KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARÇELİK YARATICI ENDÜSTRİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 26 Ocak 2015 PAZARTESİ

26 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29248
YÖNETMELİK
Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARÇELİK YARATICI ENDÜSTRİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KUAR): Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

d) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı: Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısını,

e) Üniversite: Koç Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Koç Üniversitesi ve Arçelik iş birliğinden kuvvet alarak Türk yaratıcıendüstrilerinin üretimine ve uluslararası rekabete artı değer sağlayacak araştırma çıktıları elde etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkez, amacı doğrultusunda, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bireysel, ekipli ve kamusal aktiviteler, spor ve gastronomi alanlarında araştırmalar yapmak.

b) Oyun, performans, kurgu-anlatım (film, drama, animasyon) alanlarında araştırmalar yapmak.

c) Kültürel mirası koruma, sergi, analiz, navigasyon alanlarında araştırmalar yapmak.

ç) Bilgi-destek alanlarında araştırmalar yapmak.

d) Ulaşım alanında araştırmalar yapmak.

e) Eğitim alanında araştırmalar yapmak.

f) Sağlık alanında araştırmalar yapmak.

g) Kavramsal/deneysel/vizyon prototipler elde etmek.

ğ) Üretime dönüşebilecek çalışır prototipler elde etmek.

h) Yeniden tasarlanmış ürün prototipleri elde etmek.

ı) Endüstriyel üretime yol gösterecek tasarım kılavuzları yayımlamak.

i) Uluslararası katılıma açık, fikir (kavram) yarışmaları düzenlemek ve yarışmalarda başarı gösteren fikirleriödüllendirmek; ödüle layık görülen fikirler hakkında projeler oluşturmak.

j) Serbest çalışanlardan, ekiplerden, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ)’lerden veya büyük firmalardan gelen talepleri bir havuzda toplayarak değerlendirmek ve değer yaratma potansiyeli olan talepleri projelendirme aşamasına almak.

k) İlgi duyan ekipler, KOBİ’ler veya büyük ölçekli firmalara Merkez bünyesinde kurulan fikir atölyelerindeçalıştaylar ve sertifika programları düzenlemek ve bu süreçte geliştirilen fikirleri projelendirme aşamasına almak.

l) Merkez tarafından toplanan ve değerlendirilmesinde fayda görülen fikirleri hayata geçirmek için Üniversiteöğretim üyelerinin liderliğinde projelendirmek.

m) Projelendirilen fikirleri Merkez bünyesinde yazılım geliştirme, mekanik/donanım geliştirme, estetik bütünleşme ve kullanıcı deneyimi geliştirme gibi yönleri içeren geliştirme sürecine almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 (1) Müdür, tasarım ve yaratıcı endüstriler üzerine araştırmaları bulunan Üniversitenin kadroluöğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdürün önereceği bir üye, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.

(4) Müdür; Merkezin çalışmalarını Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına rapor eder veÜniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile iş birliği içinde çalışır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığının onayına sunmak,

e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi ve denetimini sağlamak,

f) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Müdür Yardımcısını önermek,

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli birşekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Müdürün dışında altı üyeden oluşur. Müdür dışındaki üyelerden dördü,Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve üç yıl için görevlendirilir. Diğer iki üye ise Arçelik tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile üç ayda bir olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak,

b) Danışma Kurulu üyelerini Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına önermek,

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdürle işbirliği içerisinde karara bağlamak,

ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek,

d) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak,

e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık gelir ve gider bütçesini karara bağlamak,

f) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan bir organdır. Üniversite ve endüstride tasarım ve yaratıcı endüstriler üzerine çalışan öğretim üyeleri ile Merkezin faaliyet konularında çalışan kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilirler.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir ve görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ve faaliyet alanlarına giren diğer tüm konularda görüş bildirmek, ilgili proje önerilerinde bulunmak, projelerin geliştirilmesine yardımcı olmak, tasarım ve yaratıcı endüstriler üzerine çalışan kişilerin Merkeze destek olmasını sağlamak, belirli konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışmalar yapmak ve Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için destek olmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 15 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Bir Cevap Yazın