Konut Üretim Yapı Kooperatifler Birliğinin mal ve hizmet alımları nedeniyle yükleniciler ile arasında düzenlediği sözleşmelere ilişkin damga vergisi ve harçlardan muaf olup olmadığı hk.

Tarih 06/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:123.MD-2010-146-838
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:123.MD-2010-146-838                                              06/10/2011

Konu : Konut Üretim Yapı Kooperatifler Birliğinin

            mal ve hizmet alımları nedeniyle yükleniciler

            ile arasında düzenlediği sözleşmelere ilişkin

           damga vergisi ve harçlardan muaf olup olmadığı hk.

 

                              … KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ

 

İlgi :    … tarih ve … evrak giriş sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Birliğinizin girişimcisi ve sahibi bulunduğu düşük yoğunluklu yeni yerleşim projelerinde, birim kooperatiflerin kendi başlarına yapamadıkları ada dışı altyapılar, yol, su deposu, isale hatları, arıtma, taşkın önleme betonarme işi ve yatırımları ile mal ve hizmet alımlarının, sözleşmeye dayalı olarak yüklenicilere yaptırılmakta olduğu belirtilerek, bu sözleşmelere ilişkin damga vergisi ve harçlardan muaf olup olmadığınız hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; anılan Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılan kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde ise, noter işlemlerinden ilgili kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harcına tabi olduğu hükme bağlanmış olup, kooperatiflere ilişkin herhangi bir muafiyet veya istisna hükmüne yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 13 üncü maddesinde, yönetim kurulunun, ana sözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınması durumunda, ortak tarafından çıkma dileğinin noter aracılığı ile kooperatife bidirileceği; 93 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde, kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin her nevi defterlerin ve ana sözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühürlenmesinin her nevi harçtan ve damga vergisinden muaf olacağı; aynı fıkranın (e) bendinde ise, 13 üncü madde gereğince verilecek bildirinin damga vergisine, diğer harç ve resimlere tabi olmayacağı hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 1163 sayılı Kanuna tabi konut yapı kooperatiflerine tanınan muafiyet, defter ve ana sözleşmeleri ile açılış tasdikleri ile ortaklıktan ayrılma bildirimine ilişkin olup, damga vergisinden istisna edilen kağıtların yer aldığı Kanuna ekli (2) sayılı tabloda konut yapı kooperatifleri ve birlikleri ile ilgili olarak herhangi istisna ve muafiyet hükmü yer almamaktadır.

Buna göre, özelge talep formunuzda belirtilen işlere ilişkin olarak, yüklenicilerle aranızda düzenlenecek sözleşmeler damga vergisi ve noter harcına tabi olup, Birliğinizin damga vergisi ve harç yönünden muafiyeti bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.