KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 24 Ocak 2015 CUMARTESİ

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/41)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan motorlara ilişkin teknik mevzuatın uygulanmasına yönelik olarak tip onayı verilmesi, tip onayının kapsam genişletmesi ve imalatın uygunluğu bakımından izlenecek işlemler ve Onay Kuruluşu ile teknik servisler ve imalatçı firmalar veya bunların yetkili temsilcisi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan motorların AT teknik mevzuatına veya ilgili teknik mevzuatına uygunluğunun belgelendirilmesi ve söz konusu motorlara AT Tip Onayı veya Ulusal Tip Onayı verilmesi için yapılması gereken işlemlerle, bunlara yönelik olarak istenen bilgi ve belgeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ;

a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 27 nci maddelerine,

b) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan HareketliMakinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (97/68/AT) 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından, Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılanİçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) yer alan tanımlara ek olarak;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) 97/68/AT Yönetmeliği: 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğini (97/68/AT),

c) Onay kuruluşu: Bir motorun tip onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, üye ülkelerdeki kurum veya kuruluşu ve Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği durumlarda imalatçı ve/veya onay kuruluşu tarafından yazılı olarak tespitini,

d) Tip onayı kapsam genişletmesi: Motor için alınan bir onayın tanıtım paketinde yer alan özelliklerden herhangi birinde değişiklik olması, ilave muayeneler veya yeni deneyler yapılması gerektiği, onay verilmiş motorun tabi olduğu herhangi bir düzenleyici mevzuat kapsamında yeni şartların yürürlüğe girmesi durumlarında, onayın geçerliliğinin devam etmesi için değişikliği de kapsayacak şekilde onayın yenilenmesi işlemini,

e) İmalatın uygunluğu (Conformity of Production-COP): 97/68/AT Yönetmeliği kapsamındaki motorların, onay verilen tipe uygun olarak imal edilmesini sağlamak için uygun düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla onay kuruluşu ve/veya yetkilendirdiği teknik servis/servisler tarafından yapılan işlemleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı başvurusu

MADDE 5 (1) Tip onayı başvurusuna ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan motorlar veya motor grubu için tip onayı başvurusu, 97/68/AT Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen belgelere ilaveten aşağıda belirtilen dokümanlar ile birlikte imalatçıveya yetkili temsilcisi tarafından onay kuruluşuna yapılır. Başvuru dosyasında;

1) Bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki Başvuru Formu ve bunun eklerine ilaveten Ek-2’de yer alan BaşlangıçDeğerlendirmesi ve İmalatın Uygunluğu İçin Bilgi Formu,

2) İmalatçının, deney ve muayeneleri hangi teknik serviste yaptırmak istediğine dair beyanı,

3) Tip onayı başvurusunu imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin yetkili olduğuna dair firma yazısı ekindeki imza örnekleri yer alır. Bu kişiler, üretimden teslimata kadar geçen üretimin uygunluğu zincirinin herhangi bir noktasında yer alan veya bu amaçla yetkilendirilmiş yetkililerden olmalıdır,

4) Ürünün üretimi ile ilgili sorumluluklar ve yetkileri gösteren organizasyon şeması,

5) Ürünün tip onayı gereklerine göre kontrol edildiğini gösterir bilgileri kapsayan kontrol talimatları ve kontrol ile ilgili sorumluluklar, planlama metodu, kontrol metodu, düzeltici ve önleyici faaliyetler, analiz, test ve raporlamaya ilişkin prosedürleri içeren bilgiler, sunulmak zorundadır.

b) 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek II, İlave 1’inde açıklanan motor tipi karakteristiklerine uygun olan bir motor, onay deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulur. Bir motor grubunun tip onayı için başvurulması halinde, Bakanlık, yapılan başvurunun seçilmiş olan ana motor bakımından anılan Yönetmeliğin Ek II, İlave 2’sinde belirtilen motor grubunu tam olarak temsil etmediğini belirlerse, alternatif olarak ve gerekirse Bakanlık tarafından belirlenen ilave bir ana motor ilk cümlede belirtildiği şekilde onay için temin edilir.

c) Yurt dışında imal edilen motorlar için tip onayı başvurusu yetkili temsilci tarafından yapılabilir.

ç) İlk defa tip onayı belgesi alınacak motorlar için yapılacak tip onayı müracaatında, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alınır.

d) Tip onayı alınması kapsamında sunulan belgeler imalatçının veya yetkili temsilcisinin kaşesi ile teknik sorumlunun adı soyadı ve ıslak imzasını taşımalıdır. Bakanlık, elektronik altyapı kurması halinde bu belgeleri elektronik ortamda da isteyebilir.

e) İmalatçılar, başvuru ekinde verilen idari dokümanlarda değişiklik olması halinde 30 iş günü içinde güncelleme yapmak zorundadır.

Motorların teknik servis tarafından incelenmesi

MADDE 6 (1) İmalatçının onay kuruluşu tarafından 8 inci maddeye tabi tutulması halinde, inceleme sonucu uygun ise, onay konusu ilgili teknik düzenleme kapsamında deney ve muayeneleri yapmak üzere inceleme raporunun bir nüshası firmaca belirlenen teknik servise gönderilir.

