KASIM 2012 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI Soru Ve Cevapları

1
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI
SORU1) İşletme 01.06.2012 tarihinde bir yıllık kira bedeli 12.000 tl olan satış mağazası kira bedelinin
tamamını,nakden ödeyerek kiralamış ve yaptığı ödemenin de tamamını gider olarak
kaydetmiştir.İşletme yapmış olduğu muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdaki muhasebe temel
kavramlarından hangisine aykırı hareket etmiştir?
a) Dönemsellik b) ihtiyatlılık c) maliyet esası d) tutarlılık
SORU2) Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan değildir?
a) Gelecek aylara ait giderler hesabı
b) Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı
c) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı
d) Birikmiş amortismanlar hesabı
SORU3) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından birisi değildir?
a) Gerçekleşmiş hasılat ilkesi
b) Uygun maliyet dağılım ilkesi
c) Değerlemede tutarlılık ilkesi
d) Özkaynağın net olarak gösterilmesi ilkesi
SORU4) Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem başı bilançosunda yer almaz?
a) Arama giderleri b) uzun vadeli borçlanma giderleri
c)özel maliyetler d) araştırma ve geliştirme giderleri
SORU5) (X) İşletmesi satın aldığı makine için satıcıya bir müşteri çeki vermiştir.Bu durumda
yapılacak muhasebe kaydında hangi hesaba alacak kaydı yapılır?
a) Alacak senetleri b) alınan çekler
c)borç senetleri d)verilen çek ve ödeme emirleri
SORU6) Aşağıadakilerden hangisi bilanço toplamını artırıcı bir etkide bulunur?
a) Nakden araç satın alınması b) bankaya para yatırılması
c)tahvil çıakrılması d)satıcılara olan borcun ödenmesi
SORU7) (Y)İşletmesi satın aldığı KDV hariç 100.000 tl tutarındaki malın 30.000 tl’lik kısmı için
alıcılara ait çeki ciro etmiş, 50.000 tl’lik kısmı için poliçe düzenlemiş ve 20.000 tl’lik kısmı ve
KDV’sini (KDV oranı %18) nakden ödemiştir.Buna ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) …………………………………………/……………………………………………………..
153- Ticari mallar hesabı 118.000
100-kasa hesabı 20.000
103-verilen çekler hesabı 30.0002
321-borç senetleri hesabı 50.000
391-hesaplanan kdv hesabı 18.000
b) ……………………………………./……………………………………………………………………
153-ticari mallar hesabı 100.000
191-indirilecek kdv hesabı 18.000
100-kasa hesabı 38.000
101-alınan çekler hesabı 30.000
321-borç senetleri hesabı 50.000
c) ……………………………………../……………………………………………………………………….
153-ticari mallar hesabı 100.000
191-indirilecek kdv hesabı 18.000
100-kasa hesabı 38.000
101-alınan çekler hesabı 30.000
320-satıcılar hesabı 50.000
d) ………………………………………../…………………………………………………………………………
153-ticari mallar hesabı 100.000
191-indirilecek kdv hesabı 18.000
100-kasa hesabı 38.000
121-alacak senetleri hesabı 30.000
321-borç senetleri hesabı 50.000
SORU8) (X) İşletmesi 2010 yılında 50.000 tl ye demirbaş satın almış ayrıca demirbaşın
nakliyesi içinde 5.000 tl ödemiştir. 5 yıl süreli amortisman ayrılacak demirbaş için 2010
ve 2011 yıllarında normal amortisman ayrılmıştır.Demirbaş 2012 yılında 40.000 tl
bedelle satılmıştır.Bu satışın yevmiye kaydına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a) Diğer olağan gelir ve karlar hesabı 7.000 tl alacaklı
b) Birikmiş amortismanlar hesabı 33.000 tl borçlu
c) Demirbaşlar hesabı 50.000 tl alacaklı
d) Diğer olağan gelir ve karlar hesabı 12.000 tl borçlu
SORU9) İşletme,(ABC) bankasında 16.12.2011 tarihinde yıllık faiz oranı %12 olan 30 gün
vadeli 100.000 tl’lik bir hesap açtırmıştır.Hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak
kapatılmıştır.Buna göre işletmenin dönem sonunda yapması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
a) …..
102-bankalar hesabı 1.000
642-faiz gelirleri hesabı 1.000
b) …..
102-bankalar hesabı 500
642-faiz gelirleri hesabı 500
c) …..
181-gelir tahakkukları hesabı 1.000
642-faiz gelirleri hesabı 500
380-gelecek aylar ait gelirler hesabı 500
d) …..3
181-gelir tahakkukları hesabı 500
642-faiz gelirleri hesabı 500
SORU10) Aşağıda bilanço verileri verilen işletmenin sermayesi kaç tl dir?
Kasa 20.000 Bankalar 15.000
Ticari mallar 40.000 Demirbaşlar 100.000
Birikmiş
Amortisman
5.000 Alacak senetleri 25.000
Satıcılar 6.000 Banka kredileri 4.000

a) 185.000 b) 195.000 c) 200.000 d) 205.000
SORU11) Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletme 3 adet
malı KDV hariç 30.000 tl ye satmıştır. İşletme satışlarını % 25 karla yapmaktadır.
