KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2014/41)

Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29246

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/41)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan motorlara ilişkin teknik mevzuatın uygulanmasına yönelik olarak tip onayı verilmesi, tip onayının kapsam genişletmesi ve imalatın uygunluğu bakımından izlenecek işlemler ve Onay Kuruluşu ile teknik servisler ve imalatçı firmalar veya bunların yetkili temsilcisi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan motorların AT teknik mevzuatına veya ilgili teknik mevzuatına uygunluğunun belgelendirilmesi ve söz konusu motorlara AT Tip Onayı veya Ulusal Tip Onayı verilmesi için yapılması gereken işlemlerle, bunlara yönelik olarak istenen bilgi ve belgeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 27 nci maddelerine,
 2. b) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (97/68/AT) 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından, Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) yer alan tanımlara ek olarak;

 1. a) AB: Avrupa Birliğini,
 2. b) 97/68/AT Yönetmeliği: 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğini (97/68/AT),
 3. c) Onay kuruluşu: Bir motorun tip onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, üye ülkelerdeki kurum veya kuruluşu ve Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği durumlarda imalatçı ve/veya onay kuruluşu tarafından yazılı olarak tespitini,

 1. d) Tip onayı kapsam genişletmesi: Motor için alınan bir onayın tanıtım paketinde yer alan özelliklerden herhangi birinde değişiklik olması, ilave muayeneler veya yeni deneyler yapılması gerektiği, onay verilmiş motorun tabi olduğu herhangi bir düzenleyici mevzuat kapsamında yeni şartların yürürlüğe girmesi durumlarında, onayın geçerliliğinin devam etmesi için değişikliği de kapsayacak şekilde onayın yenilenmesi işlemini,
 2. e) İmalatın uygunluğu (Conformity of Production-COP): 97/68/AT Yönetmeliği kapsamındaki motorların, onay verilen tipe uygun olarak imal edilmesini sağlamak için uygun düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla onay kuruluşu ve/veya yetkilendirdiği teknik servis/servisler tarafından yapılan işlemleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı başvurusu

MADDE 5 – (1) Tip onayı başvurusuna ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan motorlar veya motor grubu için tip onayı başvurusu, 97/68/AT Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen belgelere ilaveten aşağıda belirtilen dokümanlar ile birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından onay kuruluşuna yapılır. Başvuru dosyasında;

1) Bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki Başvuru Formu ve bunun eklerine ilaveten Ek-2’de yer alan Başlangıç Değerlendirmesi ve İmalatın Uygunluğu İçin Bilgi Formu,

2) İmalatçının, deney ve muayeneleri hangi teknik serviste yaptırmak istediğine dair beyanı,

3) Tip onayı başvurusunu imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin yetkili olduğuna dair firma yazısı ekindeki imza örnekleri yer alır. Bu kişiler, üretimden teslimata kadar geçen üretimin uygunluğu zincirinin herhangi bir noktasında yer alan veya bu amaçla yetkilendirilmiş yetkililerden olmalıdır,

4) Ürünün üretimi ile ilgili sorumluluklar ve yetkileri gösteren organizasyon şeması,

5) Ürünün tip onayı gereklerine göre kontrol edildiğini gösterir bilgileri kapsayan kontrol talimatları ve kontrol ile ilgili sorumluluklar, planlama metodu, kontrol metodu, düzeltici ve önleyici faaliyetler, analiz, test ve raporlamaya ilişkin prosedürleri içeren bilgiler, sunulmak zorundadır.

 1. b) 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek II, İlave 1’inde açıklanan motor tipi karakteristiklerine uygun olan bir motor, onay deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulur. Bir motor grubunun tip onayı için başvurulması halinde, Bakanlık, yapılan başvurunun seçilmiş olan ana motor bakımından anılan Yönetmeliğin Ek II, İlave 2’sinde belirtilen motor grubunu tam olarak temsil etmediğini belirlerse, alternatif olarak ve gerekirse Bakanlık tarafından belirlenen ilave bir ana motor ilk cümlede belirtildiği şekilde onay için temin edilir.
 2. c) Yurt dışında imal edilen motorlar için tip onayı başvurusu yetkili temsilci tarafından yapılabilir.

ç) İlk defa tip onayı belgesi alınacak motorlar için yapılacak tip onayı müracaatında, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alınır.