(2) Teknik servis; motorları, ilgili tip onayı yönetmeliğinde belirtilen hususlar kapsamında deney ve muayenelere tabi tutar.

(3) Yapılan deney ve muayeneler sonucunda uygun bulunan motorlar için teknik servis tarafından rapor düzenlenir. Onay kuruluşu ve ilgili firmaya birer nüsha gönderilir.

(4) Yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunmayan raporlar teknik servise iade edilir.

Tip onayı belgesi düzenlenmesi

MADDE 7 (1) Onay kuruluşu, tip onayı belgesi düzenlemeden önce;

a) İmalatçıyı 8 inci maddede belirtilen incelemeye tabi tutar, sunulana bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup olmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapar.

b) 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’in madde 5 inde belirtilen şartlar çerçevesinde imalatçı tarafından imalatın uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığını denetler.

(2) Onay kuruluşu, gerektiğinde diğer onay kuruluşları ile işbirliği yaparak, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tedbirlerin devam etmesini ve bu Yönetmelik uyarınca tip onayı numaralarını taşıyan, imal edilen her motorun onaylanmış motor tipi veya grubuna ait onay belgesinde ve eklerde yer alan açıklamaya uygunluğunun devam etmesini sağlamak için 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin madde 5 inde yer alan şartlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alır.

(3) Yapılan incelemeler sonucunda; teknik servis tarafından düzenlenen raporların, 8 inci maddede belirtilen incelemelerin uygun görülmesi ve imalatın uygunluğu ile ilgili hususlara uyulması halinde, onay kuruluşu motor tipleri veya motor grupları için tip onayı belgesi düzenler. Onay kuruluşu, onayladığı her motor tipi veya motor grubu için 97/68/AT Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-VII’de bir örneği bulunan tip onayı belgesinin uygulanabilir bütün bölümlerini doldurur ve tanıtım paketi fihristinde yer alan belgeleri derler. Tip onayı belgeleri, anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-VIII’de belirtilen yönteme göre numaralandırılarak, tamamlanmış belge ve eklerinin birer nüshasıteknik servise ve ilgili imalatçıya veya yetkili temsilcisine gönderilir.

(4) Tip onayı belgesi alındıktan sonra aynı tipteki motorların yeni varyant ve versiyonları, kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tip Onayı ile İlgili İmalatın Uygunluğu İşlemleri

İncelemeler

MADDE 8 (1) Onay kuruluşu, sunulan bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup olmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapar.

(2) Onay Kuruluşu, bilgi ve belgelerde herhangi bir eksiklik varsa, imalatçıdan eksikliğin giderilmesini talep eden bir bildirimde bulunur. Bu eksiklikler, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanmazsa dosya iade edilir.

(3) Başvuru dosyasında herhangi bir eksiklik yoksa imalat ve/veya montaj tesisinde uygulanan kalite sistemi ileürün uygunluk düzenlemelerinin değerlendirilmesi amacıyla onay kuruluşu;

a) İmalatçının imalat ve/veya montaj tesisinin yerinde bizzat incelenmesine karar verebilir,

b) İmalatçının, onay kuruluşu tarafından üretime uygunluğu değerlendirme yetkisi verilmiş bir Teknik Servis tarafından incelenmesine izin verebilir,

c) Bakanlık veya AB üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından firmaya, başvuru konusu ürüne benzer bir ürün için tip onayı verilmesi durumunda, incelemeye gerek duymayabilir.

(4) Onay kuruluşu, imalat ve/veya montaj tesisinde yapılacak incelemenin tarihini imalatçı veya yetkili temsilci ile birlikte belirler.

(5) Yapılan inceleme neticesinde inceleme heyeti tarafından bu Tebliğin Ek-3’ünde bulunan İnceleme Formu 3 (üç) nüsha olarak doldurulur ve imalatçının yetkilisi ile birlikte imzalanarak bir nüshası imalatçıya verilir. Bakanlık tarafından bu Tebliğin Ek-4’ünde örneği yer alan Uygunluk Raporu düzenlenir. Uygunluk Raporu, tekrar inceleme yapılana kadar, başlangıç değerlendirmesi veya ürün uygunluk düzenlemesi için en az 3 yıl, sürekli doğrulama işlemi için en az 2 yıl geçerlidir.

(6) İnceleme uygun ise, onay konusu ilgili Yönetmelik veya teknik düzenleme kapsamında deney ve muayeneleri yapmak üzere inceleme raporunun bir nüshası firmaca belirlenen teknik servise gönderilir.

(7) İnceleme uygun değil ise işlemler durdurulur. Eksiklikler giderildikten sonra başvuru yeniden yapılabilir.

(8) Bakanlık, daha önceden tip onayı almış imalatçılar için yeni bir işlem yaparken kalite sistem incelemesinde geçerli olan önceki verileri kullanabilir.