(KDV oranı %18) Satılan mallardan bir tanesinin iadesi durumunda işletmenin
yapacağı dönem sonu kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?
a) Ticari mallar hesabı borçlu 8.000
b) Satıştan iadeler hesabı borçlu 11.800
c) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 1.800
d) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı alacaklı 10.000
12 ve13. Sorular tablodaki bilgilere göre cevaplanacaktır.
(Z) A.Ş nin 2011 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan kalemler karışık
olarak aşağıda verilmiştir:
Yurtiçi satışlar 12.000.000
Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri 500.000
Faiz gelirleri 400.000
Önceki dönem gelir ve karları 350.000
Kambiyo karları 75.000
Diğer olağan gelir ve karlar 300.000
Genel yönetim giderleri 2.500.000
Komisyon giderleri 150.000
Satıştan iadeler 250.000
Dönem karı vergi ve yasal yük. Karş. 255.000
SORU12) (Z) A.Ş nin brüt satış karı 2.250.000 tl olduğuna göre satılan ticari mallar maliyeti kaç
tl dir?
a) 9.500.000 b) 9.750.000 c) 10.250.000 d) 10.500.000
SORU13) (Z) A.Ş nin olağan karı kaç tl dir?
a) 1.225.000 b) 950.000 c) 875.000 d) 575.0004
SORU14) İşletme daha önce kredili yaptığı satışla ilgili olrak alıcı işletmeye 200 tl iskonto
yaptığını fatura ile bildirmiştir. KDV tutarı 36 tl dir. Bu işletmeye ait yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) …..
153-ticari mallar heabı 200
191-indirilecek kdv hesabı 36
120-alıcılar hesabı 236
b) ….
153-ticari mallar hesabı 200
391-hesaplanan kdv hesabı 36
120-alıcılar hesabı 236
c) ….
611-satış iskontoları hesabı 200
191-indirilecek hesabı 36
329-diğer ticari borçlar hesabı 236
d) ….
611-satış iskontoları hesabı 200
191-indirilecek kdv hesabı 36
120-alıcılar hesabı 236
SORU15) İşletme, maliyeti 80.000 tl olan, 20.000 tl değer düşüklüğüne uğramış ve aynı
tutarda karşılık ayırmış olduğu mallarını 60.000 tl ye satmıştır. Satış işleminin kaydında
aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?
a) Ticari mallar b) Stok değer düşüklüğü karşılığı
c)Karşılık giderleri d) Konusu kalmayan karşılıklar
SORU16) 2009 yılında 40.000tl lik şüpheli alacak için 20.000 tl karşılık ayrılmıştır. 2010 yılında
35.000 tl olarak tahsil edilmiştir. Tahsille ilgili muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a) …
128-şüpheli ticari alacaklar hesabı 40.000
654-karşılık giderleri hesabı 15.000
100-kasa hesabı 35.000
129-şüpheli ticari alacaklar hesabı 20.000
b) …
100-kasa hesabı 35.000
129-şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı 20.000
128-şüpheli ticari alacaklar hesabı 40.000
644-konusu kalmayan karşılıklar hesabı 15.000
c) …
100-kasa hesabı 35.000
129-şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı 20.000
128-şüpheli ticari alacaklar hesabı 40.000
671-önceki dönem gelir ve karları hesabı 15.0005
d) …
100-kasa hesabı 35.000
129-şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı 20.000
128-şüpheli ticari alacaklar hesabı 40.000
649-diğer olağan gelir ve karlar hesabı 15.000
SORU17)
Dönen varlıklar : 50 tl
Stoklar : 30 tl
Özkaynaklar :20 tl
Asit test oranı :1
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır?
a) 1 b) 1.5 c) 2 d) 2.5
SORU18) Maliyet değerlerini LİFO yöntemine göre belirleyen (Y) A.Ş nin Ağustos
2012 dönemi (X) ürünü stok hareketleri aşağıdaki gibi olup 20 Ağustos 2012
tarihinde 600 kg (X) ürünü satmıştır.
Tarih Açıklama Miktar
(kg)
Birim
Fiyat
Tutar
01 Ağustos
2012
Temmuz
ayından devir
250 10 tl 2.500 tl
15 Ağustos
2012
Alım 500 15 tl 7.500 tl
Yukarıdaki bilgilere göre (Y) A.Ş nin satışını yapmış olduğu (X) ürününün toplam
maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5.250 tl b) 7.500 tl c) 7.750 tl d) 8.500 tl
SORU19) Karaki yüzde değişmenin satış hacmindeki yüzde değişmeye bölümü
aşağıdakilerden hangisini verir?
a) Mali rantabilite oranı b) Katkı oranı
c)Faaliyet kaldıracı d) Güvenlik payını
SORU20) Tek düzen hesap planında aşağıdaki hesaplardan hangisi ile ilgili
yansıtma hesabı yoktur?
a) Pazarlama satış dağıtım giderleri
b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri
c) Finansman giderleri
d) Hizmet üretim maliyeti6
SORU21) …..
