliyettte bu-lunulan sendikacılık türü.

SORU-196 nominal çıpa?’                          ‘                                                                                         –   – ?•

CEVAP-196 kur, para arzı yada ücretlerden birinin sabit tutulmasıyla enflansyon oranının düşürülmeye çalışılması

SORU-197    selektif kredi kontrolü?

CEVAP-197 kredilerin hangi sektörlere yönlendirileceğine merkez bankasının önceden karar vermesi

SORU-198    getiri eğrisi?

CEVAP-198 menkul kıymetin getisi İle vadesi dolana kadar geçen dönem arasındaki ilşkinin grfiksel gösterimi

SORU-199    2.en iyi teoremi?

CEVAP-199 piyasanın devlet müdahalesiyle dengeye gelmesi

SORU-200    taylorlzm?

CEVAP-200 Bir işin bölümlere ayrıştırılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşması.* Belirli bir işten bir işçinin sorumlu tutulması* Bir işi düşünme, tasarım, uygulama ve denetleme aşamalarının ayrı kişiler ya da üniteler tarafından yapılması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.* Personelin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitiminin sağlanması.* Organizasyonda hiyerarşik bir yapı oluşturulması.* İşe uygun personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi.

bebek endüstriler tezi?

CEVAP-201 bebek endüstri tezi hangi endüstri alanının    ihracat potansiyeli varsa o endüstrinin desteklenmesi

demek.gelişmekte olan ülkelerin dışında ticaretle rekabet edebilecek duruma gelinceye kadar ithalata kota uygulanması ve ihracatın desteklenmesi almanyannn l.düya savasından önce henüz gelişmemiş end geliştirmek için dış ticarette kendii koruyucu gümrük pol izlemesini anlatan terim

SORU-202    önemsiz olmanın önemi?

CEVAP-202 Küçük bir ülke, büyük bir ülke ile dış ticaret ilişkisine giriştiğinde, büyük ülkenin iç maliyet oranından veya

ona yakın bir fiyattan malını ihraç eder. İthalatını ise büyük ülkenin düşük fiyatlarından gerçekleştirir. Bu durumda dış ticaret kazançlarının büyük bölümü küçük ülkeye gider. Bu duruma küçük ülke avantajı veya “önemsiz olmanın önemi” adı verilir….

CEVAP-203  kısa dönemde talep kısıcı politikalarla, uzun dönemde ise arz arttırıcı politikalar izlenerek mücadele

edilir.

SORU-204    utıion?

CEVAP-204 fayda ölçü birimi kardinaller savnr SORU-205    kelebek etkisi

CEVAP-205  girdideki küçük bir değişkenin beklenmedik sekildebüyük değişmelere neden olması demişti arkadaş

örnek 2008 yılında alaskada balıkçılık yapan adamın aldığı mortgage kredisini ödeyemesi sonucu küresel krize dönüşen süreç

SORU-206    opsiyon?

CEVAP-206  alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmalarda tanınan müddet.belli menkul kıymetin önceden belirlenen

vade ve fiyattan alınıp satılması

SORU-207    Deflatör nedir?

CEVAP-207  belli bir yıl baz alındığında, reel gsmh ile nominal gsmh’nm birbirine yüzde olarak oranı, nominal

değerlerin,reel değerlere çevrilmesi için kullanılan bir fiyat endeksidir, formül olarak (nominal / reel )xlQ0 yada (cari fiyatlarla gsyih/ sabit fiyatlarla gsyih)xl00

SORU-208    ilk keyneslerle çağdaş keynesyenler arasında hangi temel mesele üzernde görüş ayrılığı vardır?

CEVAP-208  1-basit keynesyen model aktif para politikasının her şartta geçersi oldğunu savunurken, çğdaş keynesyen

ekol, maliye politikası kadar olmasa da para politiksmın uyguanabılîr safhalarım kabul etmiştir.

SORU-209 fizyokratlar, klasikler ve moneteristlerin vergi çıkmazı oarak adlandırılan farklı tutumlarına açıklık getirinz?

CEVAP-209 2-fizyokratlar tarım ürünleri üzerinden vergi alınmasını savunurken klasik ekol,gelir dağılımını bozmayan emek merkezli dolaylı vergiyi savunmş,monaterîst!er ise verginin gelir üzerinden(dolaysız) alınmasını savunarak benzer ekoller arasında vergi çıkmazına yol açmışlardır.

SORU-210    robert thoma malthusun kasik ekole ters düşen sapmalarından bahsedinz?

CEVAP-210  malthus, say yasasını ve tasarruf=yatırım özdeşliğini red ederek bir nevi klasik ekolün yıllardır süre geen

eksikliklerini ekolün içinden eleştrmiş ve kabul etmemiştir.bu iki tutum keynesen ekol tarafından aynen kabul edilmiştir.

SORU-211    money illision” isimli kitabıyla parasal aldanma meseiesne genişllik kazandran iktisatçı?

CEVAP-211  maney i!Iİsİon= irveng fisher

SORU-212    poitik iktisdın ve vergilendrmenin temelleri” başlıklı kitap hangi iktisatçıya aittir?

CEVAP-212  “politik iktisadın ve vergilendirmenn temelleri”= david ricardo(1772-1823)

SORU-213    tüfe ve deflatör farkı?

CEVAP-213  TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bîr ürün ve hizmet

grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir.

SORU-214    Stagflasyon

CEVAP-214  Stagflasyon, ekonomik durgunluk İle enflasyonun aynı anda yaşandığı makroekonomik duruma verilen

addır. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir.

SORU-215    ülkemizde uygulanmkta olan para politikası araçları nelerdir?

CEVAP-215  api,zorunlu karşılık oranı ve reeskont kredileri ayrıca para arzının ayarlanması

 

SORU-216    tüketici ve üretici rantı

CEVAP-216 tüketici rantı: bir tüketicinin satın alacağı malı almaya razı olduğu fiyat ile aldığı fiyat arasındaki farktır.üretici rantı: bîr üreticinin bir malı satmaya razı olduğu fiyat ile sattığı fiyat arasındaki farktır…

SORU-217    cobvveb

CEVAP-217 tarım piyasasındaki üreticilerin üretecekleri ürünleri belirlemede bir önceki yılın fiyatlarını ölçüt alırlar ,böylelikle bu piyasadaki fiyat dalgalanmaları ortaya çıkaran yaklaşımdır…

SORU-218    Future ve forwat farkı nedir?

CEVAP-218 Future birincil piyasalarda işlem görürken     ,                                              forwat ikincil  piyasalarda .

SORU-219    Parasal ölçek ekonomileri?

CEVAP-219 Firmanın işletme büyüklüğü arttıkça   çok büyük miktarlarda girdi satın alınması sonucu düşük fiyat

ödemesi sonucu ortaya çıkar.hammaddelerden sağlanan iskontolar,geniş ölçekli reklamda indirim/finansmanda düşük maliyet,düşük maaş ve ücretler parasal ölçek ekonmikeri kapsamında ele alınabilir.

SORU-220    İkame esnekliği?

CEVAP-220. sermaye emek oranının marjinal teknik ikame haddine oranıdır                           ‘

SORU-221    Genişleme yolu eğrisi ?

CEVAP-221 genişleme yolu eğrisi,girdilerin fiyatı veri iken, farklı maliyet olanaklarına göre her alternatif çıktı

düzeyindeki optimal girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.

SORU-222    Marjinal teknik ikame oranı?

CEVAP-222 aynı üretim düzeyinde kalmak kaydıyla eş ürün eğrisi üzerindeki bir noktadan diğerine geçilirken

girdilerden birinin miktarı artırılırken diğerinden kaç birim azaltılması gerektiğini gösteren oran.

SORU-223    Eş ürün eğrisi tanımı ve özellikleri?

CEVAP-223 aynı çıktı birimi sağlamak için kullanılan değişken girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.negatif

eğimlidirler birbirini kesmezler azalan marjinal İkame söz konusudur

SORU-224    Zarf eğrisi?

CEVAP-224 uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir uzun dönemde eğrinin aşağı kayan kısmı artan verimleri, min

kısmi optimum noktayı, yukarı kayan kısmı İse azalan verimleri artan maliyetleri gösterir                    * *

SORU-225    Azalan verimler yasası tanımı ve temel varsayımları?

CEVAP-225 Diğer üretim faktörleri sacitlem üretimde kullanılan girdilerden yalnızca biri artırıldığında toplam

üretimin nasıl değişeceğini açıklayan kanundur.kısa dönemde geçerlidir.-teknoloji sabittir ve teknolojik ilerleme söz konusu değildir.-üretim fonksiyonu sabittir.-üretimde kullanılan değişken girdinin tüm birimleri özdeştir.

SORU-226    Kapsam ekonomileri

CEVAP-226 birbiriyle bağlantılı birden fazla ürünün tek bir firma ya da fabrika tarafından üretilmesi sonucu

maliyetlerin düşmesi durumunu ifade eder.örneğin piliç eti ve yumurtanın aynı firma tarafından üretilmesi.

SORU-227    Yığın ekonomiler

CEVAP-227 ekonomik faaliyetlerin belli coğrafi bölgelerde yoğunlaşması sonucu maliyetlerin azalmasına verilen addır.

CEVAP-228  üretim kapasitesinde meydana gelen artış nedeniyle birim üretim maliyetinde azalmalar şeklinde ortaya

çıkan istifadeler veya tasarrufiardır.bir firma ya da fabrikanın ölçeğinin değişmesi ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.bu nedenle ölçek ekonomileri de ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.

SORU-229    Rawls’çı gelir dağılımı ?

CEVAP-229  bir toplumda en kötü durumda olan bireyler üzerinde odaklaşmakta ve en kötünün durumunu en izinin

durumuna getirinceye kadar gelir dahiline adeletin sağlanamayacağını iddia etmektedir.bu nedenle de en kötünün refahını en iyinin konumuna getirinceye değin,en iyiden en kötüye doğru gelir aktarımında bulunulması gerektiğini savunur.

SORU-230 Benthamcı sosyal refah yaklaşımı (faydacı ahlak yaklaşımı) ?

CEVAP-230 sosyal refah,toplumdaki farklı bireysel faydaların toplamına eşittir o halde sosyal refahın maksimize edilmesi ancak bireysel faydaların toplamının maksimize edilmesi ile mümkün olacaktır.etkinlik-eşitlik değiş tokuşunda etkinlik mutlaka eşitliğe tercih edilmediiir.

SORU-231    Vergileme ekonomisi

CEVAP-231  vergilerin ekonomik ve sosyock etkilerini ele alır ve vergi sisteminin ekonmik büyüme ve

kalkınma,makroekonomik istikrar,gelir dağılımı,tüketim,tasarruf,yatırımlar gibi değişkenleri nasıl etkilediğini inceler.

DERLENMİŞ MÜLAKATSORULAR1-MALİYE- SORU-lTam mükellef dar mükeilef ayrımı nasıl yapılır?

CEVAP-1      Gelir Vergisinde Tam MükellefiyetrTürkİye’de yerleşmiş olanlar; (Türkiye’de yerleşmekten kasıt,

ikametgahın Türkiye’de olması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturulmasıdır.) Geçici ayrılmalar Türkiye’ de oturma süresini kesmez. Gelir Vergisinde Dar Mükellefİyet:Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler.

SORU-2Verginin tebliğ yöntemleri?