Sürekli doğrulama işlemleri

MADDE 9 (1) Onay kuruluşunca veya yetki verdiği teknik servis tarafından tip onayı bulunan motorlar için sürekli doğrulama işlemleri her zaman yapılabilir. Bu denetimlerde, başlangıç değerlendirmesi ve ürün uygunluk düzenlemelerinde yer alan şartların devamlılığı da kontrol edilir. Yapılan incelemeler sonucunda bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-3’ündeki İnceleme Formu ve Ek-5’teki Üretim Uygunluk Doğrulama ve Değerlendirme Formu düzenlenir. Sürekli doğrulama işlemi iki seneden az olmayan bir sürede yapılır. Bu süre, önceki denetimlerde üretimin uygunluğu konusunda imalatçının oluşturduğu kalite sisteminin ve üretimin uygunluğu yetkinliğinin var olduğuna dair tespitler yapılırsa daha uzun olabilir.

(2) Onay kuruluşu tip onayı kapsamında yer alan bütün bilgi, belge, ürün ve tesisleri her zaman denetleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetkili temsilci

MADDE 10 (1) Yurt dışından yapılacak müracaatlarda imalatçı ile yetkili temsilci olacak kişi veya firma arasında bu Tebliğin Ek-6’sında örneği bulunan yetkili temsilcilik sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşme, imalatçı ile yetkili temsilcisi arasında imalatçının bulunduğu mahalde noter veya eşdeğer kurumlar veya Sanayi ve/veya Ticaret Odası tasdikli olmalıdır. Bu tasdikin doğruluğu o ülkede bulunan T.C. Konsoloslukları tarafından teyit edilir. Bu belgelerin orijinalleri ile birlikte yeminli tercüme bürolarının Türkçe tercümeleri de sunulur.

(2) Yetkili temsilciye imalatçı tarafından, imalatçı gibi hareket edeceği yetkisi verilir. İmalatçı, yetkili temsilcisi tarafından alınan tip onayına göre imalat yapacağını ve üründe bir değişiklik yapacağı takdirde, önceden alınmış ulusal tip onayında, kapsam genişletmesi yapılmadan bu ürünü Türkiye’ye sevk etmeyeceğini, üretim kontrollerini alınmış tip onayına göre yapacağını taahhüt ederek, bu taahhüdünü bu Tebliğin Ek-6’da örneği verilen yetki belgesinde belirtir.

(3) Yetkili temsilci, Bakanlık tarafından bildirilen tüm bilgileri ve düzenlenen belgeleri imalatçıya bildirmekle yükümlüdür.

(4) Ülkemizde imalat yapan firmalar, ülkemizde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle, bu Tebliğin Ek-7’sindeörneği bulunan sözleşmeyi yapmak suretiyle yetkili temsilci belirleyebilir.

Belgelerin saklanması

MADDE 11 (1) Tip onayı ve dosyası;

a) Bakanlık ve yetkili teknik servisler tarafından, Bakanlığın Saklama Süreli Standart Dosya Planında belirtilen sürede,

b) İmalatçı/ithalatçı tarafından; bir motorun piyasaya arzından itibaren 10 yıl boyunca saklanır.

Tebliğde belirtilmeyen hususlar

MADDE 12 (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip OnayıYönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1) hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN MOTORLARA İLİŞKİN TİP ONAYI BAŞVURU FORMU

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Sanayi Genel Müdürlüğü)

Konu: Tip Onayı Başvurusu.

Tip Onayının*

AT Yönetmeliğine göre([*]

Kapsam Genişletmesi Onayının1

 

 

 

Verilmesi için gereğini arz ederiz.

Yönetmelik / Teknik Düzenleme Açıklaması: Yönetmelik / Teknik Düzenleme No :

Tip:

Kategori:

Bu tip için Ulusal/AT/AEK (1)Tip Onayı başvurusu sadece Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmıştır. Firmamız, onayın kullanılacağı üründe alınan onaya göre hazırlayacağı kontrol planlarıyla sürekli üretimi kontrol edeceğini ve Onay Kuruluşunun her zaman denetimine açık tutulacağını beyan eder.

Teknik Sorumlu: Adı ve Soyadı : İmza: İmalat sorumlusu Adı ve Soyadı : İmza

EKLER:

 • Başlangıç değerlendirmesi ve imalatın uygunluğu için başvuru formu,
 • Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı) (Yurt içi imalatçılar ve yetkili temsilciler için),
 1. B) Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Yurt içi imalatçılar ve yetkili temsilciler için) Yurt dışı firmalar için, firmanın faaliyetini gösteren, konsolosluk onaylı belge,
 • Kalite sistem belgesi (varsa),
 • Sanayi Sicil Belgesi (Yerli imal için),
 • Tanıtım dosyası,
 • Yetkili temsilcilik belgesi (ithalatçılar veya yurt dışından yapılacak başvurular için zorunludur. Yerli imalatçılarda varsa),
 • Marka tescil belgesi veya marka tescil müracaat yazısı veya lisans anlaşması,
 • Başvuruya bağlı olarak istenmesi gerekli görülen diğer belgeler.