 1. d) Tip onayı alınması kapsamında sunulan belgeler imalatçının veya yetkili temsilcisinin kaşesi ile teknik sorumlunun adı soyadı ve ıslak imzasını taşımalıdır. Bakanlık, elektronik altyapı kurması halinde bu belgeleri elektronik ortamda da isteyebilir.
 2. e) İmalatçılar, başvuru ekinde verilen idari dokümanlarda değişiklik olması halinde 30 iş günü içinde güncelleme yapmak zorundadır.

Motorların teknik servis tarafından incelenmesi

MADDE 6 – (1) İmalatçının onay kuruluşu tarafından 8 inci maddeye tabi tutulması halinde, inceleme sonucu uygun ise, onay konusu ilgili teknik düzenleme kapsamında deney ve muayeneleri yapmak üzere inceleme raporunun bir nüshası firmaca belirlenen teknik servise gönderilir.

(2) Teknik servis; motorları, ilgili tip onayı yönetmeliğinde belirtilen hususlar kapsamında deney ve muayenelere tabi tutar.

(3) Yapılan deney ve muayeneler sonucunda uygun bulunan motorlar için teknik servis tarafından rapor düzenlenir. Onay kuruluşu ve ilgili firmaya birer nüsha gönderilir.

(4) Yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunmayan raporlar teknik servise iade edilir.

Tip onayı belgesi düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Onay kuruluşu, tip onayı belgesi düzenlemeden önce;

 1. a) İmalatçıyı 8 inci maddede belirtilen incelemeye tabi tutar, sunulana bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup olmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapar.
 2. b) 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’in madde 5 inde belirtilen şartlar çerçevesinde imalatçı tarafından imalatın uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığını denetler.

(2) Onay kuruluşu, gerektiğinde diğer onay kuruluşları ile işbirliği yaparak, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tedbirlerin devam etmesini ve bu Yönetmelik uyarınca tip onayı numaralarını taşıyan, imal edilen her motorun onaylanmış motor tipi veya grubuna ait onay belgesinde ve eklerde yer alan açıklamaya uygunluğunun devam etmesini sağlamak için 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin madde 5 inde yer alan şartlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alır.

(3) Yapılan incelemeler sonucunda; teknik servis tarafından düzenlenen raporların, 8 inci maddede belirtilen incelemelerin uygun görülmesi ve imalatın uygunluğu ile ilgili hususlara uyulması halinde, onay kuruluşu motor tipleri veya motor grupları için tip onayı belgesi düzenler. Onay kuruluşu, onayladığı her motor tipi veya motor grubu için 97/68/AT Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-VII’de bir örneği bulunan tip onayı belgesinin uygulanabilir bütün bölümlerini doldurur ve tanıtım paketi fihristinde yer alan belgeleri derler. Tip onayı belgeleri, anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-VIII’de belirtilen yönteme göre numaralandırılarak, tamamlanmış belge ve eklerinin birer nüshası teknik servise ve ilgili imalatçıya veya yetkili temsilcisine gönderilir.

(4) Tip onayı belgesi alındıktan sonra aynı tipteki motorların yeni varyant ve versiyonları, kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tip Onayı ile İlgili İmalatın Uygunluğu İşlemleri

İncelemeler

MADDE 8 – (1) Onay kuruluşu, sunulan bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup olmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapar.

(2) Onay Kuruluşu, bilgi ve belgelerde herhangi bir eksiklik varsa, imalatçıdan eksikliğin giderilmesini talep eden bir bildirimde bulunur. Bu eksiklikler, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanmazsa dosya iade edilir.

(3) Başvuru dosyasında herhangi bir eksiklik yoksa imalat ve/veya montaj tesisinde uygulanan kalite sistemi ile ürün uygunluk düzenlemelerinin değerlendirilmesi amacıyla onay kuruluşu;

 1. a) İmalatçının imalat ve/veya montaj tesisinin yerinde bizzat incelenmesine karar verebilir,
 2. b) İmalatçının, onay kuruluşu tarafından üretime uygunluğu değerlendirme yetkisi verilmiş bir Teknik Servis tarafından incelenmesine izin verebilir,
 3. c) Bakanlık veya AB üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından firmaya, başvuru konusu ürüne benzer bir ürün için tip onayı verilmesi durumunda, incelemeye gerek duymayabilir.

(4) Onay kuruluşu, imalat ve/veya montaj tesisinde yapılacak incelemenin tarihini imalatçı veya yetkili temsilci ile birlikte belirler.