CEVAP-2      1-adreste tebligat a)postayla tebliğ b)memur vasıtasıyla tebliğ 2-dairede tebligat 3-ilanen tebligat

SORU-3Vergi borcunu sona erdiren nedenler?

CEVAP-3      ödeme,zamanaşımı,takas,terkin,hata düze İtme,yargı kararları,uzlaşma vb.

SORU-4Vergi Cezasını Sona Erdiren Nedenler CEVAP-4      ölüm,ceza indirimi,af

SORU-5ötv kdvfarkı nedir

CEVAP-5      ötv maliyete eklenir kdv eklenmez yansıtılır

SORU-6Geçici vergiyi anlatınız.

CEVAP-6      Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme

döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.gerçek kişilerde %15 oranı,kurumlarda %20 oranı uygulanır.

SORU-7ATFEDİLEN GELİR kavramlı nedir?

CEVAP-7      servet sahibinin kendi mallarını yine kendisinin kullanması neticesinde elde edilen faydaya denir.öz

Tüketim olarak da bilinİr.Kişinin kendi evini kullanması veya oğluna oturması için vermesi vb.

CEVAP-8 konulan vergiden dolayı malın-hakkın değerinin azalması vergi amortismanı,mala-hakka konulan verginin

kaldırılması nedeniyle hakkın piyasadaki değerinin artması vergi kapitalizasyonu bir ev düşün değeri 150bin lira, üzerine vergi koydu devlet senin ev 130bin den fazla etmiyorsa amortisman… ancak vergi ile 170 bin liraya alıcı buluyorsan kapitilazasyon..

SORU-9verginin kanuniliğini açıkla

CEVAP-9     vergiler kanunla konur ve kaldırılır.buna           yasama organı          yetkilidir.

SORU-IO     vergi maliyeti bütçede gösterilir mi

CEVAP-10

SORU-11      vergi erozyonu?

CEVAP-11   vergi harcaması vergiden kaçınma vergi                                                   kaçakçılığı ve enflasyon  gibi nedenlerden dolayı vergi gelirlerinde

meydana gelen azalmayı ifade eder

SORU-12      vergi kaması?

CEVAP-12 vergiler nedeniyle sosyal refahta meydana gelen azalmayı ifade eder üretici ve tüketici rantlarındaki

azalma yani fayda kaybı

SORU-13 vergi takozu? ‘                                        ’*                ’

CEVAP-13   vergilerin işveren üzerinde meydana getirdiği etkidir

SORU-14      vergi çengeli?

CEVAP-14   artan oranlı vergi tarifesi uygulandığında müklellefin geliri arttığı zaman daha yüksek orandaki vergi

diliminden vergilendirilmesi

SORU-15      katılma payı-şerefiye?

CEVAP-15   bayırndırlk hizmetleri sonucu değeri artan gayrimenkulerden şerefiye alınır., katılma payı ise yol su

dolgazgibi hizmetler sonucu ortaya çıkan maîiyetelre katılmadır develt bunun için para alır galiba bu

SORU-16      devletleştirme kamulaştırma arasındaki farklar neler

CEVAP-16   devletleştirmede özel bir şirket develete ait oluyor., kamulaştırmda ise özel bi taşınmaza devlete ait

oluyor.. birinde şirket birinde taşınmaz var biri idari işlem ile biri yasa ile olur önemli fark

SORU-17      verginin kesinleşmesi ne demek                             r ‘                                    j

CEVAP-17   vergi ile ilgili olağan kanun yollarının tüketilmesi sonucu verginin ödnecek aşamaya gelmesinii ifade eder.

SORU-18      Verginin amortismanı?

CEVAP-18   bi mal veya varlık üzerine konulan vergi yzunden malın değerinin azalmasıdrr

SORU-19      Verginin kapitilazasyonu?

CEVAP-19   bi mal üzerideki vergi oranının düşürülmesi veya verginin kaldırılması soncu o varlığın değerinin

armasıdır

SORU-20      fonksiyonel maliye polt ve telafi edici maliye polt kısaca tanımlayın

CEVAP-20   fonksiyonelde mp’nin amacı tam istihdamı sağlamak; telafi edicide ise ekonomik istikrarı sağlamak

telafi edicide devlet özel sektörün zayıf olduğu yatırımları yapar, o eksikliği telafi eder yani.

SORU-21      Vergi grevi?

CEVAP-21   Vergiye karşı kişiseli bir reaksiyonun ifadesidir.vergi yükünün hafifletilmesine yönelik ortaya çıkan

tepkilerdir.redd kaldırılması,grev hafifletilmesi

 

SORU-22 vergi arbitrajı nedir?
CEVAP-22 Uluslararası şirketlerin karlarını, borç ve alacaklarının transferini geçiktirerek, karlarını, vergi oranı düşük
ofan ülkede göstererek vergi hasılatını düşürmesidir.
SORU-23 sıkışıklık trajedesi
CEVAP-23 klüp mal ve yarı kamusal malı kullanan tüketici sayısı arttıkça tüketicilerin elde ettiği verimin azalmasıdır
SORU-24 vergi matrahi tespit yöntemleri neler
CEVAP-24 Beyan usulü karine ve dış gösterge usulü götürü usul idarece takdr usulü basit usul
SORU-25 tanzi etkisi nedir
CEVAP-25 gelir vergilerinde tahsilatın vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıl değil de bir sonraki yıl yapılması ve
enflasyon etkisi nedeniyle vergi gelirinin düşmesidir.Enflasyonun, verginin reel değerini azaltıcı etkisini inceler. BUrada 2
etmen vardır.l- Enflasyon oranı.2- Vergini tahakkuku ile tahsili arasındaki sürenin uzunluğu.Bunu engellemek için;l-
Verginin tevkifat yoluyla alınmalıu2- Geçici vergi uygulanmalı3-Yeniden değerleme uygulaması yapılmalı
SORU-26 Özel bütçe?
CEVAP-26 Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir
tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu
Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.
SORU-27 Sıfır tabanlı bütçe teorisi?

 

CEVAP-27    her bütçe sonuçlarının kendi donemi içerisinde değerlendirilmesi geçmiş bütçe uygulamlarından ya hiç

yada çok az faydalanılması kamu kurumlarının tüm faaliyet ve hizmetlerini daha önce hiç yapılmıyormuş ve yeni yapılacak hizmetlermş gibi düşünerek ona göre Ödenek ayrılmasını amaçlar

SORU-28      Devri bütçe teorisi?

CEVAP-28    7 ile 10 yıllk arasındaki           bir denklği esas alır, yıl içinde acık yada fazla verilmesi önemli değildir, önemli

olan konjonktür devresi sonundaki denkliktir.genişleme dönemlerinde verilan fon fazlalarının daralma dönemlerinde kullanılması gerektiğini ifade eder

SORU-29      Kesin hesap?

CEVAP-29    maliye bakanlığı tarafından               hazırlanan gerçeklşmiş olan gelir ve                      giderlerin gereçeleriyle    birlikte tbmm ye

sunulmasıdır..tbmm denetimine imkan veren bir yoldur.bir örneği sayıştaya verilir ve sayıştay 75 gün içinde uygunluk bildiriminde bulunur, keısn hesabın kabul edilmesi ile tmbb nın bütçe üzerindeki denetimi sağlanmış olacak artık bütçe sağlıklı bir şekilde uygulanabilir

SORU-30      Telafi edici bütçe teorisi?

CEVAP-30    bütçe açıklarını bir araç olarak kullanır        ekonomik           denkliğe önem verir

SORU-31      kayıtlı sermayenin tanımı

CEVAP-31    Kayıtlı sermaye sistemi; halka açık anonim                                                              ortaklıklarda    esas sözleşme ile belirlenmiş ve ticaret siciline

tescil edilmiş azami bir miktara kadar, bazı formalitelere gerek kalmaksızın sermaye artırılabilmesine imkan sağlayan bir sistemdir.

SORU-32      Bütçe kapatma usulleri?

CEVAP-32    jestiyon ve egzersiz usulleri türkiyede jestiyon usu lu kullanıyor.jestiyon                      usulunde yapılan kamu

harcamaları hangi döneme ait olursa olsun İlgili yıla gelir ve gider yazılır fakat egzersiz usulunde yapılan harcamalar ve gelirler hangi bütçe dönemine ait ise o döneme gelir ve gider yazılır

SORU-33      mali saydamlık

her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kulianılmaısnda kamunun zamanında bilgilendirilmesi

 

CEVAP-34   Devletin topladığı vergi kadar kamu harcaması                 yapması   sonucunda toplam talebin bütçe miktarı kadar

artmasına denir ve her zaman l’e eşittir.

SORU-35      Bütçe emaneti?

CEVAP-35   Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet

hesaplarına alınır.Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeye emanet hesaplarındaki tutarl bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.

SORU-36      Bütçe?

CEVAP-36   Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve

usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge

SORU-37      Bütçe ilkeleri?

CEVAP-37   genellik ilkesi teklik ilkesi açıklık ilkesi doğruluk               ilkesi samimmiyet ilkesi önceden izin    alma İlkesi alenilik

ilkesi

SORU-38      Konversiyon?

CEVAP-38   devletin yüksek faizli tahvillerini düşük faizli tahvillerle değiştirmesi arriâc borç; yükünü ~ ‘

azaltmak.ekonominin iyi gitmesihalinde devlet borçlarının faiz şartlarında yapılan iyileşmedir

SORU-39      Konsolidasyon?

CEVAP-39   devletin kısa vadeli borçlarını uzun vadeli borçlar haline getirmedir amaç enflasyonla mücedele

SORU-40      Fonksiyonel maliye politikası?

CEVAP-40 bu politikaya göre devletin temel amacı kamu harcamalrını kullanarak ekonomide tam istihdamı sağlamaktır devlet enflasyon dönmelerinde vergileri kullanmalı daralma genişleme dönemleirne görede kamu harcamaları yoluyla ekonomide yer alıp gerektiğinde müdahale etmelidir

SORU-41      Formül esnekliği?

CEVAP-41   mali stabilizatörlerin eksikliklerini gidermek amacıyla ekonominin dengeden uzaklaştığı dönemlerde

uygulanacak önlemlerin önceden belli kurallara bağlanması ve yaslarla belirlenmesidir

SORU-42      vergi borcunu sona erdirmede uzlaşma nasıl yapılır. Başvuru süresi nedir

CEVAP-42   tarhiyat öncesi ikmalen resen idarece taktir, vergi ziya için başvurulurken tarhiyat sonrası sadece vergi

ziya için başvurulur uzlaşma talebinde bulunan indirim İsteyemez başka yola başvuramaz eğer tarhiyat sonrası uzlaşılamadıysa ve dava açmaya 15 günden az bîr süre kaldıysa 15 günden az olmamak üzere ek süre verilir

SORU-43      Parafiskal gelir?

CEVAP-43   belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve mesleki kuruluşlar tarafında

bu amaçları gerçekleştirmek için üyelerinden topladıkları gelirdir.

SORU-44      Telafi edici maliye politikası?

CEVAP-44   ekonomi eksik İstihdamda iken bütçe açığı vererek ekonominin tam istihdama geldikten sonra denk

bütçe politika uygulanmasını öneren teori beveridge önermiş.keynesyen tarafından ortaya atılmıştır efektif talep seviyesinin yetersiz olduğu durumlarda devletin kamu harcamaları yolunyla müdahale etmesi

SORU-45      2012 bütçe rakamları

CEVAP-45   2012 bütçe giderlerinin 350.9 milyar lira, gelirlerin yüzde 13.4 artırılarak 329.8 milyar lira            olması

bekleniyor. Vergi gelirleri yüzde 11.4 artış ile 277.7 milyar lira olacak. Faiz dışı fazla / milli gelir oranı yüzde 2 olacak.