500-sermaye hesabı
331-Ortaklara borçlar hesabı
Yukarıda yer alan yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
a) Sermaye artırımı
b) Sermaye azatlımı
c) Karın ortakların sermayesine eklenmesi
d) Ortakların sermaye taahhütlerini ödemesi
SORU22) (X) A.Ş nin sermayesi 800.000 tl dir. Sermaye nominal değeri 100 tl olan
8.000 adet paya bölünmüştür. Esas sermaye 2.000 adet payın yok edilmesi
suretiyle azaltılacaktır. Bu yüzden borsada 2.000 adet hisse tanesi 120 tl den
alınmıştır. Buna ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a) …
500-sermaye hesabı 240.000
100-kasa hesabı 240.000
b) …
501-ödenmemiş sermaye hesabı 240.000
500-sermaye hesabı 240.000
c) …
500-sermaye hesabı 200.000
780-finansman giderleri hesabı 40.000
100-kasa hesabı 240.000
d) …
110-hisse senetleri hesabı 200.000
780-finansman giderleri hesabı 40.000
100-kasa hesabı 240.000
SORU23) Aşağıdakilerden hangidi tek düzen hesap planında 7/A seçeneği
maliyet grubu hesabıdır?
a) İlk madde ve malzeme giderleri b) Çeşitli giderler
c)Amorismanlar ve tükenme payları d) Genel üretim giderleri
SORU24) Bir anonim şirketin yasal mevzuat ve ana sözleşme hükümleri
gereğince ayırdığı yedekler dışında kalan, yönetim kurulunun önerisi ve genel
kurulun kararıyla ayrılan yedekler aşağıdakilerden hangisidir?
a) 540 yasal yedekler b) 541 statü yedekleri
c)542 olağanüstü yedekler d)548 diğer kar yedekleri7
SORU25) (X) Limited Şirketi dönem sonunda 30.000 tl zarar etmiştir. Bu
zararın 20.000 tl lik kısmı yasal yedeklerden karşılanmış geriye kalan kısmın
ise gelecek yıllarda elde edilecek karan karşılanmasına karar verilmiştir. Buna
göre yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a) …
540-yasal yedeler hesabı 20.000
580-geçmiş yıl zararı hesabı 10.000
591-dönem net zararı hesabı 30.000
b) …
540-yasal yedekler hesabı 20.000
570-geçmiş yıl karları hesabı 10.000
591-dönem net zararı hesabı 30.000
c) …
591-dönem net zararı hesabı 30.000
540-yasal yedekler hesabı 20.000
580-geçmiş yıl zararı hesabı 10.000
d) …
540-yasal yedekler hesabı 20.000
591-dönem net zararı hesabı 20.000
SORU26) 1982 Anayasası’na göre aşağıdaki görevlerden hangisi için
TBMM üyesi olma zorunluluğu yoktur?
a) Meclis başkanı b) Bakan
c)TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi d) Başbakan
SORU27) Lailik ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır?
a) 1876 tarihli Kanuni Esasi b) 1921 Anayasası
c)1924 Anayasası d) 1960 Anayasası
SORU28) Her seçmenin sadece ve sadece bir oy hakkına sahip olması
ilkesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireysel oy ilkesi b)Kişisel oy ilkesi
c)Serbest oy ilkesi d) Eşit oy ilkesi
SORU29) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda anayasal
gelişmenin ilk adımı olarak kabul edilir?
a) Tanzimat fermanı b) Sened-i İttifak
c)1876 Tarihli Kanuni Esasi d) Islahat Fermanı8
SORU30) Anayasaya göre kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuki
metinlere ne ad verilir?
a) Talimatname b) Yönetmelik c) Genelge d) Yönerge
SORU31) Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerin iptali için
aşağıdaki yargı organlarından hangisine dava açılması gerekir?
a) Vergi mahkemesi b) İdare mahkemesi
c)Bölge idare mahkemesi d)Danıştay
SORU32) Medeni hukuka göre aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklar
kapsamında değildir)
a) Mülkiyet hakları b) Taşınmaz yükü
c)Rehin hakları d) İrtifak hakları
SORU33) İmza yetkisinin devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İmza yetkisini devreden, devrettiği yetkileri devirden sonra
kullanamaz
b) İmza yetkisinin devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu
kaldırmaz
c) İmza yetkisinin devri ile imzalanan işlem, yetkiyi devreden makamın
yaptığı işlem değerindedir
d) İmza yetkisini devreden makamın değişmesi ile devir kendiliğinden
sona erer
SORU34) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idarenin
yaptığı eylem ve işlemlere karşı dava açmak üzere dava dilekçeleri veya
açılan davalara karşı yapılan savunmalar ve davaya ilişkin her türlü evrak
idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde aşağıdakilerden
hangisine verilir?
