KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 2014-2018

1. Programın Amacı ve Kapsamı Son yıllarda alınan önlemlere ve kaydedilen aşamalara rağmen kayıt dışı ekonomi, ülkemiz açısından halen önemli sorun alanlarından birisi olmaya devam etmektedir. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bu programla, kayıt dışı ekonominin azaltılması amaçlanmaktadır. Kayıt dışı ekonominin azaltılmasında her ne kadar kayıtlı sektörlerin güçlendirilmesi ve kayıtlı sisteme girişlerin teşvik edilmesi önem arz etse de, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında diğer programların doğrudan ya da dolaylı olarak bu hususlara katkı sağlayacağı dikkate alınarak, bu programda söz konusu bileşenlere yer verilmeyecektir. 2. Programın Hedefi Kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranının beş puan azaltılması Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının beş puan azaltılması 3. Performans Göstergeleri No Gösterge Adı Mevcut Durum 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranı %26,5 %26 %25 %24 %23 %21,5 2 Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların tarım dışı istihdama oranı %22 %22 %20 %19 %18 %17 3 Kayıtlı faal mükellef sayısı 4,9 Milyon 5 Milyon 5,1 Milyon 5,2 Milyon 5,3 Milyon 5,4 Milyon 4. Program Bileşenleri 1. Bileşen: Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Belirlenmesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin Analizi 2. Bileşen: Gönüllü Uyumun Teşvik Edilmesi ve Uyum Seviyesinin Yükseltilmesi 3. Bileşen: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve İlgili Mevzuatın Gözden Geçirilmesi 4. Bileşen: Eğitici ve Kapsayıcı Yöntemlerle Toplumun Tüm Kesimlerinde Farkındalığın Artırılması 5. Bileşen: Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Geliştirilmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi 5. Koordinatör ve Sorumlu Kurum / Kuruluşlar Program Koordinatörü ve Bileşen Sorumlusu: Gelir İdaresi Başkanlığı6. Eylem Planı 1. Bileşen: Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Belirlenmesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin Analizi Politika 1: Kayıt dışılığın boyutunun gelir ve istihdam yönüyle araştırılması Eylem No Eylem Eylemden Sorumlu Kuruluş Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç- Bitiş Tarihi Açıklama 1 Kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesinde kullanılan mevcut standart yöntemler Türkiye’ye özgü koşullar dikkate alınarak geliştirilecek ve belirli sektörler bazında kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülerek yol açtığı sorunların etkisi araştırılacaktır. Maliye Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, GİB, SGK, TÜİK Şubat 2015 – Aralık 2017 Türkiye’ye özgü koşullar ve değişkenler çerçevesinde uluslararası alanda kabul görmüş yöntemler kullanılarak belli sektörlerde kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülecektir. 2 Vergi açığının GSYH’ya oranı, beklenen vergi gelirleri ve vergilendirme kapasitesi, ülke bazında ölçülecek ve vergi türleri itibarıyla mükelleflerin, vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıkların yetki alanı nezdinde vergiye uyum düzeyleri analiz edilecektir. GİB Maliye Bakanlığı, SGK, TÜİK Şubat 2015 – Aralık 2017 Ülke bazında temel makroekonomik büyüklükler analiz edilerek vergi açığı ve vergilendirme kapasitesi hesaplanacak, vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıkların yetki alanı nezdinde vergi türleri itibarıyla vergiye uyum düzeyleri analiz edilecektir. 3 Kayıt dışı istihdam ve boyutu, düzenlenecek bir çalıştayda değerlendirilecek ve kayıt dışılığın yoğun olduğu tarım dışı sektörlerde durum analizi yapılarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı, GİB, İŞKUR, KOSGEB, SGK, TÜİK, TOBB, TESK, TİSK, DİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, MÜSİAD, TÜSİAD Şubat 2015 – Mayıs 2015 Kayıt dışı istihdamla ilgili kamu kurumları ve sosyal ortakların yer aldığı bir çalıştay düzenlenecek, tarım dışı sektörlerde kayıt dışılığın yoğun olduğu belirlenen sektörler analiz edilerek, tespit edilecek çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 2. Bileşen: Gönüllü Uyumun Teşvik Edilmesi ve Uyum Seviyesinin Yükseltilmesi Politika 1: Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırıcı uygulama ve sistemlerin geliştirilmesi Eylem No Eylem Eylemden Sorumlu Kuruluş Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç- Bitiş Tarihi Açıklama 1 Vergiye gönüllü uyumu etkileyen ekonomik, sosyolojik, kültürel vb. tüm faktörler analiz edilerek, mükelleflerin uyum seviyelerini artırmaya yönelik çözümler geliştirilecektir. GİB Maliye Bakanlığı Şubat 2015 – Aralık 2017 Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen faktörlerin ve uyum seviyelerinin tespitine yönelik araştırma ve anket çalışmaları yapılacak, bunların sonuçlarına göre uyum düzeyini artırmaya yönelik strateji ve eylemler belirlenecektir.2 Mükellef ve vergi türleri itibariyle vergiye uyum maliyetlerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şubat 2015 – Aralık 2017 Vergiye uyum düzeyini etkileyen, ödenen vergiler dışındaki zaman ve parasal maliyetler, mükellef ve vergi türleri bazında ölçülecektir. 