Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ile yapılacak sözleşmede damga vergisine esas miktar hk.

Tarih 13/09/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.44.15.01-DV-2010-1-17
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

İVEDİ

Sayı :B.07.1.GİB.4.44.15.01-DV-2010-1-17                                                                           13/09/2011

Konu : Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Tarım İl Müdürlüğü

           ile  yapılacak sözleşmede damga vergisine esas miktar hk.

 

 

 

  …

İlgi :   … tarihli ve … kayıt numaralı Özelge Talep Formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … Malmüdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ile 491.639 TL’lik yatırımınız için yapılacak sözleşmede yatırımın %50’sinin hibe olarak alınacağı, %50’sinin ise yatırım öz kaynaklarından karşılanacağı ve sözleşmede her iki miktarında yazılacağı belirtilerek damga vergisine esas miktar konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı damga vergisi kanununun 1 inci maddesinde, bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 8 inci maddesinde de, bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere , Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ile yapacağınız hibe sözleşmesinin her bir nüshasının, proje tutarı üzerinden (491.639 TL) ayrı ayrı binde 8,25 oranında damga vergisine tabi tutulması, Tarım İl Müdürlüğünün resmi daire olması nedeniyle, sözleşmeye ait damga vergisinin şirketiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Gelir İdaresi Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.