a)İl muhakemat müdürlüğüne b) İl hukuk müdürlüğüne
c)Asliye hukuk hakimliğine d) Sulh hukuk hakimliğine
SORU35) Gerçek kişiliği sona erdiren ölüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Ölümle birlikte, ölenin kişiye bağlı hakları kendiliğinden ortadan kalkar9
b) Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat
edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır
c) Birlikte ölüm karinesi birbirine mirasçı olabilecek kimseler bakımından
önem taşır
d) Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumda kişilik
kendiliğinden sona erer
SORU36) Medeni hukuka göre sınırlı ehliyetliler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a) Sınırlı ehliyetliler medeni haklarını tek başlarına kullanamazlar
b) Sınırlı ehliyetliler, aslında tam ehliyetli oldukları halde bazı
sebeplerden dolayı ehliyetleri belli konularda sınırlandırılmış
kimselerdir
c) Sınırlı ehliyetliler ergin ve ayırt etme gücüne sahiptirler
d) Sınırlı ehliyetliler kısıtlı değillerdir
SORU37) Aşağıdakilerden hangisi, kişiliği dışa karşı koruyan davalardan
birisi değildir?
a) Tespit davası b) Önleme davası
c)Yerine getirme davası d) Tazminat davası
SORU38) Medeni hukuka göre aşağıdakilerden hangisi kesin olan
evlenme engelleri arasında sayılmaz)
a) Yakın hısımlık b) Akıl hastalığı
c)Mevcut evlilik d) Bulaşıcı hastalıklar
SORU39) Medeni hukuka göre, bir malın yönetilmesi veya belli bir işin
görülmesi için vesayet makamı tarafından atanan organa ne denir?
a) Vasi b) Veli c) Kayyım d) Kanuni temsilci
SORU40) Medeni hukuka göre, alacaklının alacağını sadece rehin konusu
olan taşınmazın değeri üzerinden alabildiği ve borçlunun bunun dışındaki
mallara başvuramadığı taşınmaz rehni aşağıdakilerden hangisidir?
a) İpotek b) İpotekli borç senedi
c)İrat senedi d) Teslime bağlı rehin
SORU41) Aşağıdakilerden hangisi hamiline düzenlenemeyecek
senetlerden değildir?
a) Pay senedi b) Bono c) Poliçe d) Makbuz senedi10
SORU42) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu açısından geçerli
bir birleşme değildir?
a) Kooperatifin anonim şirketle birleşmesi
b) Komandit şirketin ( devralan şirket olması şartıyla ), kooperatifle
birleşmesi
c) Kolektif şirketin (devrolunan şirket olması şartıyla ), kooperatifle
birleşmesi
d) Limited şirketin ( devralan şirket olması şartıyla ), komandit şirketle
birleşmesi
SORU43) Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından değildir?
a) Olağanüstü giderlerin karşılanması hakkı
b) Rekabetin sınırlandırılamaması hakkı
c) Faiz isteme hakkı
d) Hepis hakkı
SORU44) Kollektif şirketlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kolektif şirketler ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır
b) Ortaklar , şirkete girdikleri tarihten sonra doğan borçlarla sınırlı
olmak üzere şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve
bütün mal varlığı ile sorumludur
c) Ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haiz
olup yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne
verilebilir
d) Sermayenin zararla eksilen kısmı, aksine karar yoksa, gerçekleşecek
kar ile kapatılır
SORU45) Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sona erme
nedenlerinden değildir?
a) Hisse sahiplerinin beş kişiden aşağıya düşmesi
b) Esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi
c) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkansız
hale gelmesiyle
d) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin
gerçekleşmesiyle
SORU46) Aşağıdaki sözleşmelerin hangisinin yapılmasında eşin rızası
aranır?
a) Bayan T nin arkadaşının kullanacağı konut kredisi için yapacağı
kefalet sözleşmesi
b) Başka bir şehre tayini çıkan Bay B nin bu şehre kiralayacağı ev için
yapacağı kira sözleşmesi
c) Bay A nın satın alacağı araba için yapacağı satın alma sözleşmesi11
d) Ressam Bayan M nin yapmayı taahhüt ettiği resim için yapacağı eser
sözleşmesi
SORU47) Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda
aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını
isteyebilir. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin açıklaması olarak
belirtilmiştir?
a) Bağışlama parası b) Cayma parası
c)Ücret kesintisi d) Ceza koşulu
SORU48) Borçlar Kanununa göre, aşağıdaki durumların hangisinde
zamanaşımı kesilir?
a) Alacaklının dava veya defi yoluyla mahkemeye başvurması
durumunda
b) Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacaklarında
c) Evlilik devam ettiği sürece, eşin diğer eşten olan alacaklarında
d) Alacağın, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkanının bulunmadığı
durumda
SORU49) Borçlar Kanununa göre, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça
alacaklar için zamanaşımı süresi ne kadardır?
a) 1 yıl b) 2 yıl c) 5 yıl d) 10 yıl
SORU50) Bayan E elektronik eşya satıcısı olan bir işyerinde satıcıya bir
bilgisayarın fiyatını sormuş ve satıcı bilgisayarın fiyatının 1.500 tl
olduğunu söylemiştir. Buna göre, satıcının irade açıklamasının niteliği
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açık öneri b) Süreli öneri c) Örtülü kabul d) Süresiz öneri
SORU51) Aşağıda yer alan icra mahkemesi kararlarından hangisi temyiz
edilebilir?
