“Konutu Devir Etmeme Taahhüdü” başlıklı kağıdın damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.

Tarih 13/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1808
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1808

13/10/2011

Konu

:

“Konut Devir Etmeme Taahhüdü” nde Damga Vergisi ve Harç

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, özelge talep formu eki “… Genel Müdürlüğüne Konutu Devir Etmeme Taahhüdü” başlıklı kağıdın damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasında, akitlerle ilgili belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, “Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir… ” denilmiş, 40 ıncı maddesinde, noter harçlarını, harca mevzuu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle mükellef olduğu belirtilmiş, 41 inci maddesinde de “Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 42 inci maddesinde ise, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlığın esas olduğu, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin “Noter Harçları” başlıklı I/1 maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtlardan beher imza için harç alınacağı hüküm altına alınmıştır. Bu harç oranı 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 0,99 olarak belirlenmiştir. Anılan fıkraya ilişkin olarak bütün imzalar için 2011 yılında alınacak harcın toplam miktarının 38,20 TL’den az 19.565,00 TL’den çok olamayacağı, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi gereğince belirlenerek 63 Seri No.lu Harçlar Kanunu Tebliği ile duyurulmuştur.

İlgide kayıtlı yazınız eki “Konutu Devir Etmeme Taahhüdü” başlıklı kağıdın incelenmesinden, … adresinde yer alan konutu devir alarak … A.Ş.’den alacağınız 1.600.000,00 TL kredinin karşılığı olarak rehin verdiğiniz, … Genel Müdürlüğüne de, bu konut üzerindeki haklarınızı kredi karşılığı rehin sözleşmesi imzaladığınız adı geçen bankanın yazılı muvafakatı olmaksızın devretmeyeceğinizi taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, “… Genel Müdürlüğü’ne Konutu Devir Etmeme Taahhüdü” başlıklı kağıdın, söz konusu kağıtta yer alan 1.600.000,00 TL üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun I/A-1 fıkrası gereğince binde 8,25 nispetinde damga vergisine, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (2) sayılı tarifenin I/1 maddesine göre beher imza için binde 0,99 oranında harca tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.