Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kalkınma Ajansı arasında düzenlenecek sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 21/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-DVK-ÖZE-08-530
Kapsam

  T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-DVK-ÖZE-08-530                                                 21/12/2011

Konu : Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kalkınma Ajansı

arasında düzenlenecek sözleşmenin damga

vergisine tabi olup olmadığı hk.

… KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE

…..

 

İlgi :   ../0./.2011 tarih ve …evrak kayıt numaralı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Birliğinizin kum çakıl ocağı işletmesinden dolayı kurumlar vergisi mükellefi olduğu, … Kalkınma Ajansı ile Birliğiniz arasında doğa evleri projesi uygulama sözleşmesi düzenleneceği belirtilerek, Birliğinizin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, hükümleri yer almaktadır.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde; “Mahallî idare birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini ifade eder.” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu Kanun kapsamında kurulduğu belirtilen köylere hizmet götürme birliğiniz, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, Birliğiniz ile Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında yer alan resmi daireler veya damga vergisinden muaf tutulmuş kişi ve kuruluşlar arasında düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmekte olup, Birliğinize bağlı ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmadığından bu iktisadi işletmelerin Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar bakımından damga vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun (10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5917 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle değişik) 26 ncı maddesinde, “Ajans; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır. ” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, resmi daire olan Birliğiniz ile 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen işlemlerinde düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisi muafiyeti bulunan kalkınma ajansı arasında düzenleneceği belirtilen doğa evleri projesi uygulama sözleşmesinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Ancak Birliğinize bağlı kum çakıl ocağı iktisadi işletmesinin, aynı zamanda Birliğinizden ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunması durumunda, kişi olarak taraf olduğu kağıtlara ait damga vergisinin mükellefi olacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

Bir Cevap Yazın