(5) Yapılan inceleme neticesinde inceleme heyeti tarafından bu Tebliğin Ek-3’ünde bulunan İnceleme Formu 3 (üç) nüsha olarak doldurulur ve imalatçının yetkilisi ile birlikte imzalanarak bir nüshası imalatçıya verilir. Bakanlık tarafından bu Tebliğin Ek-4’ünde örneği yer alan Uygunluk Raporu düzenlenir. Uygunluk Raporu, tekrar inceleme yapılana kadar, başlangıç değerlendirmesi veya ürün uygunluk düzenlemesi için en az 3 yıl, sürekli doğrulama işlemi için en az 2 yıl geçerlidir.

(6) İnceleme uygun ise, onay konusu ilgili Yönetmelik veya teknik düzenleme kapsamında deney ve muayeneleri yapmak üzere inceleme raporunun bir nüshası firmaca belirlenen teknik servise gönderilir.

(7) İnceleme uygun değil ise işlemler durdurulur. Eksiklikler giderildikten sonra başvuru yeniden yapılabilir.

(8) Bakanlık, daha önceden tip onayı almış imalatçılar için yeni bir işlem yaparken kalite sistem incelemesinde geçerli olan önceki verileri kullanabilir.

Sürekli doğrulama işlemleri

MADDE 9 – (1) Onay kuruluşunca veya yetki verdiği teknik servis tarafından tip onayı bulunan motorlar için sürekli doğrulama işlemleri her zaman yapılabilir. Bu denetimlerde, başlangıç değerlendirmesi ve ürün uygunluk düzenlemelerinde yer alan şartların devamlılığı da kontrol edilir. Yapılan incelemeler sonucunda bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-3’ündeki İnceleme Formu ve Ek-5’teki Üretim Uygunluk Doğrulama ve Değerlendirme Formu düzenlenir. Sürekli doğrulama işlemi iki seneden az olmayan bir sürede yapılır. Bu süre, önceki denetimlerde üretimin uygunluğu konusunda imalatçının oluşturduğu kalite sisteminin ve üretimin uygunluğu yetkinliğinin var olduğuna dair tespitler yapılırsa daha uzun olabilir.

(2) Onay kuruluşu tip onayı kapsamında yer alan bütün bilgi, belge, ürün ve tesisleri her zaman denetleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetkili temsilci

MADDE 10 – (1) Yurt dışından yapılacak müracaatlarda imalatçı ile yetkili temsilci olacak kişi veya firma arasında bu Tebliğin Ek-6’sında örneği bulunan yetkili temsilcilik sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşme, imalatçı ile yetkili temsilcisi arasında imalatçının bulunduğu mahalde noter veya eşdeğer kurumlar veya Sanayi ve/veya Ticaret Odası tasdikli olmalıdır. Bu tasdikin doğruluğu o ülkede bulunan T.C. Konsoloslukları tarafından teyit edilir. Bu belgelerin orijinalleri ile birlikte yeminli tercüme bürolarının Türkçe tercümeleri de sunulur.

(2) Yetkili temsilciye imalatçı tarafından, imalatçı gibi hareket edeceği yetkisi verilir. İmalatçı, yetkili temsilcisi tarafından alınan tip onayına göre imalat yapacağını ve üründe bir değişiklik yapacağı takdirde, önceden alınmış ulusal tip onayında, kapsam genişletmesi yapılmadan bu ürünü Türkiye’ye sevk etmeyeceğini, üretim kontrollerini alınmış tip onayına göre yapacağını taahhüt ederek, bu taahhüdünü bu Tebliğin Ek-6’da örneği verilen yetki belgesinde belirtir.

(3) Yetkili temsilci, Bakanlık tarafından bildirilen tüm bilgileri ve düzenlenen belgeleri imalatçıya bildirmekle yükümlüdür.

(4) Ülkemizde imalat yapan firmalar, ülkemizde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle, bu Tebliğin Ek-7’sinde örneği bulunan sözleşmeyi yapmak suretiyle yetkili temsilci belirleyebilir.

Belgelerin saklanması

MADDE 11 – (1) Tip onayı ve dosyası;

 1. a) Bakanlık ve yetkili teknik servisler tarafından, Bakanlığın Saklama Süreli Standart Dosya Planında belirtilen sürede,
 2. b) İmalatçı/ithalatçı tarafından; bir motorun piyasaya arzından itibaren 10 yıl boyunca saklanır.

Tebliğde belirtilmeyen hususlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1) hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Sayfa

Bir Cevap Yazın