3 Mükellefiyete ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip işlemlerinde süreçler hızlandırılacak, güncelliğini yitiren müessese ve uygulamalar revize edilmek veya yenileri getirilmek suretiyle mükelleflerin vergiye gönüllü uyum seviyeleri artırılacaktır. GİB Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şubat 2015 – Aralık 2015 Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve memnuniyet seviyelerini yükseltmek amacıyla vergilendirme sürecindeki ilgili tüm iş ve işlemler gözden geçirilerek gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. 4 “Mükellef Risk Yönetimi Projesi”yle analize tabi tutulan mükelleflerin vergisel ödevlere uyum düzeyleri belirlenecek, yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirenlere yönelik pozitif uygulama ve sistemler hayata geçirilecektir. GİB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SGK Şubat 2015 – Aralık 2015 Mükelleflerin vergiye uyum düzeyleri risk odaklı yöntemlerle ölçülecek ve uyum düzeyi düşük mükelleflere yönelik tedbirler geliştirilmek, uyum düzeyi yüksek mükelleflere nezdinde ise pozitif mekanizmalar tesis edilmek suretiyle gönüllü uyum teşvik edilecektir. 5 Vergi ve mükellefiyet türlerine göre, işe yeni başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergilendirme süreçleri ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirici rehber ve interaktif yazılımlar hazırlanarak mükelleflerin kullanımına sunulacaktır. GİB – Şubat 2015 – Ekim 2015 İşe yeni başlayan mükelleflerin vergilendirme süreçleri ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin kapsamlı, bilgilendirici ve anlaşılabilir rehber ve interaktif yazılımlar hazırlanılarak ilgililerin kullanımına sunulacaktır. 6 Vergiyle ilgili beyan ve bildirime yönelik her türlü belge, mükellefler ve ilgili tarafların da görüşlerine başvurulmak suretiyle gözden geçirilecek, analize uygun, daha basit ve anlaşılır hale getirilecektir. GİB TÜRMOB Şubat 2015 – Ekim 2015 Beyanname ve bildirimler, analize uygunluk, basitlik ve anlaşılırlık hususlarında, mükellefler ve ilgili birimlerin de görüşlerine başvurulmak suretiyle değerlendirilecek ve gerekli değişiklikler yapılacaktır. 7 Belirli kamusal hizmetlerden yoğun biçimde yararlanılan yerlere (vergi daireleri, tapu idareleri, hava limanları vb.) vergi tahsilatının kolaylaştırılması ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla ödeme terminalleri kurulacak ve gerekli diğer iyileştirmeler yapılacaktır. GİB BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Şubat 2015 – Ekim 2015 Mükelleflerin vergi borçlarını vergi dairesi veya bankalara gitmeksizin, kolayca ulaşılabilecek alanlara konuşlandırılan ATM benzeri ödeme terminalleri üzerinden ödeyebilmeleri sağlanacak ve bu konuda gerekli diğer iyileştirmeler yapılacaktır.3. Bileşen: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve İlgili Mevzuatın Gözden Geçirilmesi Politika 1: Kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin daha nitelikli hale getirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması Eylem No Eylem Eylemden Sorumlu Kuruluş Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç- Bitiş Tarihi Açıklama 1 Turizm sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve boşlukların tespit edilmesi amacıyla bir çalıştay düzenlenecek ve ulaşılan sonuçlar çerçevesinde gerekli hukukî düzenlemeler yapılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜRSAB Şubat 2015 – Aralık 2015 Turizm sektöründe, görülen kayıt dışılığın sebepleri, boyutları ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin tespiti amacıyla, ilgili STK’ların ve kurumların da katkı sunacağı bir çalıştay yapılacaktır. 2 Turizm sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, internet üzerinden yurt içi ve yurt dışından yapılan (otel, pansiyon, günübirlik ev vb.) konaklama rezervasyonları takip edilecek, kayıt dışı turizm acentesi işletilmesinin ve kayıt dışı rehber istihdamının önüne geçilmesi için denetimler artırılacak, sektörde e-fatura ve e-arşiv uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB, SGK, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜRSAB Şubat 2015 – Aralık 2015 Otel, pansiyon ve günübirlik ev gibi konaklama yerlerine yönelik internet üzerinden gerek yurt içinden, gerekse de yurt dışından yapılan rezervasyonlar takip edilecek, kayıt dışı turizm acentesi işletilmesinin ve kayıt dışı rehber istihdamının önüne geçilmesi için denetimler artırılacak, sektörde e-fatura ve e-arşiv gibi elektronik bazlı uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. 