KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER

KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER
(GÜNCELLEME: 01/01/2012)

İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM İADEDE ARANACAK BELGELER MAHSUPTA ARANACAK BELGELER
11/1-A

DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL’ YE KADAR OLAN İADELERDE

MAL İHRACI
1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü  yada  1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü  yada 
YMM’ce onaylı örneği)  YMM’ce onaylı örneği) 
Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin de verilmesi  Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin de verilmesi 
yeterlidir, bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın   yeterlidir, bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın
cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının    cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının 
adı-soyadı veya unvan ıintaç ve çıkış tarihlerine yer verilir.      adı-soyadı veya ünvanı intaç ve çıkış tarihlerine yer verilir. 
2- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi       2- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi  
3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer    3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer 
vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin   vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin
hesaplamaları gösterir tablo         hesaplamaları gösterir tablo    
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ihracatına Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ihracatına
aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi listesini de    aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi listesini de 
verirler.           verirler.      
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.  
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL’ Yİ AŞAN İADELERDE 
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik
varsa sınırsız yok ise  407.000.TL’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği
11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL’ Ye KADAR OLAN  İADELERDE 
HİZMET İHRACI
1- Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi   1- Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi
2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç 2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç
edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir
tablo           tablo
3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan 3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan
Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya  Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya 
ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği yada dövizin ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği yada dövizin
yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge. yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
  Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YI AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
 407.000.TL’ye  kadar)
37 No.lu YMM Tebliği
 
11/1-A 110 No.lu Tebliğ -11.07.2008        
SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLERDE İSTİSNA  Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan iade talepleri, hizmet ihracatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
1-İade talep dilekçesi         1-İade talep dilekçesi
2-Fason hizmete ait faturaların fotokopisi ve faturalara ilişkin bilgileri ihtiva eden firma yetkililerince onaylı liste 2-Fason hizmete ait faturaların fotokopisi ve faturalara ilişkin bilgileri ihtiva eden firma yetkililerince onaylı liste
3-Fason hizmetin gerçekleştirildiği döneme ait indirilecek KDV listesi   3-Fason hizmetin gerçekleştirildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
4-İstisna kapsamındaki fason hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo 4-İstisna kapsamındaki fason hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo
5-Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge (aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği), 5-Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge (aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği),
SINIR VE KIYI TİCARETİ YOLUYLA YAPILAN İHRACATTA İADE    
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
1-İade talep dilekçesi         1-İade talep dilekçesi    
2-Sınır ve/veya kıyı ticareti yetki belgesi, (bir defa
verilmesi yeterlidir)
2-Sınır ve/veya kıyı ticareti yetki belgesi, (bir defa
verilmesi yeterlidir)
3-Tahakkuk varakası, (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da
yeminli mali müşavirce onaylı örneği
3-Tahakkuk varakası, (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da
yeminli mali müşavirce onaylı örneği
4-İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek
katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın
bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları
gösterir tablo
4-İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek
katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın
bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları
gösterir tablo
5-Satış faturalarının bir örneği veya listesi       5-Satış faturalarının bir örneği veya listesi
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YI AŞAN İADELERDE Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
1-İnceleme raporu, teminat veya YMM KDV iadesi tasdik raporu.(Tam tasdik varsa sınırsız, yoksa,  407.000 TL. 37 No.lu YMM Genel Tebliği)
11/1-B YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA (43 Seri No.lu Tebliğ)
YOLCU BERABERİ DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
1-Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi,   1-Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi,
2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç  2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç 
edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo
3- İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların  3- İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların 
gönderdiği icmallerin fotokopisi.       gönderdiği icmallerin fotokopisi.  
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.  
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE    
İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik olsun olmasın  
106.000.TL.’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği      
11/1-B BAVUL TİCARETİNDE (61 Seri No.lu Tebliğ)    
BAVUL TİCARETİ DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
1-Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi, 1-Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi,
2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç  2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç 
edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo
3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan 3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan
Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya  Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya 
ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği.
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.  
