KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA İÇ GENELGE SERİ NO : 2002/1

 

Tarih 04/11/2002
Sayı B.07.0.GEL.0.65/6503-16-045844
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
ANKARA

SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6503-16
KONU:

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ
CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA
İÇ GENELGE
SERİ NO: 2002/1
…………………..VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz fişlerinde, Özel Tüketim Vergisini ayrıca gösterememeleri nedeniyle yapılacak işlemler konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15/1. maddesinde mükelleflerin özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır. 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (13.) bölümünde, verginin satış belgelerinde nasıl gösterileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve Özel Tüketim Vergisi mükelleflerince düzenlenen fatura veya benzeri belgelerde Özel Tüketim Vergisinin ve Katma Değer Vergisinin ayrıca gösterilmesi uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 2/3. maddesinde, “Maliye Bakanlığı belirleyeceği esaslar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verebilir.” hükmü mevcuttur.

Buna göre, gerek Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki “vergileme ölçüleri”nin çeşitliliği ve gerekse özel tüketim vergisi mükellefi olup da ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu kapsamına giren mükellef sayılarının azlığı ve ayrıca cihazların teknik özellikleri ve uygulamadan kaynaklanacak güçlükler nazara alınarak, cihaz fişlerinde özel tüketim vergisini ayrıca gösteremeyen mükelleflerin anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak söz konusu satışlarında Vergi Usul Kanununda geçen perakende satış fişlerini kullanmaları uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.