3 Kayıt dışı, kalitesiz ve yüksek bedelle mal ve hizmet satmak amacıyla, piyasa fiyatından daha düşük bedelle turistik turlar tertipleyen işletmeler takip edilecek ve bu alanda ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜRSAB Şubat 2015 – Aralık 2015 Düzenledikleri turlarla, turistleri yurt dışından ülkemize cüz’i fiyatlarla getiren ve ülkemizde kayıt dışı, kalitesiz ve fahiş fiyatlarla alışverişe yönlendiren turizm işletme/acenteler takip edilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 4 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre kayıt dışı satılıp basılan ve halk arasında “korsan” tabir edilen materyallerin sistem içine alınmasına yönelik gerekli idarî ve teknik alt yapının oluşması ve denetimlerin etkili ve caydırıcı hale getirilmesi sağlanacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Şubat 2015 – Temmuz 2015 Fikir ve sanat eserlerinde bandrol, kayıt-tescil ve sertifika uygulamalarının etkin biçimde denetlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.5 Gayrimenkullerin rayiç bedel üzerinden işlem görmesini sağlamak amacıyla, kurumlar arası işbirliği yapılarak gerekli hukukî ve idarî alt yapı oluşturulacak, ilgili kurumlardan ihtiyaç duyulan veriler temin edilerek, sektöre yönelik etkin bir analiz ve vergi denetim sistemi kurulacaktır. GİB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Şubat 2015 – Aralık 2016 Gayrimenkullerin alım ve satım değerlerinin rayiç değer üzerinden işlem görmesini sağlamak amacıyla gerekli hukukî ve idarî alt yapı oluşturulacak, sektöre yönelik etkin bir analiz ve denetim sistemi kurulacaktır. 6 İnşaat sektöründe, inşaatın başlangıcından nihai teslim aşamasına kadar olan sürece ilişkin mevzuat gözden geçirilecek ve kayıt dışılığa sebep olan hususlar tespit edilerek, gerekli hukukî düzenlemeler yapılacaktır. GİB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK, Türkiye Noterler Birliği Şubat 2015 – Aralık 2016 İnşaat sektöründeki faaliyetlerin imalat aşamasından nihai kullanıcıya teslime kadar geçen süreçteki tüm aşamalar gözden geçirilecek, elde edilen bulgular çerçevesinde sektördeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi için gereken düzenlemeler yapılacaktır. 7 İnşaat sektöründe, projenin ilgili idarece onaylanmasından itibaren takip edilmesine yönelik gerekli sistem ve teknik altyapı oluşturulacaktır. GİB Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SGK, Türkiye Belediyeler Birliği Şubat 2015 – Aralık 2016 İnşaat sektöründe, projenin onaylanmasından, tamamlanma aşamasına kadar olan sürecin takip edilmesine yönelik teknik bir altyapı kurulacaktır. 8 İnşaat sektöründe kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik sistemine alınmasına yönelik gerekli hukukî, idarî ve teknik altyapının oluşturulması sağlanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı GİB, SGK Şubat 2015 – Aralık 2015 İnşaat sektöründe kayıt dışı istihdamın boyutu ve analizi konusunda bir Akademik Danışma Kurulu oluşturulması gibi çözümler de dâhil olmak üzere kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler belirlenerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 9 Petrol ve LPG piyasalarının denetimi ile lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler gözden geçirilecek ve bu kapsamda mevcut ve kurulacak olan işletmelerin tabi olacağı esaslar yeniden belirlenecektir. EPDK Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, GİB Şubat 2015 – Ekim 2015 Petrol ve LPG piyasalarının etkin denetimi amacıyla idarî kapasitenin artırılması ve lisans sahiplerinin tabi olacağı esasların gözden geçirilmesi hususlarında, gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 10 Özel Tüketim Vergisi indirilmiş havacılık yakıtlarında, lisans sahiplerinin alım, satım ve teslimlerine ilişkin işlem ve süreçlere yönelik bir takip sistemi oluşturulacaktır. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,Maliye Bakanlığı,Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, EPDK Şubat 2015 – Temmuz 2015 Havacılık yakıtlarının teslim sürecinde, lisans sahiplerinin alım, satım ve teslimlerine ilişkin tüm safhalar kavranarak, gerekli takip sistemi kurulacaktır.11 Trafiğe tescilli kara taşıtlarına plaka numaralarını da içeren kimlik birimi (etiket) takılarak, akaryakıt pompalarının bu etiketleri okuyacak (alış-satış bilgilerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden GİB Bilgi İşlem Merkezine on-line olarak ulaşmasına imkân veren) ünitelerle donatılması sağlanacaktır. İçişleri Bakanlığı EPDK, GİB Şubat 2015 – Aralık 2017 Trafiğe tescilli taşıtlara plaka numaralarını da içeren birer kimlik birimi takılacak, akaryakıt pompaları da bunları okuyacak ünitelerle donatılacak ve akaryakıt pompalarına bağlı yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda kayıtlı bilgilerin on-line olarak Gelir İdaresi Başkanlığı veri ambarına ulaşması ve akaryakıt istasyonlarının akaryakıt alış ve satışlarının izlenerek denetlenmesi suretiyle kayıp ve kaçaklar önlenecektir. 12 Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün, yükleme yerinden teslim mahalline kadar takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, EPDK, GİB Şubat 2015 – Temmuz 2015 5015 sayılı Kanun kapsamında yurt içi taşımacılık yapan akaryakıt tankerlerine gerekli cihazların takılıp yüke, araca ve gidilecek yere ait bilgilerin sisteme girilerek mezkûr bilgilerin tüm adlî kolluk birimlerinin erişimine açılarak, akaryakıt sevkiyatları daha etkin denetlenecek ve amaç dışı kullanımın engellenecektir. 