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE    
İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik olsun olmasın  
106.000.TL.’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği      
11/1-B DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.TL.’YI AŞMAYAN İADELERDE MAHSUP YOK
TÜRKİYE’DE İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYANLAR TAŞIMACILIK , FUAR, PANAYIR FALİYETLERİ
90 No.lu Tebliğe ekli “iade talep formu”
İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı “Vekaletname”belgesi,
  Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi,
Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren “vergi mükellefiyeti” belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden ibrazına gerek bulunmamaktadır)
Yapılan harcamalara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş fatura veya serbest meslek makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri,
Yabancı taşımacılık faaliyetinde bulunanlar bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar;
Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye’ye giriş çıkış tarihlerini gösteren dip koçanın veya transit beyannamesinin onaylı örneği,
Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri
DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.TL’Yİ AŞAN İADELERDE
Vergi İnceleme Raporu veya Teminat
YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA (113 No.lu Tebliğ) İstisna, mal ve hizmet alımları ile ithalat sırasında ödenen KDV’nin vergi dairesinden iade olarak talep edilmesi suretiyle uygulanacaktır.213 sayılı VUK  232. maddesinde öngörülen ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırının altında olması halinde istisna kapsamında işlem yapılmayacaktır. MAHSUP YOK
Münhasıran YMM Raporu (Bu raporlarda üst limit aranmayacaktır.)                             İade talebi, yabancı yapımcıların Kültür ve Turizm Bakanlığından aldıkları film çekim izin süresinin dolmasının sonrasında, ilgili vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. 
11/1-C DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
İHRAÇ KAYITLI SATIŞ
1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM’ce onaylı  1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM’ce onaylı 
örneği örneği
2- İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi  2- İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi 
3- İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste 3- İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste
4- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde ihracatçıdan 4- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde ihracatçıdan
temin edilen ve münhasıran 4389 Bankalar Kanunu hükmelirine göre faaliyette temin edilen ve münhasıran 4389 Bankalar Kanunu hükmelirine göre faaliyette
bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi  bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi 
aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği.   aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği.
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
 407.000.TL.’ye kadar)
37 No.lu YMM Tebliği
 13/A DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE        
DENİZ HAVA VE DEMİR
YOLU TAŞIMA 1-Teslim edilen aracın iktisabı veya tadil,bakım,onarım hizmetine ilişkin alış ve 1-Teslim edilen aracın iktisabı veya tadil,bakım,onarım hizmetine ilişkin alış ve
ARAÇLARININ TESLİMİ, giderlere ait belgelerin fotokopileri ile satış faturası veya hizmet faturasının giderlere ait belgelerin fotokopileri ile satış faturası veya hizmet faturasının
BAKIMI VE ONARIMI fotokopileri veya listeleri) fotokopileri veya listeleri
DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa
 407.000.TL.kadar)
37 No.lu YMM Tebliği        
 13/A DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
DENİZ HAVA VE DEMİR
YOLU TAŞIMA 1-Dilekçe 1-Dilekçe
ARAÇLARI SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL 2- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (ilk iade talebi sırısında 1 defa) 2- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (ilk iade talebi sırısında 1 defa verilecek)
VEYA İNŞA ETTİRENLER 3- İstisnaya konu harcamalara ilişkin alış belgelerinin dökümünü gösteren liste 3- İstisnaya konu harcamalara ilişkin alış belgelerinin dökümünü gösteren liste
4- İade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi (istisnaya konu harcamalara    4- İade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi (istisnaya konu harcamalara   
ait alış belgelerine ilişkin listede gösterilen harcamalar bu listede yer almayacaktır. ait alış belgelerine ilişkin listede gösterilen harcamalar bu listede yer almayacaktır.
DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa
 407.000.TL.kadar)
37 No.lu YMM Tebliği        
 13/A DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
DENİZ HAVA VE DEMİR
YOLU TAŞIMA 1- Dilekçe
ARAÇLARI SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN 2- Araç imal ve inşa işinin fiilen yapan mükellefin istisna belgesinin bir örneği
İMAL VE İNŞA EDENLER 3- İstisna kapsamındaki satış faturalarının dökümünü gösteren liste
4- İadenin talep edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi  
5- İstisna kapsamına giren satışlarla ilgili yüklenilen KDV tablosu  
DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa
 407.000.TL.kadar)
37 No.lu YMM Tebliği        
 13/B DÖNEM  İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
DENİZ VE HAVA
TAŞIMA ARAÇLARI 1-Alış ve satış faturalarının fotokopileri veya listeleri 1-Alış ve satış faturalarının fotokopileri veya listeleri
İÇİN LİMAN VE HAVA
MEYDANLARINDA DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE
YAPILAN TESLİMLER
İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa
 407.000.TL.kadar)
37 No.lu YMM Tebliği        
13/B Uluslar arası taşıma seferi yapan gemilere yapılan su,kumanyave bunun gibi tes-
DENİZ VE HAVA limler (Bu istisna kanunun 11 ve 12.maddelerine göre ihracat istisnası kapsamın
TAŞIMA ARAÇLARI da değerlendirilmektedir.)