CEVAP-46 kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak; görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek; inceleme(vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak; amiri tarafından verilen diğer, görevleri yapmak

SORU-47      gecikme zammı gecikme faizi oranları?

CEVAP-47   gecikme zammı oranmda gecikme faizi uygulanır…. ikisi de 1.40

SORU-48      Vergi yükü?

CEVAP-48   vergi olarak devlete aktarılan miktarın matraha oranına denir.

SORU-49      Verginin reddi?

CEVAP-49   Vergiye karşı toplumsal bir reaksiyonun ifadesidir.uygulamadan kaldırılmasına yönelik ortaya çıkan

tepkilerdir.

SORU-50      Verginin gelir etkisi?

CEVAP-50   Artan vergiler nedeniyle harcanabilir geliri azalan mükellefin eski gelir düzeyini korumak için daha çok

çalışmayı tercih etmesidir.

SORU-51      Vergi gayreti?

CEVAP-51   vergi gelirinin gsmh ye oranı gsmh vergileme sınırının son haddidir.

SORU-52      Verginin ikame etkisi?

CEVAP-52   kişinin artan vergi oranı karşılığında çalışmak istememesi

SORU-53      Vergi maliyeti?

CEVAP-53   vergi toplarken ortaya çıkan harcama., açık ve zımni

SORU-54      Vergi harcaması?

CEVAP-54   istisna, muafiyet gibi vaz geçilen vergi geliri

SORU-55      Vergi dampingi?

CEVAP-55   Bir ülkede alınabilinecek orandaki vergiden daha düşük oranda vergi alınması.

SORU-56      Verginin konusu?

CEVAP-56   verginin üzerinden alındığı şey.gelir,servet,harcama                                                             vb.

SORU-57      Verginin yansıması?

CEVAP-57   kişinin ödeyeceği vergiyi başkalarına aktarması, aşamaları^ ödeme, vurgu, aktarma, yerleşme

SORU-58      Tobin vergisi?

CEVAP-58   spekülatif ve kısa vadeli sermaye hareketlerini soğutmak için uygulanması öngörülen vergileme

SORU-59      Safi artış kuramı?

CEVAP-59   dönem başı servet unsurunun toplamından dönem sonundaki servet unsurlarının toplamının

çıkarılmasıyla bulunan olumlu farktır

SORU-60      Malitevzin?

CEVAP-60   gelir ve fonksiyonların merkezi ve yerel olarak bölüştürülmesi

 

vergilerin dolaylı vergi şeklinde alınması nedeniyle vergi şiddetinin hisedilmemesi

Sıçrama tezi?

 

 

 

CEVAP-62 wiseman..kamu harcamalarının normal dönemlerde olağan bir seyir izlerken savaş gibi olağanüstü dönemlerde ve artması ve tekrar normal döneme dönüldüğünde düşmemesi durumu

SORU-63      Kaynak kuramı?

CEVAP-63   üretim sürecine katılan ve sürekli gelir getiren kaynaklardan gelir                                      elde                      edilmesidir

SORU-64      malı kural

CEVAP-64   Mali kural,kamu harcama ve                  borclanmasina sinirlar                    konmasi,kurallara                      baglanmasi ve bunun yasalarla

cizilmesidir.Mali kural;mali disiplin sağlayarak harcamalara, gelirlere, bütçe açığı, faiz dışı denge gibi ekonomik büyüklüklere belirli hedefler,kurallar, sınırlamalar koyarak surdurulebilinir “malîye politikasi” koyan yasalardir…

Gölge fiyatı?

CEVAP-65   kamu mallarının fiyatı belirlenmediği için bu mallara eş değer malların fiyatına bakarak fiyat

belirlenmesidir

SORU-66 vergilemenin mali sınırr .       •-                                                                               ;      .

CEVAP-66   vergilemede ulaşılabilecek en üst noktayı ifade eder.mali sınır anayasal sınır iktisadi sınır mali sınır ve

siyasi sınır olarak 4 e ayrılırVergilemenin mali sınırı, vergi oranı yada vergi çeşiti arttırıldıkça, vergi hasılatının artmadığı durumdur. Laffer eğrisiyle alakalı biraz aslında. Onda da vergi oranı arttıkça, vergi hasılatı belli bir noktaya ( max ) artıyor, daha sonra azalışa geçiyodu.

SORU-67      maktu vergi

CEVAP-67   Herkesin ödediği verginin aynı olması örneğin baş vergisi

SORU-68      dekont yöntemi

CEVAP-68   öncelikle kişinin matrahına artan oranlı vergi tarifesi uygulanır         daha sonra en az        geçim                      seviyesi                                                                             bulunup

oda vergiye tabi tutulur dada sonra ilk bulunban vergiden düşülür

SORU-69      verginin denetim yolları

CEVAP-69   yoklama,bilgi edinme inceleme ve arama

SORU-70      monetizasyon …                                                  ,                                              •

CEVAP-70   Para basımıyla borç ödenmesi

SORU-71      Faktorîng?

CEVAP-71   müşteri (şirket) alacaklarının factor denilen gerçek ya da tüzel              bir kişi tarafından   bedeli  peşin                      ödenerek

satın alınmasıdır, mal ve hizmet satışı yapan bir ticari işletmenin vadeli alacaklarının factor denilen bir mali kuruluş tarafından alacaklıya rücu hakkı olmaksızın satın alındığı finansal hizmettir.

Euro dolar?

CEVAP-72   abd dışındaki banka ve diğer aracı kurumlarda açılmış dolar hesaplarına verilen     isimdir.

SORU-73      bütçenin hazırlanması 5018?

CEVAP-73   kısaca orta vadeli programı kalkınma bakanlığı hazırlar bunun mayıs ayı sonuna kadar bakanlar                      kurulunca

kabul edilmesi bütçeieme süreci başlar buna uygun olara maliye bakanlığı orta vadeli planı hazırlar ve ypk haziran 15 i ne kadar karara bağlar resmi gazetede yayımlar ay sonuna kadar bütçe çağrısı ve eki maliye bakanlığı yatırım programı hazırlama rehberi kalkınma bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanır temmuzayı tekliflerin hazırlandığı aydır gelir gider teklifleri maliye bakanlığına yatırım teklifleri kalkınma bakanlığına gönderilir hazırlanan bütçe tasarısı en geç 75 gün içinde tbmm genel kuruluna gönderilir 55 gün komisyonda 20 gün genel kurulda görüşülür

SORU-74      sayman?

CEVAP-74            merkezi yönetim tarafından ödemelerin yapıinası için görevlendirilen maiiye memurudur

SORU-75      ecrimsil?

CEVAP-75 kamuya ait olan yerlerin ısgal edilmesi ile alınan ücrettir ornegm kaldırımların dükkanlar tarafında ısgal

edilmesi…. Caddelerin sokakların vb…

SORU-76      telafi edici bütçe terorisi?

CEVAP-76 önemli olan ekonomik dengedir..sir william berevidge ye ait.tam isthdam dengesi sağianıncay kadr

devlet kontrollü bütçe açıklan verecek.bu yolla özel sektörn yetrszliğini telafi edecek ve eksk isthdamdan tam isthdama gelecek

SORU-77      devri bütçe teorisi?

CEVAP-77    önemli olan devrese! denkliktir.bütçenin yıllık değil konjektürel dönemi içnde denk      olması

gerekir.canlanma dönemnde verilen bütçe fazlası daralma döneminde verilen bütçe açığının kapanmasını sağlar ve böylelkle denklik sağlanır..BÜTÇE TEORİLERİ 1. KLASİK(GELENEKSEL) BÜTÇE TEORİSİ 2. DEVRİ (KONJONKTÜRL) BÜTÇE TEORİSİ 3. TELAFİ EDİCİ BÜTÇE TEORİSİ

SORU-78      tersine artan oranhlık?

CEVAP-78    Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek azaldığı tarifedir..

SORU-79      vergi kaçaklığı ve vergiden kaçınma arasındaki farklar?

CEVAP-79    veriden kaçınma yasaldır vergi kaçakçılığı suç vergiden            kaçınmada  vergi doğmaz kaçakçılıkta doğmuştur

SORU-80      vergi zıyaı?

CEVAP-8Û mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile İlgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder….

SORU-81      safi artış kuramı?

CEVAP-81    Safi Artış Kuramına Göre Gelir Kişinin belli bir süreç içerisinde,•dönembaşı servet değeri ile dönem sonu

servet değeri arasındaki farka bu süre içerisindeki tüketilen değerlerin eklenmesi suretiyle bulunan değer fazlalığıdır, Kısaca kişini…

SORU-82      kamu hizmetlerini görme usulleri?

CEVAP-82    emanet usülu,ruhsat usulu ,yap işlet ,yap işlet decret,müşterek emanet,iltizam

SORU-83      maliye nedir

CEVAP-83    devlet ve diğer kamu kuuluslarının kamu hizmetlerini yerme getirebilmek ıcın harcama yapmalarına ve

ve bu harcamaları yerme getırıcek gelirleri elde etmelerine ilişkin olayları inceleyen sosyal bir bilimdir

SORU-84      idarenin mal edinme yetkileri?

CEVAP-84    istimval devletleştirme kamulaştırma geçiçi işgal kamulasştırmasız el atma

SORU-85      kamu ekonomisinde üretilen mal ve hizmetler nelerdir?

CEVAP-85    tam kamusal mal,yarı kamusal mal erdemli mallar ve kitleraracılığıylada özel mallar.

SORU-86      terkin

CEVAP-86    tahakkuk etmiş vergi alacağının tahsilinden vazgeçilmesidir.

 

CEVAP-87 bir mükellefin vadesi gelmiş birvergi borcu ile devletten olan alacağı ölçüsünde vergi borcunun sona

ermesidir.

SORU-88      vergi mükellefi -sorumlusu? vergi doğuran olay

CEVAP-88   vergi sorumlusu, vergi ile ilgili maddi ve sekli yükümlülükleri yerine getirerek alacaklı vergi dairesine karsı

sorumlu olan kişidir, vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişidir, vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın yada hukuki durumun gerçekleşmesiyle devletin vergi alacağının doğmasıdır.

SORU-89      verginin kaynağı,konusu ?

CEVAP-89   verginin kaynağı vergiyi doğuran olay,konusu üzerinden alınan şeyidr

SORU-90      vergi mahsubu?

CEVAP-90   Dönem içinde ödenen verginin, dönem sonu hesaplanan vergiden düşülmesidir.

SORU-91      yatay adalet -dikey adalet?

CEVAP-91   aynı gelir grubunda yer alanların aynı orandna vergilendirilmesi,farklı gelir gruplarında bulunanların farklı

oranlardan vergilendirilmesidir

SORU-92      ödeme gucune ulaşmada yararlanılan araçlar nelerdir?

CEVAP-92   en az geçim indirimi,artan oranlıiık muafiyet istisna gelir tüketim gibi

SORU-93      transfer harcaması-reel harcama?

CEVAP-93 bir mal ve hizmet alımına yönelik olmayan yalnızca satın alma gücünü değitiren harcamalar transfer

harcamaları iken,bir mal ve hizmet alımına yönelik harcamalar reel harcamalardır.

SORU-94      vergi matrahı nedir? matrah tespit yöntemleri?