13 Serbest bölgeler de dâhil olmak üzere, gümrük kapıları ve iç gümrüklerin fizikî-teknik donanım ve personel durumları ile yasal mevzuat ve uygulamalar gözden geçirilerek, gümrük idarelerinin kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği ve verimliliği artırılacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Şubat 2015 – Haziran 2017 Gümrük kapıları ve iç gümrüklerin modernizasyonu ile bilgi işlem alt yapısı, fiziksel yapılanma, teknik donanım ve hukukî alt yapının gözden geçirilerek yenilenmesi hedeflenmektedir. 14 Gümrük Antrepo Rejimi gözden geçirilerek kontrol süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Şubat 2015 – Haziran 2017 Antrepo Rejiminin sağlıklı işleyebilmesi, suistimallerin engellenmesi ve etkin bir kontrol mekanizması için gereken düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması öngörülmektedir. 15 “Hal Kayıt Sistemi”nin daha etkin ve verimli kullanımına yönelik gerekli güncelleme ve geliştirme çalışmalarına devam edilecek ve Sistemin diğer bilgi sistemleriyle entegrasyonu tamamlanacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şubat 2015 – Aralık 2015 İl müdürlükleri, belediyeler, toptancı hal yönetimleri ve meslek mensuplarından Hal Kayıt Sisteminin kullanımına yönelik alınan geri dönüşler çerçevesinde geliştirme çalışmalarına devam edilecek ve özellikle kullanıcıların beyanına dayalı çalışan Sistemde var olan bilgilerin, başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan kayıt sistemleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca kurulan kayıt sistemlerinde yer alan bilgiler ile kontrolünü teminen gerekli entegrasyon çalışmaları yapılacaktır.16 “Lisanslı Depoculuk Sistemi”ne konu olan tarım ürünleri ticaretinin, elektronik ortamda, hızlı ve güvenilir yapılması sağlanacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Şubat 2015 – Aralık 2015 Ürün ihtisas borsası, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilecek, gelişmiş imkânları bulunan, işlemlerin tamamen elektronik ortamda yapılabildiği ve çok sayıda alıcı ve satıcının bir araya getirilebildiği bir yapıda olacak, elektronik ürün senedi uygulamasının yaygınlaştırılması, uygulamada ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi ve ürün ihtisas borsasının kurulmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. 17 Dâhilde İşleme Rejimi gözden geçirilecek, kontrol süreçleri etkin hale getirilerek ülke ekonomisi açısından katma değer oluşturan sektör ve işletmelerin bölge ve rejim kapsamında faaliyet göstermesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB Şubat 2015 – Aralık 2016 Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat izni verilen girdiler ve uygulama süreçleri, haksız kazanç sağlamaya imkân verilmemesini teminen ve yurtiçi üretimi gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilecektir. 18 İthalata konu olan malların gerçek kıymetleri ile bunların ödemeye konu tutarlarının takip ve kontrolüne yönelik sistem ve düzenlemeler gözden geçirilecek, bu kapsamda yapılacak denetimler artırılacaktır. GİB Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TCMB Şubat 2015 – Aralık 2016 İthale konu malların gerçek değerleri üzerinden ithal edilmesine yönelik sistem ve düzenlemeler gözden geçirilecek, bu kapsamda yapılacak denetimler artırılacaktır. 19 E-ticaretteki kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla, internet ortamında ticaret yapan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin kavranmasına yönelik mevcut düzenlemeler gözden geçirilecek, bu kapsamda yapılacak denetimler artırılacaktır. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, BDDK, BTK Şubat 2015 – Ekim 2015 E-ticaret sektöründe çalışan aracı kurumlardan (aracı hizmet sağlayıcılardan), kargo lojistik şirketlerinden ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda veri alınmasına ve sektörde e-fatura kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak, bu bilgiler risk analizine tabi tutularak e-ticaret sektöründeki kayıt dışılığın ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine çalışılacaktır.20 İnternet üzerinden yapılan reklâm faaliyetlerinin kavranmasına yönelik gerekli hukukî ve teknik alt yapı oluşturulacaktır. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, BTK Şubat 2015 – Ekim 2015 Hem internet ortamında faaliyet gösteren sosyal medya kuruluşlarına yapılan ödemelere ait bilgilerin, hem de sosyal medya kuruluşlarının müşterilerine yaptığı ödemelere ait bilgilerin kavranması amacıyla banka ve benzeri ödeme kuruluşlarından elektronik ortamda veri alınmasına ve bunların analiz edilerek vergi kayıp kaçağının önlenmesine yönelik gerekli hukukî ve teknik altyapı çalışmaları yapılacaktır. 