KARAR DÜZELTME SINIRI ve TEMYİZ NİTELİĞİNDE OLMAYAN KARARLAR

Hukuk Genel Kurulu 2007/4-48 E., 2007/46 K.

  • KARAR DÜZELTME SINIRI
  • TEMYİZ NİTELİĞİNDE OLMAYAN KARARLAR
  • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 440 ]

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; İstanbul Asliye 9.Hukuk Mahkemesinden verilen 21.02.2006 gün ve 2005/315 E., 2006/54 K.sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan çıkan 11.10.2006 gün, 2006/4-630 Esas, 2006/653 Karar sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi karşı davacılar tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu’nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Asıl ve karşı dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı-karşı davalı D…. İnş.San. ve Tic. AŞ. vekili, davalı ve karşı davacıların bilirkişi olarak tayin edildikleri davada tanzim ettikleri rapor ile alacağın tahsilini geciktirdikleri iddiasıyla 1.000.000.000 TL.maddi ve 9.000.000.000 TL.manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Kılıç B……, Sermet A…..n ve Fahrettin K…… vekili davanın reddini savunmuş,

Davalı-karşı davacılar Cevdet Y…. vekili dava dilekçesindeki suçlamalar sebebi ile 9 Milyar manevi tazminatın, Nuri T……. vekili 3 Milyar manevi tazminatın, Sait B…… vekili 9 milyar lira manevi tazminatın davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmişler, asıl davanın ise reddine karar verilmesini savunmuşlardır.

Yerel Mahkeme, asıl davanın davalısı Sermet A…..n dışındaki davalılar yönünden açılmamış sayılmasına, Sermet A…..n yönünden feragat nedeniyle reddine, Cevdet Y…., Sait B…… ve Nuri T…….’nin karşı davalarının ise kısmen kabulü ile her biri lehine 2 milyar TL.ye hükmedilmesine karar vermiştir.

Davacı-karşı davalı D…. İnş.San. ve Tic. AŞ. vekilinin temyizi üzerine karar Yüksek Özel Daire’ce “…

…Davacının bu anlatımlarının savunma sınırları içinde kaldığının kabulü ile karşılık davaların reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde kısmen kabul edilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesi oybirliği ile bozulmuş;Yerel Mahkeme ilk hükümde direnmiştir.

Davacı-karşı davalı vekilinin temyizi üzerine Hukuk Genel Kurulu; Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerle direnme kararının bozulmasına karar vermiş, davalı-karşı davacılar vekilleri karar düzeltme talebinde bulunmuşlardır.

Hukuk Genel Kurulu’ndaki görüşme sırasında, işin esasına geçilmeden önce, davanın müddeabihi itibariyle Hukuk Genel Kurulu kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunulmasının mümkün olup olmadığı ön sorun olarak incelenmiştir.

Öncelikle belirtilmelidir ki; karşı davada Nuri T……. 3.000.000.000 TL.,Cevdet Y…. ve Sait B…… ise ayrı ayrı 9.000.000.000 TL. manevi tazminat talep etmiş olup mahkemece 2’şer milyar TL.ye hükmedilmiştir. Mahkemece verilen bu kararı sadece karşı davalı D…. İnş.San. ve Tic. AŞ. vekili “karşı davanın reddedilmesi gerektiği” gerekçesi ile temyiz etmiş, karşı davacılar ise reddedilen kısım yönünden kararı temyiz etmemiştir.

O halde reddedilen kısım yönünden dava kesinleşmiştir; dolayısıyla, Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlığın ilişkin bulunduğu tutar her bir karşı davacı için 2.000.000.000 TL.’den ibarettir.

Karar düzeltme sınırı belirlenirken davadaki miktar ve değer yerine asıl istemin kabul ve reddedilen bölümü esas alınacaktır.

Ancak somut olayda karşı davacılar davanın reddedilen kısmını temyiz etmemişlerdir, eğer Cevdet Y…. ve Sait B…… reddedilen kısım için yani 7.000.000.000 TL. için temyiz yoluna gitmiş olsalardı ancak o zaman karar düzeltme isteyebileceklerdi. Çünkü isteklerinin reddedilen kısmı 6.580.000.000 TL.(6.580 YTL.) den fazladır.

Yargıtay Hukuk Genel Kururulu’nun 27.04.2005 gün 2005/4-295-287; 04.05.2005 gün 2005/5-292-307; 12.10.2005 gün 2005/4-523-576; 19.10.2005 gün 2005/13-548-593 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere; Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilip gidilemeyeceği belirlenirken, kararın düzeltilmesini isteme hakkının doğduğu (Yargıtay kararının verildiği) tarihteki hukuksal durum esas alınmalı; temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay Daireleri ya da Hukuk Genel Kurulu’nca verilen karar tarihinde yürürlükte bulunan Kanun hükmü, karar düzeltme sınırı yönünden hangi düzenlemeyi içeriyor ise, ona bağlı kalınmalıdır.

Somut olayda, uyuşmazlığın ilişkin bulunduğu tutar 2.000.000.000 TL. (2.000 YTL.)olup, karar düzeltme istemi Hukuk Genel Kurulu’nun 11.10.2006 günlü kararına yöneliktir.

Söz konusu tarihte karar düzeltme sınırı 5219 ve 5236 sayılı Kanunlar uyarınca 6.580.000.000 TL.(6.580 YTL.) olduğuna ve eldeki davada uyuşmazlık konusu olan miktar bu sınırın altında kaldığına göre, karar düzeltme yoluna başvurulması mümkün değildir.

Hal böyle olunca, davacının karar düzeltme dilekçesinin reddi gerekir.

S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenle davalı-karşı davacıların karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, istek halinde peşin harcın iadesine 31.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.