 

T.C.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi Genel Müdürlüğü

BAŞLANGIÇ DEĞERLENDİRMESİ VE İMALATIN UYGUNLUĞU İÇİN BİLGİ FORMU

(Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan Motorların Tip Onayı Yönetmelikleri ile BM/AEK Teknik Düzenlemeleri İçin Yapılacak Tip Onayı Başvurularında)

İmalatçı

Adı:

Adresi:

Telefon:                                                                                                    Faks:

E-posta:

Yetkili Temsilci

Adı:                                                                                                        Görevi:

Adresi:

Telefon:                                                                                                    Faks:

E-posta:

İmalat Sorumlusu/Sorumluları

Adı ve Soyadı (ları):                                                                            Görevi:

Adresi:

Telefon:                                                                                                    Faks:

E-posta:

Teknik Sorumlu/Sorumlular

Adı ve Soyadı (ları):

Adresi:

Telefon:                                                                                                    Faks:

 

Onayın kapsamı:

Daha önce Tip Onayı alınmış ürünler (varsa)

Tip Onayını veren kuruluş/kuruluşlar: Tip Onay Numarası/Numaraları: Veriliş tarihi/tarihleri:

TS EN ISO 9001-2000/2008 veya TS ISO 16949 belgeleri mevcut mu?

Evet ise;

Veren makam:

Verildiği tarih: Geçerlilik süresi:

İmalat /Montaj Yerlerinin Listesi

 1. Adı:

Adresi:

Çalışan sayısı 10 dan az^ 10-49 / 50-99 /100-499 / 500-999 /1.000- 4.999f / 5.000-7.999 / 8.000 den fazla

Başvuru yapanın imzası:

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi Genel Müdürlüğü Ministry of Science, Industry and Technology Directorate General for Industry

İNCELEME FORMU

INSPECTION FORM

RAPOR NO:.

1. İMALATÇI

Manufacturer

ADI:

Name

ADRESİ:

Address

VARSA YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Authorized representative ifany

ADI:

Name:

ADRESİ:

Address

MONTAJ TESİSİ BİLGİLERİ: Information of assembly plant
MONTAJ TESİSİNİN KAYITLI ÜNVANI:

Registered title of assembly plant

ADRESİ:

Address

İMALAT SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI VE ÜNVANI:

Name, Surname and position of tbe responsible person for manufacturing

2. TİP ONAYI ALINACAK ÜRÜN BİLGİLERİ/Zn/ormcrt/on on theproduct to be type approved

 

ÜRÜN TİPLERİ – TYPES OF PRODUCT
No Marka

Mark/Brand

Ürün Özellikleri (Kategori, Sınıf,)

Product Specifications (Category, Class ete.)

Ticari Adı (varsa)

Trade Name (If available)

 

KALİTE SİSTEMİ, PERSONEL VE ÜRETİM DURUMU

QUAUTY SYSTEM, STAFF AND STATE OF PRODUCTION

 1. Kalite sistem belge numarası ve tarihi: (varsa)

Quality system certificate number and date (ifany)

4. Kuruluşun Personel Durumu

State of Personnel ofthe Company

Üniversite (Teknik)

University (Technical)

Üniversite (İdari)

University (Administrativej

Teknisyen

Technician

Diğer

Other

Toplam

Total

Tasarım

Design

Üretim

Production

Kalite Kontrol Quality Control
Diğer Bölümler Other Dept.
Toplam

Total

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI – BİRİNCİ BÖLÜM

QUAUTY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS – FIRST SECTION

5. Siparişin Değerlendirilmesi

Order Review

5.1- Müşteriden gelen siparişler gözden geçirilip kaydı tutuluyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
A re the orders taken from customer being reviewed and recorded? Yes No
Açıklama / Explanation
6. Girdi Malzemelerin Kontrolü

Input Goods Control

6.1- Tip onayı alınacak ürünün imalatında kullanılan diğer ürünler, imalatçıdan bağımsız bir firma tarafından mı üretiliyor? EVET ( ) HAYIR ( )
Are other products in which are used for getting type approval produced by another independent manufacturer? Yes No
Açıklama / Explanation
6.2- Bitmiş ürüne etkisi olan malzeme, yarı mamul ve parçaların ilgili özelliklere uygun olarak, girdi muayenesi yapılarak üretici firma tarafından doğrulanıyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Are materials, components and sub-assembiies which have an effects on the finished product verified by the manufacturer as complying with appropriate specification and by performing incoming inspection? Yes No
Açıklama / Explanation
7. Üretim Prosesi Kontrolü

Production Process Control

 

7.1- imalat veya Operasyon planları hazırlanıp kullanılıyor mu ? EVET ( ) HAYIR ( )
Are production or operation plans being prepared and used? Yes No
Açıklama / Explanation

 

Prosedür, Talimat No Procedure, Instruction No: Tanımlama

Description

 