İÇİN LİMAN VE HAVA
MEYDANLARINDA DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YA KADAR OLAN İADELERDE
YAPILAN TESLİMLER
1-Gümrük beyannamesi 1-Gümrük beyannamesi
2-Teslim edilen mallara ait ilgili gümrük idaresince onaylı listesi 2-Teslim edilen mallara ait ilgili gümrük idaresince onaylı listesi
 3-Alış ve satış belgeleri(imalatçılarda sadece satış belgeleri) fotokopisi veya listesi 3-Alış ve satış belgeleri (imalatçılarda sadece satış belgeleri)fotokopisi veya listesi
4-Hizmet ile ilgili faturanın aslı veya noterce yada YMM’ce onaylı örneği 4-Hizmet ile ilgili faturanın aslı veya noterce yada YMM’ce onaylı örneği
Kumanya listesi Kumanya listesi
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL’ Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
 407.000.TL.’ye kadar)
37 No.lu YMM Tebliği
13/C DÖNEM İTİBARİYLA 200.-TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
ARAÇLAR VE PETROL
ARAMALARI 1-Hizmetle ilgili faturaların örneği veya listesi 1-Hizmetle ilgili faturaların örneği veya listesi
DÖNEM İTİBARİYLA 200.-TL.’Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu veya teminat mektubu,iadetalep edilen tüm dönemler için tek bir YMM Raporu
13/C MİKTARINA BAKILMAKSIZIN TEMİNAT MEKTUBU İNCELEME RAPORU VEYA YMM RAPORU KARŞILIĞINDA NAKTEN VEYA MAHSUBEN İADE TALEP EDİLEBİLECEKTİR.
ALTIN, GÜMÜŞ VEYA PLATİN ARAMA FAALİYETLERİYLE  İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNDE  İSTİSNA UYGULAMASI  (01.03.2009 tarihinden önce-112 No.lu KDV Tebliği)    
1- İade talep dilekçesi
2- YMM Raporu        
(Tam tasdik varsa sınırsız, yok ise  407.000.TL’ye kadar) 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve 37 No.lu YMM Tebliği
YMM RAPORU EKİNE        
1- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınacak 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki (Ek:1) yazı örneği
2- Yüklenilen vergi tablosu        
3-İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
NOT: Beyannamelerini verdikten sonra iade tutarı kadar banka teminat mektubu ibraz eden mükelleflerin iade talepleri rapor vergi dairesine intikal etmeden yerine getirilecek, teminat verge inceleme raporu veya YMM raporuna göre çözülecektir.
13/C DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL’YE KADAR OLAN İADELERDE
RAFİNAJ FAALİYETLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
1- İade talep dilekçesi         1- İade talep dilekçesi    
2- İstisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait yüklenilen vergi tablosu   2- İstisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait yüklenilen vergi tablosu
3- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişikin indirelecek KDV listesi 3- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişikin indirelecek KDV listesi
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL’Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
 407.000.TL.’ye kadar)
93 Seri  No.lu KDV Genel Tebliği
NOT: İade talebinin mahsuben yapılması veya naktin iade taleplerinin asgari limitin altında olması nedeniyle teminat ve inceleme raporu aranılmaksızın iade alan mükelleflerin bu şekilde iade aldıkları birbirini izleyen 12 vergilendirme dönemini kapsayan bir YMM raporu vermeleri gerekmektedir.
13/C  ALTIN, GÜMÜŞ VEYA PLATİN İLE İLGİLİ  ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİNDE  İSTİSNA UYGULAMASI  (01.03.2009 tarihinden sonra uygulanmak üzere 112 No.lu KDV Tebliği ile yapılan değişikliklere göre 100 TL üzeri alımlar için )
1- İade talep dilekçesi         1- İade talep dilekçesi    
2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan (112 Tebliğ Ek:1) yazının mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış bir örneği (bir kereye mahsus olmak üzere),  2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan (112 Tebliğ Ek:1) yazının mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış bir örneği (bir kereye mahsus olmak üzere), 
3-istisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait liste (Bu listede alım yapılan mükellefin unvanı, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, faturanın tarihi, sayısı ile işlem bedeli ve KDV tutarı bilgileri yer alacaktır.), 3-istisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait liste (Bu listede alım yapılan mükellefin unvanı, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, faturanın tarihi, sayısı ile işlem bedeli ve KDV tutarı bilgileri yer alacaktır.),
4-istisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi 4-istisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi
13/D DÖNEM İTİBARIYLA 200.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE (73. Nolu KDV Genel Teb.)