CEVAP-94   vergi borcunu hesaplamak için vergi konusunun indirgendiği teknik miktardr. yöntemler: beyan usulu,

karine ve dıs göstergeler usulu, götürü usul,idarece taktr usulu.matrah tespitleri İse gelir tipi, tüketim tipi ve gayrisafi hasıla tipi olarak ayrılır

SORU-95      kamu harcamalarının artış nedenleri?

CEVAP-95 gerçek ve görünrde artış nedenleri olmak üzere ikiye ayınız..görünrdeki artş nedenleri: enflasyon,bütçede safi uslden gayrisafi usule geçiş,ayni ekonnomiden nakdi ekonomiye geçiş,kamulaştrma,ülke sınırlarınn ve nüfsn büyümesi.;gerçk artş nedenleri ise: devletn görevlerinin artması,savş ve savnma harcamalarının artması,teknolojk gelişmeler gibi..

SORU-96      wagner kanunu?

CEVAP-96   kamu harcamlarının sürekli arttığını söyler..hatta milli gelirden daha fazla artş gösterdiğini..

SORU-97      dişsallık nedir?

CEVAP-97   bir ekonomik birimin faaliyetinden diğer ekonomik birimlerin fayda ya da zar görmesi

SORU-98      tam kamusal mal, erdemli mal?

CEVAP-98   devlet tarfndan üretilen tam kamusal mallar bölünemez,faydasndan yoksn

bırakılamaz,fiyatlandırılanamaz,pazarlanamaz: savunma,adalet,diplomasi gibi…erdemli mal devletin bazı kişilere ekonomk durumlarını düzeltmek amacıyla bedelsz ya da çok az bir bedel karşılgnda sunduğu mal ve hizmetler: yeşil kart,burs,toki gibi…

CEVAP-99    mülk ve teşebüs gelirleri cebri değil..diğerlerinin çoğu cebridir:resim,harç,parafiskal gelir,şerefiye, para

ve vergi cezaları gibi..(bu arada devletn egemnlik gücüne dayanarak alınmasından anlanması gereken vergiyi cebren alması)

SORU-IOO   tarh nedir ? tarh yöntemleri

CEVAP-100  mükellefçe ödenecek olan verginin                     hesaplanması.ikmalen,resen          ve idarece tarh yöntemi

SORU-lOl     vergi iadesi?

CEVAP-101  vergi kanunlarına göre adalet veya               ekonomik sosyal siyasal                 sebeplerden          dolayı daha önceden tahsil

edilmiş verginin tamamını yada bir kısmını iade etmesidir

SORU-102    muafiyet -istisna?

CEVAP-102 muafiyet:vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişilerin vergi dışı bırakılmasıdır, istisna : vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konuların vergi dışı bırakılmasıdır.

SORU-103    vergi tazyıkı(subjektıf vergi yuku) ?

CEVAP-103  vergi ödeyen kişinin üzerinde hissettiği psikolojk baskıdır.

SORU-104    kaçakçılık-kaçınma?

CEVAP-104  vergiden kacınma:kanunlara aykırı davranmaksızın , vergi konusuyla ilişkiye girmeyerek vergiden

kurtulmaktr. vergi kaçakçılığı:vergi kanunlarına aykırı olarak vergnin ödenmemesi yada az ödenmesidir.

SORU-105    vergi bılıncı-ahlakı?

CEVAP-105  vergi bilinclıyükümlülern vergi borcunu yerine getirme isteğidir.vergi ahlakcyükümlülern vergi borcunu

yerine getrme konusunda sahip oldukları dürüstlk düzeyidir.

SORU-106    malı anestezi?

CEVAP-106  mali yükümlülüklerin muhatapları tarafından farkına varılmaksızın yerine getirlmesi.

SORU-107    verginin yansıması ? aşamaları?

CEVAP-107  yansıma: yükümlü tarafından ödenen verginin fiyat           mekanizması aracılığıyla kısmen          yada tamamen

3.kişilere aktarlması.ödeme vurgu aktarma yerleşme

SORU-108    verginin gelir ve ikame etkisi?

CEVAP-108  gelir etkisi: vergi artışı karsısında gelir azalan bireylem daha cok      çalışarak eski   yasam düzeylerine

ulaşmak istemeleri, ikame etkisi: vergi artısı ile geliri azalan bireyn çalışmayarak boş durmayı tercih etmesi.

SORU-109    peçeleme?

CEVAP-109  özel hukuk kurallarının ve sözleşme şekillerinin ustaca kullanılarak vergi borcunu azaltmaya veya

sıfırlamaya çalışılması

DERLENMİŞ MÜLAKATSORULARI-MUHASEBE-

SORU-lGelir tablosu hesapları nelerdir?

CEVAP-1      gelir tablosu hesapları 600 lü hesap grubudur.örneğin yurtiçi/dışı satışlar,satış indirimleri,satılan mal

maliyeti vb.

SORU-2Yansıtma hesapları neden kullanılır?

CEVAP-2      7 a daki üretim maliyetlerini oluşturan hesaplar bilançodaki ilgili hesaplara faaliyet giderlerini oluşturan

hesaplarda gelirtabıosundaki ilgili hesaplara aktarılır, üretim maliyetleri direkt işçilik direkt hammadde ve genel üretim maliyetleri. faaliyet giderleri araştırma geliştirme genel yönetim pazarlama satış dağıtım gibi.

S0RU-3sermaye ile özsermaye arasındaki fark nedir?

CEVAP-3      öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile, borçlar arasındaki farktan ibarettir.ihtiyatlar ve kâr aynı

gösterilseler dahi öz sermayeden sayılırlar.öz sermaye deyimi ile sermaye kavramının ifade ettiği anlamlarfarklıdır. Muhasebe tekniğinde sermaye deyimi işletmeye konulan varlığı öz sermaye ise, bu varlığın belli bir tarihteki gerçek miktarını tanımlar. Bu sebeple sermaye genellikle sabit bir karakter taşıdığı halde öz sermaye değişkendir.

SORU-4Emniyet stoğu?

CEVAP-4 Stok yokluğuna düşmemek için beklenen ihtiyaçtan fazla olarak tutulan stoktur. Bu tür stoklar iki sipariş arasındaki ortalama talebi karşılamak amacıyla bulundurulur. Bu stoklar üretimin ve satışların aksamamasını sağlayarak maliyet tasarrufuna ve kâr artışına yol açarlar.                                                      *

SORU-5Stok devir hızı?

CEVAP-5      ticari mal maliyetinin ortalama stoğa(dönem başı stok ve dönem sonu stok ortalaması) bölünmesiyle

elde edilir.dönem dediği hesaplanmak istenilen dönemdir.laylık,3 aylık,Saylık vb.

SORU-6Dönem sonu işlemleri?

CEVAP-6      geçici mizan, envanter işlemleri, kesin mizan , mali tabloların düzenlenmesi, kapanış kaydı

SORU-7 reeskont ayırma nedir? •                                                                                 / \                                 •

CEVAP-7      Reeskont işlemi,           vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek

değerlerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemidir fakat spk kapsamındaki işletmeler senetsiz alaca ve borçlar içinde reeskont işlemi yapıyor

SORU-8 Değerleme?

CEVAP-8      para dışındaki iktisadi kaynakların para olarak beiirlenmesı(arsa,demirbaş,fnakine teçhizat

vs..)değerlemede amaç vergi matrahının tespitine yönelik olark İKTİSADİ KIYMET BEDELİNİN tespit edilmesidir.yani işletme varlıkları alack ve borçlarının gerçk değerinin tespit edilmesi ve kayıtlara yansıtılmasıdır..

SORU-9 Reeskont?

CEVAP-9      senete bağlı borç ve alacaklarda uygulanır, değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değeri.

SORU-IO      Sermaye yedekleri?

CEVAP-10    hissse senedi İhraç primi,hisse senedi iptal karı,mdv yeniden değerleme,iştiraklaer yeniden

değerleme,maliyet artış fonu,diğer sermaye yedekleri

SORU-11      Nazım hesaplar?

CEVAP-11    işletmenin sahip olmadığı ancak İzlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır.tam

açıklama ilkesi gereği kullanılır.

SORU-12      Kar yedekleri?

CEVAP-12    olağanüstü yedekle yasal yedekler statü yedekleri diğer kar yedekleri özel fonlar

SORU-13      FÎFO?

CEVAP-13    stok değerleme işlemlerinden brirdir  ilk                                                                      giren mal ilk elden çıkarılır

SORU-14      Mali rantabilite?

CEVAP-14    işletme tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen karı göstermektedir.işletme yönetiminin

başarısını gösterir.

CEVAP-15    Üretim faaliyetinde bulunan                                                                                                   bir                       işletmenin kar durumunu açıklar.vergiden önceki kar + faiz giderleri /

toplam pasif

SORU-16      Nakit oran?

CEVAP-16    dönen varlıklar-(tîcari alacaklar+stoklar) / kvyk

SORU-17      Asit test oranı?

CEVAP-17    dönen varlıklar-stoklar bolü kvyk

SORU-18      Bilanço?

CEVAP-18    işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve varlıkların sağlandığı kaynakları gösetern mali tabloya denir

SORU-19      Aktifi düzenleyici hesaplar?varlıkları

CEVAP-19    alacak senetleri reeskontu, menkul kıymet değer düşüklüğü ka rş.ı I ığı, bi r i km iş amortisman,şüpheli ticari

alacak karşılığı, stok değer d.k vs…

SORU-20      Pasifi düzenleyici hesaplar?kaynakları

CEVAP-20    ödenmemiş sermaye borç senetleri reeskontu                          ,geçmiş yıl zararı,menkul kıymet ihraç farkı,dönem   net

zararı,dönem karının peşin Ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri

SORU-21      7a ile 7b arasındaki fark nedir

CEVAP-21    7a’da giderler fonksiyonlarına göre 7b’de giderler çeşitlerine göre                       muhasebeleştirilirler.7a                standart                                ve

tahmini giderler uygulanır.7b de giderler gider dağıtım tablosu aracılığla dağıtılır.7a’yı genelde üretim işletmeleri 7byi genelde hizmet işletmeleri kullanır.7a da her fonksiyon için bir yansıtma hesabı bulunurken 7b de giderler tek yansıtma hesabıyla dağıtılır.

SORU-22      800lu hesaplar varmidir bı işletme isterse 800 lu hesap kullanabilir mi

CEVAP-22    800 lü hesaplar serbest hesaplardır.isteyen işletme gereksinimine göre bu hesapları kullanmak için

Maliye Bakanlığına başvurarak hesap ve alt hesaplarını kullanmaya başlayabilir.sadece bankalar kullanır demek yorumu eksik bırakır.

SORU-23      örtülü kazanç

CEVAP-23    Genellikle kurum ile hissedarları arasında yapılan, kendi ortaklarından piyasa değerine göre yüksek

fiyatla mal alması ya da onlara düşük fiyatta mal satması, ortaklardan yüksek bedelle kiralaması, ödünç para alması, ortaklara yüksek ücret Ödemesi gibi aktarım fiyatlandırmasına konu olan çeşitli iktisadi işlemler ve hizmet sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirilen kazanç….

SORU-24      KONSİNYE SATIŞ NEDİR?

CEVAP-24    SATILMASI İÇİN KOMİSYONCUYA YA DA BİR ARACIYA BIRAKILAN MALA KONSİNYE MAL DENİR.

SORU-25      MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI NELERDİR?