7.2- Her ürün için kontroller yönetmeliklere uygun şekilde tanımlanmış mı? EVET ( ) HAYIR ( )
Were Controls for each product defined in accordance with directives? Yes No
Açıklama / Explanation
7.3- Tip onayı alınacak ürünler, üretim prosesi aşamasında üretici firma tarafından gerekli muayene, deney veya kontrollere tabi tutuluyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Are the products tested, inspected orcontrolled according to the company’s requirements in production process? Yes No
n İmalatçıya ait laboratuvar

□  Laboratory belonging to producer

□  Akredite edilmiş dış laboratuvar

□  Accredited external laboratory

□  Diğerleri

□  The others

Açıklama / Explanation
7.4- Sorumlu personel bitmiş ürünün güvenliğini etkileyecek faaliyetlere ilişkin montaj talimatı, deney talimatı, fotoğraf, numune ve benzeri güncel dokümanlara kolayca ulaşabiliyor mu ? EVET ( ) HAYIR ( )
Are documents, test instructions, photographs, drawings orsamples related to safety offinished products readily available to responsible personnel? Yes No
Açıklama / Explanation
7.5- Motor montaj hattı denetleniyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Is assembly line checked? Yes No
□   Bitmiş motora ait kontrol listesi Cbecklist for complete engine

□   Kontrol dokümanlarının dağıtımı ve saklanması Distribution and keeping of controlling documents

Açıklama / Expianation

 

7.6- Yeniden işlem gören ürünler prosedürlere göre yeniden, muayene deney veya kontrole tabi tutuluyor mu ? EVET ( ) HAYIR ( )
Are re-processed products tested, inspected or controlled in accordance with procedures? Yes No
Açıklama / Fxp/onof/on
7.7- Makinaların bakımı ve kullanma talimatları mevcut mu? EVET ( ) HAYIR ( }
Are f/ıe maintenance and operating instructions available? Yes No
Açıklama / Explanation
8. Bitmiş Ürün Kontrolü

Final Product Control

8.1- Bitmiş ürünler müşteriye teslimattan önce üretici firma kriterlerine göre muayene ve deneylere tabi tutuluyor mu ? EVET ( ) HAYIR ( )
Are the final products tested, inspected or controlled in accordance with the company’s criteria before delivery to the customer? Yes No
Açıklama / Explanation
8.2- Muayene, deney ve kontrollerin yapılabileceği cihazlar mevcut mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Are the equipment available for carrying out tests, inspections or Controls? Yes No
Açıklama / Explanation
8.3- Yapılacak muayene, deney ve kontroller için gerekli şartlar kuruluş tarafından sağlanmış mı? EVET ( ) HAYIR ( )
Are the necessary conditions for inspection, testing and Controls provided by company? Ves No
Açıklama / Explanation
8.4- Deneyler prosedürlere uygun olarak yapılıyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Are the tests carried out in according to the procedures? Yes No
Açiklama / Explanation
8.5- Deney sonuçları kayıt altına alınıyor ve Onay Kuruluşu ile kararlaştırılan sürede saklanıyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Are findings recorded and kept in according to instructions of certification body for the term.

(10 yearsfor vehicles and 5 yearsfor components)

Süre/Term:

Yes No
Açıklama / Explanation
8.6- ürün doğrulama deneyleri esnasında bir sapma görüldüğünde, uygun düzeltici faaliyetler yapılıyor mu ? EVET ( ) HAYIR( )
When there is a deviation determined during the product Verification tests, are appropriate corrective actions taken? Kes No

 

Açıklama / Explanation
9. Uygun Olmayan Ürün Kontrolü

Non-Conforming Product Control

9.1- Uygun olmayan ürünlerle ilgili olarak ne yapılması gerektiği konusunda dokümante edilmiş prosedür mevcut mu ? EVET ( } HAYIR ( )
Is there a documented procedure covering the way to handle non- conforming products? Yes No
Açıklama / Explanation
9.2- Uygun olmayan ürünler, yanlışlıkla kullanılmalarının engellenmesi amacıyla tanımlanarak ayrılıyor mu ? EVET ( ) HAYIR ( )
Are non-conforming products clearly identified and segregated to prevent misuse? Yes No
Açıklama / Explanation
10. Kullanılan Cihazlarının Kalibrasyonu

Calibration of Eguipment in use

10.1- Üretim prosesi sırasında kullanılan cihazlar fonksiyonlarını yerine getirebiliyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Can the eguipment used perform theirfunctions during the production process? Yes No
10.2- Test veya kontrol cihazlarının kalibrasyonu yapılmış mı ? EVET ( ) HAYIR ( )
Are testing or control eguipment calibrated? Yes No
10.3- Kalibrasyon kayıtları mevcut mu? EVET ( ) HAYIR ()
Are the calibration records available? Yes No
Açıklama / Expianation
11. Taşıma ve Depolama

Handling and Storage

11.1- Bitmiş ürünün taşınması, depolanması, ambalajlanması ve muhafazası; prosedürlere uygun yapılıyor mu? EVET ( j HAYIR ( )
Are the final products handledstored and packed according to the procedures? Kes No
Açıklama / Explanation