21 Nakit ekonomisiyle mücadele kapsamında, ödeme işlemlerinde banka kartları ve benzeri ödeme araçlarının kullanımının özendirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. BDDK Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, GİB, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, BKM Şubat 2015 – Aralık 2017 Kartla ödemelerin artırılması için bireylerin kart kullanımının günlük hayatın bir parçası haline getirilmesine ve nakit ekonomisiyle mücadele kapsamında kart kullanımını, kart kullanıcısı ve üye işyeri nezdinde avantajlı hale getirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 22 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yer alan malların, imalat ve ithalatından nihai tüketiciye ulaşım safhasına kadarki tüm süreçleri kavrayan etkin bir vergi incelemesi yapmak amacıyla elektronik ortamda bir denetim modülü oluşturulacaktır. Maliye Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, EPDK, GİB Şubat 2015 – Haziran 2016 ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan malların imalat veya ithalatından nihai tüketiciye ulaşım safhasına kadarki tüm süreçleri kavrayan etkin bir denetim sistemi kurulacaktır. 23 Gelir İdaresi Başkanlığınca vergi kayıp ve kaçağını azaltmak amacıyla yürütülen denetim faaliyetleri gözden geçirilecek, ilgili kurumlarla birlikte yapılan ortak denetimleri de kapsayan daha etkin bir denetim mekanizması oluşturulacaktır. GİB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK Şubat 2015 – Aralık 2015 Eylem kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yanı sıra sahada denetim yapan ilgili diğer kurumlarla birlikte (İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi) ortak denetimler yapılacaktır. Vergi incelemesi gerektirmeyen yaygın – yoğun denetim ve yoklama faaliyetleriyle denetlenebilecek ve ilgili vergi dairelerince sonuçlandırılabilecek denetim konuları belirlenerek, denetimde etkinliğin arttırılması sağlanacaktır.24 Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, 24 saat esasına dayanan denetim uygulamasına geçilecektir. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, SGK Şubat 2015 – Temmuz 2015 Daha etkin ve kapsamlı bir denetim modeli ile günün 24 saatinde fiili denetim yapılmasına imkân sağlayan bir uygulama öngörülmektedir. 25 E-yoklama sistemi hayata geçirilecek, denetimlerde etkinliğin artırılmasını teminen elektronik sistemler geliştirilecek, denetime ilişkin sonuçlar ilgili kurumlarla paylaşılacaktır. GİB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK Şubat 2015 – Aralık 2015 Yoklama ve yaygın yoğun denetim faaliyetlerinin asli olarak tablet bilgisayarlar vasıtasıyla yerine getirilmesi ve bu suretle elde edilen verilerin eş zamanlı olarak analizi ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile elektronik ortamda paylaşılması ve yoklama ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır. 26 Mükellefiyete ilişkin ödevlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespitine yönelik idarî ve teknik altyapı güçlendirilecek, bu çerçevede denetim kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, vergi denetiminde görev alan memurların kullanımına sunulmak üzere, detaylı, anlaşılır ve standart kılavuzlar hazırlanacaktır. GİB – Şubat 2015 – Ekim 2015 Mükellefiyete ilişkin ödevlerin yerine getirilip getirilmediğinin etkin bir şekilde takibi amacıyla vergi inceleme faaliyetleri dışında, mükellefiyet türlerine yönelik standart denetim kılavuzları hazırlanarak, yoklama ve yaygın yoğun denetim faaliyetlerini yürüten memurların kullanımına hazır hale getirilmesi öngörülmektedir. 27 Vergi kanunlarında ve gümrük mevzuatında yer alan ceza hükümleri gözden geçirilecek ve gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Şubat 2015 – Aralık 2015 Vergi ve gümrük mevzuatında yer alan ceza hükümleri ayrıntılı analiz edilerek, daha etkin bir ceza sistemi kurmak amacıyla gerekli yasal değişiklikler yapılacaktır. 28 Tahsilat ve ödemelerle ilgili mevzuatta yer alan hadler ve alım-satım bildirim tutarları gözden geçirilerek, ilgili had ve tutarlar azaltılacak ve bu alana ilişkin etkin bir vergi denetim mekanizması kurulacaktır. GİB Maliye Bakanlığı Şubat 2015 – Ekim 2015 Mükelleflerin ikincil mevzuat ile belirlenmiş usullerde ödeme ve bildirim yükümlülükleriyle ilgili hadler, azaltılacak ve etkin bir denetimle birlikte vergiye uyum derecesi artırılacaktır.29 Sağlık sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak e-fatura gibi sektörü kavrayacak elektronik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. GİB Sağlık Bakanlığı, SGK Şubat 2015 – Aralık 2015 Sağlık kuruluşları ve eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenledikleri faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi sağlanacak ve bu suretle sektör hasılatının kayıt altına alınması ve elde edilen verilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması sağlanacaktır. 