a) Aciz belgesinin iptaline ilişkin karar
b) Kıymet takdirine ilişkin karar
c) Ödeme emrine itirazın kaldırılmasına ilişkin karar
d) Mükellefiyetler listesinin düzenlenmesi hakkındaki şikayetlere ilişkin
karar
SORU52) İcra ve İflas hukukuna göre, şikayet ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?12
a) Basit yargılama usulüne göre incelenir
b) İcra dairesine yapılır
c) İcra mahkemesi tarafından incelenir ve karara bağlanır
d) Kendiliğinden icrayı durdurmaz
SORU53) Adi (iflas dışı) konkordato teklifi, aşağıdakilerden hangisine
yapılır?
a) İcra dairesine b) iflas dairesine
c)İcra mahkemesine d) Ticaret mahkemesine
SORU54) Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen nihai mal ve
hizmetlerin üretildikleri yılın piyasa fiyatları üzerinden hesaplanan değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Reel gayrisafi milli hasıla b) Reel gayrisafi yurtiçi hasıla
c)Nominal gayrisafi milli hasıla d) Nominal gayrisafi yurtiçi hasıla
SORU55) Bütçe açığının olduğu bir ekonomide ( T < G + TR ) hükümet
alımları 2.000 lira artarken transfer ödemeleri 2.000 lira azalmıştır.
Marjinal tüketim eğiliminin 0,8 ve marjinal vergi haddinin 0,75 olduğu bir
durumda bütçe açığı nasıl değişecektir?
a) Bütçe açığı 2.000 lira azalır
b) Bütçe açığı 375 lira azalır
c) Bütçe açığı 1.625 lira artar
d) Bütçe açığı değişmez
SORU56) Ekonomik durgunluğun yaratabileceği olumlu etkiler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Durgunluk, enflasyonu düşürür ve gelir dağılımını düzeltir
b) Durgunluk, enflasyonu düşürür ve etkin olmayan firmaların
kapanmasını sağlar
c) Durgunluk, faiz oranının düşmesini ve yatırımların tekrar artmasını
sağlar
d) Durgunluk, işgücü ve sermayenin etkinliğinin artmasını sağlar
SORU57) IS-LM modeline göre, belirli bir denge ve gayrisafi yurtiçi hasıla
düzeyi ile denge faiz oranı söz konusuyken daraltıcı bir para politikasının
genişletici bir maliye politikası ile aynı anda uygulandığı bir politika
karmasının faiz oranı ve GSYİH üzerindeki etkisi nedir?
a) Faiz oranı düşer, GSYİH belirsizdir
b) Faiz oranı belirsizdir, GSYİH artar
c) Faiz oranı belirsizdir, GSYİH azalır
d) Faiz oranı artar, GSYİH belirsizdir13
SORU58) Servet üzerinden marjinal tüketim eğilimi 0,05 ve ömür boyu
emek geliri üzerinden marjinal tüketim eğilimi 0,8 iken; serveti 1.000
lira, emek geliri 2.000 lira artan kişinin ömür boyu gelir hipotezine göre
tüketiminde ne tür bir değişiklik olur?
a) 1650 lira artar b)1.600 lira artar
c)1.550 lira artar d) 50 lira artar
SORU59) Tüketicinin tüm geliri 12 tl, X malının fiyatı Px=2 tl, Y malının
fiyatı Py=1 tl dir. Satın alınan miktara göre oluşan X ve Y mallarının
marjinal faydaları tabloda verilmektedir.
Miktar MUx (Marjinal Fayda) MUy (Marjinal Fayda)
1 16 11
2 14 10
3 12 9
4 10 8
5 8 7
6 6 6
7 4 5
8 2 4
Kardinal fayda teorisine göre, tüketici denge koşulunun oluştuğu noktada
talep edilen X ve Y miktarları aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 birim X malı, 8 birim Y malı b) 3 birim X malı, 6 birim Y malı
c)4 birim X malı, 4 birim Ymalı d) 5 birim X malı, 2 birim Ymalı
SORU60) Bir ekonomideki para arzı (M) %8, hasıla (Y) %4 artarken,
paranın dolaşım hızı (V) %2 düşmüştür. Bu ekonomideki enflasyon oranı
yüzde kaçtır?
a) 2 b) 4 c) 6 d) 10
SORU61) Statik bekleyişler varsayımı altında, istikrarlı dengenin oluşması
için gerekli olan arz ve talep eğrilerinin eğimleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Pozitif eğimli arz eğrisinin mutlak eğiminin, negatif eğimli talep
eğrisinin mutlak eğiminden daha küçük olması ( talep eğrisi arz
eğrisinden daha dik)
b) Pozitif eğimli talep eğrisinin mutlak eğiminin, negatif eğimli talep
eğrisinin mutlak eğiminden daha büyük olması ( arz eğrisi talep
eğrisinden daha dik )14
c) Pozitif eğimli arz eğrisinin pozitif eğimli talep eğrisinden daha dik
olması
d) Negatif eğimli talep eğrisinin negatif eğimli ar eğrisinden daha dik
olması
SORU62) Muhasebe karı ile zımni maliyet arasındaki farka eşit olan
iktisadi karın sıfır olması, aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
a) Zarar durumu b) Karsızlık durumu
c)Normal kar durumu d) Aşırı kar durumu
SORU63) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varolabilmesi
için gerekli olan koşullardan değildir?