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI – İKİNCİ BÖLÜM QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS – SECOND SECTİON

12. Kalite Yönetim Sistem Dokümanları

Ouality Management System Documents

12.1- Kalite Yönetim Sistem dokümanları oluşturulmuş ve kontrollü olarak kullanılıyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Are quality system documents being prepared and used with control? Yes No
Açıklama / Explanation
12.2- Tip onayı alınacak üründeki herhangi bir değişikliğin Onay Kuruluşuna bildirilmesiyle ilgili prosedür oluşturulmuş mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Any changes in the product oftype approval will be notified of the approval of the institution about the procedure was created? Kes No
Açıklama / Explanation
13. Kayıtlar

Records

13.1- Kayıtlar dokümante edilmiş prosedüre göre muhafaza ediliyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Are records maintained according to the documentedprocedure? Kes No
Açıklama / Explanation
14. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Corrective and Preventive Actions

14.1- Uygunsuzluklarla ilgili olarak gerekli düzeltici veya önleyici faaliyetler dokümante edilmiş prosedüre göre firma tarafından yapılıyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Have corrective or preventive actions taken by the Company according to the documented procedure? Kes No
Açıklama / Explanation
15. Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimleri

Internal Audits of the Quality Management System

15.1- Kalite Yönetim Sisteminin iç denetimleri dokümante edilmiş prosedüre göre yapılıyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Have the QMS audit taken by the company according to the documented procedure? Kes No
Açıklama / Explanation
15.2- Uygunluk Belgeleri ve ürün için bir sistem oluşturulmuş ve iç denetim prosedürlerinde belirtilmiş mi? EVET ( ) HAYIR { )
Eligibility for documents and product tracking system and internal audit procedures specified? Yes No
Açıklama / Explanation
15.3- İç denetimi yapan personel eğitimli mi? EVET ( ) HAYIR ( )
Have the personnel carrying out audits been trained? Yes No

 

Açıklama / Explanation
15.4- Çalışan kişiler ürünün kalitesini sağlayacak şekilde yaptıkları iş için gerekli eğitimleri alıyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
People who work to provide the quality of products made in training are reguired to do their work? Yes No
Açıklama / Explanation
16. Müşteri Şikayetleri

Customer Complaints

16.1- Firma müşteri şikâyetlerini gözden geçiriyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Does the Company review customer complaints? yes No
Açıklama / Explanation
16.2- Müşteri şikâyetleriyle ilgili olarak yapılan düzeltici faaliyetler kayıt altına alınıyor mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Are corrective actions taken to customer complaints recorded? Yes No
Açıklama / Explanation
16.3- Üretim ve dağıtım sonrasında ürünlerde bir hata olduğu farkına varılırsa geri çağrım söz konusu mu? EVET ( ) HAYIR ( )
Production and distribution of the product after noticing that there is an error, such calls do not return? Yes No
Açıklama / Explanation

 

 

İNCELEME HEYETİNİN DEĞERLENDİRMESİ INSPECTION TEAM’S EVALUATION

İnceleme Heyetinin Değerlendirmesi:

Evaluation of the Inspection Team

1- Uygunsuzluk tespit edilmedi

No unsatisfactory findings.

Onay konusu ürünle ilgili tip onayı işlemlerine geçilir.

Proceed with type approval procedures for the product to be type approved.

2- Küçük uygunsuzluk/lar tespit edildi

Unsatisfactory finding(s).

İmalatçı belirlenen uygunsuzluklar ile ilgili düzenleyici ve düzeltici faaliyetleri yapacağını beyan eder. Onay konusu ürünle ilgili tip onayı işlemlerine geçilir.

Manufacturer declares to take corrective and preventive actions for the nonconformities identified. Proceed with type approval procedures for the product to be type approved.

3- Büyük Uygunsuzluk/lar tespit edildi

Unsatisfactory finding(s).

İşlemler durdurulur. İmalatçı firmanın uygunsuzlukları giderdiğini Onay Kuruluşuna beyan ederek müracaatını yenilemesi halinde inceleme yeniden yapılır.

Procedures are suspended. Inspection is repeated if the manufacturer declares to the Approval Authority that the nonconformities have been remedied.

 

Tarih:                                                                                             İnceleme süresi:……………….. (saat)

Date:                                                                                           Inspection period:…………….. (hour)

İnceleme Heyeti Kuruluş Yetkilisi
Inspection Team Contact Person
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Name and Surname Name and Surname
İmza İmza
Signature Signature
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Name and Surname Name and Surname
İmza İmza
Signature Signature
AÇIKLAMALAR / Explanations:

 

(NOT: İNCELEME GÖREVLİSİ BU SAYFADAN İHTİYAÇ DUYDUĞU MİKTARDA ÇOĞALTARAK EKLENEN HER SAYFAYA NUMARA VEREREK İNCELEME SIRASINDAKİ AÇIKLAMA GEREKTİREN HUSUSLARI VE GÖZLEMLERİNİ YAZABİLİR)

(NOTE: Inspector may reproduce this page and gıve number to each additionol page, and write necessary explanations and observations during inspection.j


T.C

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü

UYGUNLUK RAPORU

 

 

 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onaya yetkili kurumu olarak kalite sistemlerinin ve ilgili ürün uygunluk kontrol planlarının; 97/68/AT sayılı Yönetmeliğe uygunluk göz önünde tutularak başlangıç değerlendirmesinin yapıldığını teyit eder.