YT BELGESİ SAHİBİ  
MÜKELLEFLERE BELGE 1-69 No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki Form 1-69 No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki Form
KAPSAMINDAKİ MAKİNA 2-Alış ve satış faturalarının (imalatçılarda sadeci satış faturalarının)fotokopileri 2-Alış ve satış faturalarının (imalatçılarda sadeci satış faturalarının)fotokopileri
VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ veya bu faturaların dökümünü gösteren liste, veya bu faturaların dökümünü gösteren liste.
3-Yatırım teşvik belgesi ve eki makine ve teçhizat listesi
(Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerince onaylı).
3-Yatırım teşvik belgesi ve eki makine ve teçhizat listesi
(Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerince onaylı).
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLA 200.TL.’YI AŞAN İADELERDE (73. Nolu KDV Genel Teb.)
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
 407.000.TL.’ye kadar)
37 No.lu YMM Tebliği        
13/E DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
LİMAN VE HAVA MEYDANLARI 1- İade talep dilekçesi 1- İade talep dilekçesi
2- İstisna belgesinin örneği 2- İstisna belgesinin örneği
3- Yüklenilen KDV tablosu 3- Yüklenilen KDV tablosu
4- İndirilecek KDV listesi 4- İndirilecek KDV listesi
5- Satış faturaları listesi 5- Satış faturaları listesi
DÖNEM İTİBARİYLA 4.000.TL.’YI AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
 407.000.TL.’ye kadar)
37 No.lu YMM Tebliği        
13/F     ULUSAL GÜVENLİK DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
Doğrudan yapılan teslimlerde ve tedarikçi firmaların alımlarında iade uygulaması Doğrudan yapılan teslimlerde ve tedarikçi firmaların alımlarında mahsup  uygulaması
1- İade talep dilekçesi 1- İade  talep dilekçesi
2- İstisna kapsamındaki işlemlerle ilgili alış ve giderleri dolayısıyla adlarına düzenlenen ve 2- İstisna kapsamındaki işlemlerle ilgili alış ve giderleri dolayısıyla adlarına düzenlenen ve
KDV indirimi için geçerli olan belgelerin dökümünü ihtiva eden ve ihale makamı ve mükellefçe KDV indirimi için geçerli olan belgelerin dökümünü ihtiva eden ve ihale makamı ve mükellefçe
kaşe-mühür ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanan listenin örneği (işlem tamamlanmadan kaşe-mühür ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanan listenin örneği (işlem tamamlanmadan
önce) önce)
3- Ek4 yazısının bir örneği (işlem tamamlandıktan sonra)     3- Ek yazısının bir örneği (işlem tamamlandıktan sonra)
4- İstisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait yüklenilen verginin tablosu 4- İstisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait yüklenilen verginin tablosu
5- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV ve işlemin tamamlanmasından sonra yapılacak iade taleplerinde istisna kapsamında düzenlenen satış faturalarının listesi 5- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV ve işlemin tamamlanmasından sonra yapılacak iade taleplerinde istisna kapsamında düzenlenen satış faturalarının listesi
Yurtdışında yerleşik firmalara yapılan teslim ve hizmetlerde iade uygulaması   Yurtdışında yerleşik firmalara yapılan teslim ve hizmetlerde mahsup uygulaması
1- İade talep dilekçesi         1- İade talep dilekçesi    
2- Yüklenilen KDV tablosu 2- Yüklenilen KDV tablosu
3- İade talep edilen döneme ait indirilecek KDV ve istisna kapsamında düzenlenen satış 3- İade  talep edilen döneme ait indirilecek KDV ve istisna kapsamında düzenlenen satış
faturalarının listesi faturalarının listesi
4- Ek 5 yazısının mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış örneği 4- Ek 5 yazısının mükellef tarafından (imza ve kaşe) onaylanmış örneği
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.  
NOT: İade talebinin mahsuben yapılması veya nakten iade taleplerinin asgari limitin altında olması nedeniyle teminat ve inceleme raporu aranılmaksızın iade alan mükelleflerin bu şekilde iade aldıkları birbirini izleyen 12 vergilendirme dönemini kapsayan bir YMM raporu vermeleri gerekmektedir. NOT: İade talebinin mahsuben yapılması veya nakten iade taleplerinin asgari limitin altında olması nedeniyle teminat ve inceleme raporu aranılmaksızın iade alan mükelleflerin bu şekilde iade aldıkları birbirini izleyen 12 vergilendirme dönemini kapsayan bir YMM raporu vermeleri gerekmektedir.
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise  407.000.
TL.ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği
13/F  ULUSAL GÜVENLİK (112 No.lu Tebliğ ile 01.03.2009 tarihinden geçerli olmak üzere)  
Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde KDV hariç 10.000 TL sınırı var.