a) Piyasada çok sayıda satıcı ve alıcının olması
b) Üretim faktörlerinin endüstriler arasındaki akışkanlığının tam olması
c) Piyasada her firmanın ürettiği çok sayıda markanın, yakın ikame mal
niteliğinde olması
d) Karar birimlerinin tam bilgiye sahip olması
SORU64) Nüfus artışıyla birlikte tarımsal ürünlere dolayısıyla toprağa
talep arttıkça, tarımsal toprağa sahip olmak isteyenler toprak kiralamak
zorunda kalmaktadır. Toprağı kiralayanların toprak sahibine ödeyecekleri
kira aşağıdaki rant türlerinden hangisidir)
a) Thünen rantı b) Ricardo rantı
c)Üretici rantı d) Mutlak rant
SORU65) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonunun
görevlerinden değildir?
a) Uluslar arası mali sisteme zarar vermesini önlemek üzere, tüm
ülkelerin kur politikalarını gözetlemek ve denetlemek
b) Üye ülkelerde dış ticaret ve kambiyo rejimlerinin liberizasyonunu
özendirici çalışmalarda bulunmak
c) Ekonomik istikrarsızlık içindeki ülkelere dış ödeme açıkları için kısa
vadeli kredi sağlamak
d) Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde üye ülkelerdeki makro ekonomik
ve yapısal uyum politikalarına finansal destek sağlamak
SORU66) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası teknoloji transfer
kanallarından biri değildir?
a) Dolaysız yabancı sermaye yatırımları15
b) Dolaylı yabancı sermaye yatırımları
c) Sermaye malları ithaliyle sağlanan teknoloji
d) Bilimsel konferanslar, teknik bültenler ve yabancı bilim adamları
değişimi
SORU67) Mark-Up fiyatlama (maliyet usulü fiyatlama) yöntemine göre,
monopol gücüne sahip bir firmanın marjinal maliyeti 100 tl ve talebin
fiyat esnekliği 3 ise söz konusu firma malını kaç tl den satarsa toplam
karını maksimum düzeye çıkarır?
a) 50 b) 100 c) 150 d) 300
SORU68) Sanayileşme stratejilerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Yeni sanayileşmeye başlayan ülkelerde kalkınma çabaları, daha çok
hazır durumdaki iç piyasaları yabancı mallardan devralacak
endüstrilerin kurulması biçiminde kendini gösterir
b) İthal ikamesine dayalı kalkınma, toplam yurtiçi talebin ithal
mallardan yerli mallara doğru kaydırılmasını esas alır
c) İhraca dönük sanayileşmenin diğer bir amacı da ihracatta sanayi
ürünlerinin payının yükseltilmesidir
d) İthalat ikamesine genellikle üretim malları endüstrileri ile
başlanmasının nedeni üretim malları üretiminin, yoğun sermaye ve
çok ileri teknoloji gerektirmeyen firmalarca yapılabilmesidir
SORU69) Mundell kuralı uyarınca ekonomik istikrarsızlık bölgeleri ve
bunlara karşı uygulanacak para ve maliye politikaları eşleşmelerinden
hangileri yanlış olarak verilmiştir?
Bölge Dengesizlik Türü Para Politikası Maliye Politikası
1 İşsizlik ve Dış
Fazla
Genişletici Genişletici
2 Enflasyon ve Dış
Fazla
Daraltıcı Genişletici
3 Enflasyon ve Dış
Açık
Daraltıcı Daraltıcı
4 İşsizlik ve Dış
Açık
Genişletici Daraltıcı
a) 1 ve 2 b) 1 ve 4 c) 2 ve 3 d) 2 ve 4 16
SORU70) Özel portfolyo yatırımları, ödemeler bilançosunun hangi ana
hesabının altında yer almaktadır?
a) Sermaye hesabı b)Resmi rezervler hesabı
c)Cari işlemler hesabı d) net hata-noksanlar hesabı
SORU71) Farklı paraların kurlarının dolar gibi ortak bir payda üzerinden
hesaplanmasına ne ad verilir?
a) Nominal döviz kuru b) Çapraz döviz kuru
c)Dolaysız döviz kuru d) Efektif döviz kuru
SORU72) Aşağıdakilerden hangisi , yatırım vasıtasıyla gerçekleştirilen net
nakit girişlerinin toplamını yatırılan sermayeye eşitleyen yıl sayısı,
şeklinde tanımlanan yatırım değerlendirme metodudur?
a) Yatırım karlılığı b) Geri ödeme süresi
c)Fayda/masraf oranı metodu d) Net bugünkü değer metodu
SORU73) Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda a katsayısı emeğin toplam
gelirdeki payını, b katsayısı sermayenin toplam gelirdeki payını
göstermektedir. Buna göre Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) a + b= 0 ise, ölçek büyüklüğü arttırıldıkça birim maliyet değişmez
b) a +b> 1 ise, ölçek büyüklüğü artırıldıkça birim maliyet artar
c) a + b= 1 ise,ölçek büyüklüğü birim maliyetle aynıdır
d) a + b< 1 ise, ölçek büyüklüğü artırıldıkça birim maliyet artar
SORU74) İşletmelerin sahip oldukları varlıkların likidite derecelerine göre
dörtlü sınıflandırmaya tabi tutulması halinde, aşağıdakilerden hangisi
ikinci derece likit varlık olarak kabul edilir?