(……. FİRMA ADI ve Adresi………. )

için düzenlenmiştir.

Motor kategorisi:

Beyan No                                 :……………

Değerlendirme tarihi         :………………….

Geçerlilik bitiş tarihi           :………………….

Yer                                          :………………….

imza                                       :………………….

Tarih                                       :………………….

EKLER:

 • Değerlendirmenin yapıldığı yer/yerler
 • Yönetmelik adı/adları

 

 

İmalatçı isim ve adresi:

Montaj tesisinin kayıtlı isim ve adresi/adresleri: Değerlendirme kapsamı:

İncelenen dokümanlar:

 

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÜRETİM UYGUNLUK DOĞRULAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU

İmalatçı Adı/ Adresi:
Teknik Sorumlu:
Telefon No:
Faks No:
E posta adresi:
Tip Onaylı Ürün(ler):
1. Numune alma yöntemi nasıl belirlenmektedir?

(Mevcut altyapı, tecrübe, ECE numune alma sıklığı, Standartlar vs)

 

ilave açıklamalar/ Notlar:

 1. Mevcut üretimde numune alma oranı nedir?
 2. Üretim hacmi bazında □
 3. Üretim zamanı bazında □

Lütfen 0 uygun olanı işaretleyiniz.

ilave açıklamalar/Notlar:

 1. Parti başına alınan numune sayısı nedir?

ilave açıklamalar/Notlar:

 1. Numune alma yetkisi kimlerdedir?

ilave açıklamalar/Notlar:

 1. Uygunluk testlerini kimler yürütmektedir?

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÜRETİM UYGUNLUK DOĞRULAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU

6.Sonuçları kayıt altına alma metodu nedir?

ilave açıklamalar/Notlar:

 1. Üretim uygunluk testleri için ne tip ekipmanlar kullanılmaktadır? (Başka yerde yaptırıyorsa akreditasyona ve rapora ait ilave bilgiler)

ilave açıklamalar/Notlar

 1. Test sonuçları nasıl analiz edilmektedir?

ilave açıklamalar/Notlar

 1. Uygunsuz ürünlerin kontrolü nasıl yapılmaktadır?

ilave açıklamalar/Notlar:

 • İlave dokümanlar
 1. Üretim uygunluk kontrol planı
 2. Test raporu formatı
 3. Genel kalite kontrol planı veya prosedürü

 

TÜRKİYE DIŞINDA İMALATI YAPILAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ YETKİLİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

.ADRESİNDE MUKİM ………………………………………. FİRMASI ADINA TAAHHÜTLERİ İMZALAMA YETKİSİ OLAN

………… TARAFINDAN, TÜRKİYE’DE, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VE BAKANLIĞIN GÖREVLENDİRECEĞİ KURUM

 

VE KURULUŞLAR NEZDİNDE, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜRÜN VE ÜRETİM YERLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE,

TAM YETKİLİ TEMSİLCİ OLARAK ATANMIŞTIR.

 

 

 

TEMSİLCİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜRÜNLER İÇİN TİP ONAYI BELGESİ ALMAYA, TİP ONAYI BELGELERİNİ İPTAL ETTİRMEYE, KAPSAMINI GENİŞLETMEYE, ÜRETİMİN UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ BİLGİ SUNMAYA, KONU İLE İLGİLİ TAAHHÜTLERİ İMZALAMAYA UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLEMEYE TAM YETKİLİDİR.

TEMSİLCİNİN YAPACAĞI HER TÜRLÜ MUAMELE VE İŞLEMLER ÜRETİCİ FİRMAYI BAĞLAR. TEMSİLCİNİN GÖREVDEN ALINMASI HALİNDE DERHAL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA BİLDİRİLECEKTİR. BU DURUMDA, AŞAĞIDA İMZASI OLAN TEMSİLCİ TARAFINDAN ALINMIŞ BELGELER YENİ BİR TEMSİLCİ ATANANA KADAR KULLANILMAYACAKTIR.

YETKİLİ TEMSİLCİ OLARAK YETKİLENDİRİLEN KİŞİ VEYA FİRMA BU YETKİSİNİ BAŞKA KİŞİ VEYA FİRMALARA DEVREDEMEZ.