CEVAP-25    sosyal sorumluluk kişilik parayla ölçülme maliyet esası dönemsellik ihtiyatlılık tam açıklama

tutarlılık,özün önceliği

SORU-26      mhasabe değerleme çeşitleri

CEVAP-26    vergi usul kanununa göre mukayyet değer, maliyet esası, itibari değer, rayiç bedel, borsa    rayici, tasarruf

değeri, vergi değeri emsal değeri ve ücreti

SORU-27      geçici mizan ile kesin mizan arasındaki farklr

CEVAP-27    geciçi mizan envanter işelmlernden önce kesin mizan envanter işlemimden sonra yapılır.gecici                       mizanda

700 lü ve 600 lü hesapların bakiyesi vardr. ancak kesn mizanda bu hesapların kapanmış olması gerekir.

 

CEVAP-28   duran varlıklar maddi ve maddi olmayan yalnız boş arsa ve araziye ,yapılmakta olan yatırımlara ayrılmaz

SORU-29      net aktif değer?

CEVAP-29   Bir işitmenin varlıkları ile borçları arasından doğan öz sermayesini ifade eder

SORU-30      özel maliyet?

CEVAP-30   kiralanan taşınmaza yapılan ekler vs dolayısıyle dğerinin        artması sonucu özel maliyet            hesabı                      kullanılır kira

süresince amorti edilir en çok 5 yıl

SORU-31      stok değerleme yöntemleri?

CEVAP-31   lifo fifo ortalama maliyet,gerçek maliyet

SORU-32      KALDIRAÇ ORANI:

CEVAP-32   Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye oranıdır.                                  Kaldıraç oranlan, işletmenin      kaynak                                                                     yapısını

gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karşılandığının görülmesini sağlar. Bu oranlar ile işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücü gibi mali yapısının durumu hakkında bilgi edinilebilînir.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-HUKUK-                  –  *                                                   ‘   ‘  f

SORU-lYargı yoluna kapalı işlemler hangileridir?

CEVAP-1     ohal komutanının aldığı kararlar, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, ohal khkleri,hsykntn

meslekten çıkarma dışındaki kararları, yaşın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararı, uluslararası antlaşmalar

SORU-2fiili memurluk nedir?

CEVAP-2     idare tarafından görev verilmediği halde İdari İşlemi yapan kişinin yaptığı işlem iyiniyetli 3. kişilerin

hakkını ihlal etmemek için geçerli sayılır.Örneğin orman yangınında köylülerin olaya müdahale etmesi.

S0RU-301aganüstü khk? anlatınız

CEVAP-3 cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun yetki kanunua dayanmaksızın, olağanüstü dönemlerde belirırlı bölgelerde ohal suresince uygulanmak amacıyla çıkarttığı ve anayasa mahkemesi denetiminden muaf olan hukuki kararlardır

SORU-4bağlı ve ilgili kuruluşlar hangileridir?

CEVAP-4

SORU-Syeni TTK ne zaman yürürlüğe girecek

CEVAP-5     1 temmuzda yürürlüğe girecek ancak bazı maddeler 2015 e kadar aralıklarla yürürlüğe konulacak

SORU-6soyut norm denetimi nedir?

CEVAP-6

SORU-7somut norm denetimi nedir?

CEVAP-7

S0RU-801ağan khk?anlatınız

CEVAP-8 1971 den beri var.bakanlar kurulu tarafından çıkarılır yetki arttır cb onaylar çıkarıldığı gun meclis onaylar resmi gazetede çıkar anayasa denetimine tabi kalıcıdır,yurt çapındadır,sadece pozitif haklan düzenleyebilir,ay.mah.iptal edebilir.

S0RU-9köy derneği kimlerden oluşur?

CEVAP-9     köy derneği köyde oy kullanma hakkı olan kişilerden oluşur yani 18 yaşından büyükler

SORU-IO     Çekirdek haklar hangileridir?

CEVAP-1Û  maddi manevi bütünlük. DİN vicdan düşünce özgürlüğü, yaşam hakkı, masumiyet karinesi, suclarin

geriye yürümemezligi

SORU-11      başkanlık, yarı başkanlık, ve parlementer sistem?

CEVAP-11   amerıka fransa Türkiye

SORU-12      Demokratik toplum düzeninin gerekleri?

CEVAP-12   ülkede siyasal makamların seçimle iş başına gelmesi,seçimler düzenli aralıklarla

tekrarlanmalıdır,seçimlere en az iki parti katılmalıdır,seçim ilkeleri uygulanmalıdır,muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır,seçimler döneminde propoganda özgürlüğü tanınmalı ve garanti altına alınmış olmalı

SORU-13      hapis hakkı?

CEVAP-13   Alacaklı tacirin, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun

muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması halinde, borç ödeninceye kadar hapsetmesidir.

SORU-14      esnaf ile tacirin farkı nedir

CEVAP-14   tacir bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına İşleten ve kar etmeyi amaçlayandır esnaf ise sermayeden

çok beden gücüne dayalı çalışan ve geçimini sağlayacak kadar kazanabilendir

SORU-15      vasiyet ve miras sözleşmesi nedir ?? farkları ??

CEVAP-15   vasiyet tek taraflı miras iki tarflıdır. ayrıca vasiyet İçin, vasiyet hazırlayanın ayırt etme gücüne sahip

olması yeterliyken miras sözlşemesnde sadece ayırt etme gücü değil aynı zamnda kişinin ergin olması ve kısıtlı olmamasıda gerekir.

SORU-16      Ayni hak nedir?

CEVAP-16   eşyalar üzerindeki mutlak haklardır,

SORU-17      Takasın şartları?

CEVAP-17   Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bi teklif olması

SORU-18      olağan ve olağanüstü kanun yolları neler açıkla

CEVAP-18   itiraz,istinaf,temyiz olağan kanun yollarıdır.yargılamanın yenilenmesi,kanun yararına bozma,başsavcı

itirazı olağanüstü kanun yollarındandır.

SORU-19      Borcun nakli hakkında bilgi.

CEVAP-19   u işlem,borçlu ile onun yerine geçecek 3. kişinin arasında yapılan bir iç işlemdir. 3,şahıs

borçluya,alacaklının da rızasını alarak borcu üzerine almayı ve kendisini borçtan kurtarmayı taahhüt eder. Borçtan kurtulma akdi denir

SORU-20      haksız fiil nedir

CEVAP-20   Hukuka aykırı olarak bîr kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiil

SORU-21      derdestlik nedir

CEVAP-21   daha önceden açılmış ve halen görülmekte olan bir davanın aynı ya da farklı bir mahkemede ikinci kez

açılması halinde, ikinci kez açıldığı mahkemede ileri sürülen ve bu davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olması sebebiyle açılmamış sayılmasını konu alan itirazdır.

 

CEVAP-22 irtifak hakları:sahibine bazen kullanma bazen yararlanma bazende hem kullanma hem yararlnma hakkı tanıyan sınırlı ayni haktır, intifa hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı, ve üst hakkı olmak üzre ayrılır, intifa hakkı: taşınır taşınmaz yada haklar üzernde kurulan sahibine tan yararlanma yetkisi tanıyan haktır, otıurma hakkı: bir binanın tamamından yada bir bölümünden konut olarak yararlnma hakkı tanıyan haktır, kaynak hakkı: başka birnin arazisi üzernde bulunan su kaynağından su almak ve arazisine akıtmak konusunda yetki veren haktır, üst hakkı: bir binanın altında yada üstünde inşaat yapma hakkı tanıyan yada mevcut inşaatı koruma hakkı tanıyan haktır.

SORU-23      Takasın şartları?

CEVAP-23   Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bi teklif olması

SORU-24      yürütmenin durdurulması?

CEVAP-24 iptal davası ile birbirine bağlı bir kurumdur fafat hakim resen karar vermez tarafın istemesi lazım şartlan açıkça hukuka aykırılık ve telafisi güç bir zarar burda talep edilecek mahkeme davaya bakan mahkeme bu idarede olur vergide danıştayda hepsi ilk derce mahkemesi olarak davaya bakıyor

SORU-25 Vasi ve kayyım nedir aralarındaki fark nedir?

CEVAP-25 Kayyım belli bir görevi yerine getirmek amacıyla atanan  kişidir,                 örn              yönetim                                                                                                 kayyımi gibi. Vasi ise kısıtlı

olan kişiler adına işlem yapma yetkisjrolan kişilerdir. Not: vasiler hiç bir şekilde temsil      ettiği    kişiler adına kefalet. ‘

sözleşmesi yapamazlar

SORU-26 plebisit nedir

CEVAP-26   Doğrudan demokrasi yoludur.Bu yöntem, kamunun siyasi meselelerde görüşlerini doğrudan ifade

etmesini mümkün kılar.Örneğin Yeni bir anayasa yapılması noktasında halkoyuna başvurulur referanduma a.y. değişiklikleri noktasında başvurulur.

SORU-27 Mecra hakki?

CEVAP-27   Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma

kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür.

SORU-28 Onalim hakki?

CEVAP-28 bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır

SORU-29      Ust hakki?                                                            <                                 ‘    < V : ;,. .

CEVAP-29   Üst hakkı, hak sahibine başkasının arazisinin üstünde veya altında yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı

muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.

SORU-30 Gaiplik nedir?

CEVAP-30   bir kişinin ölüm tehlikesiyle kaybolması ve cesedi bulunamaması yada uzun süre haber alınmaması

dolayısıyla sulh hukuk mahk tarafından verilen karardır

SORU-31      istinabe

CEVAP-31   yer yönünden yetkili olan bir mahkemenin         bir işlemin yapılması İçin o yerde                      bulunan yetkisiz

mahkemeye yer vermesidir

SORU-32      hüküm uyuşmazlığı ve görev uyuşmazlığı

CEVAP-32   hüküm uyuşmazlığında aynı dava da farklı yargı kolları hakkın       yerine getirilmesini önleyecek kararlar

verir; görev uyuşmazlığında ise adlide açılması gereken dava idaride açılmıştır.

CEVAP-33    merkezi idare adına taşrada karar alma yetkisidir,yetki kullanılırken masraflar merkezi bütçeden

karşılanır,sadece illerde valilere tanınmıştır.

SORU-34      ticaret unvanı nedir

CEVAP-34 Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Ticaret unvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir.

SORU-35      miras sözleşmesi nedir

CEVAP-35    Miras Sözleşmesi, miras hukukunda miras bırakan ile ikinci bir kişi arasında, resmi vasiyetnamenin biçim

koşullarına uyularak yapılan ölüme bağlı işlem

SORU-36      vasiyetname nedir

CEVAP-36    Miras aktarmanın başlıca biçimlerinden olan vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne

olacağına ilişkin isteklerini bildirdiği hukuki beigedir.Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.Vasiyet yapabilmek İçin ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

SORU-37      öiüme bağlı tasarruf nedir

CEVAP-37    bir kimsenin ölümden sonra sonuç doğurması için yapmış olduğunu rade açıklamasıdır.iki şekilde yapılır

miras sözleşmesi ve vasiyetname

SORU-38      fiili yol nedir

CEVAP-38    idarenin açıkça hukuki ve idari usullere aykırı olarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerine özellikle

mülkiyet haklarına müdahale etmesine denjr.ayrıca idarenin usulüne uygun bir kamulaştırma kararı almaksızın hukuka aykırı şekilde özel kişiye ait hakka zarar verdiği her durum fiili yoldur.