1- İade talep dilekçesi         1- İade talep dilekçesi
2- Yüklenilen KDV tablosu 2- Yüklenilen KDV tablosu
3- İade talep edilen döneme ait indirilecek KDV ve istisna kapsamında düzenlenen satış faturalarının listesi 3- İade talep edilen döneme ait indirilecek KDV ve istisna kapsamında düzenlenen satış faturalarının listesi
4- Ek 2 yazısının mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış örneği 4- Ek 2 yazısının mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış örneği
NOT:93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (1.4) bölümü kapsamında başlayan ve halen devam eden işlerle ilgili olarak bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce temin edilen teslim ve hizmetler için ödenen KDV, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ndeki düzenlemeler esas alınarak iade edilir.
                              13/G               BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE  2004/8127 sayılı BKK ile 100 TL’yi AŞAN İADELERDE
İade için YMM tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerli olacaktır. (113 No.lu Tebliğ)
1-İade talep dilekçesi        
2-İstisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya listesi  
3-İstisna kapsamında teslim edilen araçlarla ilgili olarak yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo,
4-İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi   
14 DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
DENİZ TAŞIMACILIĞI 1-İade talep dilekçesi 1-İade talep dilekçesi
2- Deniz manifestosu (Aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM’ce onaylı örneği) 2- Deniz manifestosu (Aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM’ce onaylı örneği)
3- İndirilecek KDV listesi 3- İndirilecek KDV listesi
4-Uluslararası taşımacılık hizmeti karşılığında düzenlenen faturaların fotokopisi 4-Uluslararası taşımacılık hizmeti karşılığında düzenlenen faturaların fotokopisi
DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
14   1-İade talep dilekçesi
KARA TAŞIMACILIĞI 1-İade talep dilekçesi 2- Kara manifestosu veya tır karnesi (asıl, noter, gümrük idaresi veya YMM’lerce tasdik edilmiş sureti) bunların temin edilememesi halinde triptik belgesi veya mükelleflerin düzenle dikleri faturalar bu faturaları teyit eden taşımayı yaptıran müesseselerin düzenleyip tasdik edecekleri listeler
2- Kara manifestosu veya tır karnesi (asıl, noter, gümrük idaresi veya YMM’lerce tasdik edilmiş sureti) bunların temin edilememesi halinde triptik belgesi veya mükelleflerin düzenle dikleri faturalar bu faturaları teyit eden taşımayı yaptıran müesseselerin düzenleyip tasdik edecekleri listeler
3- İndirilecek KDV listesi 3- İndirilecek KDV listesi
4-Uluslararası taşımacılık hizmeti karşılığında düzenlenen faturaların fotokopisi 4-Uluslararası taşımacılık hizmeti karşılığında düzenlenen faturaların fotokopisi
                   
14  İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA YAPILACAK MOTORİN TESLİMLERİNDE  Mal ihracına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade var.
1-İade talep dilekçesi         1-İade talep dilekçesi    
2-11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu”nun bir örneği 2-11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu”nun bir örneği
3-İstisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya listesi ile istisna kapsamında teslim edilen malların alış faturalarının fotokopisi veya listesi 3-İstisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya listesi ile istisna kapsamında teslim edilen malların alış faturalarının fotokopisi veya listesi
4-İstisna kapsamında teslim edilen malın bünyesine giren vergi miktarını gösterir tablo 4-İstisna kapsamında teslim edilen malın bünyesine giren vergi miktarını gösterir tablo
5-İstisna kapsamında teslimin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi 5-İstisna kapsamında teslimin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi
14 1- Hava taşımacılığı ile ilgili düzenlenen fatura 1- Hva taşımacılığı ile ilgili düzenlenen fatura
HAVA TAŞIMACILIĞI 2-Hava manifestosu, bunun düzenlenmediği durumlarda düzenlenen faturalar ve 2-Hava manifestosu, bunun düzenlenmediği durumlarda düzenlenen faturalar ve
faturaları teyit eden taşımayı yaptıran müesseselerin tasdik edecekleri listeler. faturaları teyit eden taşımayı yaptıran müesseselerin tasdik edecekleri listeler.
DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE     Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise  
 407.000.TL.’ye kadar)        
37 No.lu YMM Tebliği
15/1-A DÖNEM İTİBARİYLE ALT LİMİTİ 50.TL. OLAN KDV İADELERİNDE
DİPLOMATİK İSTİSNA
1/1/2010 tarihinden itibaren 113 No.lu Tebliğ ile 103 No.lu Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup bu tarihten geçerli olmak üzere Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensuplarından bedeli KDV dahil en az 50 TL (veya karşılıklılık ilkesi çerçevesinde tespit edilen daha yüksek alt limit) olan mal ve hizmetlere ait alış sırasında ödedikleri KDV’nin iadesini talep edenler; içinde bulundukları takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle gerçekleşen harcamalarına ait fatura ve benzeri belgeleri, Dışişleri Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitelerinde örneği yer alan bildirim formuna ekleyerek takip eden ayda mensup oldukları temsilciliğin belirleyeceği süre içinde bu temsilciliğe vereceklerdir. Elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında bedel  50 TL’yi geçmese dahi bu harcamalara ilişkin belgeler bu bildirim formuna eklenecektir.Vergi dairesi iade işlemlerini, formların intikal ettiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak, iade tutarını ilgili kişinin banka hesabına aktaracaktır.
15/1-B 1-İade talep dilekçesi 1-İade talep dilekçesi
ULUSLAR ARASI ANLAŞMALAR 2-Teslime ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikaların fotokopilerinin ekli  2-Teslime ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikaların fotokopilerinin ekli olduğu liste
olduğu liste
3-indirilecek KDV listesi         3-indirilecek KDV listesi    
4-Yüklenilen KDV listesi 4-Yüklenilen KDV listesi
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun Mahsup işlemi inceleme raporu
DÖNEM İTİBARİYLE 200.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE veya teminat aranmaksızın yapılır.
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
 407.000.TL’ye kadar)  37 No.lu YMM Tebliği
   
   
17/4-S 110 No.lu Tebliğ ile.   Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iade talepleri, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA
1-İade talep dilekçesi.         1-İade talep dilekçesi.    
2-istisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya bunların dökümünü gösteren liste 2-istisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya bunların dökümünü gösteren liste
3-iade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi     3-iade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi
4-istisna kapsamındaki işlemin bünyesine giren vergilerin tutarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo 4-istisna kapsamındaki işlemin bünyesine giren vergilerin tutarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo
9 DÖNEM İTİBARİYLE 2.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
HURDA METAL
HURDA PLASTİK 1-Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya listesi 1-Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya listesi
ATIK KAĞIT 2-Yüklenilen KDV listesi 2-Yüklenilen KDV listesi
TESLİMLERİ
DÖNEM İTİBARİYLE 2.000.TL.’Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise  
 407.000.TL.ye kadar) 37 No.lu Tebliğ
9 NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADE UYGULAMASI VAR. (72 ve 107 No.lu Tebliğ)
FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYONDA TEVKİFAT Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu
1-İade talep dilekçesi     1-İade talep dilekçesi
2-Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya listesi 2-Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya listesi
3-indirilecek KDV listesi         3-indirilecek KDV listesi    
4-Yüklenilen KDV tablosu     4-Yüklenilen KDV tablosu
9 DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
PAMUK,TİFTİK,YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİNDE TEVKİFAT  
1- Tevkifata tabi ürünlerin satış faturlarının dökümünü gösteren liste 1- Tevkifata tabi ürünlerin satış faturlarının dökümünü gösteren liste
2- İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirelecek KDV listesi 2- İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirelecek KDV listesi
Dönem itibariyle 4.000.TL’yi aşan iadelerde inceleme raporu, teminat veya YMM Raporu                       ( Tam tasdik varsa sınırsız yoksa  407.000.TL’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.  
9 DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN ETLERİNİN TESLİMLERİNDE TEVKİFAT   
1- Tevkifata tabi ürünlerin satış faturlarının dökümünü gösteren liste 1- Tevkifata tabi ürünlerin satış faturlarının dökümünü gösteren liste
2- İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirelecek KDV listesi 2- İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirelecek KDV listesi
Dönem itibariyle 4.000.TL’yi aşan iadelerde inceleme raporu, teminat veya YMM Raporu                       ( Tam tasdik varsa sınırsız yoksa  407.000.TL’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.  
     
9 1-Limit ne olursa olsun işleme ait faturaların aslına uygunluğunu belirten bir şerhin yer aldığı örneklerini veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden liste 1-Limit ne olursa olsun işleme ait faturaların aslına uygunluğunu belirten bir şerhin yer aldığı örneklerini veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden liste
91, 95, 96 SERİ NO.LU KDV TEBLİĞLERİ 
İLE GETİRELEN TEVKİFATLAR
2-Yüklenilen vergilerin listesi 2-Yüklenilen vergilerin listesi
İade miktarına bakılmaksızın sadece teminat mektubu veye vergi inceleme raporu (Yapım işlerinde) YMM Raporu  ( Tam tasdik varsa sınırsız yoksa  407.000.TL’ye kadar 37 No.lu YMM Tebliği)  (1.000.TL’ye kadar kendi vergi borçlarına mahsup talepleri hariç) Mahsuben iadede teminat mektubu veya vergi inceleme raporu (Yapım işlerinde) YMM raporu ( Tam tasdik varsa sınırsız yoksa  407.000.TL’ye kadar. 37 No.lu YMM Tebliği)
9    
TURİZM ACENTESİ, REHBER VE BENZERLERİNCE İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN KOMİSYONLAR Bu tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarına ilişkin nakden veya mahsuben iade talepleri, miktarına bakılmaksızın, münhasıran banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilecek, iadenin teminat karşılığında yapılması halinde teminatlar, olumlu vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle çözülecektir. İadenin vergi inceleme raporu karşılığında alınmak istenmesi durumunda iade talebi, vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.