30 Özel muayenehane, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmet sunucularında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak ilgili mevzuat ve uygulamalar gözden geçirilecektir. GİB Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK Şubat 2015 – Haziran 2017 Özel sağlık hizmetleri dolayısıyla kayıtlara yansımayan muamelelerin kavranmasına yönelik mevzuatta yer alan boşlukların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 31 Türkiye’de üretilen veya ithal yoluyla ülkeye giren kozmetik ürünlerin, üretim veya ithalinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar takibine imkân sağlayacak bir ürün takip sistemi kurulacaktır. Sağlık Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şubat 2015 – Aralık 2015 Kozmetik ürünlerin takip edilebilmesi amacıyla ürün üzerinde tekil tanımlayıcı bulundurulmasına yönelik mevzuat ve teknik alt yapı çalışması yapılacaktır. 32 Türkiye’de üretilen veya ithal yoluyla ülkeye giren tıbbî cihazların, üretim veya ithalinden nihai aşamaya kadar takibi ve izlenmesi için bir ürün takip sistemi kurulacaktır. Sağlık Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şubat 2015 – Aralık 2015 Tıbbî cihazların takip edilebilmesi amacıyla cihaz üzerinde tekil tanımlayıcı bulundurulmasına yönelik mevzuat ve teknik alt yapı çalışması yapılacaktır. 33 Karayolu nakliyesi sektöründe, ilgili mevzuat gözden geçirilerek, malın yüklenmesinden teslimine kadar tüm aşamaların etkin şekilde takip edilmesine imkân sağlayacak elektronik bilgi paylaşımı da dâhil olmak üzere gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla etkin bir işbirliği içerisinde yürütülecektir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB Şubat 2015 – Aralık 2017 Kayıt dışılıkla mücadelede parasal hareketler kadar mal hareketlerinin takibi de büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede karayolu ile mal taşımacılığının her veçhesiyle takibine imkân sağlayacak bir alt yapının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 34 Şehir içi toplu ulaşımda (otobüs, vapur, tramvay, metro vb.) kademeli olarak elektronik ücret toplama sistemine geçilmesi amacıyla gerekli hukukî, idarî ve teknik alt yapı oluşturulacaktır. İçişleri Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği Şubat 2015 – Aralık 2016 Şehir içi toplu taşımada ücretin elektronik ortamda ve tek bir merkezden toplanmasına imkân sağlayacak gerekli hukukî düzenlemeler yapılacak ve buna uygun teknik alt yapı oluşturulacaktır. 35 Tahditli plaka alım ve satımlarının gerçek değer üzerinden işlem görmesini sağlamak amacıyla gerekli hukukî, idarî ve teknik alt yapı oluşturulacaktır. İçişleri Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Noterler Birliği Şubat 2015 – Aralık 2015 Tahditli plaka alım ve satımlarının gerçek değer üzerinden işlem görmesini sağlamak amacıyla gerekli alt yapı oluşturulacaktır. 36 Kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile spor müsabakaları, tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri gibi biletle girilen alanlarda e-bilet uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. GİB Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Şubat 2015 – Aralık 2016 Şehirlerarası kara, deniz ve hava yolu yolcu taşımacılığı ile spor ve sanat gibi etkinlik faaliyetlerinde e-bilet uygulamaları yaygınlaştırılarak bu tür faaliyetlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanacaktır. 37 “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”in kapsamının, kayıt dışılığın önlenmesinde pilot olarak seçilecek sektörlerde genişletilmesi sağlanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Şubat 2015 – Temmuz 2015 Borçlar Kanunu ve İş Kanununa istinaden 10 üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücret, prim ve ikramiye niteliğindeki ödemelerinin Bankalar aracılığıyla yapılmasına ilişkin kapsamın genişletilerek, belirlenecek sektör veya iş kollarında faaliyet gösteren ve 10’dan az sigortalı çalıştıran işverenlerin de ücret, prim ve ikramiye niteliğindeki ödemelerini Bankalar aracılığıyla ödemeleri sağlanacaktır. 38 Prime esas kazançların meslek koduyla uyumlu olarak bildirilmesini sağlayacak yasal altyapı oluşturularak, öngörülen meslek gruplarına yönelik prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret skalaları belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacaktır. SGK Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İŞKUR, TÜİK, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Meslek Kuruluşları Şubat 2015 – Aralık 2015 İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay verilen “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nde sigortalının mesleği ile meslek kodunun bildirimi yasal zorunluluk haline getirilecek, öngörülen meslek grupları için kamu kurumlarınca ödenen ücretler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sosyal tarafların görüşleri ve TÜİK tarafından yapılan kazanç istatistiklerinden yararlanarak “sigorta primine esas karine ücret” tespit edilerek, gerekli bilgilendirme ve denetim işlemleri yapılacaktır. 