SORU-39      bağlı yetki nedir takdir yetkisi nedir?

CEVAP-39    idarenin somut bi olay karşısında önceden belirlenmiş              olan şartların gerçekleşip                      gerçekleşmediğine

bakark belirlenmiş urallara göre karar vermesidir ancak takdir yetkisinde idraenin hareket serbestisi vardırr

SORU-40      iptal davaları ile tam yargı davalarının farkları nelerdir?

CEVAP-40    idarenin işlemleriyle menfaati ihlal olanlar iptal davası   açar,  idarrein eylem    ve işlemleriyle hakları                      ihlal

edilenler tam yargı davası açarlar tanzim İçin.tam yargı davaları idari İşlem eylem ve kararlar için açılırken iptal davaları sadece idari işlemler için açılır

SORU-41      Ecrimisil?

CEVAP-41    Devletin tasarrufunda veya muliyetinde bulunan şeylerin kisi veya kurumlar tarafından işgal edilmesi

sonucu ortaya çıkan devlet alacagi.kamu mallarından hşksız olarak kullanmanın karşılığının tazmin edilmesi

SORU-42      Takas?

CEVAP-42    karşılıklı muaccel olmuş borçların İrade beyanlarıyla terkin edilmesi

SORU-43      YETKİ DEVRİ VE İMZA DEVRİ NEDİR?FARKLARI

CEVAP-43 yetki devrinde yetkiyi devreden sorululuktan kurtulurken imza devrinde birlikte sorumluluk esastır, tetki devrinde tim yetkiler devredilemezz yetki devredldiğinde devredilen kişi değisse bile yeni gelen devam eder çünkü makama devredilir ancak imza devrinde kişiye devir olduundan kişi değişirse imza devri sona erer

SORU-44      Kayıtdışı ekonomi ile müdahale araçları nelerdir

CEVAP-44    ekonomiyi hamiline ya2iiılıktan kurtarmak,ödemelerin nakit yerine banka ödeme araçları ile yapılmasını

sağlamak

SORU-45      MUTLAK DOKUNULMAZLIK NEDİR?

CEVAP-45    mutlak dokunulmazlık mv meclis faaliyetlerini yerine getiriken söz söylemeve oy verme hürriyetidir.

 

CEVAP-46   somut norm denetimide mahkemede görülmkte olan bi dava sırasında o davaya uygulanan normun

anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin resen veya kiilierin itirazlarının ciddi görülmesi üzerine yine davayı gören mahkemece anayasa mahkemesine itiraz etmesidr

SORU-47      Araseçim nedir. Detaylı açıklasrmşıniz

CEVAP-47   ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda yapılır.genel seçimlerden sonra 30 ay

geçmedikçe ara seçim yapılmaz .Bunun İstisnası ise bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de hiç üyesi kalmaması durumunda boşalma durumunu takip eden 90. günde yapılabilir veya TBMM ÜYE TAMSAYISININ YÜZDE 5 İ BULDUĞU TAKDİRDE 30 AY GEÇMESİ BEKLENMEZ

SORU-48      Eksik Borç?

CEVAP-48   bir borç var ama talep edilebilirliği yok.ödendiğinde de geri istenemez, zamanaşımına uğramış borçlar,

evlenme tellallığından doğan borçları ahlaki bir görevi yerine getirilmesinden doğan borçlar kumar ve bahis borçları.

SORU-49      KAMU DENETÇİLİĞİ NEDİR?

CEVAP-49   kamu denetçiliği idarein hukuka aykırı kararlarına karşı kişilerin şikayette bulunabileceği bi kuruluş

ombudsmanda denilir, kamu başdenetçisi tbmm tarafınddan seçilir tbmm başkanının seçşmiyle aynı dır seçim usulu ilk 2 seçim 2/3 3.salt çoğuniuk‘4üncü de en çok oy alan 2 kişi arasından seçilir                ■

SORU-50      ÇEKİN MECBURİ UNSURLARI NELERDİR?

CEVAP-50   çek kelimesi kayıtsız şartsız bedelin ödeneceği muhatap adı keşide günü ve keşidecinin imzası bi de ibraz

tarihi

SORU-51      Bakanlar kurulu kararıyla şirket kurulabilir mi?

CEVAP-51   evet kurulur çünkü anonim şirketlerden bazılarının kuruluşu bakanlar kurulu kararına bağlıdır bunlara

örnek olarak holdingler finansal kiralama şirketleri döviz büfesi işletenler vss

SORU-52      Yargılamanın yenilenmesi?

CEVAP-52   yargılamanın yenilenmesi için;Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması,Hükme Esas Alınan

Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması,Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması,Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi,Hile Kullanılmış Olması örnek verilebilir.

SORU-53      Yürütmenin durdurulması?

CEVAP-53   danıstay ve bim idare ve vergi mah. verdiği kararların                                               uygulanması dolayısıyla telafisi güc bi                                                          durum

meydana gelecekse veya bu hukuka aykırıysa yürütmeyi durdurabî!ir..yürütmenin durdurulmasına itirazda 7 gün bim e

SORU-54      İdari yargıda kararın bozulması-karar düzeltme?

CEVAP-54   Danıştay temyiz incelemesi sonunda görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,hukuka aykırı  karara

verilmesi ve ya usul hükümlerine uyulmamış olması nedeniyle kararı bozar.Karar düzeltme İse,kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması bir kararda aykırı hükümler bulunması kararın usul ve kanuna aykırı bulunması ve hükmün esasını etkileyen belgelerde hata ve hilenin bulunması içinde 15 gün içinde karar düzeltme talebinde bulunabilinîr.

SORU-55      İdari yargıda itiraz davası?

CEVAP-S5   idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı mahkemenin bulunduğu yargı

çevresindeki bim’e yapılan başvurudur.teblig tarihinden itibaren 30 gündür.

SORU-56      Butlan?

CEVAP-56   işlem yapıldığı andan itibaren geçersiz.yoklukta kurucu unsur eksik, evliliğin kurulması için resmi

makamlar önünde yapılması gerekir, butlanda ise geçerlilik şartı eksik, evliliğin geçerli olması için akıl sağlığı yerinde olmalı tarafların.

CEVAP-57   ticari mümessil en geniş yetkiye sahiptir tic. vek ise sadece bir bölüm ile sınırlıdır (örneğin fabrika müd

ticari vekildir ceo ise ticari mümessildir)tic vekil sadece olağan işleri yapar mümessil ise hem olağan hemde oolağanüstü işleri yapar

SORU-58      menfi müspet ve munzam zarar farkları

CEVAP-58   Menfi zarar,bir sözleşmenin yapılmamış              olması sonucu o     sözleşmenin yapılacağına olan inançla yapılmış

olan masrafların toplamı.Müspet zarar ise borçlunun borcunu gerektiği gibi ifa etmemesi sebebiyle(mesela geç ifa etmesi)uğradığın zarardır.(henüz masraf yapmamıssın,sözieşe yapılmış olsaydı sağlayacağın “kar’‘dan mahrum kalıyorsun)Munzam zarar-aşkın zarar; alacağını alamadığı için dava açan alacaklı, yasalar çerçevesinde alacağını geç almasından dolayı, yasa! veya sözleşmese! faizlerini alır özellikle para borçlarında, temerrüt durumunda, faizi aşan zarardır.

SORU-59      tellal ile acente farkları

CEVAP-59   tellalın ilişkisi geçici acentenin süreklidir tellal sadece tarafları bir araya getirir acente ise işlem de yapar

tellal gerçek kişidir acente gerçek veya tüzel kişidir

SORU-60      def’f ve itiraz ın farkları

CEVAP-60   İtiraz’da hak ya hiç doğmamıştır yada son bulmuştur.                    Buna karşılık def ide hak vardır; fakat                      davalı,                                                      Özel

bir nedenle o hakkı yerine gtirmekten kaçınabilir.Davalı def’iyi açıkça ileri sürmemişse, hakim taraflardan birinin bildirdiği vakıalardan definin varlığını öğrense bile, bunu kendiliğinden gözetemez. İtirazda ise hakim, taraflarca açıkça sürülmemiş olsa bile ileri sürülen vakıalardan anladığı itirazları res’en gözönüne alacaktır.

SORU-61      iptal ve tam yargı davası farkları

CEVAP-61   iptald. idari işlemler ve menfaat ihlalî-tam y.d. idari                          işlem-eylem-sözleşmeler ve    hak ihlaii.tam yargı

davası sonucunda tazminat talep edilirken iptal davası sonucuunda sadece işlemin iptali istenir.tam yar. davası sadece tarafları bağlarken iptal davası herkesi bağlar

SORU-62      hak düşürücü süre ile zamanaşımmınfarkları

CEVAP-62   hak süşürücü süre bazı hakların kanunen belirlenen               süre     İçerisinde kullanılmaması/hakkın sona ermesi

sonucunu doğurur zamanaşımı ise bir hakkın kazanılması yada kaybı için belirli süredir.

SORU-63      Zamanaşımı?

CEVAP-63   Bir hakkın kazanılması ya da kaybı İçin belirli bir sürenin geçmesine denir.

SORU-64      Meşru Savunma?

CEVAP-64   Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen yada gerçekleşmesi   kesin olan

haksız saldırıya,saldırı i!e orantılı şekilde sona erdirmeye denir.kendisine, yakınlarına veya 3 kişilere kerşı gerçekleşen veya gerçekleşmesine kesin gözle bakılan haksız saldırılara karşı saldırı ile orantılı karşılık verilmesidir

SORU-65      Haksız tahrik?

CEVAP-65   haksız bîr fiil karşınında bu fiile maruz kalan kişinin faile karşı suç İşlemesi durumunda  cezası                      hafifletilir

SORU-66      Etkin pişmanlık?

CEVAP-66   bir kişinin suça iştirak ettikten sonra o suçun gerçekleşmesini önlemesidir.

SORU-67      Onalım Hakkı?

CEVAP-67 Taşınmazın maliki tarafından bir 3.şahsa satılması durumunda sözleşmenin tarafı olan kişiye satış şartlarına uymak koşuluyla o taşınmazı öncelikli satın alma hakkı verir.örneğin geçit hakkı bulunan bir tarla nın satılması durumunda bu hakkı kullanan kişinin o tarlayı ilk olarak alabilme hakkıdır

SÛRU-68 İpotek Hakkı?

CEVAP-68   Bir alacağın güvencesi olarak bir taşınmazın karşılık gösterilmesi yani bir taşınmazın bir borcun

güvencesine ayrılması demektir.

SORU-69      Zilyetlik?

CEVAP-69   eşye üzerindeki fiil hakimiyetidir.rehin ve kira fer’i zilyet ama doğrudan zilyet, malın maliki olmak asli

zilyet

SORU-70 Rehin Hakkı?

CEVAP-70   sahibine alacağını borçludan alamadığı takdirde rehin konusu eşyaya paraya çevirerek alacağını elde

etme yetkisi verir.

SORU-71      Gönüllü vazgeçme?

CEVAP-71   fail suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer ve suçun tamamlanmasına engel olursa teşebbüsten

dolayı cezalandırılmaz

SORU-72      Fikri içtima?

CEVAP-72   yaptığı bir fiil ile birden fazla suçun oluşmasına neden olunuyorsa fikri içtima vardır örneğin eve girerek

para kasasını çalmak hem hırsızlık hemde konut hakkı ihlali olabilir:)

SORU-73 Cezai Şart?’ ’ ‘                 ‘    ”                             ‘                        ‘ : • •       ‘        –

CEVAP-73   borcun hiç veya gereği gibi ifa edilememesi halinde                                                     borçlunun                      alacaklıya ödemeyi taahht ettiği edimdir.

