Kredinin teminatını oluşturmak için düzenlenen temlik sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 13/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1807
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1807                                                    13/10/2011

Konu : Kredinin teminatını oluşturmak için düzenlenen

           temlik sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

 

 

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … A.Ş.’nin … tarihli Genel Kredi Sözleşmesi kapsamında … A.Ş.’den kullandığı ve kullanacağı nakdi ve gayrinakdi kredilerin geri ödenmesine ilişkin … A.Ş. tarafından adı geçen şirkete ödenecek toplam 7.000.000 TL’ye kadar olan kredi kartı alacaklarının … A.Ş.’ye temlikine ilişkin düzenlenen Kredi Kartı Alacaklarına İlişkin Temlik Sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3’üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9’uncu maddesinde, bu Kanun’a ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanun’a ekli (2) sayılı tablonun “IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında, bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin bu Kanun’da yazılı harçlardan müstesna tutulacağı hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 18 Seri No.lu Damga Vergisi Sirkülerinin “3-Kredinin teminatına ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulaması” başlıklı bölümünde, söz konusu istisna kapsamında kullandırılan kredinin teminatına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bu amaçla yapılan işlemlere münhasıran kullandırılan krediye ilişkin olması kaydıyla, kullanılan kredi miktarı ile teminat tutarı karşılaştırılmaksızın teminat tutarının tamamı üzerinden istisnanın uygulanması gerektiği açıklanmıştır.

Yazınız eki “Kredi Kartı Alacaklarına İlişkin Temlik Sözleşmesi”nin 1’inci maddesinde;

“Temlik eden ile Temlik Alan arasında düzenlenen/düzenlenecek Genel Kredi Sözleşmelerinin hükümleri çerçevesinde Temlik Eden, … A.Ş.’den … tarihli Genel Kredi Sözleşmesi

tahtında münhasıran verilen veya verilecek nakdi ve gayrinakdi kredilere ilişkin asaleten ve kefaleten doğmuş ve doğacak bütün borçların, faiz ve ferilerinin teminatını teşkil etmek ve kredi ilişkisi devam ettiği ve bankaca kredi hesabı kat ‘edilmediği müddetçe aksi Temlik Borçlusuna bildirilene kadar … şubeleri nezdindeki riske takas, mahsup ve virman edilmek üzere; Temlik Borçlusu tarafından Temlik Eden ‘e ödenecek 7.000.000 TL (yedi milyon Türk Lirası)’ye kadar olan kredi kartı alacaklarını Borçlar Kanununun 162. maddesi ve devamı hükümleri gereğince gayrikabili rücu olarak Temlik Alan, … A.Ş.’ye tediye makamına kaim olmak üzere ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla devir ve temlik etmeyi kabul etmiştir”; 2 nci maddesinde, “İşbu sözleşme kapsamında Temlik Alan’ın aşağıda belirtilen hesabına her ayın 1. gününü geçmemek üzere minimum 2.200.000TL (iki milyon ikiyüz bin Türk Lirası) ödeme yapılacaktır. … A.Ş. işbu sözleşme kapsamında kendi hesabına gelen temlik bedelinden Temlik Eden tarafından ödenmesi gereken anapara ve faiz ödemelerini tahsil ettikten sonra kalan tutarı ertesi iş günü Temlik Eden’in … A.Ş. nezdindeki cari hesabına alacak kaydedecektir.” denilmektedir.

Buna göre, münhasıran  … A.Ş.’den kullanılan krediye ilişkin olmayıp genel mahiyetli ve bu kredi borcu dışındaki borçları da kapsayan hükümlere yer verildiği anlaşıldığından, başvurunuz ekinde yer alan “Kredi Kartı Alacaklarına İlişkin Temlik Sözleşmesi”nin damga vergisi ve harçtan istisna edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.