39 Kayıt dışı işçi çalıştırmaları veya Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarını işlemeleri sebebiyle haklarında kesinleşmiş hüküm bulunanların kamu ihalelerinden yasaklanması sağlanacaktır. Maliye Bakanlığı GİB, KİK, SGK Şubat 2015 – Aralık 2015 Gerek kayıt dışı işçi çalıştırmaları, gerekse vergi kaçakçılığı suçu işlemeleri sebebiyle haklarında mahkemece hüküm verilmiş olanlar kamu ihalelerinden yasaklanacaktır.40 Kayıt dışı istihdamla ilgili denetimlerde etkinliğinin artırılması amacıyla, tüm denetim sürecinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak otomasyon programları hazırlanacak ve denetim kapasitesinin artırılması amacıyla SGK’da görev yapan denetmen sayısı 5000’e çıkarılacaktır. SGK – Şubat 2015 – Aralık 2017 Kayıt dışı istihdamla mücadelede denetim sisteminin etkinliğinin sağlanması, mükerrer denetim ile emek ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla denetim talebi ile başlayıp denetim raporunun hazırlanması ve işleme konulmasına kadar olan tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütüldüğü bir otomasyon programının hayata geçirilmesi sağlanacak, sosyal güvenlik denetmeni/denetmen yardımcısı sayısı kademeli olarak 5.000’e çıkarılacaktır. 41 Tarımsal destek uygulamalarına ilişkin belge düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla borsa müessesesinin ve borsalardaki tescil işlemlerine yönelik otomasyon sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, GİB, TOBB Şubat 2015 – Aralık 2016 Tarımsal destek uygulamalarına ilişkin belge düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla, alım satım işlemlerinin ağırlıklı olarak doğrudan belge üzerinden tescil işlemlerinin yapıldığı ticaret borsacılığı sisteminin işleyişinde yeni düzenlemelere gidilmesi alıcı ve satıcıların bir araya gelmesini, fiyatın serbest rekabet şartlarında oluşmasını ve oluşacak bu fiyat ile alım satıma konu mal miktarının belgelere aktarılmasını sağlayıcı altyapının ve otomasyon sisteminin kurulmasına yönelik ilgili kurumlarla çalışma yapılması öngörülmektedir. 4. Bileşen: Eğitici ve Kapsayıcı Yöntemlerle Toplumun Tüm Kesimlerinde Farkındalığın Artırılması Politika 1: Toplumun ilgili tüm kesimlerinin bilinçlendirilerek kayıt dışılıkla mücadeleye aktif katılımlarının sağlanması Eylem No Eylem Eylemden Sorumlu Kuruluş Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç – Bitiş Tarihi Açıklama 1 Kayıt dışılıkla mücadelede toplumun ilgili kesimlerinin katılımı sağlanarak, farkındalık ve bilinç artırma çalışmaları yapılacaktır. GİB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SGK Şubat 2015 – Aralık 2017 Kayıt dışılıkla mücadelede kamuoyunun desteğini almak ve bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla muhtelif mecralarda farkındalık çalışmaları yapılacaktır.2 Çocuklar başta olmak üzere, toplumda vergi ve sosyal güvenlik bilincini geliştirmek amacıyla görsel medyada yer alan programlardan faydalanılacaktır. GİB SGK, RTÜK, TRT Şubat 2015 – Aralık 2017 TRT’nin çocuk ve gençlere yönelik TRT Çocuk ve TRT Okul gibi kanallarında izlenme oranı (rating) yüksek çizgi film, eğitici program ve dizilerde programın içeriğine uygun olarak hazırlanan vergi bilincini geliştirmeye yönelik senaryoların yayınlanması sağlanacak, benzer çalışmalar diğer medya kuruluşlarıyla da yürütülecektir. 3 Üniversite öğrencilerine yönelik her yıl yaz ve kış dönemlerinde düzenlenen eğitim seminerlerinde, gençlik kampları ve gençlik merkezlerinde “vergi bilinci” ve “sosyal güvenlik” konularında eğitimler verilecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı GİB, SGK Şubat 2015 – Aralık 2017 Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim seminerleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ildeki gençlik merkezlerine üye gençler ile gençlik kamplarına katılan farklı sosyo- ekonomik düzeydeki gençlere, “vergi bilinci” ve “sosyal güvenlik” konularında farkındalık eğitimleri verilecektir. 4 İşçi, işveren ve diğer sosyal tarafların kayıt dışı ekonomi ve onun bir parçası olan kayıt dışı istihdam konusunda bilinçlendirilmesi, sosyal güvenlik bilincinin yaygınlaştırılması, kayıt dışı çalışmanın işçi ve işveren üzerindeki gerek çalışma hakları, gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden olan olumsuz etkileri ve sigortalı işçi/işveren hak ve yükümlülükleri konularında bir eğitim modülü hazırlanacak ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin kapsamı genişletilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Şubat 2015 – Aralık 2015 Başta işverenler ve çocuklar olmak üzere toplumun ilgili tüm kesimlerine yönelik sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile sigortalılık bilincini konu alan eğitim modülleri hazırlanacaktır. 5. Bileşen: Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Geliştirilmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Politika 1: Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayacak verilerin ilgili kurumlar arasında etkin paylaşımının sağlanmasına ilişkin sistem ve alt yapının oluşturulması Eylem No Eylem Eylemden Sorumlu Kuruluş Eylemle İlgili Kuruluşlar Başlangıç – Bitiş Tarihi Açıklama 1 Veri paylaşımına esas olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları belirlenecek, bu kurumların güncel veri tespit tabloları hazırlanacak ve bu tablolar diğer kurumlarla paylaşılmak ve söz konusu verilerde gerekli standardizasyon sağlanmak suretiyle kurumlar arasındaki paylaşım Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, GİB, TÜBİTAK, TÜİK, TÜRKSAT, İlgili Şubat 2015 – Aralık 2017 Kurumların görev ve sorumluluk alanları çerçevesinde, paylaşılacak veri envanteri ile kamu verisi barındıran kurumlardan veriyi paylaşacak ve güncelleyecek olan kurumların tespiti yapılacak, veri talep eden ile paylaşacak olan kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyecek şekilde uygulama standartları oluşturulacak ve bu kurumlarda kapasitesi artırılacaktır. Kurum/Kuruluşlar teknik ve idarî ihtiyaçlar belirlenecektir. 