SORU-74      2010 değişikliği ile yargı yolu acılan işlemler?

CEVAP-74   Uyarı ve Kınama disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır.Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile

kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

SORU-75      Yetki gasbı?fonksiyon gasbı?yetki tecavüzü? basit bir şekilde anlatırmısınız akılda kalıcı cümleler ve

örneklerle

CEVAP-75   yetki gaspı idareye tamamen yabancı bir kişi tarafından idare adına karar alınması.fonksiyon gaspı

idarenin yargı ve yasama organı adına karar alması.yeki tecavüzü idarenin başka bir idarenin görevi, olduğu konuda karar alması.yetki gaspı: idareye tamamen yabancı kişilerin işlem tesis etmesi.yani kamuı görevlisi olmayan birinin işlemi, fonksiyon gaspı: idarenin kendi görev alanına girmeyen bir konuda örneğin yasama ve yargının görevine giren bir alanda işim tesis etmesi, yetki tecavüzü: idare adına söz söylemeye yetkili olan bir kamu görevlisinn görevine girmeyen bir konuda işlem yapması, örneğin astın üst yerine yada üstün ast yerine karar alması, yetki tecavüz aynı hiyerarsk düznde söz konusudr. ancak farklı hiyerrsik düzn arasındaki durmlar ağır bariz yetki tecavüzü olur, örn bir bakanın.-baska bir . bakanlkta çalışan memeru emekliye ayırması gibi.

SORU-76      hukuk devletinin unsurları

CEVAP-76 Hukuk devletinin unsurları: yaşama işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 2. Yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 3. Yargının bağımsız olması ve hiç bir mercinin yargı kollarına emir ve talimat verememesi.

SORU-77      anayasa mahkemesinde açılan davalr?

CEVAP-77   İptal ve İtiraz davaları 2010 anayasa değişikliği ile de bireysel         başvuru

SORU-78      Hak ehliyeti? Fiil ehliyeti?

CEVAP-78   hak ehliyeti:medeni haklardan yararlanma ehliyetidr.fiil ehliyeti:medeni hakları kullanma ehliyetidir.hak

ehliyeti sağ ve tam doğmak şartı ile ana rahmine düştüğü anda kazanılır fiil ehliyeti ise temyiz kudretine sahip olmak ergin olamk ve kısıtlı olmamak

SORU-79      Derneklerde zorunlu organlar?

CEVAP-79   genel kurul yönetim kurulu denetim kurulu

 

yönetim organı Normlar hiyerarşisi?

anayasa- uluslar arası anlaşmalar-kanun-tüzük-yonetmelik tacir yardımcıları?

bağımlılar- 1-ticari mümessil 2-ticari vakil 3- seyyar tüccar memuru.bağımsızlar-1- tellal 2- acente 3- anayasanın temel ilkeleri??

CEVAP-83   “1. Cumhuriyetçilik ilkesi.2. Üniter devlet ilkesi3. İnsan            haklarına saygılı devlet ilkesi4.                      Atatürk

milliyetçiliğine bağlı devlet ÜkesiS. Demokratik devlet ilkesiS. Laik devlet ilkesi

 1. Sosyal devlet ilkesİS. Hukuk devleti ilkesİ9. Eşitlik ilkesi”

SORU-84      T.C.Anayasasmın ilk 4 maddesi?

CEVAP-84   “MADDE 1.-Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.MADDE       2. – Türkiye                      Cumhuriyeti, toplumun                                           huzuru, millî

dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletİdir.MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşındır.

Başkenti Ankara’dır.MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

cumhurbaskaninin tek basina yaptigi İşlemler?

CEVAP-85 Yaşama ve yargı alanındaki işlemleri tek başına yapar, yürütme alanında işe : mgk ya başkanlık etmek, ddk başkan ve üyelerini atamak, skiyönetim ve oha! durumunda başkanlığında bulunan bakanlarkurulu kararıyla khk çıkartır,Yani bu saydıklarımı tek başına yapar ve tek başına yaptığı işlemlerden sorumlu değil, birlikte imza kuralına göre yapılan işlemlerden de cumhurbaşkanı sorunsuz, bakanlar kurulu sorumlu oluyo.

SORU-86      hukuk devletinin unsurları?

CEVAP-86   erkler ayrımı,kanuni hakim güvencesi,yasaların anayasaya uygunluğu, idari şlem ve eylemlerin idari yargı

denetimi

SORU-87      hukuk devletinin özelikleri?

CEVAP-87   yasaların anayasaya uygunluğu idari şlem ve eylemlerin idari yargı denetimi,kanuni hakim güvencesi

SORU-88      derdesttik?

CEVAP-88   davanın görülmekte olöası dolayısıyla başka  mahkeme önünde görüşülememesidir..

SORU-89      cezayı ortada kaldıran nedenler?

CEVAP-89   meşru savunma ilgilinin rızası amirin emrini   ifa zorunluluk hali

SORU-90      icrada şikayet hakkında bilgi?

CEVAP-90   icra dairesinin icra memurlarının yaptığı işimlerden ötürü şikayetimizi icra mah. yaparız..kanuna aykırılık

ve İşlemin hadiseye uygn olmamasını şikayet edecksek süresi öğrenilme anından itibaren 7 gündür..ama bir hakkın sebepsiz yer sürüncemede bırakılması,bir hakkın yerine getirilmemesi ve kamu düzenine aykırık nednleri ile şikayet herzamn yapılabilir..

şuçun unsurları?

maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır manevi unsurları kast taksir maddi olanar fail mağdur fiil… zincirleme suç?

failin mağdura karşı belirli aralıklarla fiili tekrarlaması yada tek fiille birden fazla kişiye karsı suç aktif statü hakları?

CEVAP-93 seçme seçilme hakkı siyasi parti kurma hakkı dilekçe hakkı vatandaşlık hakkı askerlik hak ve ödevi vergi hak ve ödevi kamu hizmetine girme hakkı

SORU-94      pozitif statü hakları?

CEVAP-94   eğitim hakkı sağlık hakkı kıyılardan yaralanma hakkı     güvenlik   hakkkı sosyla güvenlik hakkkı çalışma hakkı

SORU-95      milletvekiliğinin düşme nedenleri?

CEVAP-95   ölüm istifa cumurbaşkanı seçilme kısıtlanma hüküm      giyinme          1 ay içinde 5     birleşim     günü                      izinsiz                                                                     ve

mazeretsiz katılmama m.v iiği ile bağdaşmayan bir işle uğraşmada ısrar etmesi

gensoru?

CEVAP-96   20 m.v yazılı ıstegı ile bir bakan veya başbakan hakkında cezai sorumluluğa yol acan denetleme yoludur

sadece güvensizlik oyları sayılır…

SORU-97      parlemento kararları?

CEVAP-97   tbmm bir işlemi kanunla yapmıyorsa bu kararları parlemanto kararıdır

SORU-98      soru?

CEVAP-98   bir bkan yada başbakanın göreviyle ilgili bir konuda bilgi edinmeyi amaçlayan denetim yöntemidir

SORU-99      genel görüşme?

CEVAP-99   vatanı yada milleti ilgilendiren                                           bişr konunun tbmmce m.v ile bakanlar kurulu                      arasında görüşülmesidir

SORU-IOO  meclis soruşturması?

CEVAP-10Q amacı hükümeti cezai sorumluluğunu araştırmaktır

SORU-lOl     meclis araştırması?

CEVAP-101 vatanı ve milleti ilgilendiren bir                                                               konunun tbmmce milletvekilden kurulacak bir                        komisyonca                                                yerinde

incelenmesi ve sorunlar hakkında suç duyurusunda bulunmasıdır

SORU-102    hiyarerşi ve idari vesayet farkları?

CEVAP-102 idari vesayet; hem merkezden yönetimlerin yerinden yönetimleri denetlemesi hemde bîr tüzel kişiliğin

başka tüzel kişiliği denetlemesidir hiyerarşi aynı tüzel kişilk bünyesindeki üstün astı denetlemesidir

SORU-103    t.c devlet idaresinin temel görevleri?

CEVAP-103 milli güvnliğî sağlanması planlama faaliyetleri iç düzen ve öz yönetim ffaaliyetleri destekleme faaliyetleri

kamu hizmetleri kolluk faaliyetleri

SORU-104    yer yönünden yerinden yönetim ile hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluş farkları

CEVAP-104 yer yönünden yerindenyönetim kuruluşları mahalli idarelerdir (belediye, köy ve il özel idaresi)    hiz met

yönünden isetrt, üniversite, kamu kurumu niteliğinde!! meslek kuruluşları gibi kuruluşlardır

SORU-105 temel hak ve ödevlerin sınırlandırılması e durdurlmasının sebleri

CEVAP-105 olağan dönem ve olağanüstü dönem karışmış biraz savaş sıkıyönetim ve olağanüstü durumlarda sınırlanabilir veya tamamen durdurulabilir nilletletler arası anlaşmalara aykırı olmamalı ölçülü olmalı ve çekirdek haklara dokunulmamalıdır normal dönemlerde sınırlama ancak kanunla olur ve hakların özlerine dokunulmadan anayasanın sözüne ruhuna uygun şekilde demoktik toplum düzenine, laik cumhuriyet gerekleri ve ölçülülük ilkesine göre yapılır.ama olağanüstü donem bile olsa çekirdek haklar sınırlanamaz yanı savas halı harıc kısının yasam hakkı masumiyet karinesi din ve vicdan hürriyeti gibi… Suc ve cezaların gecmıse yürümemesi

SORU-106 İHTİYARİ TEDBİR VE İHTİYARİ HACİZİN FARKLARI?

CEVAP-106 İhtiyati haciz zaten tedbir amaçlı yapılan hacizdir. Yani borçlunun ikametgahı belli değilse, borçlu mallarını kaçırıyorsa, yada ödemelerini tatil etmişse , borcu ödemeden kaçındığı durumlarda yapılır, ihtiyati haciz.

KARIŞIK

ACENTA: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse

Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika

emredici vekaletrseçilen vekilin tüm ülkenin olmayıp sadece kendisini seçenlerin temsilci olması ve bu vekillerin kensini seçenler tarafından azledilebilme halidir..

teferruğıaçık arttırmaya çıkarılıp satılamayan malların bedelinin %50si ödenerek idarece satın alınması durumudur…

temel günah bir ülkenin uluslararası piyasalardan kendi ulusal parası ile borçlanamama durumudur

Abatemet sistemi=matrahtan indirilen mutlak tutarların küçük ve orta gelirlerde çok yüksek tutulmasına

karşılık,indirimlerin gelirdeki artışa paralel giderek azaltılması ve en sonunda sıfıra düşürülmesine abatement sistemi

denir.

friedman savage hipotezi: gelir düzeyi belli bir seviyenin altında dusunce paranın marjinal verimliliği azalır kişinin lüks mallara olan düşkünlüğü artar

TAGŞİŞ:altın paranın bileşimine bakır karıştırılarak değerinin düşürülmesine tağşiş denir.

KDV gibi dolaylı vergilerde niçin artan oranlı tarife uygulanamaz? çünkü tabanı geniş vergilerdir bunlar şahsileştirilemez

Soğuk artan oranhhk:yüksek enflasyonun görüldüğü ülkelerde,artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanması durumunda matrah enflasyon nedeniyle artar.sonuçta matrah vergi oranı daha yüksek üst dilimlerden vergilendirilir.bu sonuca soğuk artan oranlılık denir.