a) Kasada bulunan nakitler b) Borsaya kote edilmiş hisse senetleri
c)Bankadaki vadesiz mevduat d) 45 güne kadar olan alacaklar
SORU75) İki ayrı finansal varlığın birlikte hareket etme derecesini
gösteren istatistiksel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Varyans b) Standart sapma
c)Kovaryans d) Değişim katsayısı
SORU76) Aşağıdakilerden hangisi kalite maliyetleri arasında yer almaz?
a) Marjinal maliyetler b) Değerlendirme maliyetleri
c)Mal iade maliyetleri d) Önleme maliyetleri17
SORU77) Türkiye aşağıdaki uluslar arası ekonomik kuruluşlardan
hangisine üye değildir?
a) İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
b) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ( OPEC)
c) Uluslar arası Para Fonu (IMF)
d) Dünya Bankası
SORU78) Kamu giderlerindeki artışı açıklamaya yönelik görüşlerden biri
olan Wagner Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Devlet faaliyetlerinde sürekli artış kanunu olarak adlandırılır
b) Kamu malı talebinin gelir esnekliğinin bir (1) den küçük olmasının,
kamu giderlerini artırdığını savunur
c) Devletin siyasi, ekonomik yapısı, merkezi-yerel yönetim görev
paylaşımı ne olursa olsun kamu giderleri artmaktadır
d) Sanayileşme ve sosyal gelişmelerin devlet faaliyetlerinin büyümesine
yol açtığını dolayısıyla kamu giderlerini artırdığını savunur
SORU79) Kamu giderlerinin görünüşte ve gerçek artış nedenleri
kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Demokrasinin gelişmesiyle bireylerin oyları, nüfuzları ve parti ilişkileri
aracılığıyla siyasileri zorlamaları nedeniyle devlet harcamalarının
artması gerçek artış sebebidir
b) Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçilmesi nedeniyle kamu
harcamaları rakamlarının yükselmesi gerçek artış sebebidir
c) Devletin ekstra fiskal fonksiyonlar yüklenmesi nedeniyle kamu
harcamalarının artması görünüşte artış sebebidir
d) Enflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomide paranın satın alma
gücünde düşüş meydana gelmesi nedeniyle giderlerin nominal olarak
artması gerçek artış sebebidir
SORU80) Aşağıdakilerden hangisi verginin fiskal (mali) amaçlarından biri
değildir?
a) Vergi yükünü asgari seviyeye indirmek
b) Piyasa mekanizmasının işleyişini bozmamak
c) Gelirin yeniden dağılımını sağlamak
d) Vergi yükünün adil dağılımını sağlamak
SORU81) Bir ekonomide dolaylı vergilerin tüm malların talebini aynı
oranda azalttığını savunan ve ideal dolaylı vergilerin özelliklerini
niteleyen teori aşağıdaki ifadelerden hangisi ile adlandırılır?
a) Arrow Çıkmazı b) Plato Teorisi
c)Parkinson Kanunu d)Ramsey Kuralı18
SORU82)
Matrah Vergi oranı
10.000 tl ye kadar % 10
20.000 tl ye kadar % 15
50.000 tl ye kadar % 20
100.000 tl ye kadar % 25
Matrah ve vergi oranı yukarıdaki şekilde belirlenmiş olan bir vergi ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a) Yükseklik farkı 15 dir
b) Uzunluk farkı 90.000 dir
c) Dilim usulü artan oranlı tarifedir
d) Vergi fonksiyonunun ikinci türevi sıfırdan büyüktür
SORU83) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Tam rekabet piyasasında talep elastikiyeti arz elastikiyetinden
büyükse verginin çoğu üretici üzerinde kalır
b) Monopol piyasasında marjinal maliyetteki yükselme vergideki artışa
kıyasla daha çok yükselmeye yol açar
c) Monopol piyasasında artan maliyet şartlarında verginin tüketiciye
yansıtılan kısmı az olur
d) Monopol piyasasında vergi eğer monopolcü kuruluşun karı üzerine
konulmuşsa vergiyi mükellef taşıyacak maliyetler etkilenmeyecektir
SORU84) Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahının aşınmasının
(erozyonu) nedenlerinden biri değildir?
a) Dolaylı vergilerin artması b) Vergi kaçakçılığının artması
c)Vergiden kaçınmanın artması d) Vergi harcamalarının artması
SORU85) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen hizmet ve
amaçları gerçekleştirmek için genel ve özel bütçeli idarelere aktarma
yapılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödeneğe ne ad
verilir?
a) Ek ödenek b) Yedek ödenek c) Örtülü ödenek d)Olağanüstü ödenek
SORU86) Enflasyon ile etkin mücadele edebilmek için devlet hangi
finansal kaynaktan borçlanmalıdır?