1- İade talep dilekçesi 1- İade talep dilekçesi
2-tevkifata tabi hizmetlere ilişkin fatura veya benzeri belgelerin fotokopileri veya bu belgelere ait bilgilerin dökümünü gösteren liste 2-tevkifata tabi hizmetlere ilişkin fatura veya benzeri belgelerin fotokopileri veya bu belgelere ait bilgilerin dökümünü gösteren liste
3-iade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3-iade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
NOT: 108 No.lu Tebliğin B/4 Bölümünde düzenlenen bildirim zorunluluğu ve müteselsil sorumluluk uygulamasına ilişkin açıklamalar bunlar için de geçerli.        
                   
19/2 DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE
TÜRKİYE-AB ÇERÇEVE ANLAŞMASI
1- İade talep dilekçesi 1- Mahsup talep dilekçesi
2- İndirilecek KDV listesi 2- İndirilecek KDV listesi
3- (AT yüklenicisi için) istisna sertifikasının örneği 3- (AT yüklenicisi için) istisna sertifikasının örneği
4- (Tedarikçi için) AT yüklenicisi ile yapılan sözleşmenin yararlanıcı kurum tarafından tasdikli örneği 4- (Tedarikçi için) AT yüklenicisi ile yapılan sözleşmenin yararlanıcı kurum tarafından tasdikli örneği 
5- Mal alım-satımı ile hizmet sunumu ve işlere ilişkin fatura ve belgelerin aslı veya fotokopisi 5- Mal alım-satımı ile hizmet sunumu ve işlere ilişkin fatura ve belgelerin aslı veya fotokopisi
6- Yüklenilen KDV tablosu         6- Yüklenilen KDV tablosu    
Dönem itibariyle 4.000.TL’yi aşan iadelerde inceleme raporu, teminat veya YMM Raporu ( Tam tasdik varsa sınırsız yoksa  407.000.TL’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
29/2 AYLIK NAKDEN İADE YOK AYLIK MAHSUBEN İADE 
 İNDİRİMLİ ORAN (AYLIK) DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN MAHSUPLARDA
1- Mahsup talep dilekçesi    
2- Mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura  ve benzeri belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi taşlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi (Bu listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan tutarlar ile aynı mükelleften yapılan alımların toplamı tek tutar olarak belirtilebilecektir.
3- Takvim yılı başında mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo
4- Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait olmak üzere, indirilecek KDV listesi
5-İndirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları veya faturaların dökümünü gösteren liste
6- Yüklenilen KDV tablosu     
7-Mükelleflerin kendi elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup talebinde bulunmaları halinde, elektrik ve doğalgaz fatura örnekleri
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’Yİ AŞAN MAHSUPLARDA
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
814.000.TL.’ye kadar)
37 No.lu YMM Tebliği
NOT: Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, köylere, belediyelere ve bunların teşkil ettikleri birliklere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet eliyle kurulan üniversitelere, kanunla kurulan emekli ve yardım sandıklarına ait mükelleflerin bu kapsamdaki mahsuben iade talepleri, yukarıda yer alan belgelerin ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın inceleme raporu, YMM Tasdik  Raporu  ve teminat aranmadan yerine getirilir. 
29/2 İADE YOK İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN İHRAÇ AMAÇLI TESLİMLERİNDE MAHSUBEN İADE (MİKTAR NE OLURSA OLSUN)
İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN
İHRAÇ AMAÇLI TESLİMİ İndirimli orana tabi malların oldukları gibi ihraç edilmeleri şartıyla; 
Dış ticaret sermayi şirketlerine
Yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere, 
Kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan mükelleflere, inceleme
tesliminden doğan yılı içindeki mahsup talepleri, miktara bakılmaksızın inceleme raporu, yeminli mali müşavir tasdik raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir. 