ÜRETİCİ FİRMA, YETKİLİ TEMSİLCİ TARAFINDAN ALINAN TİP ONAYI VE EKİ SİSTEM ONAYLARINA GÖRE İMALATI YAPACAĞINI VE ÜRÜNDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPACAĞI TAKDİRDE, ÖNCEDEN ALINMIŞ ULUSAL TİP ONAYINDA, KAPSAM GENİŞLETMESİ YAPILMADAN BU ÜRÜNÜ TÜRKİYE’YE SEVK ETMEYECEĞİNİ, ÜRETİM KONTROLLERİNİ ALINMIŞ TİP ONAYINA GÖRE YAPACAĞINI TAAHHÜT EDER.

İMALATÇI FİRMA YETKİLİSİ/YETKİLİLERİ                                                                                              YETKİLİ     TEMSİLCİ

Adi Soyadi                              Adi Soyadi                                                                                         Adi     Soyadi

GÖREVİ MÜHÜR GÖREVİ                                                            (YETKİLİ       TEMSİLCİ FİRMA İSE FİRMA ÜNVANI DA BELİRTİLECEKTİR)

İMZA                                           İMZA                                                                                              İMZA

TEMSİLCİNİN YETKİLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE ÜRETİLDİKLERİ YERLER:

 • ……………………………. ADRESİNDE ÜRETİLEN……………….. MARKA       TİPİ
 • ……………………………. ADRESİNDE ÜRETİLEN……………….. MARKA       TİPİ

3)

4)

.SANAYİ VE/VEYA TİCARET ODASI

YUKARIDA BELGEYİ İMZALAYAN ………………………………………………………  ADRESİNDE MUKİM

…………………………….. GÖREVİNDE/GÖREVLERİNDE BULUNAN/BULUNANLAR………………….. ‘NİN ÜRETİCİ FİRMA ADINA

İMZALAMAYA MEZUN OLDUĞUNU VE İMZALARIN SÖZ KONUSU ŞAHISLARA AİT OLDUĞUNU TASDİK EDERİZ.

T.C…………… KONSOLOSLUĞU

İMZA-MÜHÜR

.FİRMASI ADINA TAAHHÜTLERİ İMZALAMA YETKİSİ OLAN

.TARAFINDAN, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VE BAKANLIĞIN GÖREVLENDİRECEĞİ KURUM VE

 

 

 

KURULUŞLAR NEZDİNDE, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜRÜN VE ÜRETİM YERLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE,

TAM YETKİLİ TEMSİLCİ OLARAK ATANMIŞTIR.

 

 

 

TEMSİLCİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜRÜNLER İÇİN TİP ONAYI BELGESİ ALMAYA, TİP ONAYI BELGELERİNİ İPTAL ETTİRMEYE, KAPSAMINI GENİŞLETMEYE, ÜRETİMİN UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ BİLGİ SUNMAYA, KONU İLE İLGİLİ TAAHHÜTLERİ İMZALAMAYA UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLEMEYE TAM YETKİLİDİR.

TEMSİLCİNİN YAPACAĞI HER TÜRLÜ MUAMELE VE İŞLEMLER ÜRETİCİ FİRMAYI BAĞLAR. TEMSİLCİNİN GÖREVDEN ALINMASI HALİNDE DERHAL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA BİLDİRİLECEKTİR. BU DURUMDA, AŞAĞIDA İMZASI OLAN TEMSİLCİ TARAFINDAN ALINMIŞ BELGELER YENİ BİR TEMSİLCİ ATANANA KADAR KULLANILMAYACAKTIR.

YETKİLİ TEMSİLCİ OLARAK YETKİLENDİRİLEN KİŞİ VEYA FİRMA BU YETKİSİNİ BAŞKA KİŞİ VEYA FİRMALARA DEVREDEMEZ.

ÜRETİCİ FİRMA, YETKİLİ TEMSİLCİ TARAFINDAN ALINAN TİP ONAYI VE EKİ SİSTEM ONAYLARINA GÖRE İMALATI YAPACAĞINI VE ÜRÜNDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPACAĞI TAKDİRDE, ÖNCEDEN ALINMIŞ ULUSAL TİP ONAYINDA, KAPSAM GENİŞLETMESİ YAPILMADAN BU ÜRÜNÜ PİYASAYA SÜRMEYECEĞİNİ, ÜRETİM KONTROLLERİNİ ALINMIŞ TİP ONAYINA GÖRE YAPACAĞINI TAAHHÜT EDER.

İMALATÇI FİRMA YETKİLİSİ/YETKİLİLERİ                                                                                                    YETKİLİ TEMSİLCİ

Adi Soyadi                                    Adi Soyadi                                                                                                           AdiSoyadi

GÖREVİ MÜHÜR GÖREVİ                                                                              (YETKİLİ TEMSİLCİ FİRMA İSE FİRMA ÜNVANI DA BELİRTİLECEKTİR)

İMZA                                         İMZA                                                                                                                  İMZA

TEMSİLCİNİN YETKİLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE ÜRETİLDİKLERİ YERLER:

.ADRESİNDE ÜRETİLEN……………… MARKA

.ADRESİNDE ÜRETİLEN…………….. MARKA.

[*] Talep edileni (x) ile işaretleyiniz. t1) Uygun olmayanı iptal ediniz

E-posta:

 

 

 

Bir Cevap Yazın