a) Ticari bankalardan b) Merkez bankasından
c)Kişilerden d) Tasarruf sandıklarından19
SORU87) Telafi edici maliye politikasını tarihte ilk defa öneren kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) M. Kuznets b) J. M. Keynes c) İ. Lerner d) A. Smith
SORU88) Sıkı para politikasında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
a) Tarımsal sübvansiyonların artırılması
b) Kredilerin daraltılması
c) Para arzının kesilmesi
d) Piyasaya döviz arz edilmesi
SORU89) Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörlerden biri
değildir?
a) Kurum ve aile tasarrufları
b) Vergi hasılatındaki otomatik değişmeler
c) Kendiliğinden meydana gelen bütçe açık ve fazlaları
d) Merkez bankasının emisyonundaki otomatik değişmeler
SORU90) Aşağıdaki işlemlerden hangisi sıkı para politikası uygulamasında
yapılması gereken bir işlemdir?
a) Emisyonun yükseltilmesi
b) Reeskont oranının yükseltilmesi
c) Disponibilite oranının düşürülmesi
d) Munzam karşılık oranının düşürülmesi
SORU91) Ekonomik konjonktörün enflasyonist dönemde olması halinde
devlet borçlarının uzun vadeli ve yüksek faizli olmasının amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Efektif talep düzeyinin düşürülmesi
b) Özel tüketim harcamalarının artırılması
c) Yatırım harcamalarının artırılması
d) Tasarrufların azaltılması
SORU92) Fiyatlar genel düzeyinde devamlı artışlardan ziyade, bir defalık
yüksek oranlı fiyat artışlarını ifade eden enflasyon türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Teknolojik enflasyon b) Maliyet enflasyonu
c)Arz enflasyonu d) Sentetik enflasyon
SORU93) Devlet bütçesinin denk bütçe olarak hazırlanarak uygulanması
ekonomi üzerinde nasıl bir etki oluşturur?
a) Milli gelir üzerinde bir etkisi olmadığından enflasyonist değildir
b) Milli gelir düzeyi vergiler kadar azalacağından deflasyonist etki yapar20
c) Milli gelir düzeyi etkilenmediğinden deflasyonist eğilim artar
d) Milli gelir düzeyi kamu harcaması kadar artacağından enflasyonist
etki oluşturur
SORU94) Vergilerin karşılıksız olması aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir?
a) Vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve
taahhüdü olmaması
b) Devletin sadece devlet olduğu için vergi alması ve karşılığında
herhangi bir hizmet sunma zorunluluğunun olmaması
c) Vergi ödeyenlerin devletten hiçbir fayda sağlamaması
d) Devletin vergi karşılığında herhangi bir hizmet sunmaması
SORU95)
1.Zirai kazanç
2.Serbest meslek kazancı
3.Gayrimenkul sermaye iradı
Yukarıdakilerin hangilerinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına dayanır?
a) Yalnız 1 b) 1 ve 2 c) 1 ve 3 d) 2 ve 3
SORU96) Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellef (B) , 2010
yılına ilişkin bankadan elde ettiği faiz gelirini beyannamesine dahil
etmemiştir. Mükellef (B) nin elde ettiği gelire istinaden yapılacak
tarhiyata ilişkin zamanaşımı süresi hangi tarihte biter?
a) 01.01.2014 b) 31.12.2014 c) 01.01.2015 d) 31.12.2015
SORU97) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir
sebeplerden birisi değildir?
a) Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak
derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk
b) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer
sarsıntısı ve su basması gibi afetler
c) Kişinin iradesi ile vukua gelen gaybubetler
d) Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının
elinden çıkmış bulunması
SORU98) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bahsi geçen iş merkezi
ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?21
a) İş ve işlemlerin fiilen toplandığı ve yürütüldüğü yerdir
b) Ana sözleşmede yer alan adrestir
c) Kanun ve tüzükte yer alan adrestir
d) Şirket adresidir
SORU99) Özel hesap dönemi belirlenmiş olan bir kurumun 01.07.2011-
30.06.2012 tarihleri arasındaki kurumlar vergisi beyannamesi hangi
tarihe kadar verilir?
a) 31.12.2011 b) 25.04.2012 c) 25.10.2012 d) 31.12.2012
SORU 100) 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre; fatura, malın teslimi
veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami kaç gün içinde düzenlenir?
a) 3 b) 7 c) 10 d) 15
1-A 2-A 3-D 4-B 5-B 6-C 7-B 8-A 9-D 10-A 11-A 12-A 13-C 14-D 15-B 16-C 17-D 18-D 19-C 20-B 21-B 22-
C 23-D 24-C 25-A 26-B 27-C 28-D 29-B 30-B 31-D 32-A 33-A 34-C 35-D 36-A 37-C 38-D 39-C 40-C 41-A
42-B 43-B 44-B 45-A 46-A 47-D 48-A 49-D 50-D 51-C 52-B 53-C 54-D 55-B 56-B 57-D 58-A 59-B 60-A
61-B 62-C 63-C 64-D 65-A 66-B 67-C 68-D 69-D 70-A 71-B 72-B 73-B 74-D 75-C 76-A 77-B 78-B 79-A
80-C 81-D 82-C 83-B 84-A 85-B 86-C 87-B 88-A 89-D 90-B 91-A 92-D 93-D 94-A 95-D 96-D 97-C 98-A
99-C 100-B


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.