EKLENECEK BELGELER
1- Mahsup talep dilekçesi    
2- Mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura  ve benzeri belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi taşlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi (Bu listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan tutarlar ile aynı mükelleften yapılan alımların toplamı tek tutar olarak belirtilebilecektir.
3- Takvim yılı başında mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo
4- Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait olmak üzere, indirilecek KDV listesi
5-İndirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları veya faturaların dökümünü gösteren liste
6- Yüklenilen KDV tablosu     
7- 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin  (4)  numaralı bölümündeki açıklamalara uygun olarak ihracatı gerçekleştiren mükelleften alınacak yazı,
8- Yılın başından cari döneme kadar, aylar itibariyle ve kümülatif sütunlara da yer verilmek suretiyle, incelemesiz / teminatsız mahsup kapsamına giren teslim bedelleri, bunlar dışındaki indirimli orana tabi diğer işlem bedelleri (birden fazla işlem varsa toplamları alınarak tek tutar olarak ifade edilecektir) ve her ikisinin toplamını gösteren bir tablo, eklenecektir.
29/2 DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN MAHSUPLARDA
İNDİRİMLİ ORAN (YILLIK)
1- İade talep dilekçesi 1- Mahsup talep dilekçesi
2- İade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait alış ve satış faturalarının listesi (Bu listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan tutarlar ile aynı mükelleften yapılan alımların toplamı tek tutar olarak belirlenebilecektir. 2- İade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait alış ve satış faturalarının listesi (Bu listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan tutarlar ile aynı mükelleften yapılan alımların toplamı tek tutar olarak belirlenebilecektir.
3- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo (Bu tabloda yılı içinde mahsup edilemeyen tutarda tek satır olarak gösterilecektir) 3- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo (Bu tabloda yılı içinde mahsup edilemeyen tutarda tek satır olarak gösterilecektir)
4- İadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iade talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren tablo 4- İadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iade talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren tablo
Dönem itibariyle 4.000.TL’yi aşan iadelerde inceleme raporu, teminat veya YMM Raporu ( Tam tasdik varsa sınırsız yoksa 814.000.TL’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği Dönem itibariyle 4.000.TL’yi aşan mahsuplarda  inceleme raporu, teminat veya YMM Raporu ( Tam tasdik varsa sınırsız yoksa 814.000.TL’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği
29/2   İNDİRİMLİ ORAN                                                     (TEKSTİL KONFEKSİYON İŞLERİNDE FASON HİZMET) Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu
GEÇİCİ -17                                                      DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDA MAL TESLİMLERİ DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN MAHSUPLARDA
1-İade talep dilekçesi 1-İade talep dilekçesi
2-İhraç kaydıyla satışlara ilişkin faturalarının fotokopisi veya listesi 2-İhraç kaydıyla satışlara ilişkin faturalarının fotokopisi veya listesi
3-Alıcılar tarafından onaylanarak kendilerine verilen geçici kabul ve dahilde işleme izin belgelerinin birer fotokopisi 3-Alıcılar tarafından onaylanarak kendilerine verilen geçici kabul ve dahilde işleme izin belgelerinin birer fotokopisi
4-İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 4-İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
Dönem itibariyle 4.000.TL’yi aşan iadelerde inceleme raporu, teminat veya YMM Raporu ( Tam tasdik varsa sınırsız yoksa  407.000.TL’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
GEÇİCİ – 22 
96 NO.LU TEBLİĞ ÜNİVERSİADE OYUNLARI  DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN İADELERDE DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL.’YE KADAR OLAN MAHSUPLARDA
1- İade talep dilekçesi 1- İade talep dilekçesi
2- Teslim ve hizmet faturalarının fotokopisi veya listesi 2- Teslim ve hizmet faturalarının fotokopisi veya listesi
3- Yüklenilen vergi tablosu 3- Yüklenilen vergi tablosu
4- İndirelecek vergi tablosu         4- İndirelecek vergi tablosu
Dönem itibariyle 4.000.TL’yi aşan iadelerde inceleme raporu, teminat veya YMM Raporu   (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa  407.000.TL’ye kadar) 37 No.lu YMM Tebliği Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.  
HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) 109 No.lu KDV Tebliğinde belirtilen şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından HİS sertifikası verilecektir.HİS sertifikası sahibi mükelleflerin nakden ve/veya mahsuben iade talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat, inceleme raporu veya YMM tasdik raporu aranılmadan yerine getirilecektir. 
1- İade talep dilekçesi 1- İade talep dilekçesi    
2-İlgili genel tebliğlerde iade için öngörülen belgeler  2-İlgili genel tebliğlerde iade için öngörülen belgeler

Bir Cevap Yazın