2 Kurumlar arası veri paylaşımının önündeki hukukî ve teknik sorunlar tespit edilecek ve ilgili kurumlar bünyesinde tutulan verilerin çapraz kontrollere de imkân verecek şekilde paylaşımına yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, GİB, TÜBİTAK, TÜİK, TÜRKSAT, İlgili Kurum/Kuruluşlar Şubat 2015 – Temmuz 2015 Kurumlar arası veri paylaşımında öncelikle, veri sahibi kurumların veri paylaşımındaki hukukî ve teknik ihtiyaçları ile daha etkin bir veri paylaşımı için uyulması gereken usul ve esaslar belirlenecektir. 3 Enerji ve madencilik sektöründe gerekli vergisel analiz ve incelemelerin etkin bir biçimde yapılabilmesi için lisans veya imtiyaz hakkı verilen mükellefler ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine yönelik bir sistem kurulacaktır. Maliye Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, EPDK, GİB, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Şubat 2015 – Haziran 2016 Enerji ve madencilik sektöründe lisans ve imtiyaz hakkı verilen mükellefler ile imtiyaz ve lisans hakkına sahip olan özelleştirilmiş kamu iktisadi teşebbüsleri ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 4 “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi” altyapısı kurularak ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması için ihtiyaç duyulan veri altyapısına destek verilecek; Türkiye’nin gayrimenkul haritasının çıkarılması ve değerleme verilerinin hazırlanması neticesinde bu alandaki kamu gelir kaybının en aza indirilmesi sağlanacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, İlgili Kurum/Kuruluşlar Şubat 2015 – Aralık 2017 Kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi ve uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla; koordinasyon, yasal altyapı hazırlama, veri erişim altyapısı oluşturma, yazılım geliştirme ve veri standardizasyonu faaliyetleri icra edilecektir. Dünya Bankası ile 2008 yılında yapılan ikraz anlaşmasının sürdürülmesi ve uluslararası iyi uygulamaların takibi, değer bilgi bankasının kurulması yönünde faaliyetler yürütülmesi, emlak vergisine esas değerin diğer kamusal ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde, piyasa değeri bazlı olarak belirleneceği “toplu değerleme” sistemine yönelik kapasite geliştirme ve politika oluşturma altyapı çalışmalarının yapılması ve gayrimenkul değerleme için yasal altlık oluşturulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 5 Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmesi icap eden günlük müşteri listelerinin diğer ilgili belgelerle birleştirilmesi sağlanacak ve verilerin güvenliği dikkate alınarak, elektronik ortamda ilgili kurumlarla paylaşılmasına yönelik hukukî alt yapı oluşturulacaktır. İçişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB, TÜRSAB Şubat 2015 – Aralık 2015 Günlük müşteri listelerinin diğer ilgili belgelerle birleştirilmesini teminenen gerekli idari ve teknik çalışmalar yapılacak ve verilerin güvenliği de gözönünde bulundurularak ilgili kurumlarla elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik hukukî alt yapı oluşturulacaktır.6 Tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla TÜİK ile ortak yapılacak tarım sayımı sonucu “Tarım Sayım İstatistiki” oluşturulacak ve söz konusu istatistik ile “Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi” arasında bağlantı kurulması sağlanacaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TÜİK Şubat 2015 – Haziran 2016 Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kayıtları, 2014 yılı üretim dönemini kapsayacak şekilde tarımsal işletme düzeyinde tamamlanacak, TÜKAS kullanılarak işletme bilgileri derlenecek ve her yıl üretim verileri dikkate alınmak suretiyle Tarım Sayım İstatistiği ile TÜKAS arasında bağlantı kurulacaktır. 7 Türkiye Noterler Birliği bünyesinde kurulan veri merkezinde tutulan verilerden kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayacak olanlar belirlenecek ve bu verilerin elektronik ortamda ilgili kurumlarla paylaşımına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Maliye Bakanlığı Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, GİB, SGK, Türkiye Noterler Birliği Şubat 2015 – Aralık 2015 Noterlik Kanununda yapılacak düzenlemeler ile Türkiye Noterler Birliği bünyesinde tutulan verilerin kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum/kuruluşların paylaşımına sunulması amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.