Kredilerin teminatına ilişkin kağıdın gelecekte kullandırılması muhtemel kredileri de kapsaması durumunda damga vergisi hk.

Tarih 05/03/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-9-70
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-9-70                                      05/03/2012

Konu : Kredilerin teminatına ilişkin kağıdın gelecekte

 kullandırılması muhtemel kredileri de kapsaması durumunda

 damga vergisi hk.

 

İlgi :    10.08.2011 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, bankanızın kredi prosedürleri çerçevesinde belli teminatlar karşılığında müşterilere kredileri kullandırmakta olduğu, krediler karşılığında alınan teminatların “teminat havuzu” adı verilen bir havuzda toplandığı, kredi sözleşmesi imzalanarak alınan teminatların ilerleyen dönemlerde verilen yeni krediler için de kullanıldığı belirtilerek, belli bir kredi sözleşmesine ilişkin alınan teminatların gelecekte kullandırılması muhtemel kredileri de kapsaması amacıyla, kredi borçlusu ile Banka arasında düzenlenen ve kredinin geri ödenmesine ilişkin olarak düzenlenen teminat belgelerinde; “…kullandırılmış ve kullandırılacak nakdi ve gayrinakdi krediler ve bu kredilerden doğmuş ve doğacak borçlarınının teminatını teşkil etmek üzere… ” ifadesine yer verilmesi nedeniyle teminat belgesinin damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 23 üncü fıkrasında ise, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhlerin (Kredi kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4 Seri No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde, Kanun kapsamındaki kredi tanımına Bankalar Kanununa göre kredi olarak kabul edilen nakdi krediler ile teminat mektupları, kefalet, aval, ciro ve kabuller gibi gayrinakdi kredilerin gireceği, akreditiflerin de bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, 18 Seri No.lu Damga Vergisi Sirkülerinin “3- Kredinin teminatına ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulaması” başlıklı bölümünde, söz konusu istisna kapsamında kullandırılan kredinin teminatına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bu amaçla yapılan işlemlere münhasıran kullandırılan krediye ilişkin olması kaydıyla istisnanın uygulanması gerektiği açıklanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, bankanızın kullandırdığı bir kredinin teminatına ilişkin olması ve kredi borcu dışındaki sair borçları kapsayacak nitelikte genel mahiyetli ifadeler içermemesi kaydıyla, bankanız tarafından kredi borçlusuna gelecekte kullandırılması muhtemel kredileri de kapsamasını teminen “…kullandırılmış ve kullandırılacak nakdi ve gayrinakdi krediler ve bu kredilerden doğmuş ve doğacak borçlarınının teminatını teşkil etmek üzere…” ifadesine yer verilerek düzenlenen kredinin teminatına ilişkin kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

….

Vergi Dairesi Başkanı

a. Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.