Modern vergi ayni değil,nakdi bir ödemedir niçin?

-vergi eşitliğinin korunması için nakdi ödeme gereklidir.-nakdi ödeme taşıma,depolama ve saklama açısından ayni ödemeye göre oldukça avantajlıdır.-ayni ödemenin daha sonra devletçe nakde çevrilmesi gerekir,bu da başka bir maliyet unsurudur.-ayni ödemenin denetimi güçtür.

dotasyon : bir kamu ekonomisinin başka kamu ekonomisi için yararına belli bir harcama yapmasıdır

Pasif senyoraj:parasal genişleme yolu ile elde edilen gelire denir. Aktif senyoraj(enfiasyon vergisi):kişilerin para balanslarında bir azalma nedeniyle elde edilen gelire denir.

Tayınlam3{talep kısıt!amasi}:sınırlı arzın sınırsız talebe bölüştürülmesine tayınlama denir.

Optimal vergilemertoplumun adalet ve etkinlik arasındaki tercihini en iyi bir biçimde yansıtan ve aynı zamanda toplumsal refahı makimize eden vergilemedir.

emredici vekalet:vekilin tüm milletin değil kendini seçenleri temsl ettiği ve vekillerin seçenler tarafından azledilebildiği durumdur.

arbitraj nedir Piyasalar arası fiyat farklılıklarından yararlanarak gelir elde etme

kanun yararına bozma nedir temyiz itiraz edilmeden kesin karar verilmesi üzerine danıştay başsavcısı yada ilgili kişinin verilen kararı bozulmasını talep etmesi süre sınırı yoktur

mutsuzluk endeksi nedir işsizlik oranı+enflasyon oranı

okun yasasını açıklayın Yasa;re*l büyüme oranı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar.yasaya göre buyume oranı %2.25 in üzerine cıktıgnda her+%1 lik büyüme issizliği %0.5azaltr

J EĞRİSİ NEDİR devalüasyonun etkilerinin zaman içierinde ortaya .çıkacağını ifade eder

sendikasyon kredisi: lider bir banka (genelde bir yatırım bankasıdır) önderliğinde birden fazla banka veya benzeri ödünç veren kurum tarafından kurulan şirketler birliği tarafından, belli bir amaç için yine kurumlara (bankalar veya büyük holdinglere) büyük tutarlarda verilen uluslararası kredilerdir

verimlilik firmanın sabit girdi miktarıyla maksimum çıktıyı elde etmesidir.etkinlik planlanan performasın gerçekleşen performansa nekadar yaklaştığını gösteren ölçüttür.                             ‘            _

para yanılması nedir Reel gir sbt iken nominal geliri değişen bireyin gaza gelip tüketimini arttirmssi

istinabe nedir bir mahkemenin yerleşim yeri dışındaki başka bir mahkemeye bir kişinin ifadesinin alınması veya keşif yapılması için talimat vermesidir

nash dengesi firma rakiplerin stratejileri veriyken kendisi için en İyi stratejiyi belirlemesidir.

Konsinye Mal, satılmak üzere bir komisyoncu veya tüccara bırakılan maldır.Bu satış , mah satan kişinin adına fakat mal sahibinin hesabına yapılır.

meltzer geçikmesi nedir Üretim we üretilenin satışındn gelir elde edilmesine kadr geçen süre

mutlak fiyat nisbı fiyat nedir farkı açıklayın Mutlak fiyat malın para cınsindn değerini ifade eder.nispi fiyat ise bi malın dıger mal cınsindn değerini ifade edr.

robertson geçikmesi nedir Gelirn elde edilmesi İle harcanması arasındaki zamao farkı .   ,

enflasyon vergisi nedir vergi yasalarından kaynaklı vergi miktarında artış olmaksızın enflasyon nedeniyle mükellefin daha çok vergi ödemesi

marjinal tüketim eğilimi ile çarpan arasındaki ilişkiyi açıklayıniz Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan büyür ve harcamalardaki artış milli geliri çarpan büyüdükçe daha çok arttırır.yani çarpan İle mpc arasında pozitif yönlü bir ilişki wardır

haavelmo teorisi Denk bütçe teorisi,kamu harcamaları aynı oranda bi vergi artışı ile yapılırsa milli gelir kamu harcaması artısi kadar artar

gölge fiyat: piyasada oluşan fiyatların marinal fayda ve marinal maliyetten uzaklaştığı durumda ortaya çıkan fiyattır

Fiili Memur: usulüne uygun atama gerçekleşmeden fiilen görev üstlenen kişidir. Burada iyi niyetli 3. kişilerin hakkı korunduğundan bu kişilerin yaptığı işlemler geçerli kabul edilir. Örneğin orman yangını sırasında köylülerden birinin itfaiye gelmeden ormanı söndürmesi olayında o köylü bir fiili memurdur.

Enflasyon ataleti rasyonel bekleyişler teorisinde kişilerin o dönemdeki beklediği enflasyon oranının geçmiş dönemlerdeki gibi olacağını düşünmesi ve bunun gerçekleşmesidir. Yani bu kavram enflasyon İle beklentiler arasında ilişkiyi koyar

Yetki genişliği; merkezdeki kuruluşların, merkezden uzakta bulunan bir örgüte, belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir ya da daha çok yetkiyi, kendi adlarına kullanmak üzere devretmesidir.

Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin, kendi iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir. Bu yetki devri yöneticinin iradesine göre her an geri alınabilir.

Kıyı Bankacılığı, ülke dışından temin edilen fonların yine o ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan bir bankacılık türüdür.Bu tip bankalar genellikle serbest bölgelerde faaliyet göstermektedirler.Kıyı Bankalarının bulundukları ülkedeki banka kurallarına uyma zorunlulukları yoktur, ayrıca bu bankalar bulundukları ülkede mevduat toplayamazlar.Bu bankaların döviz hesaplarına bir kısıtlama konulamaz ve gelirleri vergilendirilemez.

tek düzen hesap planında kullanılan 800 lü hesaplar serbest hesaplardır ve bu hesaplar İşletmenin tercihlerine göre kullanılabilir. 900 numaralı hesaplar ise nazım (yardımcı) hesaplardır. Bunlar genellikle yevmiye kayıtları yapılırken hesapların detayları görülür. Nazım hesaplan en çok kullananlar bankalardır.(örn. merkez bankasının muhasebe sistemi)

fikri içtima aynı zamanda işlenen birden fazla şuçta sadece en ağır suçun cezası verilmesi,mesela hırsızlık yapmak için evin camını kırdın içeri girdin kasayı soydun diyelim (öyle bişey yapma sakın :)) burada hem mala zarar (camı kırarak) hemde hırsızlık (kasayı soydun ) suçları var burada hırsızlık suçu mala zarardan daha ağır olduğu için sadece hırsızlık şuçundan yargılanması

Gabin şartlan 1 edimler arası açık oransızlik karşı tarafın zorda kalmasından yararlanarak meydana gelmesi

 1. karşı tarafın düşüncesizliğinden yararlanılarak meydana gelmesi
 2. karşı tarafın tecrübesizliğinden faydalanarak meydana gelmesi

verimlilik:üretim sonucu elde edilen çıktının o çıktıyı elde etmek için kullanılan girdiye oranıdır.

etkinlik:mevcut kaynakların toplum gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde üretime koşulmasıdır, harcama yapma süreci nedir?

taahhüt-tahakkuk-ödeme emrine verile-ödeme harcama süreci

çekirdek enflasyon nedir? turkiyede özel imalat sanayısınındeki fiyatlar esas alınarak hesaplanan enflasyon r diye biliyorum mevsimsel dalgalanmalardan daha az etkılemılsın ve devlet mudahalesnın az olduğu bir sektör olduğu içinde bu sektör seçilmiş

PARETO OPTİMUM ? toplumdaki en az bir bireyin refah düzeyini azaltmadan diğerinin refahını arttırmanın bir yolu yoksa o toplumun refahı optimumdur

Rıhtım resmini açıklayın, iskeleden yararlanan kişilerden alınan vergi

Menkul kıymet nedir? İşletmenin kar payı veya faiz geliri elde etmek amacıyla edindiği varlıklardır.

İthalat çeşitleri nedir? akreditifli ithalat mal mukabili ithalat bedelsiz ithalat gibi

CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ? Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

KANUNUN BAĞLAYICILIĞI ? Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği İçin meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.

suçta ve cezada kanunilik ilkesi ? Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

solow artığı? Sermaye-emek girdilerindeki artış ile açıklanamayan üretim artışına solow artığı denir, sermaye ve emek miktarındaki girdiye göre daha fazla bir üretim artışı olmuşturve bunu teknolojiye bağlamışlardar bu daha fazla artış solow artığıdır

tüneldeki yılan ne demek? Avrupa para yılanı, üye ülkelerin birbirlerine göre dar sınırlarla dalgalanan ulusal paralarının Amerikan doları karşısında daha geniş aralıklarla içinde dalgalanmasından oluşmaktaydı. Daha somut olarak, iki topluluk üyesinin paraları, birbirlerine karşı en fazla toplam yüzde 2,25 oranında değişebilirken, bunlardan her biri dolar karşısında toplam yüzde 4,5 oranında değer kazanabilecek veya kaybedebilecekti. Sonuç olarak, yüzde 2,25 lik sınır “yılanı”, yüzde 4,5 îuk sınır da “tünelin” genişliğini ifade etmekteydi. Yani, yılan böylece tünelin sınırları içerisinde hareket edebilecekti.

kutuplaşma teorisi nedir? gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkeler dış ticarette birlik oluşturmaları sonucunda az gelişmiş ülkeler refah kaybı yaşarlar. Azgelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki iktisadi bütünleşme ve serbest ticaretin azgelişmişler aleyhine işleyeceğini ve sonuçta zengin ülkelerin daha zengin, fakir ülkelerin ise daha fakir hale geleceklerini savunan kuram. G. Myrdal tarafından geliştirilen kutuplaşma teorisine göre gelişmişlerle azgelişmiş ülkeler arasında mal ve faktör hareketlerinin serbest bırakılması durumunda azgelişmiş ülkelerdeki nitelikli işgücü yüksek gelir ve refah beklentisiyle gelişmiş ülkelere akacak, ayrıca yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülke sanayilerinin rekabeti karşısında azgelişmişlerin zayıf olan sanayileri çökecektir. Bu da, zengin ve fakir kutuplaşmasını körükleyecektir.

cezai ehliyet nedir kimlerde bulunur? 12 yaşından büyüklerde.ayırt etme gücüne bakılır; eğer yoksa/ceza sorumluluğu yoktur 12 yaşından küçüklerde ceza sorumluluğu her halde yoktur 12 yaşından küçüklerde güvenlik tedbiri uygulanabilir 12 yasından büyüklere güvenlik tedbiri uygulanır sağır ve dilsizlerde bu sınırlar 3 yıl daha ekleniyor irade dışı geçici bir nedenle alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle suç işleyene cezaverilmez tam akıl hastalarına cezaverilmez güvenlik tedbirine hükmolunur. yani genel olrak en az 12 yaşında olmak ve fiili ayırt edebilmek gerekir.

cezayı ortada kaldıran nedenler? meşru savunma İlgilinin rızası amirin emrini ifa zorunluluk hali

Bir Cevap Yazın